Opiskelijan oikeusturva ja oikaisumenettelyt

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tutkintoja ja opintoja koskevien lakien ja asetusten, päätösten ja ohjeiden tarkoituksena on turvata opiskelijoiden yhtenäinen ja tasapuolinen kohtelu sekä tiedonsaanti ja oikeusturva opintoihin liittyvissä tilanteissa.

Opintosuorituksen arviointi ja opintojen tai osaamisen hyväksilukemista koskevan päätöksen oikaisupyyntö

Sinulla on oikeus pyytää nähtäväksesi kirjallinen tai muulla tavalla tallennettu opintosuorituksesi. Lisäksi sinulla on oikeus saada tieto siitä, miten arvosteluperusteita on sovellettu opintosuoritukseesi.

Jos olet hakenut opintojen tai muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukemista ja saat kielteisen päätöksen tai hakemuksesi hyväksytään vain osittain, saamastasi päätöksestä käyvät ilmi myös päätöksen perustelut.

Jos olet tyytymätön opintosuorituksen arviointiin tai hyväksilukemista koskevaan päätökseen, voit pyytää päätökseen oikaisua seuraavalla tavalla:

 • Pyydä arvioinnista vastaavalta opettajalta oikaisua suullisesti tai kirjallisesti (esim. sähköpostitse) opintosuorituksesi arviointiin 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tietoosi arvioinnin tulokset ja arvosteluperusteiden soveltamisen opintosuoritukseesi. Hyväksilukemista koskevaa oikaisua on pyydettävä suullisesti tai kirjallisesti (esim. sähköpostitse) päätöksentekijältä niin ikään 14 päivän kuluessa päätöksen ja sen perustelujen tiedoksisaannista.
 • Oikaisupyyntöösi on annettava perusteltu päätös kohtuullisessa ajassa. Sinun tulee saada päätös kirjallisesti, jos ilmoitat, ettet tyydy oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen. Sinun on mahdollista hakea oikaisua tähän päätökseen yliopiston oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Määräaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jollei muuta näytetä, sinun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä ja päätöksen sisältäneestä sähköpostista kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Lähettämispäivää ei lasketa mukaan.

Ota nämä asiat huomioon, ennen oikaisupyynnön lähettämistä:

 • Oikeusturvalautakunta ei arvioi opintosuorituksia uudelleen, vaan tutkii onko arviointi tehty virheellisesti tai harkintavalta ylitetty. Vertaa arvosteluperusteita omaan vastaukseesi ja pohdi, onko opintosuorituksen arvioinnissa jätetty jotakin arviointiperusteissa olevaa huomioimatta tai mielestäsi arvioitu virheellisesti. Jos näin mielestäsi on, kannattaa oikaisupyyntö lähettää. Pelkkä tyytymättömyys arvosanaan ei siis riitä.
 • Oikeusturvalautakunta ei tutki oikaisupyyntöjä, joissa ei ole ensin pyydetty oikaisua päätöksen tehneeltä opettajalta tai muulta päätöksentekijältä (huom. ei koske syventävien opintojen tutkielmia koskevia oikaisupyyntöjä).

Oikeusturvalautakunnalle tehtävän oikaisupyynnön sisältö ja liitteet

Oikeusturvalautakunnalle oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava:

 • Päätös, johon pyydetään oikaisua
 • Millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
 • Perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
 • Päätöksen tiedoksisaannin ajankohta
 • Oikaisua hakevan nimi ja yhteystiedot

Oikaisupyyntöön on liitettävä:

 • Päätös, joka on annettu opintosuorituksen arviointia tai opintojen tai osaamisen hyväksilukemista koskevaan oikaisupyyntöösi.
 • Selvitys päätöksen tiedoksisaannin ajankohdasta. Jos päätöksentekijä on lähettänyt päätöksen sähköpostitse, tulee alkuperäinen sähköpostiviesti toimittaa oikeusturvalautakunnalle siten, että siitä käy ilmi viestin osapuolet sekä viestin lähetysaika.
 • Kun oikaisupyyntö koskee tentin tai oppimistehtävän arviointia, liitä oikaisupyyntöön tenttivastauksesi/oppimistehtäväsi sekä tentin/oppimistehtävän arvosteluperusteet ja mahdollinen mallivastaus.
 • Kun oikaisupyyntö koskee opintojen tai osaamisen hyväksilukemista, liitä oikaisupyyntöösi kaikki alkuperäiseen hyväksilukuhakemukseen liitetyt asiakirjat, kuten sisältökuvaukset hyväksiluettavista opinnoista.

