Sairaalamikrobiologi

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.
Sairaalakemistikoulutus
Sairaalamikrobiologikoulutus

Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa on voinut 1.8.2008 lähtien suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinnon luonnontieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon pohjalta, johon sisältyy sairaalakemistin tai sairaalamikrobiologin koulutus (asetusmuutos 221/1994 14 a §/28.9.2000).

Filosofian lisensiaatin tutkinto muodostuu kahdesta pääosasta: tieteellisistä jatko-opinnoista ja lisensiaatintutkimuksesta sekä niiden rinnalla suoritettavasta koulutuksesta. Suoritettavien tieteellisten jatko-opintojen laajuus on 60 opintopistettä.

Filosofian tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon suorittaneilta ei vaadita filosofian lisensiaatin tutkintoa osana sairaalakemisti- tai mikrobiologikoulutusta. Näille jatkotutkinnon jo suorittaneille annetaan erillinen todistus sairaalakemistin tai sairaalamikrobiologin koulutuksen suorittamisesta.

Huom! Rehtorin päätöksen 29.11.2017 mukaan sairaala-alkuisten koulutusten nimet muuttuvat.

Yliopistolain 1.1.2015 voimaan tullut muutos määrittelee erikoistumiskoulutuksen korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi, jo työelämässä toimineille suunnatuksi ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäväksi koulutukseksi, jonka tavoitteena on tuottaa osaamista sellaisilla asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa. Erikoistumiskoulutus ei ole korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Lisensiaatin tutkinnon osana suoritettavasta sairaalakemistin ja sairaalamikrobiologin koulutuksesta ei jatkossa voida käyttää erikoistumiskoulutuksen nimeä. Koulutusten nimet ovat jatkossa sairaalakemistin koulutus ja sairaalamikrobiologin koulutus.

Opinto-oikeuden haku

Hakuohjeet löydät uusimmasta opinto-oppaasta 

Hakulomake ja vaaditut liitteet

FL_opinto-oikeushakemus.docx

FL_HOPS-lomake_1.docx

Helsingin yliopiston tutkimussuunnitelmapohja

Ha­kua­jat ja me­net­te­ly

Käytössä on jatkuva haku. Hakija toimittaa opintotoimistoon vaaditut hakuasiakirjat, joissa on FL-tutkinnon ja lisensiaatintutkimuksen ohjaajan ja koulutusohjelman vastuuhenkilön puollot. Opinto-oikeuden myöntämisestä päättää dekaani. Hakemuksen voi toimittaa postitse tai sähköpostitse:

Va­lin­ta­kri­tee­rit

  • pysyväismääräysten edellyttämä jatko-opintokelpoisuus
  • hakija on valittu tai hän on toiminut koulutustoimessa, virassa tai viransijaisuudessa vähintään yhden (1) kuukauden.
  • hyväksyttävä lisensiaatintutkimuksen tutkimussuunnitelma
  • hyväksyttävä henkilökohtainen opintosuunnitelma
  • FL-tutkinnon ja lisensiaatintutkimuksen ohjaajan puolto
  • koulutusohjelman vastuuhenkilön puolto

Opinnot

Sairaalamikrobiologikoulutus

Vastuuhenkilö: dosentti, kliininen opettaja Hanna Jarva hanna.jarva@helsinki.fi

Sairaalamikrobiologin koulutuksen opinto-opas (koskee heitä, jotka saavat opinto-oikeuden 1.9.2019 alkaen)

Sairaalamikrobiologin koulutuksen opinto-opas (koskee erikoistuvia, jotka saavat opinto-oikeuden 1.8.2017 alkaen)

Sairaalamikrobiologin koulutuksen opinto-opas (koskee erikoistuvia, jotka saavat opinto-oikeuden 1.8.2015 alkaen)

Sairaalamikrobiologin koulutuksen opinto-opas (koskee erikoistuvia, jotka saavat opinto-oikeuden 1.8.2013 alkaen)

 

Huom. Osa opinto-oppaiden sisältämistä linkeistä on valitettavasti vanhentunut. Alle on listattu päivitetyt linkit.

  • lääketieteellisen tiedekunnan tieteellisen jatkokoulutuksen opetustarjonta
  • ohje opintopisteiden laskemiseksi 

Koulutussopimus

Henkilökohtainen koulutussopimus voidaan solmia, jos koulutettava suorittaa koulutukseen liittyvää palvelua yliopistosairaalan ulkopuolisessa koulutuspaikassa. Koulutusohjelman vastuuhenkilö päättää palvelun hyväksymisestä yliopistosairaalan ulkopuolisessa koulutuspaikassa. Koulutussopimuksen voi toimittaa tiedekunnan opintotoimistoon todistushakemuksen yhteydessä (=valmistumisvaiheessa).

Kuulustelut

Sairaalamikrobiologin koulutukseen kuuluu valtakunnallinen pätevyyskuulustelu. Kuulustelu suoritetaan valtakunnallisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelun yhteydessä, joka järjestetään sähköisenä Examinarium-tenttinä kolmesti vuodessa. Ilmoittautumisohjeet ja -lomake löytyvät Turun yliopiston ylläpitämiltä valtakunnallisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelun verkkosivuilta. Tenttipaikan varaamiseksi Examinarium-järjestelmässä tarvitset voimassa olevat Helsingin yliopiston käyttäjätunnukset.

Valmistuminen

Lisensiaatintutkimuksen tarkastusprosessi

Katso lisensiaatintutkimuksen tarkastusprosessi (pdf). Valmis lisensiaatintutkimus jätetään tiedekuntaan tieteellisen jatkokoulutuksen koulutussuunnittelijalle ehdotus lisensiaatintutkimuksen tarkastajiksi -lomakkeen ja liitteiden kanssa. Tiivistelmälomake löytyy Word-tiedostona. Yliopiston johtosäännön mukaan (27§) tiedekuntaneuvosto määrää lisensiaatintutkimukselle vähintään kaksi tarkastajaa, joiden tulee olla tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet suorittaneita. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien tulee kahden kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen arvostelulausunto. Tutkimuksen arvostelee tiedekuntaneuvosto.

Todistuksen hakeminen

Tiedekunta antaa todistuksen suoritetusta FL-tutkinnosta tai erikoistumiskoulutuksesta. Hakemukseen tulee eritellä ne palvelussuhteet, koulutustilaisuudet ja mahdolliset tieteelliset jatko-opinnot (koskee vain FL-tutkintoa suorittavia), jotka esitetään otettavaksi huomioon. Kaikista esitetyistä palveluista ja koulutustilaisuuksista tulee olla todistukset hakemuksen liitteinä. Palvelutodistuksista tulee ilmetä myös kaikki poissaolot ja keskeytykset.

Todistushakemus liitteineen toimitetaan opiskelijapalveluihin postitse tai sähköpostitse:

Meilahden opiskelijapalvelut/ammatillinen jatkokoulutus
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto

meilahti-specialist@helsinki.fi

Yhteystiedot