Opettajan pedagogiset opinnot

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) yhdessä maisterin tutkinnon kanssa tuottavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot).

Koulutus järjestetään kasvatustieteellisessä tiedekunnassa yhteistyössä yliopiston harjoittelu- ja kenttäkoulujen, bio- ja ympäristötieteellisen, humanistisen, matemaattis-luonnontieteellisen, teologisen, lääketieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan sekä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen laitoksen kanssa.

Aineenopettajan kelpoisuus koostuu kolmesta osiosta:

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • opetettavan aineen opinnot
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

OBS! Information om den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen.

N.B. Here you will find information about studying in the Subject Teacher Education Programme in English (STEP).

Opintoihin hakeutuminen

Tieteenalastasi riippuen voit hakeutua suorittamaan perus- ja lukio-opetukseen ja/tai aikuisopetukseen suuntautuvia opintoja. Molemmat tuottavat saman laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden. Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot on mahdollista suorittaa myös ruotsiksi tai englanniksi. Koulutukseen valitaan vuosittain noin 500 uutta opiskelijaa. Katso lisätietoa opettajan pedagogisiin opintoihin hakemisesta.

Tutkinto-opiskelija: Hakukelpoinen on soveltuvassa kandiohjelmassa opiskeleva henkilö, joka ei ole suorittanut alempaa korkeakoulututkintoa opettajan pedagogisten opintojen hakuajan päättymispäivään mennessä. Tutkinto-opiskelijana opettajan pedagogisten opinto-oikeutta voi hakea enintään kolme kertaa. Hakukertojen laskeminen aloitetaan kaikilla opiskelijoilla kevään 2021 valinnasta lähtien. Hakea voi joko läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija. Tutkinto-opiskelijana opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksytyn opiskelijan opinto-oikeus on voimassa niin kauan kuin hänen kyseiseen kandidaatin ja maisterin tutkintoon tai pelkkään maisterin tutkintoon tähtäävä opinto-oikeutensa on voimassa. Opinto-oikeus on siis sidottu siihen koulutusohjelmaan, opintosuuntaan ja opetettavaan aineeseen, jossa opiskelija on hyväksytty opintoihin.

Huom! Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja maisteriohjelmiin valitut opiskelijat saavat koulutusohjelmaan valinnan yhteydessä opinto-oikeuden suomen/ruotsinkielisiin perus- ja lukio-opetukseen suuntautuneisiin opettajan pedagogisiin opintoihin. Mikäli sinulla siis on opinto-oikeus matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- tai maisteriohjelmaan, sinun ei tarvitse hakea erikseen opinto-oikeutta suomen- tai ruotsinkielisiin opettajan pedagogisiin opintoihin. Jos haluat suorittaa pedagogiset opinnot englannin kielellä, sinun tulee osallistua valintamenettelyyn uudelleen.

Voit hakeutua suorittamaan opettajan pedagogisia opintoja myös maisteriksi valmistumisen jälkeen. Lisätietoa löydät ohjeesta Pätevöityminen aineenopettajaksi valmistumisen jälkeen.

Opintojen ajankohta tutkinnossasi

Tutkinto-opiskelijana uusissa koulutusohjelmissa opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan vasta maisterivaiheessa (poikkeuksena kasvatustieteelliset tutkinnot) ja sijoitetaan kokonaisuudessaan maisterin tutkintoon. Tutkinto-opiskelijana voit hakea opinto-oikeutta pedagogisiin opintoihin vain kandivaiheessa, mutta opinnot suoritetaan maisterivaiheessa ja sijoitetaan kokonaisuudessaan maisterin tutkintoon.

Opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Opinto-oikeus on kuitenkin voimassa yhtä kauan kuin tutkinnonsuoritusoikeus. Erillisopiskelijoille opinto-oikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi.

