Tohtorikoulutuksen tutkintouudistus ja siirtyminen uusiin tutkintorakenteisiin

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Tohtoriohjelmien uudet tutkintovaatimukset astuivat voimaan 1.8.2017. Koulutusuudistuksessa on kolmen ja puolen vuoden siirtymäaika, joten vanhoilla opiskelijoilla on 18.12.2020 asti aikaa halutessaan suorittaa tutkinto loppuun vanhan, pääainekohtaisen tutkintorakenteen mukaisesti (alkuperäistä heinäkuun päättymisaikaa jatkettu koronavirustilanteen takia).

Jos kaikki tohtorintutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu ja rekisteröity ja myös väitöstilaisuus pidetty viimeistään 18.12.2020, uusiin tutkintorakenteisiin ei tarvitse siirtyä. Jos opinnot ovat vielä tuolloin kesken, opiskelija siirretään 19.12.2020 alkaen automaattisesti uuteen tutkintorakenteeseen.

Läsnäoleva tohtoriopiskelija voi siirtymäajan puitteissa halutessaan siirtyä suorittamaan tutkintoa uusien tutkintovaatimusten mukaisesti milloin tahansa. Kiirettä ei ole syytä pitää, vaan siirtymistä kannattaa harkita rauhassa. Uusiin tutkintovaatimuksiin siirryttyään opiskelija ei voi enää palata takaisin vanhaan tutkintorakenteeseen.

Jos väitöskirjasi esitarkastus on käynnistetty tiedekuntaneuvostossa viimeistään tammikuussa 2020, sinun ei pääsääntöisesti tarvitse siirtyä uusiin tutkintorakenteisiin. Lue lisää valmistumisesta vanhoja tutkintovaatimuksia noudattaen täältä.

Mikä muuttuu?

Uusien tutkintovaatimusten mukaisissa tohtorintutkinnoissa pakollisia opintoja vaaditaan aiemman 60 opintopisteen sijaan 40 opintopistettä. Opinnot on jaettu kahteen kokonaisuuteen: tieteenalaopinnot (30 op) ja yleiset valmiustaidot (10 op). Väitöskirjan suosituslaajuus ei muutu. Kaikkien uusiin tutkintovaatimuksiin siirtyvien opiskelijoiden tulee suorittaa vähintään 1 op tutkimusetiikkaa.

Siirtymisen yhteydessä pääaineet poistuvat ja opiskelija siirtyy suorittamaan tutkintoa tohtoriohjelman yhteisten vaatimusten mukaisesti. Uusien tutkintovaatimusten mukaisiin tutkintoihin ei voi käyttää yli 10 vuotta vanhoja opintoja / opintokokonaisuuksia.

Uusiin tutkintorakenteisiin siirtynyt opiskelija ei voi sisällyttää tohtorintutkintoonsa ylempään korkeakoulututkintoon sisältyviä, tutkinnon minimilaajuuden ylittäviä opintoja.

Oman tohtoriohjelmasi uuden tutkintorakenteen löydät WebOodista tohtoriohjelmasi opinto-oppaasta. Aiempaa pienemmän opintopistemäärän lisäksi monille uutta on tutkintoon sisältyvä 10 opintopisteen yleisten valmiustaitojen (ns. siirrettävät taidot) kokonaisuus. Yleisten valmiustaitojen tavoitteena on vahvistaa tohtorintutkinnon suorittaneen tutkija- ja asiantuntijaidentiteettiä ja työllistyvyyttä. Tutkijakoulut järjestävät yleisten valmiustaitojen opetusta kaikille tutkijakouluun kuuluville tohtorikoulutettaville.

Opetusta tarjotaan 1.8.2017 alkaen ainoastaan uusien opetussuunnitelmien mukaisesti.

Tohtoriopiskelijoiden siirtyminen eroaa perustutkinto-opiskelijoiden siirtymisessä siinä, että tohtoriopiskelijat kuuluvat jo tohtoriohjelmiin ja kyse on ainoastaan siirtymisestä saman ohjelman uuteen, tohtoriohjelman yhteiseen opetussuunnitelmaan.

  • Opiskelijoiden, jotka ovat suorittaneet vain vähän tai ei ollenkaan opintoja kannattaa siirtyä uuteen opetussuunnitelmaan mahdollisimman pian.
  • Jos olet suorittanut opintoja alle 40 opintopistettä, siirtymistä kannattaa harkita.
  • Jos olet jo suorittanut tutkintoon kuuluvat opinnot tai suurimman osan niistä, ja arvioit että opintosi ovat valmiit ja väitöstilaisuus pidetty ennen siirtymäajan päättymistä 18.12.2020, sinun ei kannata siirtyä uuteen opetussuunnitelmaan.
  • Jos olet tohtoriopintojen loppuvaiheessa, mutta aiot silti siirtyä uuteen tutkintorakenteeseen, huolehdithan siirtymisestä ennen väitöskirjan esitarkastuksen käynnistämistä.

