Aineenopettajaksi pätevöityminen maisteriksi valmistumisen jälkeen

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Voit pätevöityä aineenopettajaksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen suorittamalla erillisinä opintoina vaadittavat opetettavan aineen opinnot ja/tai opettajan pedagogiset opinnot.

Kelpoisuusvaatimukset

Aineenopettajan kelpoisuus koostuu kolmesta osiosta:

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • opetettavan aineen opinnot
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Opetettavan aineen opinnot

Perusopetuksessa aineenopetusta antavalta opettajalta vaaditaan opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot. Lukiossa aineenopettajalta vaaditaan yhdessä opetettavassa aineessa vähintään 120 opintopisteen laajuiset perus-, aine- ja syventävät opinnot ja muissa opetettavissa aineissa vähintään 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot.

Aineenhallinnan täydentämistä varten voit hakea tiedekunnalta erillisten opintojen suoritusoikeutta. Tarkista myös, onko opintoja tarjolla avoimen yliopiston järjestämässä opetuksessa. Erillistä oikeutta ei myönnetä opintoihin, joita tarjotaan Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa.

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot voi suorittaa erillisinä opintoina. Erillistä opinto-oikeutta perus- ja lukio-opetukseen suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin voivat hakea:

 • Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, jotka ovat suorittaneet vähintään 60 op laajuiset perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot jossakin perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvassa aineessa.

Erillistä opinto-oikeutta aikuisopetukseen suuntautuviin pedagogisiin opintoihin voivat hakea:

 • Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, joilta aineenopettajan pätevyyteen vaadittavat opetettavan aineen opinnot puuttuvat osin tai kokonaan.

Molemmat suuntautumisvaihtoehdot tuottavat saman laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden. Opiskelijan ohjeista löydät lisätietoa opettajan pedagogisten opintojen sisällöstä.

Vastaavuustodistus

Vastaavuustodistus on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia opetettavan aineen opintoja. Vastaavuustodistusta voit tarvita esimerkiksi hakiessasi opettajan virkaa tai oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot valmistumisesi jälkeen.

Jos suoritat opettajan pedagogiset opinnot maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen erillisinä opintoina perus- ja lukio-opetukseen suuntautuen, sinun on mahdollisesti todistettava kelpoisuutesi hakuvaiheessa opetettavan aineen osalta vastaavuustodistuksella.

Vastaavuustodistuksen myöntää tiedekunta, jossa kyseisen opetettavan aineen opinnot on suoritettu ja joka antaa aineenopettajan koulutusta. Jos kyseistä opetettavaa ainetta ei opeteta missään Helsingin yliopiston aineenopettajan koulutusta antavassa tiedekunnassa, todistuksen antaa yliopisto, jossa kyseisiä opintoja voi suorittaa.

Vastaavuustodistusta pyydetään kirjallisesti. Jos tiedekunnalla ei ole sähköistä tilauslomaketta, on vapaamuotoinen kirjallinen tilauspyyntö toimitettava kyseisen tiedekunnan opiskelijapalveluihin.

 Pyynnössä pitää mainita seuraavat tiedot:

 • todistusta hakevan nimi sekä syntymäaika tai opiskelijanumero
 • puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • minkä opetettavan aineen / opetettavien aineiden opintojen suorittamisesta vastaavuustodistusta haetaan
 • millä laajuudella kyseiset opinnot on suoritettu: perus- ja aineopinnot 60 op (peruskoulutasoinen pätevyys tai lukiopätevyys toisessa opetettavassa aineessa), perus-, aine ja syventävät opinnot 120 op (lukiotasoinen pätevyys)
 • missä yliopistossa / yliopistoissa pätevyyteen vaadittavat opinnot on suoritettu: mikäli jokin osa opetettavan aineen opinnoista on suoritettu muualla, eivätkä tiedot näy Helsingin yliopiston opiskelijarekisterissä, vastaavuustodistuksen hakijan on toimitettava lisäksi oikeaksi todistetut jäljennökset opintosuoritusotteista tai mahdollisista muista opintojen suorittamisen osoittavista todistuksista
 • aiemmin suoritetun tutkinnon nimi, myöntäjä ja myöntämispäivä
 • nimi todistuksessa, jos on eri kuin nykyinen
 • postiosoite, johon todistus voidaan lähettää. Voit myös ilmoittaa noutavasi todistuksen kyseisestä opiskelijapalvelupisteestä tiettyyn päivään mennessä. Ilmoita kuitenkin osoite, johon todistus voidaan postittaa, mikäli et syystä tai toisesta ehdikään hakea sitä.