Yleistä opettajan pedagogisista opinnoista

 • Syyslukukauden opintoihin (periodit I ja II) ilmoittaudutaan heinä–elokuussa ja kevätlukukauden opintoihin (periodit III ja IV) marras–joulukuussa. Huom. harjoitteluihin voi olla poikkeava ilmoittautumisaika. Opinnot alkavat syksyllä elokuun lopulla. Huomaathan, että opetusta on myös väli- ja intensiiviviikoilla.
 • Opinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Opinnot vaativat läsnäoloa, opiskelu on kokopäiväistä eikä poissaoloa voi korvata muulla työllä.
 • Opinnot suoritetaan periodijärjestyksessä ja kasvatustieteellisille opintojaksoille tulee pääsääntöisesti osallistua aineenopettajan koulutukselle merkityissä periodeissa: Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka (0 eli intensiiviperiodi), Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan (I periodi), Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki (III periodi), Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet (III periodi).
 • Tästä voit lukea kasvatustieteellisen tiedekunnan opetuksen ja opiskelun yhteiset toimintaohjeet. Alle on nostettu muutamia tärkeitä kohtia.
  • Opinnot suoritetaan siinä ryhmässä, johon opiskelija on ilmoittautunut / johon hänen ilmoittautumisensa on siirretty. Ensimmäinen luento on pakollinen ja ryhmissä on läsnäolopakko (n. 85 % opetuksesta). Ryhmiä joudutaan tasaamaan ja mahd. myös yhdistämään, lopulliset ryhmäjaot selviävät usein vasta opintojakson alkaessa. Ilmoittautumisjärjestys ratkaisee ryhmään pääsyn (huom. ei koske opetusharjoitteluita).
  • Opiskelijan tehtävänä on suorittaa annetut tehtävät määräajassa. Mikäli opintojakson opintosuoritus tai sen osasuoritus jää kesken, tulee opiskelijan ottaa välittömästi yhteyttä opintojakson opettajaan ja sopia suoritustavasta. Kesken oleva opintosuoritus tulee suorittaa loppuun vuoden kuluessa opintojakson aloittamisesta (käytännössä viimeistään sitten, kun opintojakso järjestetään seuraavan kerran). Opettajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta ottaa vastaan myöhästyneitä suorituksia.
  • Tentteihin ilmoittaudutaan erikseen ja lukuvuodessa taataan kaksi uusintamahdollisuutta.
  • Opiskelijan tehtävänä on vähintään lukukausittain tarkistaa, että kaikki suoritukset on asianmukaisesti rekisteröity. Tarkistamista varten opiskelija voi tilata sähköpostitse maksuttoman epävirallisen suoritusotteen. Tilaaminen edellyttää voimassaolevaa käyttäjätunnusta ja salasanaa yliopiston verkkoon. Opintosuoritusotteesta puuttuvista suorituksista tai virheistä tulee ottaa yhteyttä Siltavuoren opetus- ja opiskelijapalveluihin, josta voi tarvittaessa tilata myös virallisen opintosuoritusotteen.
 • Opintoihin liittyvässä viestinnässä on käytettävä Helsingin yliopiston sähköpostia. Sähköpostit on mahdollista siirtää toiseen osoitteeseen.
 • Liity aineenopettajaopiskelijoiden viralliselle sähköpostilistalle lähettämällä osoitteeseen majordomo@helsinki.fi ilman otsikkoa viesti, jossa on ensimmäisellä rivillä teksti subscribe edu-ao etunimi.sukunimi@helsinki.fi. Huom. tutkinto-opiskelija: Liitythän listalle heti saatuasi opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeuden, vaikka aloittaisitkin opinnot esim. vasta vuoden päästä (näin tärkeä tieto esim. tulevista infotilaisuuksista tavoittaa sinut myöhemmin). Jos haluat erota listalta, lähetä helsinki.fi -osoitteestasi viesti ilman otsikkoa osoitteeseen majordomo@helsinki.fi ja kirjoita viestikenttään unsubscribe edu-ao. Opettajat tiedottavat omille ryhmilleen parhaaksi katsomallaan tavalla.
 • Jos haluat korvata opintoja, on aiemmin hankkimasi osaamisen vastattava sisällöltään korvattavan opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteita.
 • Erillisiä opettajan pedagogisia opintoja suorittavat opiskelijat eivät voi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi, mutta Kelan ateriatukikortin voi noutaa Kaisa-talon opiskelijapalvelupisteestä (ota henkilöllisyystodistus mukaan). Katso opiskelijaneuvonnan aukioloajat. Huom. erillisopiskelija: jos opettajan pedagogiset opintosi eivät valmistu ensimmäisen lukuvuoden aikana, tulee sinun ilmoittautua Oilissa läsnäolevaksi seuraavalle lukuvuodelle. Opiskelija, joka on laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisen, menettää opiskeluoikeutensa. Saadakseen opiskeluoikeuden takaisin, opiskelijan tulee hakea tiedekunnalta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.
 • Opintoneuvontaa antaa Siltavuoren opiskelijapalvelut: opiskelijapalveluiden yhteystiedot. Kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa otetaan ensisijaisesti yhteyttä siltavuori-student@helsinki.fi -osoitteeseen. Käsittelyn nopeuttamiseksi kirjoita viestin otsikkoon aiheen lisäksi AO/PKL tai AO/aikope riippuen siitä, oletko perus- ja lukio-opetuksen vai aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuva opiskelija. Mainitse lisäksi, oletko tutkinto- vai erillisopiskelija. Huom! Jos olet saman asian tiimoilta yhteydessä useampaan tahoon (siltavuori-studentin lisäksi esim. johonkin opettajaan), laita kaikille asianosaisille yhteinen viesti. 

