Tutkintorakenne ja tutkinnon laajuus

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Yliopistossa suoritetaan ensin alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti) ja sen jälkeen ylempi korkeakoulututkinto (maisteri). Maisterin tutkinnon jälkeen on mahdollisuus hakeutua jatko-opiskelijaksi suorittamaan tohtorin tutkintoa. Tässä ohjeessa kerrotaan perustutkintojen eli alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen rakenteista Helsingin yliopistossa.

Tutkinnon laajuus

Opintojen laajuus mitoitetaan opintopisteillä. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää.

Tutkinnot on mitoitettu siten, että yhden lukuvuoden aikana opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä. Se tarkoittaa 1600 tunnin vuosittaista työpanosta eli päätoimista opiskelua. Työmäärä vastaa noin yhdeksän kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Alemman korkeakoulututkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja ylemmän 120 opintopistettä. Tutkintojen maksimilaajuus on alemmassa korkeakoulututkinnossa 200 op ja ylemmässä 135 op.

Poikkeuksellinen tutkinnon laajuus on psykologian maisterin tutkinnossa (150 op) sekä eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnossa (180 op). Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 360 op ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 330 op. Näihin koulutuksiin ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa.

Mistä opinnoista tutkintorakenne koostuu?

Koulutusohjelmasi tutkintorakenteesta näet, mitä opintoja sinun tulee suorittaa tutkintoasi varten. Voit tarkastella tutkintorakennetta tämän sivun lopussa valittuasi koulutusohjelmasi yllä olevasta valikosta. Näet tutkintosi rakenteen sekä opintokokonaisuuksien ja -jaksojen tiedot myös Sisussa tehtyäsi opintosuunnitelman. Koulutusohjelmasi koko opetussuunnitelmaa pääset katsomaan sivulta Opetussuunnitelma ja opintojen vastaavuudet.  

Kaikkiin Helsingin yliopistossa suoritettaviin kandidaatin tutkintoihin sisältyy:

 • vähintään 60 op opintoja koulutusohjelman tieteenalalta: perusopintojen laajuus on vähintään 25 op ja perus- ja aineopintojen laajuus on yhteensä vähintään 60 op. Aineopintoihin kuuluu tutkielma (6 op) ja kypsyysnäyte.
 • vähintään 10 op viestintä- ja kieliosaamisen opintoja
 • vähintään 3 op tieto- ja viestintätekniikan ja tiedonhallinnan opintoja
 • vähintään 10 op työelämäjakso ja asiantuntijatehtäviin valmentavia osuuksia
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisussa
 • valtakunnallinen kandipalaute
 • yliopiston oma opiskelijapalaute
 • valinnaisia opintoja omasta koulutusohjelmasta tai muista koulutusohjelmista.

Kaikkiin Helsingin yliopistossa suoritettaviin maisterin tutkintoihin sisältyy:

 • vähintään 60 op:n laajuiset koulutusohjelman tieteenalan syventävät opinnot, joihin sisältyy 30 op:n laajuinen tutkielma ja kypsyysnäyte. Poikkeuksena: lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen aloilla tutkielman laajuus on 20 op
 • muita opintoja, jotka voivat olla tieteenalan opintoja omasta koulutusohjelmasta tai muista koulutusohjelmista siten, että tutkinnon vähimmäislaajuus täyttyy
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisussa
 • yliopiston oma opiskelijapalaute.

Tutkintoihin sisältyy myös työelämä- ja asiantuntijuusopintoja ja urasuunnittelua.

Koulutusohjelmasi erityispiirteet (VO päiväopetus)

Kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (VO)

Opintojen suunnittelu ja opintopolku

Opintojen suunnittelun apuna toimii opintojen ajoitustaulukko eli opintopolku, jossa on opintojen suunniteltu suoritusjärjestys. Opintopolussa on huomioitu opintojen pedagoginen jatkumo, opintojaksojen edeltävien opintojen vaatimusten täyttyminen sekä opiskelijan työmäärän tasainen jakautuminen. Huomaathan, että opintopolku on suunniteltu koko tutkintosi ajalle, mutta siihen voi tulla vuosittain tarkennuksia opetusohjelman tarkentamisen yhteydessä (kuten opintojaksojen liikkumista periodista toiseen tms.) joten tarkistathan voimassaolevan opintopolun seuraavalle lukuvuodelle ennen opintojesi aloittamista. Opintopolku jota seuraat riippuu siitä, onko tavoitteesi suorittaa tutkinto tavoiteajassa (3 vuotta) vai nopeutetusti (2,5 vuotta).

VO-KK päiväopetus:

Tavoite suorittaa tutkinto 3-vuodessa:

Tavoitteeni on suorittaa tutkintoni kolmessa vuodessa ja /tai minulla on päävalinnan yhteydessä saatu VEO-oikeus (kotiryhmä 8):

Tutkinnon tavoiteaika on 3 vuotta, siihen pääset tekemällä opintosi seuraavan opintopolun mukaisesti. VEO-oikeuden päävalintojen yhteydessä on voinut saada vuosina 2018-2021, kiintiö on sen jälkeen lopetettu.

Huomioitavaa VEO-oikeudellisten opintojen suunnittelussa:

Erityispedagogiikan perusopinnot 25op suoritetaan lähtökohtaisesti kolmantena vuonna. Erityispedagogiikan opintoja suositellaan aloitettavaksi ennen kolmatta vuotta vain seuraavissa tapauksissa: 

 • Kasvatustieteen perusopinnot on tehty  
 • Opiskelija pystyy suorittamaan koko Erityispedagogiikan perusopinnot 25op suurin piirtein vuoden sisään  
 • Erityispedagogiikan opinnot eivät ole esteenä opintopolun mukaisten tieteenalaopintojen (kasvatustieteen perusopinnot, aineopinnot ja varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot) suorittamiselle. Saat lisätietoa tästä opettajatuutoroinnissa ja tarvittaessa Siltavuoren opiskelijapalveluista.

Kun valmistut kasvatustieteen kandidaatiksi, ilmoita asiasta osoitteeseen: siltavuori-student@helsinki.fi. Saat tuolloin ohjeet loppujen VEO-kokonaisuuden opintojen (eli erillisten erityisopettajan opintojen) suorittamiseen. Loput opinnot on suunniteltu suoritettavaksi yhden lukuvuoden aikana ja opinnot alkavat syksyllä. Erillisissä erityisopettajan opinnoissa lähiopetusta on vain tietyillä lähiopetusjaksoilla, ja monet ovat muina aikoina työelämässä opintojen aikana. Lisätietoja löydät Opiskelijan ohjeista Erilliset erityisopettajan opinnot -sivulta.

Olen suorittanut kasvatustieteen perusopinnot ennen sisäänpääsyäni ja minut on sijoitettu kotiryhmään 7(2022 aloittavat)/ 9 (ennen 2022 aloittaneet), tavoitteena tehdä tutkinto 2,5 vuodessa:

Opiskelijoita joilla on kasvatustieteen perusopinnot (25op) jo suoritettu on muodostettu erillinen ryhmä (7/9) joka pystyy suorittamaan tutkintonsa 2,5 vuodessa mahdollisimmin vähäisin tieteenalaopintojen päällekkäisyyksin. He seuraavat seuraavaa opintopolkua:

Haluan nopeuttaa tutkintoani 2,5 vuoteen mutta en ole ryhmässä 7/ 9:

 •     VO perusopintopolku ja VEO-oikeudellisten opintopolku 2022-2023 (pdf) seuraavin huomioin:
  • Varaudu siihen, että joudut mahdollisesti selvittämään päällekkäisyyksiä tieteenalaopinnoissa
  • Tee Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5op ja Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5op ennen kandidaatin tutkielmaseminaarin aloitusta tai viimeistään sen aikana (katso SISUsta ajankohdat, voit osallistua myös muiden kuin VO-opiskelijoille allokoituihin ajankohtiin jos ko. opintojaksolla on tilaa)
  • Aloita kandidaatin tutkielmaseminaari 2.vsk:n keväällä "nopeuttajat" ryhmässä (jatkuu 3.vsk:n syksyyn)
  • Tee Syventävä harjoittelu 3vsk:n syksyllä kevään sijaan (nopeuttajat)
  • Tee valinnaisia opintoja jo ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna tai kesäopintoina (jos teet valinnaisen kokonaisuuden 25op tee se toisena vuonna)

Opiskelen ryhmässä 10 (ryhmä 10 on ollut vain vuonna 2020 aloittaneilla),3. vuonna (2022-2023):

 • Ilmoittaudu normaalisti päiväopetukseen (ei enää oikeutta monimuoto-opetukseen). Perusopintopolun mukaiseaa EDUK723 Lapsen kehityksen moninaisuus ja varhaisvuosien erityiskasvatus  5op opintojaksolla on erillinen ryhmä 10, muuten ilmoittaudu mihin tahansa sinulle sopivaan ryhmään. 

Haluan lähteä vaihtoon ja valmistua tavoiteajassa (3 vuotta), milloin vaihtoon lähtö olisi suoteltavaa?

Perusopintopolun mukaan eteneville vaihtoon lähtöä suositellaan kolmantena vuonna. Jos haluat lähteä 3vsk:n syksyksi vaihtoon, aloita kandiseminaari nopeuttajien kanssa 2vsk:n keväällä (tee Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5op ja Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5op ennen kandidaatin tutkielmaseminaarin aloitusta tai viimeistään sen aikana.) Ohjaajasi yksilöohjaa sinut loppuun ja sinun ei tarvitse käydä 3vsk:n 1. periodin seminaaria. Jos haluat lähteä vaihtoon 3.vsk:n keväällä, tee Syventävä harjoittelu syksyllä ja aloita myös silloin kandiseminaari. Ohjaajasi yksilöohjaa sinut loppuun, koska et voi osallistua 3. periodin seminaariin.

Tutkintorakenne 2020-2023

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto koostuu tieteenalan perus- ja aineopinnoista (70 op sisältää harjoittelut), varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esimopetukseen ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista (60 op), kieli- ja viestintäopinnoista (15 op) sekä valinnaisista opinnoista (35op). Valinnaisista opinnoista vähintään 10 op valitaan kasvatustieteen kandiohjelman valinnaisista kasvatustieteellisistä moduuleihin kuuluvista opinnoista.  

Tutkinto sisältää 35op opettajan pedagogisia opintoja. Ne on merkitty OPP-merkinnällä tutkintorakenteeseen.

TUNNISTE KIELI,  VIESTINTÄ JA ORIENTOIVAT OPINNOT  15op
EDUK022 Opettajuus ja viestintä 2op
EDUK-AKTE Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2op
KK-PUVU1OP Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1op
ks. SISUsta, koulusivistyskielen mukaan Toinen kotimainen kieli 3op
ks. SISU, useita vaihtoehtoja Vieras kieli 4op
DIGI-A
DIGI-B
Opiskelijan digitaidot: orientaatio
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot yht. 3op
EDUK700 KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 25op
PED001 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5op (OPP 5op)
PED002 Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5op (OPP 5op)
PED00031 (eriytyvä), PED003 (yhteinen) Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I (OPP 5op):
Yhteinen osuus 2op
eriytyvä osuus 3op: varhaispedagogiikka  
EDUK001 Kohti tutkivaa työtapaa 5op
EDUK701 Pienten lasten pedagogiikka 5op
EDUK710 KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 45op
PED005 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II 5op (OPP 5op)
EDUK003 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 5op
 EDUK002          Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5op
EDUK713 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10op
PED004 Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5op (OPP 5op)
EDUK711 Harjoittelut 15op, osa 1: Eheyttävä harjoittelu 8op  (OPP 5op)
EDUK712 Harjoittelut 15op, osa 2: Syventävä harjoittelu 7op  (OPP 5op)
EDUK720 VARHAISKASVATUKSEN TEHTÄVIIN JA ESIOPETUKSEEN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT 60op
EDUK721 Esi- ja alkuopetus 5op
EDUK722 Varhaispedagogiikka toiminnassa 5op
EDUK723 Lapsen kehityksen moninaisuus ja varhaisvuosien erityiskasvatus 5op
EDUK726 Kielen ja vuorovaikutuksen pedagogiikka 5op
EDUK724 Matematiikan pedagogiikka 5op
EDUK725 Ympäristö- ja luontokasvatuksen pedagogiikka 5op
EDUK727 Eettisen kasvatuksen ja katsomuskasvatuksen pedagogiikka 5op
EDUK7210 Musiikin pedagogiikka 5op
EDUK7212 Liikunnan pedagogiikka 5op
EDUK729 Kuvataiteen pedagogiikka 5op
EDUK7211 Käsityön pedagogiikka 5op
EDUK728 Lastenkirjallisuus ja draama 5op
  Valinnaiset  opinnot  35op
  Valitse vähintään 10 op kasvatustieteen kandiohjelman kasvatustieteen valinnaiset moduuleihin kuuluvat opintojaksoista (ei siis samalta sivulta löytyvät 25op:n opintokokonaisuudet)

HUOM! EDUK019 Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen yhteistyö 5op on suositeltava, koska  lukkarisuunnittelussa huomioidaan VO 3. vuosikurssin opetus.

Muut valinnaiset opinnot (25op) voit ottaa mistä tahansa yliopistollisista opinnoista tai kokonaisuuksista (varhaiskasvatuksen sisältöjä lisää haluaville esim. Taito- ja taideaineet, hyvinvointi ja kulttuurisesti kestävä kehitys 5op)

HUOM! VEO-oikeuden saaneet suorittavat valinnaisiin opintoihin Erityispedagogiikan perusopinnot 25op ja 10op kasvatustieteen valinnaiset moduuleihin kuuluvista opintojaksoista.

Pätevyydet

Suorittamalla kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa saat kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin ja esiopetukseen (johon ei kuulu perusopetusta saavia oppilaita).

Ohjeistus sekä VO-KK että KM -opinto-oikeuden saaneille opiskelijoille

Ohjeistus opiskelijoille, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden VO-päävalinnan yhteydessä sekä kasvatustieteen kandidaatin (varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta) että kasvatustieteen maisterin (varhaiskasvatuksen opintosuunta) tutkinnon suorittamiseen (20 opiskelijaa vuosittain välillä 2013 - 2017 )

UKK: Milloin maisterin tutkinnon opinnot voi aloittaa ja mistä saan tietoa?

Maisterin tutkinnon opinnot aloitetaan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen, tästä voit tutustua maisteriopintoihin.

Syventäviä opintoja voi kuitenkin poikkeustapauksessa aloittaa, kun kandidaatin tutkinnon opinnot on pääosin suoritettu eli:

 • Kandidaatin tutkielma tulee olla jätettynä tarkastukseen.
 • Kasvatustieteen aineopinnot tulee olla suoritettu muutoin, paitsi kandidaatin tutkielman ja tutkielmaseminaarien ei tarvitse olla opintosuoritusrekisterissä asti
 • Kandidaatin tutkinnosta (VO) saa puuttua Kandidaatintutkielman ja seminaarien lisäksi maksimissaan 10 opintopistettä*

Koulutussuunnittelija lähettää keväisin kyselyn edu-vo listalle johon vastaavat opiskelijat, jotka ovat saaneet oikeuden sekä KK ja KM tutkintoihin ja ovat valmistumassa kandiksi keväällä. Koulutussuunnittelija tiedottaa heille kesäkuussa syksyn maisteriopintojen aloitusinfojen ajankohdat. Kysely on  jos toteutettu vuoden 2021 osalta,  jos et ole vastannut lomakkeelle, mutta haluat aloittaa masiteriopinnot syksyllä 2021, ota yhteyttä: siltavuori-student@helsinki.fi

