Tutkielma toimeksiantona

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Toimeksiantona tehtävät maisterintutkielmat ovat opinnäytetöitä, jotka tehdään yhteistyössä työelämän organisaation kanssa. Toimeksiantojen käytännöt vaihtelevat koulutusohjelmittain.

Tarkista aina koulutusohjelmastasi ohjeistus

Helsingin yliopistolla on erilaisia käytäntöjä tutkielman tekemisestä toimeksiantoina.

Tarkista aina koulutusohjelmastasi, onko sinun mahdollista tehdä tutkielmasi yhteistyössä ulkopuolisen toimeksiantajan kanssa.

Miksi toimeksiantona tehtävä tutkielma?

Toimeksiantona tehty tutkielma voi olla markkinointivalttisi etsiessäsi ensimmäistä valmistumisen jälkeistä työpaikkaa. Yhteistyössä työelämän kanssa tehtävällä tutkielmalla varmistat, että työsi tuloksia voidaan hyödyntää eikä opinnäytetyösi valmistu vain pölyttymään kirjaston hyllyille.

Tehdessäsi tutkielmasi näin

 • solmit tarpeellisia työelämäsuhteita ja lisäät omia työllistymismahdollisuuksiasi
 • sovellat oppimaasi käytäntöön
 • voit saada työllesi rahallisen korvauksen tai ainakin työyhteisön tuen sekä
 • sovittu aikataulu ja rajattu aihe antavat potkua valmistua maisteriksi!

Toimeksiantona tehty tutkielma toimii monille suorana työllistymisen väylänä.

Toimeksiantajan etsiminen

Mieti ensin omat tavoitteesi selviksi.

Ennen yhteydenottoa mahdollisiin toimeksiantajiin, pohdi tarkemmin omia kiinnostuksen kohteitasi. Ota selvää myös koulutusohjelmasi asettamista reunaehdoista.

 • Mikä aihe sinua kiinnostaa?
 • Minkälainen tutkimusyhteistyö palvelisi sinua tulevaisuudessa?
 • Mikä työpaikka sinua kiinnostaa?
 • Mitkä aiheet ovat ajankohtaisia ja kiinnostaisivat myös mahdollisia toimeksiantajia?

Pohtiessasi kiinnostuksen kohteitasi voit hyödyntää urasuunnittelun kysymyksenasetteluja. On tärkeää, että olet itse motivoitunut viemään työsi loppuun

Etsi toimeksiantaja

Tehokkainta on etsiä itse sopiva työnantaja. Mieti, onko sinulla jo valmiita kontakteja? Voisiko esimerkiksi entinen kesätyönantajasi olla kiinnostunut tutkimusyhteistyöstä? Kysele tuttaviltasi ja ystäviltäsi vinkkejä.

Etsi mahdollisia yrityksiä, virastoja ja laitoksia ennakkoluulottomasti. Monilla yrityksillä on omia gradupankkejaan, joihin voit ehdottaa omaa tutkielma-aihettasi organisaation. Hyödynnä erilaisia työnhakuportaaleja. Joitakin niistä on koottu Avoimet työ- ja harjoittelupaikat -ohjeeseen. Moni projektityöpaikka tai määräaikaisuus voi muuntua tutkielmapaikaksi neuvottelemalla. Sopivan paikan huomatessasi tarjoa tätä vaihtoehtoa.

Yliopistolta voit etsiä toimeksiantajia ainakin seuraavista paikoista:

Valmistele idea

Sopivan toimeksiantajan etsiminen voi viedä jonkin verran aikaa ja tuoda ylimääräisiä työvaiheita. Yksi niistä on aiheen ja käytännönläheisen tutkimussuunnitelman valmistelu. Työnantaja ei ole välttämättä niinkään kiinnostunut tutkielmasi teoreettisesta osuudesta.

Työnantajan on helppo tarttua valmiiseen ideaan. Työnantaja ei halua arvuutella, mihin jonkin koulutusohjelman opiskelija on erikoistunut ja mitä kyseinen opiskelija voisi tehdä. Sinun tehtäväsi on kertoa se hänelle. Kirjaa osaamisalueesi.

Tee tutkimussuunnitelma. Ota yhteyttä organisaatioon esittelemällä itsesi ja ehdotuksesi. Voit esittää myös muutamia vaihtoehtoisia ideoita.

Valmistaudu tilanteeseen kuten työnhakuun ja haastatteluun, joista löydät vinkkejä teemasta työnhaku. Sinun tulee osata kertoa kiinnostuksen kohteistasi ja markkinoida tutkimuksesi aihepiiriä. Työnantajan tapaamiseen kannattaa jo tehdä jotakin "kättä pidempää" esim. power point -esitys tutkimuksenasettelusta.

Neuvottelut ja sopiminen

Neuvotteluissa on kolme sopijaosapuolta: sinä, tutkielmasi ohjaaja ja työn toimeksiantaja. Maisterintutkielma on ensisijaisesti akateeminen opinnäytetyö. Ohjaajasi tulee hyväksyä sen aihe ja ongelmanasettelu.

Toimeksiantajan toiveet voivat poiketa perinteisestä akateemisesta näkökulmasta. Voit joutua jossain määrin tasapainoilemaan akateemisten vaatimusten ja toimeksiantajan käytännön odotusten välillä. Varaudu käymään useampia neuvotteluja ja sovittamaan intressejä yhteen. Opiskelijana olet vastuussa prosessin etenemisestä.

Kirjallinen sopiminen kannattaa

Menettelytavoista kannattaa sopia kirjallisesti etukäteen. Sovittavia asioita ovat esimerkiksi:

 • työn aihe ja tutkimustehtävä
 • opiskelijan sitoutuminen työn loppuun saattamiseen (aikataulu, väliraportoinnit ja mahdolliset muut toimeksiantajalle tehtävät käytännönläheiset selvitykset)
 • työnantajan sitoutuminen (ohjaus, aineistojen käyttö ja luovutus, yhteyshenkilö
 • tekijänoikeudet
 • salassapitoasiat
 • työstä maksettava palkkio ja siitä aiheutuvien kustannusten korvaus (esim. matka-, paino- tai postikulut) ja käytettävä rahoitusmalli.

Etukäteen kannattaa selvittää, mitkä ovat työnantajan tavoitteet ja odotukset työn suhteen. On hyvä muistaa, että toimeksiantaja saattaa odottaa tuloksia jo nopeasti, ja etukäteen kannattaa sopia, missä muodossa ja vaiheessa toimeksiantajalle tuloksista raportoidaan.

Opinnäytetyöt julkisia

Jos käytettävä aineisto sisältää lain mukaan salassa pidettävää materiaalia kuten liikesalaisuuksia, arvioitavaksi jätettävään opinnäytteeseen ei saa sisällyttää mitään salassa pidettävää tietoa. Salassa pidettävät tiedot jätetään tausta-aineistoon, jota ei liitetä arvioitavaan tutkielmaan. Opinnäytetyö on julkinen heti sen jälkeen, kun se on arvioitu ja hyväksytty, ja myös tiivistelmä on julkinen. Tämä on syytä kertoa toimeksiantajalle.