Lukuvuoden 2020–2021 opinnoista

Opintojen rakenne ja sisältö (aikuisopetus)

Opinnot on jaoteltu perusopintoihin (25 op) ja aineopintoihin (35 op). Opinnot sisältävät ainedidaktiikkaa, kasvatustieteellisiä opintojaksoja ja kaksi ohjattua harjoittelujaksoa. Harjoittelupaikoista saat lisätietoa harjoitteluinfossa. Opintojen sijoittumisesta tutkintoosi saat lisätietoa oman tiedekuntasi opiskelijaneuvonnasta.

Opintojen rakenne, aikuisopetukseen suuntautuvat opinnot (huom. kasvatustieteilijät suorittavat vain tähdellä * merkityt opinnot 37 op, katso tästä lisätietoa heti taulukon alta):

I periodi PED0061 Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op * Huom. järjestetään jo elokuun lopun intensiivijaksolla!

PED211 Perusharjoittelu 1 op *:
· Reflektio 1 op (keskustelu vastuuhenkilön kanssa)

PED002 Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op

PED00322 Ainedidaktiikka I: Opetussuunnitelma ja opetus 5 op * Huom. valitse WebOodissa oman opetettavan aineesi mukainen toteutus! Esim. biologian opettajaopintoja suorittavan opiskelijan toteutus on PED0032Bi.

Harjoitteluiden suoritus oman ja harjoittelupaikan aikataulun mukaan:
 

PED211 Perusharjoittelu 7 op *

PED221 Syventävä harjoittelu 9 op *                                                 

II periodi PED211 Perusharjoittelu 2 op *:
· PED2111 Etä- ja verkko-opetus 2 op

PED0032Aik Ainedidaktiikka I: Opetussuunnitelma ja opetus - Aikuisopetuksen didaktiikka 5 op *

 
III periodi   PED001 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op   

PED004 Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5 op *

PED0071 Ainedidaktiikka II: Arviointi ja kehittäminen 5 op  

PED0062 Opettaja työnsä tutkijana 8 op (jatkuu IV periodissa)

 
IV periodi PED221 Syventävä harjoittelu 1 op *:
· Reflektio 1 op
 

  Kasvatustieteilijöillä tarkoitetaan tässä kohdassa HY:ssa kasvatustieteen maisterin tutkintoa (yleinen ja aikuiskasvatustiede) suorittavia opiskelijoita. Jos KM-taustainen opettajan pedagogisten opintojen erillisopiskelija haluaa suorittaa opinnot vain 37 op laajuisina, KM-tutkintoon sisältyvän kasvatustieteen syventävien opintojen kokonaisuuden tulee olla pedagogisten valmistumishetkellä alle 10 v vanha. Opintojen suorittaminen 37 op laajuisina on mahdollista vain aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvissa opinnoissa (ei siis perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvissa opinnoissa).

  Opetusharjoittelut (aikope)

  • Opiskelija etsii itse harjoittelupaikat, lisätietoa saat harjoitteluinfossa.

  • Ilmoittautuminen ympäri lukuvuoden.
  • Harjoitteluissa vaaditaan 100 % läsnäoloa.
  • Huom! Myöhemmin tällä ohjesivulla ilmoitettavat opetusharjoittelun aloittamisen edellytykset eivät koske aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvia opiskelijoita, vaan ainoastaan perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvia opiskelijoita.