Joillakin tohtoriohjelmilla on vastaavuustaulukot, joissa on määritelty vanhojen opintojen sopivuus uuteen tutkintorakenteeseen. Oman tohtoriohjelmasi mahdollisen vastaavuustaulukon tai muut yleisiä ohjeita tarkentavat siirtymäohjeet löydät alempaa tältä sivulta.

Miten siirryn?

Läsnäolevat jatko-opiskelijat

Kun haluat siirtyä uuteen tutkintorakenteeseen, ilmoita siirtymisestä oheisella e-lomakkeella. Siirtymisilmoitus on sitova, joten täytä lomake vasta, kun olet tutustunut kaikkiin tältä sivulta löytyviin ohjeisiin ja olet varma, että haluat siirtyä. Siirtymisilmoitusta ei voi perua.

Poissaolevat ja kirjoiltapoistetut jatko-opiskelijat

Omatoiminen siirtyminen uuteen tutkintorakenteeseen siirtymäaikana on mahdollista ainoastaan läsnäolevana jatko-opiskelijana. Jos olet ilmoittautunut poissaolevaksi jatko-opintojen rekisteriseurannan takia, sinun tulee ensimmäisenä hoitaa rekisteriseuranta kuntoon, jotta pääset taas ilmoittautumaan läsnäolevaksi. Jos olet laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisen ja olet menettänyt opinto-oikeutesi, sinun tulee hakea kotitiedekunnaltasi opinto-oikeuden palautusta. Siirtyminen on mahdollista vasta, kun olet taas kirjoilla läsnäolevana opiskelijana.

Jos arvioit, että et valmistu tohtoriksi ennen siirtymäajan päättymistä 18.12.2020, on tärkeää, että palaat takaisin kirjoille läsnäolevaksi opiskelijaksi mahdollisimman pian. Uusien tutkintorakenteiden mukaisia tutkintoja koskevat kaikilla tutkintotasoilla aiempaa tiukemmat vanhenemissäännöt. Kirjoilla olevana opiskelijana voit hakeutua neuvontaan ja vaikuttaa siihen, että vanhenemissäännöistä ei aiheudu sinulle ongelmia siirtymäajan päättyessä.

Mikäli olet päättänyt keskeyttää tohtoriopintosi, voit myös harkita mahdollisuutta luopua opinto-oikeudestasi kokonaan.

Mitä jo tehdyille opinnoille tapahtuu?

Ennen siirtymistä suoritettuja opintoja ei tarvitse siirtymisen yhteydessä mitenkään rekisteröidä uudelleen. Vanhat suoritukset säilyvät opintorekisterissä vanhoilla tunnisteilla ja koostetaan mukaan uusien tutkintorakenteiden mukaisiin opintokokonaisuuksiin siinä vaiheessa, kun kokonaisuuksien rekisteröiminen on ajankohtaista. Olennaista on, että olet tutustunut opintojen vanhenemissääntöihin ja tohtoriohjelmasi siirtymäohjeisiin ja selvittänyt, mitä uuden rakenteen mukaisia suorituksia vanhat suoritukset korvaavat ja mitä on vielä tekemättä.

Opintojen vanheneminen

Opintojen vanhenemisen periaatteet muuttuivat koulutusuudistuksen myötä. Uudet vanhenemissäännöt koskevat kaikkia opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa uusissa tutkintorakenteissa, tai jotka ovat siirtyneet niihin riippumatta siitä, milloin tutkinnonsuoritusoikeus on saatu. Keskeisimmät muutokset aikaisempiin periaatteisiin ovat seuraavat:

  • Kaikki opinnot, mukaan lukien myös opintokokonaisuudet, vanhenevat 10 vuodessa laskettuna suorituslukukauden lopusta.
  • Vanhenemisaika lasketaan opintojen suorittamispäivästä tai opintokokonaisuuksien kohdalla viimeisenä suoritetun opintokokonaisuuteen kuuluvan opintojakson suorittamispäivästä.
  • Vanhenemissäännöt koskevat myös lisensiaatintutkintoja. Aiempaan lisensiaatintutkintoon sisältyneitä opintoja ei voi käyttää tohtorintutkintoon, jos kokonaisuudet ovat vanhenneet.
  • Myös kieli- ja viestintäopinnot, jotka eivät ole aiemmin vanhentuneet, vanhenevat 10 vuodessa.
  • Opinnoilla ei ole enää päivitysmahdollisuutta, vaan kaikki yli 10 vuotta vanhat opinnot vanhenevat ja ne on suoritettava uudestaan, jos ne haluaa tutkintoon.