Maisteritutkielman arviointia koskevat oikaisupyynnöt

Jos olet tyytymätön ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielmasta annettuun arvosanaehdotukseen, voit kirjallisesti pyytää, että tutkielman arviointi keskeytetään ennen kuin tiedekuntaneuvosto/johtoryhmä tekee asiassa päätöksen. Tällöin arviointi raukeaa ja sinun oma mahdollista vielä tehdä muutoksia tutkielmaasi. Tässä vaiheessa kannattaa lukea tarkkaan, minkälaisia kehityskohtia tarkastajat ovat antaneet arviointia laatiessaan.

Jos olet tyytymätön tiedekuntaneuvoston/johtoryhmän päättämään arvosanaan, voit hakea oikaisua tähän päätökseen suoraan oikeusturvalautakunnalta. Ota kuitenkin huomioon, että oikeusturvalautakunta ei tutki oikaisupyyntöjä, jotka koskevat: 

 • Opiskelijan tyytymättömyyttä tutkielman ohjauksessa mahdollisesti esiintyneisiin puutteisiin.
 • Opiskelijan tyytymättömyyttä arvosanapäätökseen ja sen perusteluihin.

Ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielma on opiskelijan itsenäinen opinnäyte. Opiskelija tekee viime kädessä itse ratkaisunsa tutkielman muodon ja sisällön suhteen ja vastaa tutkielmastaan itsenäisesti. Tutkielma arvioidaan sellaisena kuin se on ja arviointi tehdään suhteessa arvosteluperusteisiin. Ohjauksen mahdolliset puutteet tai opiskelijan tutkielmaan käyttämä työmäärä eivät itsessään ole peruste paremmalle arvosanalle kuin mihin tutkielman sisältö antaa aihetta. Samalla tavoin ohjaajan kommenttien perusteella tehdyt korjaukset eivät automaattisesti oikeuta parempaan arvosanaan.

Oikeusturvalautakunta käsittelee tutkielmaa koskevan oikaisupyynnön siten, että se varaa ensin arvioinnin suorittaneelle taholle (tiedekuntaneuvostolle tai johtoryhmälle) tilaisuuden antaa vastine oikaisupyynnön johdosta. Ennen päätöksentekoa lautakunta voi myös hankkia Helsingin yliopistosta riippumattoman asiantuntijalausunnon. Oikaisupyynnön tekijälle varataan tilaisuus tulla kuulluksi kaikesta asiassa kertyneestä aineistosta ennen kuin oikeusturvalautakunta tekee asiassa ratkaisunsa.

Opiskelija voi valmistua yliopistosta ennen kuin tutkielman arviointia koskeva oikaisupyyntö on ratkaistu. Opiskelijan on huolehdittava ajantasaisten yhteystietojen, kuten käytössä olevan sähköpostiosoitteen, ilmoittamisesta oikeusturvalautakunnalle. Jos tutkielman arvosana muuttuu oikaisuprosessin johdosta, opiskelijalle annetaan uusi tutkintotodistus.

Voit vaatia maisterintutkielman arviointiin oikaisua kirjallisesti oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa arviointipäätöksen tiedoksisaannista. Määräaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jollei muuta näytetä, sinun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä ja päätöksen sisältäneestä sähköpostista kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Lähettämispäivää ei lasketa mukaan.

Maisteritutkielman arvosanaa koskevan oikaisupyynnön sisältö ja liitteet

Oikeusturvalautakunnalle oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava:

 1. Päätös, johon pyydetään oikaisua
 2. Millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
 3. Perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
 4. Päätöksen tiedoksisaannin ajankohta
 5. Oikaisua hakevan nimi ja yhteystiedot

Oikaisupyyntöön on liitettävä:

 1. Maisterintutkielma
 2. Tutkielman arviointilomake
 3. Tiedekuntaneuvoston/johtoryhmän pöytäkirjanote. Voit pyytää otteen tiedekuntasi opintoasiainpäälliköltä.

Vaihtoehtoisesti voit toimittaa alkuperäisen sähköpostiviestin, jossa sinulle on ilmoitettu tutkielman hyväksymisestä ja rekisteröimisestä edellyttäen, että viestistä käy ilmi tutkielmasta annettu arvosana sekä tiedekuntaneuvoston/johtoryhmän päätöksenteon päivämäärä. Jos tieto arvosanasta on toimitettu sähköpostitse, tulee alkuperäinen sähköpostiviesti toimittaa oikeusturvalautakunnalle.

Maisteritutkielman arvosanaa koskevan oikaisupyynnön käsittelyn eteneminen

Maisterintutkielman arvioinnin oikaisupyynnön osalta oikeusturvalautakunta tutkii, onko maisterintutkielman arvioinnissa tapahtunut virhe tai onko harkintavaltaa ylitetty. Oikeusturvalautakunta käsittelee maisterintutkinnon arviointia koskevaa oikaisupyyntöä seuraavalla tavalla:

 • Opiskelija tekee oikaisupyynnön kirjallisesti oikeusturvalautakunnalle 14 päivän kuluessa arviointipäätöksen tiedoksisaannista. Määräaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jollei muuta näytetä, sinun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä ja päätöksen sisältäneestä sähköpostista kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Lähettämispäivää ei lasketa mukaan.
 • Lautakunta vastaanottaa oikaisupyynnön, joka on tehty alla olevien ohjeiden mukaisesti.
 • Oikeusturvalautakunta arvioi, onko arvioinnissa tapahtunut mahdollisesti virhe.
 • Jos virheen katsotaan mahdollisesti tapahtuneen, varaa oikeusturvalautakunta ensin arvioinnin suorittaneelle taholle (tiedekuntaneuvostolle tai johtoryhmälle) sekä tutkielman tarkastajille tilaisuuden antaa vastine oikaisupyynnön johdosta. 
 • Oikeusturvalautakunta voi hankkia Helsingin yliopistosta riippumattoman asiantuntijalausunnon maisterintutkielman arvioinnista.
 • Ennen päätöstään oikeusturvalautakunta varaa oikaisupyynnön tekijälle tilaisuuden tulla kuulluksi kaikesta asiassa kertyneestä aineistosta.

Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan arviointi

Jos olet tyytymätön lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan arviointiin, voit vaatia siihen oikaisua suoraan oikeusturvalautakunnalta. Voit tehdä oikaisupyynnön oikeusturvalautakunnalle vasta lopullisen arviointipäätöksen perusteella.

Huomaathan, että voit ennen lisensiaatintutkimuksen arviointia pyytää kirjallisesti arvioinnin keskeyttämistä. Tällöin arviointi raukeaa.

Voit vaatia lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan arviointiin oikaisua kirjallisesti oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa arviointipäätöksen tiedoksisaannista. Määräaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jollei muuta näytetä, sinun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä ja päätöksen sisältäneestä sähköpostista kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Lähettämispäivää ei lasketa mukaan.

Lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan arviointia koskevan oikaisupyynnön sisältö ja liitteet

Oikeusturvalautakunnalle oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava:

 1. Päätös, johon pyydetään oikaisua
 2. Millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
 3. Perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
 4. Päätöksen tiedoksisaannin ajankohta
 5. Oikaisua hakevan nimi ja yhteystiedot.

Oikaisupyyntöön on liitettävä:

 1. Lisensiaatintutkimus tai väitöskirja
 2. Tiedekuntaneuvoston/johtoryhmän päätökset
 3. Tarkastajan/esitarkastajien lausunnot
 4. Tutkimuksen tekijän mahdolliset vastineet (tarkastajan tai esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnoista sekä esitarkastajien ja vastaväittäjän valinnasta)
 5. Tiedoksisaannin ajankohta. Jos tieto tutkimuksen lopullisesta arvosanasta on toimitettu sähköpostitse, tulee alkuperäinen sähköpostiviesti toimittaa oikeusturvalautakunnalle siten, että siitä käy ilmi viestin osapuolet sekä viestin lähettämisaika.