  Opintojen rakenne ja sisältö (perus- ja lukio-opetus)

  Opinnot on jaoteltu perusopintoihin (25 op) ja aineopintoihin (35 op). Opinnot sisältävät ainedidaktiikkaa, kasvatustieteellisiä opintojaksoja ja kaksi ohjattua harjoittelujaksoa. Harjoittelupaikoista saat lisätietoa harjoitteluinfoissa. Opintojen sijoittumisesta tutkintoosi saat lisätietoa oman tiedekuntasi opiskelijaneuvonnasta.

  Opintojen rakenne, perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot:

  I periodi PED0061 Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op Huom. järjestetään jo elokuun lopun intensiivijaksolla!

  PED002 Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op

  PED00322 Ainedidaktiikka I: Opetussuunnitelma ja opetus 10 op (yksi opetettava aine) / 5 op + 5 op (kaksi opetettavaa ainetta)

  PED111 Perusharjoittelu 1 op:
  · Kouluun tutustuminen 1 op

  II periodi PED111 Perusharjoittelu 9 op:
  · Ohjattu perusharjoittelu 8 op
  · Harjoittelun ainedidaktinen reflektio 1 op
  III periodi PED001 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

  PED004 Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5 op

  PED0071 Ainedidaktiikka II: Arviointi ja kehittäminen 5 op (yksi opetettava aine) / 2,5 op + 2,5 op (kaksi opetettavaa ainetta)

  PED0062 Opettaja työnsä tutkijana 8 op (jatkuu IV periodissa)

  IV periodi PED121 Syventävä harjoittelu 10 op:
  · Ohjattu syventävä harjoittelu 9 op
  · Harjoittelun ainedidaktinen reflektio 1 op

  Opetusharjoittelut perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvissa opinnoissa

  Yleistä harjoitteluista

  • Opetusharjoittelu ja siihen liittyvä ainedidaktiikan opintojakso tulee suorittaa saman lukukauden aikana. Ainedidaktiikka I: Opetussuunnitelma ja opetus sekä perusharjoittelu suoritetaan saman syksyn aikana. Ainedidaktiikka II: Arviointi ja kehittäminen sekä syventävä harjoittelu suoritetaan saman kevään aikana.
  • Kouluun tutustuminen suoritetaan ennen Perusharjoittelua joko Viikin normaalikoulussa tai Helsingin normaalilyseossa. Kouluun tutustumisen koulu ei (välttämättä) ole tuleva harjoittelukoulusi. Kouluun tutustumisen ohje ja materiaali päivitetään kurssisivulle. Ryhmäjaosta ilmoitetaan opiskelijoille sähköpostitse muutamaa päivää ennen kouluun tutustumisen ensimmäistä päivää. Ryhmäjako tehdään sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä.
  • Harjoittelut suoritetaan pääsääntöisesti Helsingin yliopiston harjoittelukouluissa: Helsingin normaalilyseo ja Viikin normaalikoulu tai kenttäkouluissa. Koulujakoon ei voi itse vaikuttaa, vaan tiedekunta jakaa harjoittelupaikat. Harjoittelua ei voi suorittaa omalla työpaikalla.
  • Kenttäkouluverkostoon kuuluu kouluja, jotka sijaitsevat Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.
  • Tavoitteena on, että vähintään toinen harjoittelujaksoista suoritetaan joko Viikin normaalikoulussa tai Helsingin normaalilyseossa. Huomioithan, että kaikkien opetettavien aineiden osalta tämä ei ole mahdollista. Kahden aineen harjoittelijat pyritään saamaan molemmissa aineissa samaan kouluun, mutta joskus harjoittelu joudutaan jakamaan kahteen eri kouluun.  
  • On mahdollista, ja joissakin aineryhmissä hyvin todennäköistä, että harjoittelukoulu on syventävässä harjoittelussa eri kuin perusharjoittelussa.
  • Harjoitteluihin ilmoittautuminen on sitova. Jälki-ilmoittautuneita ei voida ottaa mukaan kuin poikkeustapauksissa. Perusharjoittelun mahdollista hyväksilukua on haettava elokuun aikana. Syventävää harjoittelua ei ole mahdollista hyväksilukea. 
  • Aineenhallintarajat tarkastetaan ainetiedekunnissa heti ilmoittautumisen päätyttyä, eli vaadittavien opintojaksojen tulee näkyä silloin rekisterissä. Tarkistamisen helpottamiseksi haethan kokonaisuusmerkinnät perus- ja aineopinnoistasi hyvissä ajoin! Opiskelijaan otetaan sähköpostitse yhteyttä, jos aineenhallinnassa havaitaan puutteita. Tällöin opiskelijalla on viikko aikaa selvittää puuttuvien opintojen tila.
  • Opiskelijan on hankittava itselleen rikostaustaote, joka tulee esittää normaalikoulussa tai kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ennen ensimmäisen harjoittelun alkamista. Ote saa olla esitettäessä enintään kuusi kuukautta vanha.
  • Harjoittelun aikataulu laaditaan koulun puolesta – kasvatustieteellinen tiedekunta ei voi vaikuttaa aikatauluun (työ, lomamatka tms. ei oikeuta erillisjärjestelyihin harjoittelun suhteen). Harjoittelun lopulliset aikataulut selviävät usein vasta harjoittelujakson alkaessa.
  • Ohjaajat ottavat yhteyttä harjoittelijoihin ennen harjoittelun alkua.
  • Harjoitteluissa vaaditaan 100 % läsnäoloa.
  • Jos joudut keskeyttämään harjoittelun, toimita siitä heti tieto harjoittelukoordinaattorille ja koulun ohjaajalle.
  • Opetusharjoittelun eettiset periaatteet

