Opiskelijan oikeusturva

Tutkintoja ja opintoja koskevien lakien, sääntöjen ja ohjeiden tarkoituksena on turvata opiskelijoille yhtenäinen ja tasapuolinen tiedonsaanti, kohtelu ja oikeusturva.

Opiskelijoiden oikeusturvaa opintoihin liittyvissä asioissa käsitellään

Oikeusturvalautakunta

Oikeusturvalautakunnan tehtävänä on:

 • Käsitellä opintosuoritusten arvostelua ja hyväksilukemispäätöksiä sekä syventävien opintojen tutkielman, lisensiaatintutkimuksen tai väitöstutkimuksen arvostelua koskevat oikaisupyynnöt.
 • Seurata tutkinnonsuoritusoikeuden menettämistä koskevien oikaisupyyntöjen ratkaisuja tiedekunnissa opiskelijoiden yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi.
 • Tehdä aloitteita opiskelijoiden oikeusturvan kehittämiseksi.
 • Antaa lausuntoja opiskelijoiden oikeusturvaa koskevissa kysymyksissä.
 • Käsitellä muita sellaisia opiskelijoiden oikeusturvaan liittyviä kysymyksiä, joiden käsittely ei yliopistolain tai johtosäännön nojalla ole yliopiston muiden hallintoelinten tehtävä.

Opintosuorituksiin liittyvät ongelmatilanteet

Jos sinua on mielestäsi kohdeltu epäoikeudenmukaisesti esimerkiksi tentin arvostelussa, voit toimia seuraavasti:

 1. Kysy lisätietoa tenttisuorituksesta ja sen arvosteluperusteista tentin arvostelleelta opettajalta. Sinulla on myös oikeus pyytää tenttivastauksesi nähtäväksi.
 2. Jos olet yhä tyytymätön saamaasi arvosteluun, voit pyytää siihen opettajalta oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut mahdollisuus saada tentin tulos tietoosi.
 3. Jos olet tyytymätön opettajan tekemään päätökseen asiassa, voit valittaa edelleen 14 päivän kuluessa yliopiston oikeusturvalautakunnalle, joka käsittelee opintosuorituksia koskevat oikaisut.

Katso alla olevan kappaleen ohjeet kirjallisen oikaisuvaatimuksen jättämisestä.

Tutkielman arvostelun oikaisuvaatimus

Jos olet tyytymätön syventävien opintojen tutkielman, lisensiaatintutkimuksen tai väitöstutkimuksen arvosteluun, saat vaatia siihen oikaisua kirjallisesti oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa arvostelupäätöksen tiedoksisaannista. Määräaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Sähköisesti tiedoksiannettaessa asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Lähettämispäivää ei lasketa mukaan.

Oikaisupyyntö tehdään Helsingin yliopiston oikeusturvalautakunnalle:

Postiosoite: Arkisto ja kirjaamo, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto
tai hy-arkki@helsinki.fi
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 3, 3. krs
Aukioloaika: arkisin klo 10.00–14.00

Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava:

 1. päätös, johon pyydetään oikaisua
 2. millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
 3. perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
 4. selvitys päätöksen tiedoksisaannin ajankohdasta, mikäli oikaisuvaatimusohjeessa ilmoitettu ajankohta riitautetaan
 5. oikaisua hakevan nimi ja yhteystiedot.

Yhteyshenkilöt

Opiskelijoiden oikeusturva-asioista vastaavat opintoasiainpäälliköt. Opintoasiainpäälliköiden yhteystiedot löydät täältä.

HYYllä on lisäksi oma koulutuspoliittinen asiantuntijansa, jolta saat neuvontaa oikeusturva-asioissa. HYYn henkilökunnan yhteystiedot löydät täältä.

Opiskelijan lainopillinen neuvonta

Voit opiskelijana saada lainopillista neuvontaa muissa asioissa seuraavilta tahoilta: