Valtiotieteellisen tiedekunnan koulutukset

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Huom. Tämän sivun sisältö koskee vain ennen 31.7.2017 tiedekunnassa tutkinnonsuoritusoikeuden saaneita opiskelijoita. Sinun ei tarvitse valita yllä olevasta koulutusohjelmavalikosta mitään, se on tarkoitettu vain uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville.

Alta löydät valtiotieteellisen tiedekunnan ohjeet mm. opintojen vastaavuuteen vanhojen ja uusien tutkintovaatimusten välillä ja opintojen vanhenemiseen. Kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet tutkinnon suorittamisesta loppuun tutkinnonuudistuksen siirtymäaikana (opinto-oikeuden palautus, lisäaikaa opinnoille, valmistumisohjeet) löydät ohjeesta Tutkinnon suorittaminen vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti.

Huom! Oletko yleisen valtio-opin hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjan opiskelija? HOT-linjan koulutus on lakkautettu nykyisenkaltaisena uusien koulutusohjelmien käynnistyessä 1.8.2017. Kyseisen linjan tutkinto-opiskelijoille on myönnetty 31.7.2023 päättyvä siirtymäkausi. Sinulla on ko. määräaikaan mennessä oikeus suorittaa valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot lukuvuoden 2016−2017 tutkintovaatimusten mukaisesti. Tämän jälkeen sinut siirretään sisällöltään lähimpään valtiotieteellisen tiedekunnan kandi- tai maisteriohjelmaan.

Pääaineesi vastaavuustaulukot ja vanhat tutkintorakenteet

Kannattaa huomioida, että kaikki opetus järjestetään uusien tutkintovaatimusten mukaan. Jotta voit suorittaa tutkintosi loppuun ja tehdä valmistumissuunnitelman, sinun tulee selvittää, mitä opintoja sinulta vielä puuttuu ja, mitä opintoja sinun tulee suorittaa. Tässä auttavat pääaineesi vastaavuustaulukot ja tutkintorakenteet. Alle on linkattu pääaineesi kandidaatin- ja maisterin tutkintojen vastaavuustaulukot, jotka kertovat korvaavista kursseista, jotka sinun tulee suorittaa puuttuvien kurssiesi tilalla. Voit myös käyttää apuna puuttuvien kurssien selvittämiseen pääaineesi vanhoja tutkintorakenteita.

Linkit WebOodiin oppiaineittain (ei vaadi kirjautumista):

Kehitysmaatutkimus

Käytännöllinen filosofia

Kun valmistut kandiksi käytännöllisestä filosofiasta vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti pääaineena käytännöllinen filosofia, jatkuu opinto-oikeutesi automaattisesti vastaavana myös maisterivaiheessa (vanhat vaatimukset, pääaine käytännöllinen filosofia), eikä opintosuunnan vaihtaminen toiseen filosofia-aineeseen ole mahdollista. Jos haluat vaihtaa opintosuuntaa, sinun on kandiksi valmistumisen yhteydessä ensin siirryttävä Filosofian maisteriohjelmaan (linkki ohessa) ja samalla sinun on ilmoitettava opintosuunnan vaihtamisesta joko teoreettiseen tai ruotsinkieliseen filosofiaan.

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper 

Opinnot ruotsiksi pääaineena journalistik och kommunikation, socialt arbete, sociologi, socialpsykologi tai statskunskap med förvaltning.

Poliittinen historia

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia

Sosiaalipsykologia

Sosiaalityö

Sosiologia

Talous- ja sosiaalihistoria

Taloustiede

Tilastotiede

Viestintä

Yhteiskuntapolitiikka

Yleinen valtio-oppi

International Master's Programmes

Master´s Programme in Media and Global Communication (MGC)
Equivalence table
Structure of degree

Master´s Programme in Democracy and Global Transformations (DGT)
Equivalence table
Structure of degree

Master´s Programme in Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration (ERI)
Equivalence table
Structure of degree

Research Master´s Programme in Social Sciences (REMS)
Equivalence table
Structure of degree

Master's Programme in European Studies (MES)
Graduation instructions (MES)
Equivalence table
Structure of degree 

Ohjeet kursseille ja tentteihin ilmoittaumiseen löydät täältä.

Kielikeskuksen kieliopinnot

Jos koet, että et ehdi valmistua ennen 18.12.2020 (HUOM. päivämäärää muutettu), sinun kannattaa harkita siirtymistä uuteen koulutusohjelmaan jo ennen kuin siirtymäaika päättyy. Lue lisää sivulta Tutkinnon suorittaminen vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti

Ohjeita ennen 2014 aloittaneille oppiaineittain

B-oppimäärä ja kokonaisuuden päivittäminen

Jos olet suorittanut B-oppimäärän ennen vuotta 2005 ja aiot siirtyä uusiin koulutusohjelmiin, voit päivittää kokonaisuuden, jotta voit käyttää sitä uusien koulutusohjelmien valinnaisiin opintoihin.