  Yksi vai kaksi opetettavaa ainetta harjoittelussa

  Erillisopiskelija (opinto-oikeus vain opettajan pedagogisiin opintoihin) harjoittelee lähtökohtaisesti siinä aineessa, mihin hänelle on myönnetty opinto-oikeus. Mikäli erillisopiskelija haluaa harjoitella lisäksi toisessa opetettavassa aineessa, hänen tulee toimittaa aineenhallinnan osoittava vastaavuustodistus harjoittelukoordinaattorille ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

  Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa sekä bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa aineenopettajan koulutuksessa valmistutaan kahden aineen opettajaksi. Opetusharjoittelu suoritetaan kahdessa aineessa ja aineenhallintarajojen tulee täyttyä molemmissa aineissa.

  Muut tutkinto-opiskelijat voivat itse päättää harjoitteleeko vain pääaineessa vai myös sivuaineessa. Aineenhallintarajojen tulee täyttyä molemmissa aineissa. Vaikka harjoittelun suorittaisi vain yhdessä aineessa, on opiskelija silti valmistuttuaan pätevä opettamaan kaikkia niitä aineita, joista hänellä on riittävästi opintoja aineenopettajan kelpoisuutta varten.

  Harjoitteluiden aloittamisen edellytykset

  Harjoitteluiden aloittamisen edellytyksistä löydät lisätietoa sivulta opetettavan aineen opinnot aineenopettajalle.

  Harjoittelukoulujen sivut

  Harjoitteluiden sisältö

  Perusharjoitteluun kuuluu

  • kouluun tutustuminen normaalikoulussa
  • harjoittelun infotilaisuus
  • omia harjoitustunteja 8-9 x 75 min
  • harjoitustuntien ohjausta 14 x 60 min  (kenttäkoulussa 7 x 60 min)
  • koulu yhteisönä osio 9 x 75 min
  • ryhmänohjausta 12 x 75 min (kenttäkoulussa 4 x 60 min)
  • opetuksen seurantaa 22 x 75 min
  • kenttäkoulussa harjoittelun suorittavat kirjoittavat harjoittelusta muutaman sivun raportin
  • reflektio

  Syventävään harjoitteluun kuuluu

  • harjoittelun infotilaisuus
  • omia harjoitustunteja 8-9 x 75 min
  • harjoitustuntien ohjausta 15 x 60 min (kenttäkoulussa 8 x 60 min)
  • koulu yhteisönä osio 9-10  x 75 min (kenttäkoulussa 15 x 60 min)
  • ryhmänohjausta 12 x 75 min (kenttäkoulussa 4 x 60 min)
  • opetuksen seurantaa 22 x 75 min
  • kenttäkoulussa harjoittelun suorittavat tekevät projektin, johon on varattu aikaa 28 tuntia. Lisäksi harjoittelusta kirjoitetaan raportti
  • reflektio

  Opintojen koonti ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista

  Opettajan pedagogisten opintojen koontia pyydetään e-lomakkeella.

  Varmistathan WebOodista ennen e-lomakkeen täyttämistä, että sinulla on kaikki tarvittavat opintojaksot suoritettuina ja kirjattuina. Sekä perus- että aineopinnot tulee koota kokonaisuuksiksi.

  Erillisopiskelijoiden kohdalla aineopintojen kokoaminen käynnistää myös todistusprosessin, seuraa e-lomakkeen ohjeita. Todistuksen toimitusaika postitse on noin 2–3 viikkoa aineopintojen koontipyynnön jättämisestä (tieto valmiista todistuksesta lähetetään sähköpostilla).

  • Huom! Tutkinto-opiskelija ei saa erillistä todistusta opinnoista, vaan tulevaan maisterin tutkintotodistukseen tulee kelpoisuuden osoittava lause (vain erillinen opiskelija saa erillisen todistuksen opettajan pedagogisista opinnoista). Myös tutkinto-opiskelijoiden tulee kuitenkin koota perus- ja aineopinnot.
  • Voit osoittaa suorittaneesi opinnot virallisella opintosuoritusotteella, kunnes tutkintosi / todistuksesi valmistuu.

  Lisäajan hakeminen ja siirtohakemus erillisopiskelijaksi

  Lisäajan hakeminen

  Tutkinto-opiskelijat voivat hakea lisäaikaa opintoihinsa oman tiedekunnan ohjeiden mukaisesti – opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeus on sidottu tutkinnonsuoritusoikeuteen, joten tutkinnonsuoritusoikeudelle myönnetty lisäaika pidentää samalla myös opettajan pedagogisten opintojen suoritusoikeutta.

  Lisätietoa lisäajan hakemisesta sekä hakulomake erillisten opettajan pedagogisten opintojen opiskelijoille.

  Opinto-oikeuden voimassaolon pidentäminen lakisääteisen syyn perusteella:

  Jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy*, sinun ei tarvitse hakea lisäaikaa yllä mainitulla lomakkeella vaan voit hoitaa opinto-oikeutesi voimassaolon kuntoon Kaisa-talon opiskelijaneuvonnassa esittämällä asianmukaiset todistukset (ks. yhteystiedot). Huomaathan kuitenkin, että 1.8.2016 ja sen jälkeen alkaneet lakisääteisistä syistä johtuvat poissaolot eivät kuluta opintojesi suorittamisaikaa ainoastaan siinä tapauksessa, että olet ilmoittautunut poissaolevaksi.

  *Asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittaminen sekä äitiys-, isyys- tai vanhempainloma-aika.

  Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana saadun opettajan pedagogisten opintojen (aineenopettajan koulutus) opinto-oikeuden muuttaminen erilliseksi opinto-oikeudeksi maisteriksi valmistumisen yhteydessä

  Mikäli sinut on hyväksytty tai opiskelet aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa ja valmistut maisteriksi ennen kuin opettajaopinnot ovat valmiina, voit hakea sinulle tutkinto-opiskelijana myönnetyn opinto-oikeuden muuttamista erilliseksi opinto-oikeudeksi. Tällöin opettajaopinnot suoritetaan erillisinä opintoina tutkinnon jälkeen ja niistä saa erillisen todistuksen.

  Hakemus erillisiin opintoihin siirtymisestä tulee tehdä valmistumisen yhteydessä tai sen jälkeen, kuitenkin viimeistään yhden kalenterivuoden kuluessa maisteriksi valmistumisesta. Jos vuoden aikaraja ylittyy, ei alkuperäistä tutkinto-opiskelijana saatua opinto-oikeutta voi enää muuttaa erillisoikeudeksi, vaan opinto-oikeus katsotaan menetetyksi ja henkilön tulee osallistua normaalisti erillisten opettajan pedagogisten opintojen valintamenettelyyn.

  Huom! Vararehtorin 13.6.2019 hyväksymän päätöksen HY/943/00.00.06.01/2019 mukaan maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija voi anoa tutkinto-opiskelijana myönnetyn opinto-oikeuden muuttamista erilliseksi opinto-oikeudeksi 31.7.2021 asti. 1.8.2021 alkaen tätä mahdollisuutta ei enää ole.

  Tarkempaa tietoa löydät siirtohakemuslomakkeelta (E-lomake).