Ilmoittautumisen ohjeet

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa opiskelija vastaa itse opintoihin ilmoittautumisesta ja oman työjärjestyksensä laatimisesta. Opintoihin ilmoittautuminen pohjautuu opiskelijan laatimaan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan, Hopsiin. Opintoihin ilmoittaudutaan sisussa . Ensimmäisen periodin ilmoittautuminen alkaa pääsääntöisesti 18.8.2021, tästä lisätietoa kesäkuun lopussa.

Opintoja suunniteltaessa on huomioitava, että päällekkäisyyksien välttämiseksi kannattaa ilmoittautua samassa periodissa kaikissa opintojaksoissa samalla numerolla merkittyyn ryhmään. Esimerkiksi numerolla 1 merkityt ryhmät eivät mene keskenään juurikaan päällekkäin, kun opinnot suoritetaan perusopintopolun mukaisessa järjestyksessä.

Liittyminen varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan sähköpostilistalle

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan ajankohtaisista opintoihin liittyvistä asioista tiedotetaan sekä Opiskelijan ohjeiden tiedotteissa, että edu-vo@helsinki.fi -sähköpostilistalla. Opiskelijan tulee liittyä itse tälle listalle tämän linkin takana olevien ohjeiden mukaisesti.

Koulutusohjelmasi erityispiirteet (VO monimuotokoulutus)

Kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (VO)

Opintojen suunnittelu ja opintopolku VO monimuotokoulutuksessa

Opintojen suunnittelun apuna toimii opintojen ajoitustaulukko eli opintopolku, jossa on opintojen suunniteltu suoritusjärjestys. Opintopolussa on huomioitu opintojen pedagoginen jatkumo, opintojaksojen edeltävien opintojen vaatimusten täyttyminen sekä opiskelijan työmäärän tasainen jakautuminen. Huomaathan, että opintopolku on suunniteltu koko tutkintosi ajalle, mutta siihen voi tulla vuosittain tarkennuksia opetusohjelman tarkentamisen yhteydessä (kuten opintojaksojen liikkumista periodista toiseen tms.), joten tarkistathan voimassaolevan opintopolun seuraavalle lukuvuodelle ennen opintojesi aloittamista.

Seuraamalla monimuotokoulutuksen opintopolkua tutkinnon suoritusaika on 2,5 vuotta.

Tutkintorakenne 2020-2023

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto koostuu tieteenalan perus- ja aineopinnoista (70 op sisältää harjoittelut), varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista (60 op), kieli- ja viestintäopinnoista (15 op) sekä valinnaisista opinnoista (35op). Valinnaisista opinnoista vähintään 10 op valitaan kasvatustieteen kandiohjelman valinnaisista kasvatustieteellisistä moduuleihin kuuluvista opinnoista.

 

TUNNISTE KIELI,  VIESTINTÄ JA ORIENTOIVAT OPINNOT  15op
EDUK022 Opettajuus ja viestintä 2op
EDUK-AKTE Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2op
KK-PUVU1OP Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1op
ks. Sisu, koulusivistyskielen mukaan Toinen kotimainen kieli 3op
ks. Sisu Vieras kieli 4op
DIGI-A
DIGI-B
Opiskelijan digitaidot: orientaatio
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot yht. 3op
EDUK700 KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 25op
  Hakukelpoisuusvaatimuksena olleet aiemmin suoritetut kasvatustieteen perusopinnot hyväksiluetaan tutkintoon.
EDUK710 KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 45op
PED005 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II 5op
EDUK003 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 5op
EDUK002          Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5op
EDUK713 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10op
PED004 Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5op
EDUK711 Harjoittelut 15op, osa 1: Eheyttävä harjoittelu 8op
EDUK712 Harjoittelut 15op, osa 2: Syventävä harjoittelu 7op
EDUK720 VARHAISKASVATUKSEN TEHTÄVIIN JA ESIOPETUKSEEN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT 60op
EDUK721 Esi- ja alkuopetus 5op
EDUK722 Varhaispedagogiikka toiminnassa 5op
EDUK723 Lapsen kehityksen moninaisuus ja varhaisvuosien erityiskasvatus 5op
EDUK726 Kielen ja vuorovaikutuksen pedagogiikka 5op
EDUK724 Matematiikan pedagogiikka 5op
EDUK725 Ympäristö- ja luontokasvatuksen pedagogiikka 5op
EDUK727 Eettisen kasvatuksen ja katsomuskasvatuksen pedagogiikka 5op
EDUK7210 Musiikin pedagogiikka 5op
EDUK7212 Liikunnan pedagogiikka 5op
EDUK729 Kuvataiteen pedagogiikka 5op
EDUK7211 Käsityön pedagogiikka 5op
EDUK728 Lastenkirjallisuus ja draama 5op
  Valinnaiset  opinnot  35op
  Valitse vähintään 10 op kasvatustieteen kandiohjelman kasvatustieteen valinnaiset moduuleihin kuuluvat opintojaksoista (ei siis samalta sivulta löytyvät 25op:n opintokokonaisuudet)

HUOM! Alla mainitut moduuliopintoihin kuuluvat opintojaksot toteutetaan monimuotoisesti ja suositellaan monimuotokoulutuksen opiskelijoille (aikataulutettu monimuotokoulutuksen opintopolun 1. vuosikurssin opintoihin)

 • EDUK0124 Leikki varhaiskasvatuksessa 5op
 • EDUK019 Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen yhteistyö 5op

Muut valinnaiset opinnot (25op) voit ottaa mistä tahansa yliopistollisista opinnoista tai kokonaisuuksista.

Monimuotokoulutuksessa valinnaiset opinnot suositellaan suoritettavaksi kesällä 2022 tai 2023 avoimen yliopiston tarjoamista kursseista. Valinnaisten opintojen suorittaminen on mahdollista myös tiedekunnan tarjoamasta valinnaisten opintojen valikoimasta, mutta suurin osa kursseista toteutetaan päiväopetuksena.

Pätevyydet

Suorittamalla kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutuksessa saat kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin ja esiopetukseen (johon ei kuulu perusopetusta saavia oppilaita).

Ilmoittautumisen ohjeet

Varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutuksessa opiskelija vastaa itse opintoihin ilmoittautumisesta ja oman työjärjestyksensä laatimisesta. Opintoihin ilmoittautuminen pohjautuu opiskelijan laatimaan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan, Hopsiin. Opintoihin ilmoittaudutaan Sisussa.

Tuutorit opastavat uusia opiskelijoita opintoihin ilmoittautumisessa orientaatioviikon työpajassa ke 31.8.2022.

Kurssi-ilmoittautumisissa on huomioitava, että monimuotokoulutuksen opiskelijat ilmoittautuvat kurssitoteutuksille, joiden nimessä on VO monimuoto. Monimuotokoulutusten kursseilla opiskelijat ilmoittautuvat kursseille orientaatioviikolla ilmoitetun ryhmäjaon mukaisesti. Näin kurssien aikataulut eivät mene päällekkäin.

Liittyminen varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutuksen sähköpostilistalle

Varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutuksen ajankohtaisista opintoihin liittyvistä asioista tiedotetaan sekä Opiskelijan ohjeiden tiedotteissa että monimuotokoulutuksen omilla sähköpostilistoilla. Sähköpostilistat ovat:

Monimuotokoulutuksen opiskelijan tulee liittyä itse sähköpostilistalle tämän linkin takana olevien ohjeiden mukaisesti.

Koulutusohjelman tutkintorakenne