Huomaa, että vastaavuustodistuksen saaminen voi edellyttää täydentäviä opintoja ko. oppiaineessa.

Mikäli täydentäviä opintoja edellytetään, saat vastaavuuslausunnon siitä, mitä opintoja sinun täytyy suorittaa vastaavuustodistus saadaksesi. (Tämän lausunnon perusteella et voi vielä hakea esim. STEP-opintoihin, vaan sinun täytyy suorittaa täydentävät opinnot ensin ja saada varsinainen vastaavuustodistus.)

Mikäli täydentäviä opintoja edellytetään, voit hakea esimerkiksi erillisten opintojen oikeutta opinnot suorittaaksesi. Erillisten opintojen hausta eri tiedekunnissa löydät tietoa täältä.

Vas­taa­vuus­to­dis­tus tai -​lausun­to ul­ko­mail­la suo­ri­tet­tu­jen opin­to­jen pe­rus­tel­la

Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee yleensä hakea rinnastuspäätöstä Opetushallitukselta.

Henkilön, joka hakee vastaavuustodistusta ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella, on hyvä huomioida, että käsittelyaika on useita viikkoja (tyypillisesti noin kolmesta kuuteen viikkoa). Mikäli olet hakemassa englanninkieliseen aineenopettajan koulutusohjelmaan (STEP), varaa riittävästi aikaa vastaavuustodistushakemuksen käsittelyyn.

Ulkomaisen tutkinnon perusteella vastaavuustodistusta hakevan tulee toimittaa kyseisen tiedekunnan opiskelijapalvelupisteeseen:

 • kopio tutkintotodistuksesta/todistuksista;
 • kopio opintosuoritusotteesta/muut mahdolliset suoritettujen kurssien listaukset;
 • kurssikuvaukset suoritetuista opinnoista (mitä tarkemmin, sen parempi) sekä
 • tarvittaessa edellä mainittujen käännökset.

Vastaavuustodistuksen maksullisuus

Vastaavuustodistuksesta peritään 126 euron maksu. Saat maksuohjeet tilauksesi käsittelyn jälkeen. Valmis vastaavuustodistus luovutetaan vain kuittia vastaan.

Biologian aineenopettajan vastaavuustodistus

Vastaavuustodistukseen vaadittavat opinnot

Vastaavuustodistuksen siitä, että opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia 60 opintopisteen laajuisia biologian opetettavan aineen opintoja voi saada, kun on suorittanut

 • Biologia, valinnaiset perusopinnot (BIO-150)

  • BIO-101 Eliökunnan evoluutio 5 op
  • BIO-102 Eläin- ja kasvikunnan rakenne 5 op
  • BIO-202 Kasvi- ja eläinfysiologian perusteet 5 op
  • BIO-104 Ekologian perusteet 5 op
  • MOLE-102 Genetiikan perusteet 5 op
 • Biologia, valinnaiset aineopinnot (BIO-251) 
  • MOLE-212 Molekyylibiotieteiden harjoitustyökurssi 5 op
  • BIO-203 Ihmisen fysiologia 5 op
  • BIO-103 Eliöiden monimuotoisuus 5 op
  • BIO-204 Ekologian kenttäkurssi - elinympäristöt ja lajisto 5 op
  • BIO-004 Johdatus biologian opetukseen 5 op
  • Vaihtoehtoisia biologian opintoja 10 op

tai kokonaisuuksiin sisältyviä kursseja sisällöllisesti vastaavat Helsingin yliopistossa tai muualla suoritetut opinnot. Opintojaksojen sisältökuvaukset löytyvät Sisu-opintotietojärjestelmästä.

Vastaavuustodistuksen siitä, että opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia 120 opintopisteen laajuisia biologian opetettavan aineen opintoja voi saada, kun on biologian perus- ja aineopintojen (60 op) lisäksi suorittanut syventävät opinnot (60 op) jossakin biologisessa pääaineessa tai maisteriohjelmassa.

Miten biologian opetettavan aineen opinnot voi suorittaa?

Aineenopettajaopintoihin hyväksytyt maantieteen opiskelijat voivat vapaasti suorittaa biologian aineenopettajaopintoja. Maantieteen aineenopettajaopiskelijoiden ei tarvitse hakea erikseen opinto-oikeutta BIO-150 ja BIO-251-kokonaisuuksiin.

Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille järjestetään haku kahdesti vuodessa BIO-150 ja BIO-251-kokonaisuuksiin: huhtikuussa ja lokakuussa. Katso lisätietoja opinto-oikeuden hakemisesta.

Muiden yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat hakea JOO-opinto-oikeutta bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan.

Helsingin yliopistossa tai muualla tutkinnon suorittaneet, joilla ei ole enää voimassaolevaa tutkinnonsuoritusoikeutta, voivat suorittaa Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa biologian opintoja. Avoimen yliopiston opintoihin tulee ilmoittautua avoimeen yliopistoon.

Jos kurssi ei ole tarjolla avoimessa yliopistossa, siihen voi hakea erillisopinto-oikeutta tiedekunnasta. Erillisiin opintoihin ei bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa pääsääntöisesti myönnetä opinto-oikeuksia, mikäli kyseiset opinnot on mahdollista suorittaa Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa.

Vastaavuustodistuksen hakeminen

Vastaavuustodistusta haetaan ensisijaisesti siitä yliopistosta, jossa opinnot on suoritettu. Vastaavuustodistusta haetaan e-lomakkeella bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta. Mikäli hakijalla on tutkinto tai opintoja suoritettu jossain toisessa yliopistossa, tulee lisäksi toimittaa kopio tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusote.

 1. Tarkista, että olet suorittanut vastaavuustodistukseen vaadittavat opinnot ennen hakemuksen lähettämistä.
 2. Voit hakea vastaavuustodistusta myös toisesta opetettavasta aineesta samalla lomakkeella. Liitä hakemukseesi tällöin tarvittavat liitteet myös toisen opetettavan aineen osalta.
 3. Vastaavuustodistus toimitetaan noin kuukauden kuluessa (poikkeuksena kesä-, heinä- ja joulukuu, jolloin toimitusaika voi olla pidempi). Mikäli opinnot ovat suoritettu yli 10 vuotta sitten tai toisessa yliopistossa, vastaavuustodistuksen toimitusaika on 4-6 viikkoa.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa opetettavien aineiden aineenopettajan vastaavuustodistus

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta myöntää vastaavuustodistuksia aineenopettajalta vaadittavista 120 opintopisteen laajuisista opinnoista matematiikassa, fysiikassa, kemiassa ja maantieteessä sekä 60 opintopisteen laajuisista opinnoista matematiikassa, fysiikassa, kemiassa maantieteessä ja tietotekniikassa.

Jos jonkin opetettavan aineen opintoja on suoritettu aiemmassa tutkinnossa, voi aineenopettajan pätevyyden saamiseksi vaadittavia puuttuvia kursseja tiedustella opintoneuvojilta: kumpula-student@helsinki.fi.

Miten opetettavan aineen puuttuvat opinnot voi suorittaa?

Mikäli aineenhallinnan täydentämiseksi vaaditaan lisäopintoja, voi niitä suorittaa joko avoimessa yliopistossa tai hakemalla tiedekunnalta erillisten opintojen suoritusoikeutta. Hakuaika erillisiin opintoihin tiedekunnassa on kaksi kertaa vuodessa.

HUOM! Erillisten opintojen suoritusoikeuksia ei myönnetä maantieteen opetettavan aineen opintoihin.

Vastaavuustodistuksen hakeminen

Vastaavuustodistusta pyydetään kirjallisesti. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan aineiden (matematiikka, fysiikka, kemia, maantiede, tietotekniikka) osalta pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kumpula-student@helsinki.fi. Mikäli opintojen laajuus on muu kuin opintopiste, opintoviikko tai ECTS-yksikkö, on hakijan myös toimitettava selvitys siitä, mikä on suoritettujen opintojen laajuus muutettuna johonkin edellä mainituista.

Vastaavuustodistuksen saa yleensä noin kolmen viikon toimitusajalla (poikkeuksena kesä- ja jouluaika, jolloin todistuksen saamisesta on sovittava erikseen).

Huomioithan, että vastaavuustodistuspyyntöjä ei käsitellä heinäkuussa (1.-31.7.).