Opiskelijan oikeusturva

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tutkintoja ja opintoja koskevien lakien, sääntöjen ja ohjeiden tarkoituksena on turvata opiskelijoille yhtenäinen ja tasapuolinen tiedonsaanti, kohtelu ja oikeusturva.

Opiskelijoiden oikeusturvaa opintoihin liittyvissä asioissa käsitellään

Löydät kaikki opetukseen liittyvät säädökset ja päätökset kootusti Flammasta (vaatii kirjautumisen).

Oikeusturvalautakunta

Oikeusturvalautakunnan tehtävänä on:

 • Käsitellä opintosuoritusten arvostelua ja hyväksilukemispäätöksiä sekä syventävien opintojen tutkielman, lisensiaatintutkimuksen tai väitöstutkimuksen arvostelua koskevat oikaisupyynnöt.
 • Seurata tutkinnonsuoritusoikeuden menettämistä koskevien oikaisupyyntöjen ratkaisuja tiedekunnissa opiskelijoiden yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi.
 • Tehdä aloitteita opiskelijoiden oikeusturvan kehittämiseksi.
 • Antaa lausuntoja opiskelijoiden oikeusturvaa koskevissa kysymyksissä.
 • Käsitellä muita sellaisia opiskelijoiden oikeusturvaan liittyviä kysymyksiä, joiden käsittely ei yliopistolain tai johtosäännön nojalla ole yliopiston muiden hallintoelinten tehtävä.

Oikaisupyyntö opintosuorituksen arviointiin ja opintojen tai osaamisen hyväksilukemiseen

Mikäli olet tyytymätön opintosuorituksen arviointiin, sinulla on oikeus pyytää tenttivastauksesi nähtäväksi ja saada tentin arvioineelta opettajalta tieto arvosteluperusteluiden soveltamisesta vastaukseesi.

Jos olet hakenut hyväksilukemista ja saat kielteisen päätöksen tai hakemuksesi hyväksytään vain osittain, käyvät saamastasi päätöksestä ilmi päätöksen perustelut.

Jos olet tyytymätön opintosuorituksen arviointiin tai hyväksilukemista koskevaan päätökseen, toimi seuraavasti:

 1. Pyydä arvioinnista vastaavalta opettajalta oikaisua opintosuorituksen arviointia koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tentin tuloksen ja arvosteluperusteet tietoosi. Hyväksilukemista koskevaa oikaisua on pyydettävä päätöksentekijältä niin ikään 14 päivän kuluessa päätöksen ja sen perustelujen tiedoksisaannista. 
 2. Jos olet tyytymätön opettajan tekemään päätökseen oikaisupyyntösi johdosta, voit hakea oikaisua opettajan päätökseen yliopiston oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikeusturvalautakunta ei tutki oikaisupyyntöjä, joissa ei ole ensin pyydetty oikaisua päätöksen tehneeltä opettajalta (huom. ei koske syventävien opintojen tutkielmia koskevia oikaisupyyntöjä).

Oikaisupyynnön sisältö ja vaadittavat liiteasiakirjat

Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava:

 1. Päätös, johon pyydetään oikaisua
 2. Millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
 3. Perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
 4. Selvitys päätöksen tiedoksisaannin ajankohdasta, mikäli oikaisuvaatimusohjeessa ilmoitettu ajankohta riitautetaan
 5. Oikaisua hakevan nimi ja yhteystiedot.

Oikaisupyyntöön on liitettävä:

 1. Opettajan antama päätös, joka on annettu opintosuorituksen arvostelua tai opintojen tai osaamisen hyväksilukemista koskevaan oikaisupyyntöösi.
 2. Selvitys opettajan antaman päätöksen tiedoksisaannin ajankohdasta. Mikäli opettajan päätös on toimitettu sähköpostitse, tulee alkuperäinen sähköpostiviesti toimittaa oikeusturvalautakunnalle siten, että siitä käy ilmi viestin osapuolet sekä viestin vastaanottoaika.
 3. Kun oikaisupyyntö koskee tentin tai oppimistehtävän arvostelua, liitä oikaisupyyntöön tenttivastauksesi/oppimistehtäväsi sekä tentin/oppimistehtävän arvosteluperusteet ja mahdollinen mallivastaus.
 4. Kun oikaisupyyntö koskee opintojen tai osaamisen hyväksilukemista, liitä oikaisupyyntöösi kaikki alkuperäiseen hyväksilukuhakemukseen liitetyt asiakirjat, kuten sisältökuvaukset korvattavasta ja hyväksiluettavasta opintojaksosta.

