Tutkinnon rakenne ja laajuus

Proviisorin koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ohje on tarkoitettu vain uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville. Mikäli opiskelet vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti, katso ohjeita teemasta Vanhoissa koulutuksissa opiskelevat.

Yliopistossa suoritetaan ensin alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti) ja sen jälkeen ylempi korkeakoulututkinto (maisteri). Maisterin tutkinnon jälkeen on mahdollisuus hakeutua jatko-opiskelijaksi suorittamaan tohtorin tutkintoa. Tässä ohjeessa kerrotaan perustutkintojen eli alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen rakenteista Helsingin yliopistossa.

Tutkinnon laajuus

Opintojen laajuus mitoitetaan opintopisteillä. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää.

Tutkinnot on mitoitettu siten, että yhden lukuvuoden aikana opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä. Se tarkoittaa 1600 tunnin vuosittaista työpanosta eli päätoimista opiskelua. Työmäärä vastaa noin yhdeksän kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Alemman korkeakoulututkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja ylemmän 120 opintopistettä. Tutkintojen maksimilaajuus on alemmassa korkeakoulututkinnossa 200 op ja ylemmässä 135 op.

Poikkeuksellinen tutkinnon laajuus on psykologian maisterin tutkinnossa (150 op) sekä eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnossa (180 op).

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 360 op ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 330 op. Näihin koulutuksiin ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa.

Mistä opinnoista tutkintorakenne koostuu?

Kunkin koulutusohjelman opinto-oppaassa avataan koulutusohjelmassa suoritettavan tutkinnon tutkintorakenne, eli mitä opintoja on suoritettava tutkintoa varten. Opinto-oppaat löydät WebOodista.

Kaikkiin Helsingin yliopistossa suoritettaviin kandidaatin tutkintoihin sisältyy:

 • vähintään 60 op opintoja koulutusohjelman tieteenalalta: vähintään 25 op:n laajuiset oman alan perusopinnot sekä vähintään 35 op:n laajuiset oman alan aineopinnot, joihin sisältyy 6 op:n laajuinen tutkielma ja kypsyysnäyte
 • vähintään 10 op viestintä- ja kieliosaamisen opintoja
 • vähintään 3 op tieto- ja viestintätekniikan ja tiedonhallinnan opintoja
 • vähintään 10 op työelämäjakso ja asiantuntijatehtäviin valmentavia osuuksia
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisussa
 • valtakunnallinen kandipalaute
 • yliopiston oma opiskelijapalaute
 • valinnaisia opintoja omasta koulutusohjelmasta tai muista koulutusohjelmista.

Tutkintoihin pitää sisältyä työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua.

Kaikkiin Helsingin yliopistossa suoritettaviin maisterin tutkintoihin sisältyy:

 • vähintään 60 op:n laajuiset koulutusohjelman tieteenalan syventävät opinnot, joihin sisältyy 30 op:n laajuinen tutkielma ja kypsyysnäyte. Poikkeuksena: lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen aloilla tutkielman laajuus on 20 op
 • 60 op muita opintoja, jotka voivat olla tieteenalan opintoja omasta koulutusohjelmasta tai muista koulutusohjelmista
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisussa
 • yliopiston oma opiskelijapalaute.

Tutkintoihin pitää sisältyä työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua.

Koulutusohjelmasi erityispiirteet

Proviisorin koulutusohjelma

Kokopäiväopiskelija voi suorittaa proviisorin tutkinnon kahdessa vuodessa farmaseutin tutkinnon pohjalta. Proviisorin tutkintoon johtava koulutus koostuu aineopinnoista ja syventävistä opinnoista, jotka sisältävät pro gradu -tutkielman. Opiskelijan, joka hyväksytään suorittamaan proviisorin tutkintoa, on ensin suoritettava farmaseutin tutkinto.

Farmasian tiedekunnassa siirrytään uusiin opetussuunnitelmiin syksyllä 2020

Kaikkien proviisorin koulutusohjelman opiskelijoiden tulee siirtyä uuteen OPSiin 19.12.2020 mennessä. Sitä ennen valmistuvat voivat halutessaan käyttää sitä opetussuunnitelmaa, jonka mukaan ovat opintonsa lukuvuoden 2019-2020 aikana suunnitelleet. Opetus kuitenkin järjestetään uuden OPSin mukaisena syksystä 2020 lähtien kaikilla vuosikursseilla.

Proviisorin tutkintorakenne 2020-2023 PDF

Proviisorin opintojen korvaavuustaulukko uuden ja vanhan OPSin välillä PDF

Proviisorin tutkinto 120 op, tutkintorakenne

1. Proviisorin aineopinnot 30 op

Kaikille pakolliset opintojaksot:

 • PROV-105 Lääkkeen kehitys ja käyttö 25 op
 • PROV-105A Lääkkeen kehitys ja prekliininen arviointi 11 op
 • PROV-105B Lääke valmisteeksi ja rationaaliseen käyttöön 11 op
 • PROV-105C Tilastolliset menetelmät ja päättely lääkekehityksessä ja lääkehoitopalvelujen tutkimuksessa 3 op
 • PROV-106 Proviisori johtajuuteen kasvamassa 5 op
 • PROV-104 Proviisorin portfolio (0 op)

2. Proviisorin valinnaiset opinnot 20 op

3. Syventävät opinnot 70 op

Syventävien opintojen rakenne on seuraava:

 • PROV-002 Pro gradu -tutkielman kirjallisuuskatsaus, tutkimussuunnitelma ja seminaarit 10 op
 • PROV-003 Pro gradu -tutkielma proviisorin tutkinnossa 30 op

 Henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaiset syventävät opinnot 30 op

Syventävät opinnot suoritetaan yhdessä seuraavista suuntautumisvaihtoehdoista:

 • Biofarmasian opintosuunta
 • Farmaseuttisen biologian opintosuunta
 • Farmakologian opintosuunta
 • Farmaseuttisen kemian opintosuunta
 • Farmasian teknologian opintosuunta
 • Sosiaalifarmasian opintosuunta 
 • Teollisuusfarmasian opintosuunta

 

Opintosuunnat

Syventävien opintojen opintosuunnan valinta tehdään ns. neljännen vuoden syksyn päätteeksi osana proviisorin portfoliotyöskentelyä. Toisen periodin lopussa tai arviointiviikolla järjestetään opintosuuntien esittelyt, joiden jälkeen opiskelijat hakevat opintosuuntiin annettujen ohjeiden mukaisesti.

Pätevyydet

Farmaseutti ja proviisori ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, eli ammattia saa harjoittaa itsenäisesti vain asianmukaisen koulutuksen saanut, valvovan viranomaisen rekisteröimä henkilö. Kun valmistut farmaseutiksi tai proviisoriksi, sinun tulee anoa oikeutta harjoittaa farmaseutin tai proviisorin ammattia. Ammatinharjoittamisoikeuden myöntää Sosiaali ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Koulutusohjelman tutkintorakenne