B-oppimääriä ei sellaisenaan voi enää päivittää eikä kokonaisuutta sellaisenaan voi käyttää uusien koulutusohjelmien tutkintoihin, koska opinnot ovat vanhentuneet.

Päivittäminen:

Ota yhteyttä tieteenalasi vastuuopettajaan ja suorita opettajan määrittelemät lisäopintojaksot. Tämän jälkeen sinulle voidaan rekisteröidä kyseisen tieteenalan 2016-2017 OPSien mukaiset aineopinnot sivuaineopiskelijoille (kokonaisuus muodostuu suoritetuista lisäsuorituksista + vanhasta B-oppimäärästä).

HUOM. Tämä menettely on mahdollista 18.12.2020 saakka. Tämän jälkeen B-oppimäärän opinnot katsotaan vanhentuneiksi ja minkäänlainen päivittäminen ei enää ole mahdollista.

Tukea opintojen jatkamiseen ja opintosuunnitelman laadintaan

Koulutusohjelmat järjestävät tarvittaessa opintojen suunnittelutyöpajoja tauon jälkeen opintojen pariin palaaville opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa tutkintonsa loppuun. Ohjelmakohtaisissa työpajoissa opiskelijapalvelut yhdessä opettajien kanssa vastaavat ensisijaisesti pääaineen suorittamista ja tutkinnon rakennetta koskeviin kysymyksiin.

Voit myös varata ajan yleiseen opintoneuvontaan tai syventävään opintoneuvontaan koulutusohjelmasi koulutussuunnittelijalle.

Sivuainekokonaisuus tiedekunnan opinnoista

Onko sinulla valtiotieteellisen tiedekunnan opintoja, jotka eivät muodosta mitään sivuainekokonaisuutta? (päivitetty 26.3.2020)

Vanhan tutkintorakenteen mukaisesti opiskelevat voivat lukuvuonna 2019–2020 ja syksyllä 2020 koostaa 25 opintopisteen laajuisen yhteiskuntatieteiden opintokokonaisuuden (VALT-200). Siihen voi sisällyttää valtiotieteellisen tiedekunnan minkä tahansa oppiaineen opintoja, joita ei ole käytetty mihinkään muuhun kokonaisuuteen. Kokonaisuuden viimeisimmän suorituksen on oltava alle 10 vuotta vanha. Opintokokonaisuus on voimassa vain siirtymäkauden päättymiseen asti eli 18.12.2020 asti ja sen voi sisällyttää tutkintoon yhden kerran. Huom. sinun pitää hakea kokonaisuusmerkintää 18.12.2020 mennessä. Opintokokonaisuutta voi käyttää tutkintoon vaadittavana sivuaineena tai tutkinnon valinnaisina opintoina. Voit hakea kokonaisuusmerkinnän täyttämällä opintokokonaisuuslomakkeen.

Opintokokonaisuusmerkinnät

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa suoritettujen opintokokonaisuuksien kokonaisuusmerkinnät haetaan täyttämällä kokonaisuuspyyntölomake.

Suoritetut opinnot on koottava kokonaisuuksiksi (esim. perus-, aine- ja syventävät opinnot), kun kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opinnot on suoritettu. Tutkintoosi tarvittavat kokonaisuudet voit tarkistaa tämän sivun Pääaineesi vastaavuustaulukot ja vanhat tutkintorakenteet -kohdasta. Yleisopintoja ja yksittäisiä vapaavalintaisia opintojaksoja ei koota kokonaisuuksiksi.

Kokonaisuudet käsitellään ja rekisteröidään Kruununhaan opiskelijapalveluissa. Vastuuopettaja vastaa opintokokonaisuuden sisällöllisistä asioista ja hyväksyy haetut opintokokonaisuudet ennen rekisteröintiä.

Pro gradu -tutkielmat

Pro gradu -tutkielma on maisterintutkintoon kuuluva tieteellinen opinnäytetyö. Sen tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa selkeään yhteiskuntatieteelliseen kysymysten asetteluun, käsitteiden hallintaan ja niiden soveltamiseen, lähdekirjallisuuden hankintaan ja käyttöön, oman pääaineen keskeisten tutkimusmenetelmien käyttöön, johtopäätelmien tekoon ja asian esittämiseen hyvässä kirjallisessa muodossa. Verrattuna kandidaatintutkielmaan pro gradu -tutkielmassa edellytetään tutkimuksellisempaa otetta.