Oikaisupyyntöjen käsittelyaika

Oikeusturvalautakunta on hallintolain (434/2003) 23 §:n perusteella velvollinen käsittelemään oikaisupyynnöt ilman aiheetonta viivytystä. Oikaisupyyntöjen käsittelylle ei ole johdettavissa laista tai yliopiston sisäisistä määräyksistä tarkempia käsittelyaikoja. Opiskelijan on hyvä varautua siihen, että erityisesti tutkielmia koskevien oikaisupyyntöjen käsittely kestää useita kuukausia, sillä asiassa pyydetään selvityksiä, vastineita ja mahdollisesti Helsingin yliopiston ulkopuolinen asiantuntijalausunto.

Oikeusturvalautakunta käsittelee sille osoitetut oikaisupyynnöt niiden saapumisjärjestyksessä. Käsittelyaika alkaa kulua siitä, kun kaikki oikaisupyynnön käsittelemiseksi tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet. Oikaisupyynnön lähettämisen jälkeen saat automaattisen vastausviestin Helsingin yliopiston kirjaamosta. Oikaisupyyntösi käsittelijä on sinuun yhteydessä, kun oikaisupyyntösi on käsittelyvuorossa ja jos sinun tulee täydentää oikaisupyyntöäsi. Varmistathan, että olet ilmoittanut ajantasaiset yhteystietosi oikeusturvalautakunnalle.

Sen jälkeen, kun oikaisupyyntösi on otettu käsittelyyn ja toimitat pyydettyjä asiakirjoja tai haluat kysyä oikaisupyyntösi käsittelyn tilannetta, lähetä viestisi asiasi käsittelijälle ja yliopiston kirjaamoon (hy-arkki(at)helsinki.fi). Mainitse lisäksi viestin Aihe-kentässä oikaisupyyntöäsi koskeva asianumero (HY-numero), jos olet saanut sellaisen täydennyspyynnön tai muun oikeusturvalautakunnan lähettämän viestin yhteydessä.

Oikeusturvalautakunta

Oikeusturvalautakunnan tehtävänä on:

 • Käsitellä opintosuoritusten arviointia ja hyväksilukemispäätöksiä sekä syventävien opintojen tutkielman, lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan arviointia koskevat oikaisupyynnöt.
 • Seurata opiskeluoikeuden menettämistä koskevien oikaisupyyntöjen ratkaisuja tiedekunnissa opiskelijoiden yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi.
 • Tehdä aloitteita opiskelijoiden oikeusturvan kehittämiseksi.
 • Antaa lausuntoja opiskelijoiden oikeusturvaa koskevissa kysymyksissä.
 • Käsitellä muita sellaisia opiskelijoiden oikeusturvaan liittyviä kysymyksiä, joiden käsittely ei yliopistolain tai johtosäännön nojalla ole yliopiston muiden hallintoelinten tehtävä.

Oikeusturvalautakunta ei käsittele oikaisupyyntöjä, jotka koskevat:

 • Opiskelijan tyytymättömyyttä tutkielman ohjauksessa mahdollisesti esiintyneisiin puutteisiin.
 • Opiskelijan tyytymättömyyttä arvosanapäätökseen ja sen perusteluihin.

Yhteystiedot oikaisupyynnön toimittamista varten

Oikaisupyyntö tehdään Helsingin yliopiston oikeusturvalautakunnalle:

Postiosoite: Arkisto ja kirjaamo, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto
Sähköpostiosoite hy-arkki(at)helsinki.fi
 

Yhteyshenkilöt

Opiskelijoiden oikeusturva-asioista vastaavat opintoasiainpäälliköt. Opintoasiainpäälliköiden yhteystiedot löydät täältä.

Ylioppilaskunnalla (HYY) on lisäksi oma koulutuspoliittinen asiantuntijansa, jolta saat neuvontaa oikeusturva-asioissa. HYYn henkilökunnan yhteystiedot löydät täältä.

 

Opiskelijan lainopillinen neuvonta

Voit opiskelijana saada lainopillista neuvontaa muissa asioissa seuraavilta tahoilta: