Tutkinnon suorittaminen vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti

Päivitys: Siirtymäkautta pidennetään 18.12.2020 saakka

Yliopisto päätti 17.3.2020, että koronavirustilanteen vuoksi alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen sekä tohtorikoulutuksen siirtymäkautta jatketaan 18.12.2020 asti. Niissä koulutuksissa, joissa alkuperäinen siirtymäaika olisi päättynyt 31.12.2020, uusi päättymispäivä on 31.7.2021. Tämän sivun ohjeet on päivitetty uuden aikataulun mukaisiksi. 

Yliopisto on myös päättänyt pidentää tiettyjen opintojen voimassaoloaikaa syyslukukauden 2020 loppuun asti. Kyseessä ovat opinnot, jotka muutoin vanhenisivat tiedekunnan määräysten perusteella kevät- tai syyslukukauden 2020 aikana. Päätös koskee vanhamuotoisia opintoja sekä valmistumisvaiheessa olevien, uusimuotoista tutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintoja. Pidennys otetaan huomioon, kun opiskelijan opintokokonaisuuksia ja tutkintoa koostetaan.

Katso lisätietoja: Koronaviruksen vaikutus opiskeluun

*****

Tämä ohje on suunnattu niille opiskelijoille, jotka suorittavat opintojaan vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti. Tietoa siirtymäajasta, siirtymisestä ja uusista koulutusohjelmista löydät myös vanhasta Flammasta.

Helsingin yliopistossa on siirrytty uusiin koulutusohjelmiin 1.8.2017. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaan on kuitenkin mahdollista valmistua siirtymäkauden loppuun 18.12.2020 saakka. Huom! Joissakin yksittäisissä koulutuksissa siirtymäaika voi olla lyhyempi tai pidempi kuin yleinen siirtymäaika, katso tarkempi tieto tiedekuntasi ohjeista.

Siirtymäajan päätyttyä kaikki opiskelijat, joiden tutkinnon suorittaminen on kesken siirretään automaattisesti suorittamaan tutkintoaan uusiin koulutusohjelmiin. Jos siis et valmistu siirtymäajan loppuun mennessä, sinut siirretään uuteen koulutusohjelmaan. Huomaa kuitenkin, että siirtymäajan päättyminen ei vaikuta tutkinnonsuoritusoikeutesi kestoon tai voimassaoloon.

Uusissa koulutusohjelmissa tutkintojen sisällössä ja rakenteissa on tapahtunut suuria muutoksia. Myös opintojen vanhentumissäännöt ovat aiempaa tiukempia. Tarkempaa tietoa vanhojen koulutusten ja uusien koulutusohjelmien eroista löydät tämän sivun luvusta Uudet koulutusohjelmat ja siirtymäaika.

Jos haluat suorittaa tutkintosi loppuun vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti, tutustu huolellisesti alla oleviin ohjeisiin sekä tiedekuntasi ohjeisiin.

Jos palaat opintoihisi tauon jälkeen, sinun tulee ensin palauttaa opinto-oikeutesi voimaan tai hakea opintoihin lisäaikaa tutkinnon suorittamiseen. Opintojen jatkaminen edellyttää opintosuunnitelman laatimista. Suunnitelmaan tulee kirjata mitä opintoja tutkinnostasi vielä puuttuu ja mitkä nykyisistä, uuden opetussuunnitelman mukaisista opintojaksoista vastaavat puuttuvia opintojasi. Lisätietoa löydät luvusta Opintoihin palaaminen tauon jälkeen.

Kun opinto-oikeutesi on voimassa, sinun on myös mahdollista siirtyä suorittamaan tutkintoasi uusiin koulutusohjelmiin. Tällöin on kuitenkin huomioitava esimerkiksi uudet vanhentumissäännöt, joista kerrotaan luvussa Opintojen vanhentuminen. Siirtymisestä löydät lisätietoa tämän sivun luvusta Siirtyminen uusiin koulutuksiin.

Jos et aio suorittaa tutkintoasi loppuun, voit luopua tutkinnonsuoritusoikeudestasi. Lomakkeen ja ohjeistuksen luopumiseen löydät Tutkinnonsuoritusoikeudesta luopuminen -ohjeesta.

Periaatteet tutkinnon suorittamiseksi loppuun vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti

Opintojen suorittamisessa loppuun vanhan rakenteen mukaisesti noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Vanha tutkintorakenne tarkoittaa ennen 1.8.2017 voimassa ollutta tutkintorakennetta.
 • Opintojen vanhenemisessa noudatetaan vanhojen tutkintorakenteiden mukaisia tiedekuntakohtaisia vanhenemissääntöjä.
 • Siirtymäaikana (1.8.2017-18.12.2020) opetus järjestetään uusien koulutusohjelmien opetussuunnitelmien mukaisesti. Tiedekuntakohtaisesti on laadittu vastaavuustaulukot, joista näet, mitkä nykyisistä opintojaksoista vastaavat mitäkin vanhan tutkintorakenteen opintojaksoa
 • Vanhat tutkintorakenteet ja vastaavuustaulukot löydät tiedekuntasi ohjeesta.
 • Vanhan tutkintorakenteen mukaisesti opintoja on mahdollista suorittaa siirtymäajan loppuun saakka. Tämän jälkeen kaikki opiskelijat, joiden opinnot ovat kesken, siirretään automaattisesti uusiin koulutusohjelmiin ja uudet määräykset astuvat voimaan kaikille.

Opintoihin palaaminen tauon jälkeen

Mistä aloittaa?

Jatkaaksesi opintojasi sinun on palautettava tutkinnonsuoritusoikeutesi voimaan tai haettava lisäaikaa tutkinnon suorittamiseen.

Jos olet aloittanut nykyiset opintosi vuonna 2005 tai myöhemmin:

Jos olet aloittanut nykyiset opintosi vuonna 2004 tai aiemmin:

Lisätietoa opintojen suunnitteluun ja jatkamiseen liittyen löydät tiedekuntasi ohjeesta.

Valmistuminen vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti

Koulutusuudistuksen siirtymäkausi päättyy 18.12.2020. Huomioithan seuraavat, jos aiot valmistua vanhan rakenteen mukaan: 

 • Tutkintotodistuspyyntö on jätettävä viimeistään 18.12.2020. 
 • Gradun on oltava hyväksytty viimeistään syyslukukauden viimeisessä tutkielmien arvostelusta päättävässä kokouksessa. Tarkista gradun osalta hyvissä ajoin arvosteluprosessin aikataulu omasta tiedekunnastasi.
 • Suunnittele opintosi niin, että suoritat puuttuvat opintosi hyvissä ajoin. Kaikki suoritukset tulee olla tehtynä ja tutkielmat hyväksyttynä viimeistään 18.12.2020.
 • Pyydä tutkintoosi tarvittavat kokonaisuusmerkinnät hyvissä ajoin, mieluiten joulukuun alussa.
 • Jos kaikki suoritusmerkinnät eivät näy rekisterissä vielä 18.12.2020, jätä silti tutkintotodistuspyyntö 18.12.2020 mennessä.
 • Vuoden lopussa jätettyjä todistuspyyntöjä käsitellään saapumisjärjestyksessä. Virallinen valmistumispäivä on se päivämäärä, jolloin tutkintotodistuspyyntö otetaan vastaan ja kaikkien tutkintoon vaadittavien opintojen todetaan olevan kunnossa. Varaudu valmistumisruuhkan takia normaalia pidempiin tutkintotodistusten toimitusaikoihin.

Sinun on ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi siksi lukukaudeksi, jona tutkinto myönnetään. Poissaolevalle tutkintotodistus voidaan myöntää vain siinä tapauksessa, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja kirjattu rekisteriin edeltävän lukukauden aikana.

Tutkintotodistuksen kieli on joko suomi tai ruotsi. Jos opiskelet englanninkielisessä tai monikielisessä tutkinto-ohjelmassa ja suoritat tutkinnon englannin kielellä, saat suomen- tai ruotsinkielisen tutkintotodistuksen lisäksi myös englanninkielisen tutkintotodistuksen.

Todistuspyyntölomakkeet

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

kandidaatin tutkintomaisterin tutkinto 

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

kandidaatin tutkintolisensiaatin tutkinto (Huom! Muista laillistuslomakkeet, joista löydät lisätietoa valmistumisohjeista.)

Farmasian tiedekunta

farmaseutin tutkintoproviisorin tutkinto

Humanistinen tiedekunta

kandidaatin tutkintomaisterin tutkinto

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Toimita lomake osoitteeseen siltavuori-student@helsinki.fi.

Lääketieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

kandidaatin tutkintomaisterin tutkinto

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta

oikeusnotaarimaisterin tutkinto

Svenska social- och kommunalhögskolan

kandidatexamen

Teologinen tiedekunta

kandidaatin tutkintomaisterin tutkinto

Valtiotieteellinen tiedekunta

kandidaatin tutkintomaisterin tutkinto

Uudet koulutusohjelmat ja siirtymäaika

Helsingin yliopisto on siirtynyt uusiin koulutusohjelmiin 1.8.2017 alkaen. Tutkintojen sisällössä ja rakenteissa on tapahtunut suuria muutoksia. Siirtymisessä on käytössä kolmen vuoden siirtymäkausi, joka päättyy 18.12.2020. Siirtymäkauden aikana on ennen 1.8.2017 tutkinnonsuoritusoikeuden saaneilla mahdollisuus suorittaa opintoja vanhojen vaatimusten mukaan. Siirtymäajan päätyttyä kaikki opiskelijat siirretään uusiin vaatimuksiin. 

Jos olet saanut opiskeluoikeuden ennen 1.8.2017, sinun on siirtymäkauden aikana mahdollista suorittaa tutkintosi loppuun vanhan tutkintorakenteen mukaisesti. 

Mikä uusissa tutkinnoissa on muuttunut?

 • Uusissa koulutusohjelmissa tutkintoon ei voida käyttää kymmentä vuotta vanhempia opintokokonaisuuksia ja mahdollisia opintokokonaisuuksiin kuulumattomia opintojaksoja. Tämä koskee kaikkia opintoja. Yksittäisten opintojaksojen osalta aika alkaa opintojen suorittamispäivästä ja opintokokonaisuuksien kohdalla viimeisenä suoritetun opintojakson/kurssin suorittamispäivästä. Opintojaksot ja -kokonaisuudet ovat voimassa vanhentumispäivänä meneillään olevan lukukauden loppuun asti. Koulutusohjelmittain voidaan asettaa lyhyempiä vanhentumisaikoja.
 • Tutkintoihin ei voi sisällyttää opintoja suoritetusta ammattikorkeakoulututkinnosta. Sen sijaan opintoja voidaan edelleenkin korvata ammattikorkeakoulututkintoon sisältyneillä tai muilla ammattikorkeakouluopinnoilla, mikäli korvattavien opintojen oppimistavoitteet täyttyvät. Jos kuitenkin olet aloittanut opintosi ennen 1.8.2017, siirryt uuteen koulutusohjelmaan kesken opintojen ja olet sisällyttänyt opintoja ammattikorkeakoulututkinnosta (esimerkiksi sivuainekokonaisuuden) ennen siirtymistäsi uuteen koulutusohjelmaan, voit käyttää opinnot uuden koulutusohjelman tutkintoon vanhentumissäännöt huomioiden.
 • Jos olet saanut tutkinnonsuoritusoikeuden ennen 1.8.2017 ja siirryt uuteen koulutusohjelmaan, voit käyttää tutkintoosi kaikki opinnot ilman ylärajaa (lukuun ottamatta sellaisia tapauksia, joissa tiedekunnan pysyväismääräyksissä tai muussa vastaavassa päätöksessä on rajattu tutkinnon enimmäislaajuutta). Tutkintoihin ei voi kuitenkaan sisällyttää kymmentä vuotta vanhempia opintoja.
 • Jos olet saanut tutkinnonsuoritusoikeutesi vasta 1.8.2017 jälkeen, tutkintoon merkittävien opintojen määrää on rajoitettu. Jos tutkintosi vähimmäislaajuus on 180 op, tutkintotodistukseen voidaan merkitä opintoja 200 opintopisteeseen saakka. Jos taas tutkintosi vähimmäislaajuus on 120 op, tutkintotodistukseen voidaan merkitä opintoja 135 opintopisteeseen saakka. Poikkeuksena tästä ovat psykologian maisteriohjelmasta valmistuvat, opettajan pedagogiset opinnot suorittaneet opiskelijat, joilla tutkinnon kokonaislaajuus on 150 op.
 • Maisteriohjelman syventäviin opintoihin sisältyy 30 op:n laajuinen kirjallinen tutkielma. Lääketieteiden (lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat) ja eläinlääketieteen aloilla kirjallisen tutkielman laajuus on kuitenkin 20 op
 • Ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielma arvioidaan asteikolla 0-5. (Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan tutkielman arvosanaa ei kuitenkaan oteta huomioon laskettaessa syventävien opintojen kokonaisarvosanaa.)
 • Opintokokonaisuuksiin voi käyttää vain sen määrän opintoja, mikä on koulutusohjelman opetussuunnitelmassa päätetty kyseisen opintokokonaisuuden laajuudeksi, lisättynä enintään viidellä opintopisteellä. Jos olet aloittanut opintosi ennen 1.8.2017 ja siirryt uuteen koulutusohjelmaan kesken opintojen, voit kuitenkin käyttää tutkintoosi vanhentumissäännöt huomioiden kaikki ennen siirtymistä suorittamasi opintokokonaisuudet laajuudesta riippumatta.
 • Lääketieteiden aloilla (lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat) opetussuunnitelman mukaisesti suoritettujen opintokokonaisuuksien ja muiden opintojen vanheneminen katkeaa kun opiskelijalle myönnetään kandidaatin arvo.

