Tutkinnon rakenne ja laajuus

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Yliopistossa suoritetaan ensin alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti) ja sen jälkeen ylempi korkeakoulututkinto (maisteri). Maisterin tutkinnon jälkeen on mahdollisuus hakeutua jatko-opiskelijaksi suorittamaan tohtorin tutkintoa. Tässä ohjeessa kerrotaan perustutkintojen eli alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen rakenteista Helsingin yliopistossa.

Tutkinnon laajuus

Opintojen laajuus mitoitetaan opintopisteillä. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää.

Tutkinnot on mitoitettu siten, että yhden lukuvuoden aikana opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä. Se tarkoittaa 1600 tunnin vuosittaista työpanosta eli päätoimista opiskelua. Työmäärä vastaa noin yhdeksän kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Alemman korkeakoulututkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja ylemmän 120 opintopistettä. Tutkintojen maksimilaajuus on alemmassa korkeakoulututkinnossa 200 op ja ylemmässä 135 op.

Poikkeuksellinen tutkinnon laajuus on psykologian maisterin tutkinnossa (150 op) sekä eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnossa (180 op). Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 360 op ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 330 op. Näihin koulutuksiin ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa.

Mistä opinnoista tutkintorakenne koostuu?

Koulutusohjelmasi tutkintorakenteesta näet, mitä opintoja sinun tulee suorittaa tutkintoasi varten. Voit tarkastella tutkintorakennetta tämän sivun lopussa valittuasi koulutusohjelmasi yllä olevasta valikosta. Näet tutkintosi rakenteen sekä opintokokonaisuuksien ja -jaksojen tiedot myös Sisussa tehtyäsi opintosuunnitelman. Koulutusohjelmasi koko opetussuunnitelmaa pääset katsomaan sivulta Opetussuunnitelma ja opintojen vastaavuudet.  

Kaikkiin Helsingin yliopistossa suoritettaviin kandidaatin tutkintoihin sisältyy:

 • vähintään 60 op opintoja koulutusohjelman tieteenalalta: perusopintojen laajuus on vähintään 25 op ja perus- ja aineopintojen laajuus on yhteensä vähintään 60 op. Aineopintoihin kuuluu tutkielma (6 op) ja kypsyysnäyte.
 • vähintään 10 op viestintä- ja kieliosaamisen opintoja
 • vähintään 3 op tieto- ja viestintätekniikan ja tiedonhallinnan opintoja
 • vähintään 10 op työelämäjakso ja asiantuntijatehtäviin valmentavia osuuksia
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisussa
 • valtakunnallinen kandipalaute
 • yliopiston oma opiskelijapalaute
 • valinnaisia opintoja omasta koulutusohjelmasta tai muista koulutusohjelmista.

Kaikkiin Helsingin yliopistossa suoritettaviin maisterin tutkintoihin sisältyy:

 • vähintään 60 op:n laajuiset koulutusohjelman tieteenalan syventävät opinnot, joihin sisältyy 30 op:n laajuinen tutkielma ja kypsyysnäyte. Poikkeuksena: lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen aloilla tutkielman laajuus on 20 op
 • muita opintoja, jotka voivat olla tieteenalan opintoja omasta koulutusohjelmasta tai muista koulutusohjelmista siten, että tutkinnon vähimmäislaajuus täyttyy
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisussa
 • yliopiston oma opiskelijapalaute.

Tutkintoihin sisältyy myös työelämä- ja asiantuntijuusopintoja ja urasuunnittelua.

Opintosuunnat

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelmassa on kolme opintosuuntaa, joista valitset yhden:

 • matematiikan opettajan opintosuunta
 • fysiikan opettajan opintosuunta
 • kemian opettajan opintosuunta.

Opintosuunnasta tulee ensimmäinen opetettava aineesi. Lisäksi opiskelet maisterivaiheessa opettajan pedagogiset opinnot. Mikäli olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmassa, maisteriohjelmassa opintosuunnaksesi tulee sama opintosuunta kuin kandiopinnoissa. Muualla kuin matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmassa alemman korkeakoulututkintonsa suorittanut valitsee opintosuunnan hakiessaan maisteriohjelmaan.

Matematiikan opettajan opintosuunta

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma
Kuva: Linda Tammisto

MFK-M300 Matematiikan aineenopettajan syventävät opinnot 60 op

Pakolliset

 • MFK-M301 Geometria I
 • MFK-M302 Geometria II
 • MAST30001 Maisterin tutkielmaseminaari
 • MFK-M399 Matematiikan aineenopettajan pro gradu -tutkielma
 • MFK-397 Kypsyysnäyte FM

Kandidaatin tutkintosi sisällöstä riippuen sinun tulee valita maisteritutkinnon vaihtoehtoiset opinnot muulla kuin alla kuvatulla tavalla siten, että ne täydentävät aineenhallintaa sopivaksi katsotulla tavalla. Vaihtoehtoisiin opintoihin sisällytettävistä opintojaksoista sovitaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa.

Vaihtoehtoiset
Suorita 15 op

 • MFK-M304 Lukiomatematiikka
 • MFK-M306 Ohjelmointi matematiikan opetuksessa
 • MFK-M303 Yliopistomatematiikka aineenopettajan näkökulmasta
 • MFK-M310 Johdatus lukuteoriaan ja sen sovelluksiin
 • MAT21011 Algebralliset rakenteet II
 • MAT21012 Differentiaaliyhtälöt I
 • MAT21013 Differentiaaliyhtälöt II
 • MAT21014 Johdatus logiikkaan I
 • MAT21015 Johdatus logiikkaan II
 • MAT21016 Johdatus lukuteoriaan
 • MAT21017 Joukko-opin alkeet
 • MAT21018 Kombinatoriikka
 • MAT22011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III
 • MAT21019 Matriisilaskennan sovelluksia
 • MAT21007 Mitta ja integraali
 • MAT21005 Topologia IA
 • MAT21006 Topologia IB
 • MAT21003 Vektorianalyysi I
 • MAT21020 Vektorianalyysi II

 

Opettajan pedagogiset opinnot 60 op (kasvatustieteellinen tiedekunta)

 • Aineenopettajan pedagogiset opinnot (PKL eli perus- ja lukio-opetukseen suuntautuneet) TAI
 • Pedagogiska studier för larare
 • Kun sinut on hyväksytty Matematiikan, fysiikan tai kemian opettajan kandi- tai maisteriohjelmaan, olet saanut automaattisesti oikeuden opettajan pedagogisiin opintoihin.

 

HOPS 0 op

 • MFK-410 Henkilökohtainen opintosuunnitelma maisterin tutkintoa varten

Fysiikan opettajan opintosuunta

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma
Kuva: Veikko Somerpuro

MFK-F300 Fysiikan aineenopettajan syventävät opinnot 60 op

Pakolliset

 • MFK-398 Matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajan pro gradu -opinnot, jotka koostuvat kahdesta osasta:
  • MFK-398A Tutkimuksen suunnittelu ja menetelmät
  • MFK-398B Graduseminaari
 • MFK-F399 Fysiikan aineenopettajan pro gradu -tutkielma
 • MFK-397 Kypsyysnäyte FM

Kandidaatin tutkintosi sisällöstä riippuen sinun tulee valita maisteritutkinnon vaihtoehtoiset opinnot muulla kuin alla kuvatulla tavalla siten, että ne täydentävät aineenhallintaa sopivaksi katsotulla tavalla. Vaihtoehtoisiin opintoihin sisällytettävistä opintojaksoista sovitaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa.

Vaihtoehtoiset
Suorita 10 op

 • MFK-F301 Didaktinen fysiikka
 • MFK-F302 Fysiikan historia
 • MFK-301 Matemaattisen ja luonnontieteellisen tiedon luonne

Vaihtoehtoiset
Suorita 15 op fysiikan aineopintoja tai syventäviä opintoja esimerkiksi seuraavalta listalta:

 • FYS2071 Aerosolifysiikka I
 • PAP321 Auringon fysiikka 
 • FYS2082 Elektroniikka I 
 • FYS2084 Fundamentals of Materials Science
 • MATR331 Introduction to Biological Physics
 • PAP332 Johdatus hiukkasfysiikkaan I
 • PAP325 Johdatus hiukkasfysiikkaan II
 • FYS2077 Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi
 • FYS2081 Kosmologia I
 • FYS2006 Kvanttifysiikan sovelluksia II - Tiivis aine ja alkeishiukkaset
 • FYS2026 Kvantfysikens tillämpningar II - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar
 • MATR306 Materiaalifysiikka
 • MATR304 Materialfysik
 • FYS2031 Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet
 • FYS2004 Suhteellisuusteorian perusteet
 • FYS2024 Relativitetsteorins grunder 
 • FYS2002 Termodynaamiset potentiaalit
 • FYS2022 Termodynamiska potentialer
 • FYS2041 Tähtitieteen perusteet I
 • FYS2042 Tähtitieteen perusteet II
 • MATR316 Ydinfysiikka

 

Opettajan pedagogiset opinnot 60 op (kasvatustieteellinen tiedekunta)

 • Aineenopettajan pedagogiset opinnot (PKL eli perus- ja lukio-opetukseen suuntautuneet) TAI
 • Pedagogiska studier för larare
 • Kun sinut on hyväksytty Matematiikan, fysiikan tai kemian opettajan kandi- tai maisteriohjelmaan, olet saanut automaattisesti oikeuden opettajan pedagogisiin opintoihin.

 

HOPS 0 op

 • MFK-410 Henkilökohtainen opintosuunnitelma maisterin tutkintoa varten

Kemian opettajan opintosuunta

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma
Kuva: Veikko Somerpuro

MFK-K300 Kemian aineenopettajan syventävät opinnot 60 op

Pakolliset

 • MFK-K302 Kemian mallintaminen ja visualisointi
 • MFK-K303 Kestävä kehitys opetuksessa
 • MFK-398 Matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajan pro gradu -opinnot, jotka koostuvat kahdesta osasta:
  • MFK-398A Tutkimuksen suunnittelu ja menetelmät
  • MFK-398B Graduseminaari
 • MFK-K399 Kemian aineenopettajan pro gradu -tutkielma
 • MFK-397 Kypsyysnäyte FM

Vaihtoehtoiset
Suorita 15 op. Kandidaatin tutkintosi sisällöstä riippuen sinun tulee valita maisteritutkinnon vaihtoehtoiset opinnot muulla kuin alla kuvatulla tavalla siten, että ne täydentävät aineenhallintaa sopivaksi katsotulla tavalla. Vaihtoehtoisiin opintoihin sisällytettävistä opintojaksoista sovitaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa. Erikseen sopimalla vaihtoehtoisiin opintoihin on mahdollista sisällyttää jokin kandivaiheen työelämä- ja asiantuntijuusopintojakso.

 • MFK-K304 Eriyttäminen kemian opetuksessa
 • MFK-301 Matemaattisen ja luonnontieteellisen tiedon luonne
 • MFK-K301 Tutkiva ja eheyttävä kemian opetus

 

Opettajan pedagogiset opinnot 60 op (kasvatustieteellinen tiedekunta)

 • Aineenopettajan pedagogiset opinnot (PKL eli perus- ja lukio-opetukseen suuntautuneet) TAI
 • Pedagogiska studier för larare
 • Kun sinut on hyväksytty Matematiikan, fysiikan tai kemian opettajan kandi- tai maisteriohjelmaan, olet saanut automaattisesti oikeuden opettajan pedagogisiin opintoihin.

 

HOPS 0 op

 • MFK-410 Henkilökohtainen opintosuunnitelma maisterin tutkintoa varten

Lukuvuoden opetustarjonta

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma
Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma

Löydät kuluvan ja seuraavan vuoden opetustarjonnan ohjeesta Opetustarjonta.

Pätevyydet

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma
Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma

Kanditutkinto (luonnontieteiden kandidaatti) on alempi korkeakoulututkinto. Sen suoritettuasi voit suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon (filosofian maisteri).

Suoritettuasi sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon matematiikan, fysiikan ja kemian kandi- ja maisteriohjelmissa, saat asetuksen 986/1998 (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista) mukaisen kelpoisuuden toimia matematiikan, fysiikan tai kemian sekä toisen opetettavan aineen aineenopettajana.

Koulutusohjelman tutkintorakenne