Tutkielman aiheen hyväksyy pääaineen professori tai hänen valtuuttamansa opettaja. Samalla tutkielmalle nimetään ohjaaja. Tutkielma voi olla ohjaajan suostumuksella kahden tai useamman opiskelijan yhteinen samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevä opinnäytetyö. Kunkin opiskelijan osuuden tulee muodostaa itsenäinen kokonaisuus. Tekijöiden tulee osoittaa, mikä on ollut kunkin työpanos. Tutkielmat jätetään tarkastukseen ja ne arvostellaan erillisinä tutkielmina. On suositeltavaa, että opiskelija käy tutkielman käsikirjoituksen läpi ohjaajan kanssa, ennen kuin hän jättää opinnäytetyönsä arvosteltavaksi. 

Tutkielman tarkastukseen jättäminen

Voit jättää pro gradu -tutkielman tarkastukseen, kun olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon. Maisteritutkintoon kuuluvana kypsyysnäytteenä toimii tutkielman tiivistelmä (huom. katso ohjeet tiivistelmän laatimiseen). Kypsyysnäyte tarkistetaan tutkielman arvioinnin osana. Tutkielmaa ei voida hyväksyä ilman hyväksyttävää kypsyysnäytteen suorittamista.

HUOM. Pro gradu- ja maisterintutkielman tarkastukseen jättämisessä on tapahtunut muutoksia, jotka koskevat kaikkia tutkielmansa marraskuussa 2016 tai sen jälkeen jättäviä opiskelijoita. Opiskelijat toimittavat jatkossa gradunsa tarkastettavaksi tiedekuntaan ainoastaan sähköisessä muodossa (pdf-tiedostona).

Tutkielman tarkastukseen jättäminen

 1. Muunna tarkastettavaksi jätettävä tutkielmasi yhdeksi pdf-tiedostoksi (joka sisältää myös tiivistelmäsivun/-sivut), nimeä tiedosto muotoon Sukunimesi_Pääaineesi (ilman ääkkösiä tai erikoismerkkejä) ja tallenna se. Ohje pdf-muunnosta varten.
 2. Kirjaudu yliopiston käyttäjätunnuksilla gradun tallennuslomakkeelle ja etene vaihe kerrallaan. Onnistuneen tallennuksen jälkeen työsi on tarkastusprosessissa.
 3. Kun tarkastus on valmis, saat järjestelmästä vielä työsi verkkojulkaisemista koskevan viestin.

Kaikki Helsingin yliopiston pro gradu -tutkielmat tarkastetaan elokuusta 2014 alkaen Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmän kautta (rehtorin päätös 11/2013). Lisätietoa Urkund-järjestelmästä.

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa tutkielma toimitetaan Urkund-järjestelmään tarkastukseen jättämisen yhteydessä. Plagiaatintunnistusjärjestelmä tuottaa työstä raportin, jonka tutkielman tarkastaja tarkastaa tutkielman arvioinnin yhteydessä. Urkund-järjestelmä kysyy opiskelijalta tarkistussähköpostilla, tallennetaanko työ vertailutietokantaan; tällä tarkoitetaan tietokantaa, johon tulevia palautuksia vertaillaan. Tallentaminen on erittäin suositeltavaa, sillä näin opiskelija suojelee omaa tekijänoikeuttaan.

Pro gradu -tutkielman ulkoasu

Tutkielman suositeltava pituus on 60–80 sivua, mutta myös tätä suppeammat tai laajemmat työt voivat tulla kysymykseen. Tutkielman pituuden ei kuitenkaan tulisi ylittää 120 sivua. Tutkielmaan tulee liittää tiivistelmä.

Pro gradu- tai maisterintutkielman kansilehdellä tulee olla seuraavat tiedot:

 • työn nimi
 • oma nimi
 • Helsingin yliopisto
 • valtiotieteellinen tiedekunta
 • pääaine
 • pro gradu- tai maisterintutkielma
 • tutkielman valmistumisvuosi ja kuukausi.

Katso esimerkki tutkielman kansilehdestä. Marginaalit: oikea reuna: 2 cm. Vasen reuna: 4 cm. Riviväli: 1,5.

Tutkielman tarkastaminen ja arvostelu

Oppiaineen vastuuhenkilö määrää tutkielmalle kaksi tarkastajaa, päätarkastajan ja toisen tarkastajan. Työn ohjaaja voi olla työn toinen tarkastaja. Päätarkastajan on oltava työhön nähden riippumaton.

Hyväksytystä tutkielmasta annetaan arvosana approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur tai laudatur. Katso Pro gradu -tutkielmien arvosanoille tyypillisiä piirteitä. Tutkielman hyväksymisestä ja arvosanasta päättää tiedekuntaneuvosto tarkastajien ehdotuksen perusteella. Mikäli tarkastajien ehdottamat arvosanat poikkeavat toisistaan, tiedekuntaneuvosto määrää kaksi uutta tarkastajaa.

Kirjallinen lausunto lähetetään opiskelijalle sähköpostitse keskiviikon aikana. Mikäli opiskelija haluaa keskeyttää arvosteluprosessin, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti (myös sähköposti käy) Kruununhaan opiskelijapalveluhin viimeistään tiedekuntaneuvoston kokousta edeltävänä päivänä klo 12 mennessä.

Pro gradu- ja maisterintutkielmien julkisuus ja niiden säilyttäminen

Tutkielmat ovat pääsääntöisesti julkisia. Periaatteesta voidaan dekaanin päätöksellä poiketa ainoastaan silloin, jos tutkielma sisältää sellaisia seikkoja, joiden perusteella se voidaan katsoa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (L 621/99) 24':n nojalla salassa pidettäviksi asiakirjoiksi. Lupa on pyydettävä etukäteen. Pro gradu -tutkielmien säilyttämisestä lisätietoa kirjaston sivuilta.

Pro gradu -tutkielmien ja maisterintutkielmien tarkastusaikataulu lukuvuodelle 2019–2020

Tarkastukseen jättö 
viimeistään
(klo 23.59 mennessä)
Tarkastajien
lausunnot
valmiina (ke)
Tutkielmien arvostelu
tiedekuntaneuvostossa (ti)
2.9. 25.9. 1.10.
30.9. 23.10. 29.10.
21.10. 13.11. 19.11.
11.11. 4.12. 10.12.
30.12. 22.1. 28.1.
13.1. 5.2. 11.2.
10.2. 4.3. 10.3.
16.3. 8.4. 14.4.
20.4. 13.5. 19.5.
18.5. 10.6. 16.6.
16.6. (19.8) * (1.9.) *

* Tutkielmat hyväksytään seuraavan lukuvuoden puolella. Muista lukuvuosi-ilmoittautuminen 2020–2021.

Pro gradu -tutkielmien ja maisterintutkielmien tarkastusaikataulu syyslukukaudelle 2020

Tarkastukseen jättö 
viimeistään
(ti klo 23.59 mennessä)
Tarkastajien
lausunnot
valmiina (ke)
Tutkielmien arvostelu
tiedekuntaneuvostossa (ti)
16.6. 19.8. 1.9.
1.9. 23.9. 6.10.
22.9. 14.10. 27.10.
13.10. 4.11. 17.11.
10.11. 2.12. 15.12.

Matka-apurahat

Valtiotieteellinen tiedekunta myöntää matka-apurahoja opiskelijoilleen, joiden pro gradu -tutkielman tai maisterintutkielman teko edellyttää matkustusta materiaalin keräämisen takia. Avustusta myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Apurahaa voivat hakea ne valtiotieteellisen tiedekunnan pääaineopiskelijat

 • jotka ovat edenneet pääaineopinnoissaan maisteriopintoihin (kandidaatintutkinto tai kandidaatin tutkielma ja yli 180 opintopistettä),
 • joiden tutkimussuunnitelman on hyväksynyt tieteenalan tai koulutusohjelman nimeämä ohjaaja ja joiden tutkielman materiaalin kerääminen edellyttää oleskelua ulkomailla tai huomattavia matkakustannuksia kotimaassa eikä kysymyksenasettelua voi siirtää toteutettavaksi Etelä-Suomessa.

  Hakuaika on kahdesti vuodessa

  24.4.–20.5. kesän ja syyslukukauden matka-apurahoihin ja 14.11.–4.12. kevään matka-apurahoihin. Apurahat maksetaan tuen saajille vuosittain kesäkuussa tai tammikuussa. Apurahaa ei myönnetä ennen hakuaikaa aloitettuihin matkoihin.

  Matka-apuraha on maakohtainen ja suuruudeltaan 150–2 500 €. Tukisummien maakohtainen (alueittainen) lista tarkistetaan vuosittain ja julkaistaan hakuilmoituksen yhteydessä. Mikäli tutkimussuunnitelma edellyttää vierailua useassa maassa tai yli kuukauden oleskelua kohteessa, voidaan tukea nostaa (noin 10–20 %). Mahdollinen muu rahoitus otetaan huomioon myöntöpäätöstä valmisteltaessa. Tuettavaan matkaan ei voi yhdistää muuta matkaa (esimerkiksi lomamatkaa).

  Hakemukset jätetään e-lomakkeella. Hakemuksista pyydetään oppiaineen lausunto ja tarvittaessa priorisointi. Apurahapäätöksen tekee dekaani esittelystä. Apurahan saajat velvoitetaan antamaan selvitys apurahan käytöstä matkan tehtyään.