Opintojen vanheneminen uusissa koulutusohjelmissa

Opintojen vanhenemisen periaatteet muuttuivat uusien koulutusohjelmien myötä. Keskeisimmät muutokset aikaisempiin periaatteisiin ovat seuraavat:

Kaikki opinnot mukaan lukien myös opintokokonaisuudet vanhenevat 10 vuodessa laskettuna suorituslukukauden lopusta.

 • Kieli- ja viestintäopinnot, jotka eivät ole aiemmin vanhentuneet, vanhenevat 10 vuodessa.
 • Opinnoilla ei ole enää päivitysmahdollisuutta, vaan kaikki yli 10 vuotta vanhat opinnot vanhenevat on suoritettava uudestaan, jos ne haluaa tutkintoon.
 • Uudet vanhenemissäännöt koskevat kaikkia opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa uusissa koulutusohjelmissa, tai jotka ovat siirtyneet niihin riippumatta siitä, milloin tutkinnonsuoritusoikeus on saatu.

Siirtymäaikana vanhoilla tutkintovaatimuksilla opiskelevat noudattavat aikaisempia vanhenemissääntöjä. Lisätietoa löydät tiedekuntasi ohjeesta.

Siirtyminen uusiin koulutuksiin

Mikäli opintosi ovat siinä vaiheessa, että tutkinnon suorittaminen loppuun on mahdollista 18.12.2020 mennessä, sinun kannattaa suorittaa tutkintosi vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti.

Mikäli taas opintosi ovat siinä vaiheessa, ettei valmistuminen ole mahdollista 18.12.2020 mennessä, sinun kannattaa harkita siirtymistä uuteen koulutusohjelmaan jo ennen siirtymäajan päättymistä.

Siirtyminen vanhasta tutkintorakenteesta uuteen koulutusohjelmaan on mahdollista vasta, kun tutkinnonsuoritusoikeutesi on voimassa. Siirtyminen tapahtuu alla olevalla e-lomakkeella.

Huomioithan, että siirtyminen on sitovaa, etkä voi enää palata suorittamaan opintojasi vanhan tutkintorakenteen mukaisesti. 

Ennen siirtymispäätöstä laadithan henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja huomioit seuraavat asiat:

 • Perehdy huolella yliopiston yleisiin siirtymäohjeisiin ja erityisesti oman tiedekuntasi siirtymäsääntöihin Opiskelijan ohjeissa ja tarvittaessa Flammassa. Vanhoista koulutuksista/pääaineista voi siirtyä vain siirtymäsäännöissä päätettyihin koulutusohjelmiin ja/tai opintosuuntiin. Flammaan kirjautuminen edellyttää voimassa olevaa käyttäjätunnusta. Ohjeet käyttäjätunnuksen aktivoimiseen löydät Helpdeskin sivuilta.
 • Koulutusohjelmat, opintosuunnat tai pääaineet voivat antaa suosituksia siitä, missä vaiheessa kannattaa siirtyä uusiin koulutusohjelmiin.
 • Uusien koulutusohjelmien tutkintorakenteet poikkeavat vanhojen koulutusten rakenteista. Löydät tutkintorakenteet WebOodin opinto-oppaista (ei vaadi kirjautumista). Täältä löydät ohjeen siitä, kuinka löydät tutkintorakenteet. 
 • Huomioi uusien koulutusohjelmien tiukemmat vanhenemissäännöt (ks. tämän sivun luku Opintojen vanheneminen)
 • Mikäli siirryt kandivaiheessa uuteen koulutusohjelmaan, sinulle luodaan maisteriohjelmavaihtoehdot tiedekuntien päätösten mukaisesti. 

Tiedekuntakohtaiset e-lomakkeet uuteen koulutusohjelmaan siirtymistä varten