Tutkinnon rakenne ja laajuus

Farmaseutin koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ohje on tarkoitettu vain uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville. Mikäli opiskelet vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti, katso ohjeita teemasta Vanhoissa koulutuksissa opiskelevat.

Yliopistossa suoritetaan ensin alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti) ja sen jälkeen ylempi korkeakoulututkinto (maisteri). Maisterin tutkinnon jälkeen on mahdollisuus hakeutua jatko-opiskelijaksi suorittamaan tohtorin tutkintoa. Tässä ohjeessa kerrotaan perustutkintojen eli alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen rakenteista Helsingin yliopistossa.

Tutkinnon laajuus

Opintojen laajuus mitoitetaan opintopisteillä. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää.

Tutkinnot on mitoitettu siten, että yhden lukuvuoden aikana opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä. Se tarkoittaa 1600 tunnin vuosittaista työpanosta eli päätoimista opiskelua. Työmäärä vastaa noin yhdeksän kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Alemman korkeakoulututkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja ylemmän 120 opintopistettä. Tutkintojen maksimilaajuus on alemmassa korkeakoulututkinnossa 200 op ja ylemmässä 135 op.

Poikkeuksellinen tutkinnon laajuus on psykologian maisterin tutkinnossa (150 op) sekä eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnossa (180 op).

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 360 op ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 330 op. Näihin koulutuksiin ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa.

Mistä opinnoista tutkintorakenne koostuu?

Kunkin koulutusohjelman opinto-oppaassa avataan koulutusohjelmassa suoritettavan tutkinnon tutkintorakenne, eli mitä opintoja on suoritettava tutkintoa varten. Opinto-oppaat löydät WebOodista.

Kaikkiin Helsingin yliopistossa suoritettaviin kandidaatin tutkintoihin sisältyy:

 • vähintään 60 op opintoja koulutusohjelman tieteenalalta: vähintään 25 op:n laajuiset oman alan perusopinnot sekä vähintään 35 op:n laajuiset oman alan aineopinnot, joihin sisältyy 6 op:n laajuinen tutkielma ja kypsyysnäyte
 • vähintään 10 op viestintä- ja kieliosaamisen opintoja
 • vähintään 3 op tieto- ja viestintätekniikan ja tiedonhallinnan opintoja
 • vähintään 10 op työelämäjakso ja asiantuntijatehtäviin valmentavia osuuksia
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisussa
 • valtakunnallinen kandipalaute
 • yliopiston oma opiskelijapalaute
 • valinnaisia opintoja omasta koulutusohjelmasta tai muista koulutusohjelmista.

Tutkintoihin pitää sisältyä työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua.

Kaikkiin Helsingin yliopistossa suoritettaviin maisterin tutkintoihin sisältyy:

 • vähintään 60 op:n laajuiset koulutusohjelman tieteenalan syventävät opinnot, joihin sisältyy 30 op:n laajuinen tutkielma ja kypsyysnäyte. Poikkeuksena: lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen aloilla tutkielman laajuus on 20 op
 • 60 op muita opintoja, jotka voivat olla tieteenalan opintoja omasta koulutusohjelmasta tai muista koulutusohjelmista
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisussa
 • yliopiston oma opiskelijapalaute.

Tutkintoihin pitää sisältyä työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua.

Koulutusohjelmasi erityispiirteet

Farmaseutin koulutusohjelma

Farmasian tiedekunnassa siirrytään uusiin opetussuunnitelmiin syksyllä 2020

Kaikkien farmaseutin koulutusohjelman opiskelijoiden tulee siirtyä uuteen OPSiin 19.12.2020 mennessä. Sitä ennen valmistuvat voivat halutessaan käyttää sitä opetussuunnitelmaa, jonka mukaan ovat opintonsa lukuvuoden 2019-2020 aikana suunnitelleet. Opetus kuitenkin järjestetään uuden OPSin mukaisena syksystä 2020 lähtien kaikilla vuosikursseilla.

Farmaseutin uusi tutkintorakenne (OPS 2020-2023) pdf-tiedostona

Opetuksen ajoituskaavio sekä valinnaisten opintojen alustava ajoitus vuodelle 2020-2023 löytyvät Opetustarjonta-sivulta.

Vastaavuustaulukko uuden ja vanhan OPSin välillä pdf-tiedostona

Muutokset verrattuna vuosien 2017-2020 opetussuunnitelmaan:

 1. Farmaseutin kandiportfolion laajuus muuttuu 1 opintopisteeksi. Uusi opintojakso on FARM-106 Farmaseutin kandiportfolio 1 op.
 2. Juonteeseen 2 lisätään pakollisena opintojaksona HNFB-111 Anatomian ja fysiologian perusteet 5 op. Opintojakso siis muuttuu valinnaisesta pakolliseksi.
 3. Opintojakson Biofarmasia laajuus muuttuu 2 opintopisteeksi. Uusi opintojakso on FARM-212 Biofarmasia 2 op.
 4. Fysiikan opetus integroidaan uuteen opintojaksoon FARM-314 Lääkevalmiste I 5 op ja fysiikan perusteiden opintojakso poistuu juonteesta 3. Farmaseutin tutkintoon täytyy tämän jälkeen sisältyä joko Fysiikan perusteet tai uusi Lääkevalmiste I.

Muutamien opintojaksojen ajoitus muuttuu uuden opetussuunnitelman myötä. Kunkin opintojakson uusi ajoitus käy ilmi ajoituskaaviosta. Huomaathan etenkin kypsyysnäytteen (FARM-105) ja Farmaseutin lopputyön (FARM-104) muuttuneen aikataulun! Uudessa OPSissa jatkossa kypsyysnäytteenä toimii lopputyön tiivistelmä.

Uudessa OPSissa on edelleen 20 op valinnaisia opintoja, joihin voi sisällyttää 1-2 opintopolkua tai mitä tahansa muita yliopisto-opintoja.

 

Farmaseutin koulutusohjelma (180 op)

Vaihtoehtoiset opintopolut valinnaisissa opinnoissa

a) Kliininen farmasia
b) Lääketeollisuus ja viranomaistyö
c) Tutkimustyö ja tieteellinen ajattelu

 

Farmaseutin pätevyys

 

Kun valmistut farmaseutiksi, sinun tulee anoa oikeutta harjoittaa farmaseutin ammattia. Ammatinharjoittamisoikeuden myöntää Sosiaali ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Farmaseutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, eli ammattia saa harjoittaa itsenäisesti vain asianmukaisen koulutuksen saanut, valvovan viranomaisen rekisteröimä henkilö.

Koulutusohjelman tutkintorakenne