  Maa/aluekohtaiset tukisummat:

  • Skandinavia ja Baltian maat, Pietarin seutu: 150 €
  • Muu Eurooppa: 300 €
  • Pohjois-Afrikka ja Etu-Aasia: 600 €
  • Saharan eteläpuoleinen Afrikka: 1 200 €
  • Aasia (pl. Etu-Aasia ja Malajien saaristo): 800 €
  • Oseania ja Malajien saaristo: 2 000 €
  • Pohjois-Amerikka: 800 €
  • Etelä- ja Keski-Amerikka, Länsi-Intian saaristo: 1 300 €

  Hakulomake: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89527/lomake.html

  Valmistuminen valtiotieteellisestä tiedekunnasta kevätlukukaudella 2020

  Aiotko valmistua valtiotieteellisestä tiedekunnasta kevätlukukaudella 2020? Katso tästä tärkeimmät ohjeet ja päivämäärät valmistumista varten. 
   

  Valmistumisen ohjeet

  1. Varmista, että kaikki opintosuorituksesi näkyvät opiskelijarekisterissä (WebOodissa). Jos löydät puutteellisia tai virheellisiä tietoja, ole yhteydessä kyseisen opintojakson vastuuopettajaan tai Kruununhaan opiskelijapalveluihin.
  2. Hae opintokokonaisuusmerkinnät suorittamistasi opintokokonaisuuksista. Katso ohjeet Rekisteröi opintokokonaisuutesi -sivulta.
  3. Täytä ja lähetä tutkintotodistuspyyntölomake, kun tarvittavat kokonaisuusmerkinnät näkyvät rekisterissä (kandidaatin tutkinto valtiotieteellisestä tiedekunnasta (vanhat tutkintovaatimukset)), (maisterin tutkinto valtiotieteellisestä tiedekunnasta (vanhat tutkintovaatimukset))
  4. Tutkintotodistus on noudettavissa 2–3 viikon kuluttua todistuspyynnön jättämisestä. Ruuhka-aikoina käsittelyaika voi olla pidempi. Saat erillisen sähköpostiviestin, kun todistuksesi on valmis ja noudettavissa.

  Kevätlukukauden 2020 valmistumisaikataulu

  • Jos haluat valmistua kevätlukukauden 2020 aikana, viimeinen pro gradu- ja maisterintutkielmien jättöpäivä on 18.5.2020.
  • Lukukauden viimeinen tiedekuntaneuvoston kokous, jossa pro gradu- ja maisterintutkielmia hyväksytään, on tiistaina 16.6.2020. Tutkielmien arvosanat näkyvät rekisterissä yleensä muutaman päivän sisällä.
  • Tutkinnon valmistumispäivä on tutkintotodistuspyynnön jättöpäivä.
  • Kevään valmistujaisjuhlan ajankohta on 16.6.2020. Lisätietoja kohdassa Valmistujaisjuhla.

  HUOM. Jos aiot valmistua vanhan tutkintorakenteen mukaan, siirtymäaikaa on jatkettu 18.12. saakka. Tarkemmat ohjeet päivitetään pian.

   

  Siirtyminen uusiin koulutuksiin

  Siirtymäaikaa on siirretty ja uusi päivämäärä on 18.12.2020

  Mikäli opintosi ovat siinä vaiheessa, että tutkinnon suorittaminen loppuun on mahdollista 18.12.2020 mennessä, sinun kannattaa suorittaa tutkintosi vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti.

  Mikäli taas opintosi ovat siinä vaiheessa, ettei valmistuminen ole mahdollista 18.12.2020 mennessä, sinun kannattaa harkita siirtymistä uuteen koulutusohjelmaan jo ennen siirtymäajan päättymistä.

  Siirtyminen vanhasta tutkintorakenteesta uuteen koulutusohjelmaan on mahdollista vasta, kun tutkinnonsuoritusoikeutesi on taas voimassa.  Siirtyminen tapahtuu e-lomakkeella:

  Huomioithan, että siirtyminen on sitovaa, etkä voi enää palata suorittamaan opintojasi vanhan tutkintorakenteen mukaisesti. 

  Ennen siirtymispäätöstä laadithan henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja huomioit seuraavat asiat:

  • Perehdy huolella yliopiston yleisiin siirtymäohjeisiin ja erityisesti oman tiedekuntasi siirtymäsääntöihin tällä sivulla. Vanhoista koulutuksista / pääaineista voi siirtyä vain siirtymäsäännöissä päätettyihin koulutusohjelmiin ja / tai opintosuuntiin.
  • Koulutusohjelmat, opintosuunnat tai pääaineet voivat antaa suosituksia siitä, missä vaiheessa kannattaa siirtyä uusiin koulutusohjelmiin.
  • Uusien koulutusohjelmien tutkintorakenteet poikkeavat vanhojen koulutusten rakenteista. Löydät tutkintorakenteet WebOodin opinto-oppaista (ei vaadi kirjautumista). Täältä löydät ohjeen siitä, kuinka löydät tutkintorakenteet. 
  • Huomioi uusien koulutusohjelmien tiukemmat vanhenemissäännöt
  • Mikäli siirryt kandivaiheessa uuteen koulutusohjelmaan, sinulle luodaan maisteriohjelmavaihtoehdot tiedekuntien päätösten mukaisesti. 

  Katso myös: Siirtymäkauden loppuminen, sosiaalitieteiden infotilaisuus 12.12.2019 (pdf) HUOM. päivämäärät eivät pidä enää paikkaansa (päivitys 26.3.2020)

  Pääaineen vaihtaminen kandidaattivaiheessa

  Pääaineen vaihtamista koskeva menettely on erilainen kandidaattivaiheen ja maisterivaiheen opiskelijoille. Tämä pääaineen vaihtomenettely koskee vain kandidaattivaiheen opiskelijoita. Maisterivaiheen opiskelija hakee pääaineen vaihtamista maisterivalinnassa.

  Hakuaika pääaineen vaihtamiselle kandidaattivaiheessa on 1.4.–30.4.2020. Pääaineen vaihtamista haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Valinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille kesäkuun aikana.

  Hakulomake avautuu 1.4.2020.

  Hakukelpoisuus

  Ollakseen hakukelpoinen kandidaattivaiheen pääaineen vaihtajalla on oltava hakuajan loppumiseen mennessä seuraavat opinnot suoritettuina:

  • Nykyisestä pääaineesta vähintään 25 op. Määrään lasketaan myös yhteiskuntatieteiden perusopinnot
  • Hakukohteena olevasta pääaineesta vähintään 25 op. Määrään lasketaan myös hakukohteen vaatimuksin suoritetut yhteiskuntatieteiden perusopinnot. Hakukohteen opinnot on oltava suoritettu vähintään painotetulla keskiarvolla 3,0/5.
  • Sosiaalipsykologiassa, sosiologiassa, sosiaali- ja kulttuuriantropologiassa, viestinnässä, sosiaalityössä sekä valtio-opissa edellytetään arvosanaa 4,0/5. Poliittiseen historiaan tai talous- ja sosiaalihistoriaan hakevalta edellytetään lisäksi vähintään 20 opintopistettä aineopintotasoisia opintoja kyseisestä aineesta. Yleiseen valtio-oppiin hakevalta edellytetään lisäksi aineopintojen kaikkien pakollisten linjakohtaisten opintojen suorittamista siltä opintolinjalta, johon pääaineoikeutta haetaan.
  • Yleisen valtio-opin opiskelijan, joka hakee vaihtoa oppiaineen linjalta toiselle, tulee olla suorittanut aineopintojen pakolliset linjakohtaiset opinnot siltä linjalta, johon vaihtoa haetaan.

  Valinnassa vaikuttavat tekijät

  Hakijan valintaan vaikuttavat seuraavat tekijät

  • Opintomenestys hakukohteena olevan aineen opinnoissa (vähimmäisvaatimus: 3,0/5)
  • Hakukohteessa suoritettujen opintojen määrä.
  • Haettavasta hakukohteesta pääainettaan pois vaihtavien määrä. Pääaineen vaihto ei voi liiaksi muuttaa oppiaineiden opiskelijamääriä.

  Tiedekunnassa ei voi samanaikaisesti olla voimassa kahta perustutkinnon suoritusoikeutta. Jos pääaineen vaihto myönnetään, opiskelija luopuu aiemmasta oikeudestaan.

  Pääaineopiskelijaksi valtiotieteelliseen tiedekuntaan?

  Tiedekuntien välillä ei ole olemassa pääaineenvaihtomenettelyä, muutoin kuin siirto-opiskelijavalintana, josta lisätietoa yliopiston ulkoisilla sivuilla. Uutta opinto-oikeutta valtiotieteelliseen tiedekuntaan voi hakea myös ns. valintakoevalinnassa. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea tietyin edellytyksin myös maisterivalinnassa.

  Siirtyminen suoraan maisteriopintoihin

  Jos olet suorittanut jonkin toisen korkeakoulututkinnon, sinun voi olla mahdollista siirtyä suoraan maisteriopintoihin suorittamatta VTK-tutkintoa. Edellytyksenä on pääaineen määrittelemien kandidaatin tutkintoon kuuluvien opintojen suorittaminen. Näihin opintoihin kuuluvat yleensä pääaineen perus- ja aineopinnot poislukien proseminaari ja tutkielma sekä menetelmä- ja yleisopintoja, mutta ei valinnaisia opintoja. Taloustieteessä ja tilastotieteessä vaaditaan myös pakollisten sivuaineopintojen suorittaminen. Tarkemmat ohjeet sekä menettelyyn liittyvät lomakkeet löydät flamma.arkiston -sivuilta.

  Siirtyminen ECGS-maisteriohjelmaan

  Kuka voi siirtyä Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden (ECGS) maisteriohjelmaan?

  ECGS-ohjelman globaalin kestävyyden opintosuuntaan voi siirtyä seuraavista valtiotieteellisen tiedekunnan vanhan tutkintorakenteen mukaisista pääaineista:

  • Kehitysmaatutkimus
  • Taloustiede
  • Poliittinen historia
  • Talous- ja sosiaalihistoria
  • Yleinen valtio-oppi
  • Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
  • Sosiaalipsykologia
  • Sosiaalityö
  • Sosiologia
  • Viestintä
  • Yhteiskuntapolitiikka

  Siirtymisestä voi ilmoittaa opintojen loppuvaiheessa ennen alemman korkeakoulututkinnon valmistumista, jolloin ilmoittautuminen käsitellään ehdollisena, kunnes alempi korkeakoulututkinto on valmis.

  Ilmoittautumismenettely

  ECGS-maisteriohjelmaan siirrytään ilmoittautumismenettelyn kautta.

  Ilmoittautuessaan opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 30 op soveltuvia yhteiskuntatieteellisiä, taloustieteellisiä tai humanistisia opintoja. Opinnot pyydetään erittelemään ilmoittautumislomakkeella.

  Ilmoittautumisaika on vuosittain huhtikuussa ja lokakuussa.

  Ilmoittautumislomake

  Lisätietoa ECGS-ohjelmasta

  Ilmoittautumismenettely kriminologian, väestötieteen ja taloustieteellisen tutkimuksen opintosuuntiin

  Ilmoittautumismenettely on tarkoitettu tiedekunnassa 1.8.2017 aloittaneiden maisteriohjelmien sellaisin uusiin opintosuuntiin, joilla ei ole vastinetta kandiohjelmissa. Näitä ovat

  • sosiaalitieteiden maisteriohjelman kriminologian opintosuunta
  • sosiaalitieteiden maisteriohjelman väestötieteen opintosuunta sekä
  • taloustieteen maisteriohjelman taloustieteellisen tutkimuksen opintosuunta

  Tämä ilmoittautumismenettely on tarkoitettu ainoastaan valtiotieteellisen tiedekunnan kandiopiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen 1.8.2017 ja suorittavat opintojaan lukuvuoden 2016-2017 tutkintovaatimusten mukaisesti.

  • llmoittautumismenettelyyn tulee pääsääntöisesti osallistua ennen kandidaatiksi valmistumista. Tällöin, jos oikeus uuteen opintosuuntaan myönnetään, siirto toteutuu kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä.
  • Menettelyssä voivat hakea myös edellisvuoden ilmoittautumismenettelyn huhtikuun hakuajan jälkeen kandidaatiksi valmistuneet, joka tarkoittaa, että ilmoittautumismenettelyä edeltävän vuoden toukokuun alun jälkeen valmistuneet voivat osallistua menettelyyn. Tällöin, jos oikeus uuteen opintosuuntaan myönnetään se toteutetaan heti päätösten jälkeen touko-kesäkuussa.

  Ilmoittautumismenettely toteutetaan rehtorin päättämän siirtymäajan ajan. Siirtymäaika päättyy 18.12.2020, joten ilmoittautumismenettely järjestetään vielä 2020. Ilmoittautumismenettely toteutetaan kerran lukuvuodessa, siten että ilmoittautumisaika on vuosittain 1.4.–30.4.

  Dekaani tekee päätöksen ilmoittautumismenettelyn tuloksista maisteriohjelmien esityksestä. Päätöksen mukaisesti ilmoittautumismenettelyssä hyväksytyt opiskelijat siirretään kandidaatiksi valmistumisen jälkeen 1.8.2017 aloittaneiden maisteriohjelmien ja niiden opintosuuntien opiskelijoiksi. Tätä siirtoa ei voi perua.

  Ilmoittautumismenettelyn tuloksista ilmoitetaan touko-kesäkuun aikana.

  Ilmoittautumismenettelyn tulokseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua
  dekaanilta vuosittain ilmoitettavan aikataulun mukaisesti.

  Ilmoittautumismenettelyyn kriminologian, väestötieteen ja taloustieteellisen tutkimuksen opintosuuntiin ilmoittaudutaan e-lomakkeella, joka aukeaa hakuajan alkaessa 1.4.2020.

  Ilmoittautumislomake

  Ilmoittautumismenettely kriminologian ja väestötieteen opintosuuntiin

  Ilmoittautua voivat opiskelijat joiden nykyinen pääaine on joku 1.8.2017 aloittaneiden sosiaalitieteiden kandi- ja maisteriohjelmien tieteenaloista. Näitä ovat sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka.

  Voidakseen osallistua ilmoittautumismenettelyyn tulee opiskelijan olla suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä pääaineensa tutkintovaatimusten mukaiset

  • perusopinnot 25 op
  • pääaineen aineopintoja vähintään 30 op:n laajuudelta
  • menetelmäopintoja vähintään 15 op:n laajuudelta

  Ilmoittautumismenettelyssä kriminologian opintosuuntaan eduksi ovat lisäksi aiemmat kriminologian opinnot. Ilmoittautumismenettelyssä väestötieteen opintosuuntaan opiskelijalta vaaditaan aiempia opintoja tilastollisessa sosiaalitutkimuksessa tai tilastotieteessä.

  Sosiaalitieteiden maisteriohjelman kriminologian opintosuuntaan voidaan tämän menettelyn kautta ottaa enintään 8 opiskelijaa ja väestötieteen opintosuuntaan enintään 8 opiskelijaa.

  Jos kaikkia ilmoittautuneita opiskelijoita ei voida ottaa opintosuuntien opiskelijoiksi, niin ensisijaisena kriteerinä käytetään maisteriopintoihin soveltuvien yllämainittujen opintojen opintomenestystä ja määrää. Toissijaisena kriteerinä käytetään painotettua keskiarvoa, jossa huomioidaan opiskelijan suorittamat valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon perusopinnot sekä 30 opintopisteen laajuudelta pääaineen aineopintoja, jotka opiskelijan tulee valita ilmoittautuessaan. Kolmantena kriteerinä valtiotieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvien opintojen suorittamiseen käytettyä aikaa (läsnäolokuukaudet). Päätöstä tehtäessä voidaan huomioida myös opintosuunnan opetusresurssit.

  Ilmoittautumismenettely taloustieteen maisteriohjelman taloustieteellisen tutkimuksen opintosuuntaan

  Ilmoittautua voivat valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat joiden nykyinen pääaine on taloustiede.

  Opintosuuntaan valittavien opiskelijoiden tulee olla suorittanut alla olevan taulukon mukaiset opintojaksot ja suoritettujen opintojaksojen arvosanojen opintopistemäärillä painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 4,0 (uuden opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot ovat vasemmanpuoleisessa ja nykyisten tutkintovaatimusten mukaiset opintojaksot ovat oikeanpuoleisessa sarakkeessa; jompikumpi otetaan huomioon keskiarvoa laskettaessa).

  Taloustieteen maisteriohjelman taloustieteellisen tutkimuksen opintosuuntaan voidaan tämän menettelyn kautta ottaa enintään 15 opiskelijaa. Jos kaikkia ilmoittautuneita opiskelijoita ei voida ottaa tutkimuksen opintosuunnan opiskelijoiksi, niin ensisijaisena kriteerinä käytetään yllämainittujen opintojen painotettua keskiarvoa ja tarvittaessa toissijaisena kriteerinä opintoaikaa (läsnäolokuukaudet).

  Uusi opetussuunitelma Aiemmat tutkintovaatimukset
  TA3a Mikrotaloustiede I (5 op) TA3a Mikrotalousteorian kurssi (10 op)
  TA3b Mikrotaloustiede II (5 op)
  TA3c Peliteoria (5 op) TA3b Peliteoria (5 op)
  TA4a Makrotaloustiede I (5 op) TA4a Makrotalousteorian kurssi (10 op)
  TA4b Makrotaloustiede II (5 op)
  TA4c Talouskasvu (5 op) TA4b Taloudellinen kasvu (5 op)
  TA7a Ekonometria I tai

  Lineaariset mallit I (5 op)

  TA7 Ekonometrian johdantokurssi (10 op)
  TA7b Ekonometria II ( 5op)
  Matemaattinen analyysi I tai

  Johdatus yliopistomatematiikkaan (5 op)

  Matemaattisen analyysin kurssi tai

  Analyysi I (10 op)

  Matemaattinen analyysi II tai

  Raja-arvot (5 op)

  Matemaattinen analyysi III tai

  Differentiaalilaskenta (5 op)

  Matemaattisen analyysin jatkokurssi

  tai Analyysi II (10 op)

  Matemaattinen analyysi IV tai

  Integraalilaskenta (5 op)

  Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I (5 op) Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I (5 op)
  Todennäköisyyslaskenta I (5 op) Todennäköisyyslaskenta I (5 op)
  Todennäköisyyslaskenta IIa (5 op) Todennäköisyyslaskenta II (10 op)
  Todennäköisyyslaskenta IIb (5 op)
  Tilastollinen päättely I (5 op) Tilastollinen päättely I (5 op)

  Opintopisteiden hakeminen yliopiston hallinto- ja opiskelijajärjestötoiminnasta

  Voit sisällyttää yliopiston hallinto- ja opiskelijajärjestötoiminnassa hankittua osaamista osaksi tutkintoasi ja ansaita siitä opintopisteitä. Jos opiskelet vanhojen tutkintovaatimusten mukaisissa koulutusohjelmissa, perusteet opintopisteiden myöntämiseen ja hakemuslomake löytyvät täältä.