Oikaisupyyntö maisteritutkielman arvosteluun

Mikäli olet tyytymätön ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielmasta annettuun arvosanaehdotukseen, voit kirjallisesti pyytää, että tutkielman arvostelu keskeytetään ennen kuin tiedekuntaneuvosto/johtoryhmä on tehnyt asiassa päätöksen. Tällöin arvostelumenettely raukeaa.

Mikäli olet tyytymätön tiedekuntaneuvoston/johtoryhmän antamaan tutkielman arvosanapäätökseen, voit hakea oikaisua tähän päätökseen oikeusturvalautakunnalta.

Oikeusturvalautakunta ei tutki oikaisupyyntöjä, jotka koskevat opiskelijan tyytymättömyyttä tutkielman ohjauksessa mahdollisesti esiintyneisiin puutteisiin tai arvosanapäätöksen perusteluihin. Oikeusturvalautakunta ei siten tutki oikaisupyyntöjä, joilla haetaan muutosta ainoastaan tutkielman tarkastajien kirjalliseen arvosanalausuntoon ja -ehdotukseen.

Ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielma on opiskelijan itsenäinen opinnäyte. Opiskelija tekee viime kädessä itse ratkaisunsa tutkielman muodon ja sisällön suhteen ja vastaa tutkielmastaan itsenäisesti. Tutkielma arvostellaan sellaisena kuin se on ja arviointi tehdään suhteessa arvosteluperusteisiin. Ohjauksen mahdolliset puutteet tai opiskelijan tutkielmaan käyttämä työmäärä eivät itsessään ole peruste paremmalle arvosanalle kuin mihin tutkielman sisältö antaa aihetta. Samalla tavoin ohjaajan kommenttien perusteella tehdyt korjaukset eivät automaattisesti oikeuta parempaan arvosanaan, vaan opiskelija itse vastaa tutkielmansa sisällöstä ja sitä koskevista valinnoista.

Oikeusturvalautakunta käsittelee tutkielmaa koskevan oikaisupyynnön siten, että se varaa arvostelun suorittaneelle taholle tilaisuuden antaa vastine oikaisupyynnön johdosta. Ennen päätöksentekoa lautakunta voi hankkia myös Helsingin yliopistosta riippumattoman asiantuntijalausunnon. Oikaisupyynnön tekijälle varataan tilaisuus tulla kuulluksi kaikesta asiassa kertyneestä aineistosta ennen kuin oikeusturvalautakunta tekee asiassa ratkaisunsa.

Opiskelija voi valmistua yliopistosta ennen kuin tutkielman arvostelua koskeva oikaisupyyntö on ratkaistu. Opiskelijan on huolehdittava ajantasaisten yhteystietojen, kuten käytössä olevan sähköpostiosoitteen ilmoittamisesta oikeusturvalautakunnalle. Mikäli tutkielman arvosana muuttuu oikaisuprosessin johdosta, opiskelijalle annetaan uusi todistus.

Maisteritutkielman oikaisupyynnön sisältö ja vaadittavat liiteasiakirjat

Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava:

 1. Päätös, johon pyydetään oikaisua
 2. Millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
 3. Perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
 4. Selvitys päätöksen tiedoksisaannin ajankohdasta, mikäli oikaisuvaatimusohjeessa ilmoitettu ajankohta riitautetaan
 5. Oikaisua hakevan nimi ja yhteystiedot.

Oikaisupyyntöön on liitettävä:

 1. Maisteritutkielma
 2. Tutkielman arvostelulomake
 3. Tiedekuntaneuvoston/johtoryhmän pöytäkirja ja pöytäkirjanote, joista käy ilmi, että juuri sinun tutkielmasi on käsitelty kyseisessä kokouksessa sekä tutkielmallesi annettu arvosana. Voit pyytää asiakirjoja tiedekuntasi opintoasiainpäälliköltä.

Vaihtoehtoisesti voit toimittaa alkuperäisen sähköpostiviestin, jossa sinulle on ilmoitettu tutkielman hyväksymisestä ja rekisteröimisestä edellyttäen, että viestistä käy ilmi tutkielmasta annettu arvosana sekä tiedekuntaneuvoston/johtoryhmän päätöksenteon päivämäärä. Mikäli tieto arvosanasta on toimitettu sähköpostitse, tulee alkuperäinen sähköpostiviesti toimittaa oikeusturvalautakunnalle siten, että siitä käy ilmi viestin osapuolet sekä viestin vastaanottoaika.

Oikaisupyyntö lisensiaatintutkimuksen ja väitöstutkimuksen arvosteluun

Mikäli olet tyytymätön lisensiaatintutkimuksen tai väitöstutkimuksen arvosteluun, voit vaatia siihen oikaisua suoraan oikeusturvalautakunnalta. Voit tehdä oikaisupyynnön oikeusturvalautakunnalle vasta lopullisen arvostelupäätöksen perusteella.

Huomaathan, että voit ennen lisensiaatintutkimuksen arvostelua pyytää kirjallisesti, että arvostelu keskeytetään. Tällöin arvostelumenettely raukeaa.

Lisensiaatintutkimuksen tai väitöstutkimuksen oikaisupyynnön sisältö ja vaadittavat liiteasiakirjat

Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava:

 1. Päätös, johon pyydetään oikaisua
 2. Millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
 3. Perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
 4. Selvitys päätöksen tiedoksisaannin ajankohdasta, mikäli oikaisuvaatimusohjeessa    ilmoitettu ajankohta riitautetaan
 5. Oikaisua hakevan nimi ja yhteystiedot.

Oikaisupyyntöön on liitettävä:

 1. Lisensiaatintutkimus tai väitöstutkimus
 2. Tiedekuntaneuvoston/johtoryhmän päätökset
 3. Tarkastajan/esitarkastajien lausunnot
 4. Tutkimuksen tekijän mahdolliset vastineet (tarkastajan tai esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnoista sekä esitarkastajien ja vastaväittäjän valinnasta)
 5. Tiedoksisaannin ajankohta. Mikäli tieto tutkimuksen lopullisesta arvosanasta on toimitettu sähköpostitse, tulee alkuperäinen sähköpostiviesti toimittaa oikeusturvalautakunnalle siten, että siitä käy ilmi viestin osapuolet sekä viestin vastaanottoaika.

Oikaisupyyntöjen määräaika

Mikäli olet tyytymätön syventävien opintojen tutkielman, lisensiaatintutkimuksen tai väitöstutkimuksen arvosteluun, saat vaatia siihen oikaisua kirjallisesti oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa arvostelupäätöksen tiedoksisaannista. Määräaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Sähköisesti tiedoksiannettaessa asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Lähettämispäivää ei lasketa mukaan.

Oikaisupyyntöjen käsittelyaika

Oikeusturvalautakunta on hallintolain (434/2003) 23 §:n perusteella velvollinen käsittelemään oikaisupyynnöt ilman aiheetonta viivytystä. Oikaisupyyntöjen käsittelylle ei ole johdettavissa laista tai yliopiston sisäisistä määräyksistä tarkempia käsittelyaikoja. Opiskelijan on hyvä varautua siihen, että erityisesti tutkielmia koskevien oikaisupyyntöjen käsittely kestää vähintään muutaman kuukauden, sillä asiassa pyydetään selvityksiä, vastineita ja Helsingin yliopiston ulkopuolinen asiantuntijalausunto.

Oikeusturvalautakunta käsittelee sille osoitetut oikaisupyynnön niiden saapumisjärjestyksessä. Käsittelyaika alkaa kulua siitä, kun kaikki oikaisupyynnön käsittelemiseksi tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet. Oikaisupyynnön lähettämisen jälkeen saat automaattisen vastausviestin Helsingin yliopiston kirjaamosta. Oikaisupyyntösi käsittelijä on sinuun yhteydessä, kun oikaisupyyntösi on käsittelyvuorossa ja jos sinun tulee täydentää oikaisupyyntöäsi. Varmistathan, että olet ilmoittanut ajantasaiset yhteystietosi oikeusturvalautakunnalle.

Sen jälkeen, kun oikaisupyyntösi on otettu käsittelyyn ja toimitat pyydettyjä asiakirjoja tai haluat kysyä oikaisupyyntösi käsittelyn tilannetta, lähetä viestisi asiasi käsittelijälle ja yliopiston kirjaamoon (hy-arkki@helsinki.fi). Lisäksi mainitse viestin Aihe-kentässä oikaisupyyntöäsi koskeva asianumero (HY-numero), jos olet saanut sellaisen täydennyspyynnön tai muun oikeusturvalautakunnan lähettämän viestin yhteydessä.

Yhteystiedot oikaisupyynnön toimittamista varten

Oikaisupyyntö tehdään Helsingin yliopiston oikeusturvalautakunnalle:

Postiosoite: Arkisto ja kirjaamo, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto
tai hy-arkki@helsinki.fi
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 3, 3. krs
Aukioloaika: arkisin klo 10.00–14.00

Yhteyshenkilöt

Opiskelijoiden oikeusturva-asioista vastaavat opintoasiainpäälliköt. Opintoasiainpäälliköiden yhteystiedot löydät täältä.

HYYllä on lisäksi oma koulutuspoliittinen asiantuntijansa, jolta saat neuvontaa oikeusturva-asioissa. HYYn henkilökunnan yhteystiedot löydät täältä.

Opiskelijan lainopillinen neuvonta

Voit opiskelijana saada lainopillista neuvontaa muissa asioissa seuraavilta tahoilta: