Tutkintorakenne ja tutkinnon laajuus

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Yliopistossa suoritetaan ensin alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti) ja sen jälkeen ylempi korkeakoulututkinto (maisteri). Maisterin tutkinnon jälkeen on mahdollisuus hakeutua jatko-opiskelijaksi suorittamaan tohtorin tutkintoa. Tässä ohjeessa kerrotaan perustutkintojen eli alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen rakenteista Helsingin yliopistossa.

Tutkinnon laajuus

Opintojen laajuus mitoitetaan opintopisteillä. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää.

Tutkinnot on mitoitettu siten, että yhden lukuvuoden aikana opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä. Se tarkoittaa 1600 tunnin vuosittaista työpanosta eli päätoimista opiskelua. Työmäärä vastaa noin yhdeksän kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Alemman korkeakoulututkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja ylemmän 120 opintopistettä. Tutkintojen maksimilaajuus on alemmassa korkeakoulututkinnossa 200 op ja ylemmässä 135 op.

Poikkeuksellinen tutkinnon laajuus on psykologian maisterin tutkinnossa (150 op) sekä eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnossa (180 op). Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 360 op ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 330 op. Näihin koulutuksiin ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa.

Mistä opinnoista tutkintorakenne koostuu?

Koulutusohjelmasi tutkintorakenteesta näet, mitä opintoja sinun tulee suorittaa tutkintoasi varten. Voit tarkastella tutkintorakennetta tämän sivun lopussa valittuasi koulutusohjelmasi yllä olevasta valikosta. Näet tutkintosi rakenteen sekä opintokokonaisuuksien ja -jaksojen tiedot myös Sisussa tehtyäsi opintosuunnitelman. Koulutusohjelmasi koko opetussuunnitelmaa pääset katsomaan sivulta Opetussuunnitelma ja opintojen vastaavuudet.  

Kaikkiin Helsingin yliopistossa suoritettaviin kandidaatin tutkintoihin sisältyy:

 • vähintään 60 op opintoja koulutusohjelman tieteenalalta: perusopintojen laajuus on vähintään 25 op ja perus- ja aineopintojen laajuus on yhteensä vähintään 60 op. Aineopintoihin kuuluu tutkielma (6 op) ja kypsyysnäyte.
 • vähintään 10 op viestintä- ja kieliosaamisen opintoja
 • vähintään 3 op tieto- ja viestintätekniikan ja tiedonhallinnan opintoja
 • vähintään 10 op työelämäjakso ja asiantuntijatehtäviin valmentavia osuuksia
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisussa
 • valtakunnallinen kandipalaute
 • yliopiston oma opiskelijapalaute
 • valinnaisia opintoja omasta koulutusohjelmasta tai muista koulutusohjelmista.

Kaikkiin Helsingin yliopistossa suoritettaviin maisterin tutkintoihin sisältyy:

 • vähintään 60 op:n laajuiset koulutusohjelman tieteenalan syventävät opinnot, joihin sisältyy 30 op:n laajuinen tutkielma ja kypsyysnäyte. Poikkeuksena: lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen aloilla tutkielman laajuus on 20 op
 • muita opintoja, jotka voivat olla tieteenalan opintoja omasta koulutusohjelmasta tai muista koulutusohjelmista siten, että tutkinnon vähimmäislaajuus täyttyy
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisussa
 • yliopiston oma opiskelijapalaute.

Tutkintoihin sisältyy myös työelämä- ja asiantuntijuusopintoja ja urasuunnittelua.

Koulutusohjelmasi erityispiirteet

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: varhaiskasvatus (VAKA)

Opintojen painottaminen

Voit valita tutkintoosi joko pedagogisen tai hallinnon ja tutkimuksen painotuksen. Opiskelija valitsee opintojensa alussa joko pedagogisen painotuksen (sis. OPP opinnot) tai hallinnon ja tutkimuksen painotuksen. Pedagosella painotuksella opintoihin sisältyy opettajan pedagogisia opintoja yhteensä 25 op, ja sinulla on mahdollisuus suorittaa opettajan pedagogiset opinnot 60 op maisterintutkintosi yhteydessä.

Opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvat opinnot (25 op) osana kasvatustieteen maisterin tutkintoa varhaiskasvatuksen opintosuunnassa.

Varhaiskasvatuksen opintosuunnassa suoritettavaan kasvatustieteen maisterin tutkintoon sisältyy 25 opintopistettä 60 opintopisteen laajuisista opettajan pedagogisista opinnoista (henkilöstön kelpoisuuksista annettu asetus (986/98) sekä tämän asetuksen muuttamisesta annettu asetus (965/2005)). Kotimaisessa yliopistossa suoritettuun KK-tutkintoon vatrhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa/koulutuksessa katsotaan sisältyvän 35 opintopistettä opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvia opintoja. Tällä pohjatutkinnolla ja valitsemalla pedagogisen painotuksen  Varhaiskasvatuksen opintosuunnassa, opiskelijan on mahdollista suorittaa 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Opiskelijan tulee tällöin valita Varhaiskasvatuksen opintosuunnan pedagogisesti painottunut opintokokonaisuus, jota edellytetään opettajan pedagogisten opintojen suorittamiseksi.

Mikäli opiskelijan taustatutkinto Varhaiskasvatuksen opintosuuntaan valittaessa on ollut jokin muu kuin vahaiskasvatuksen opettajan  opintosuunnassa/koulutuksessa suoritettu kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ja opiskelija haluaa suorittaa opettajan pedagogiset opinnot osana kasvatustieteen maisterin tutkintoa, häneltä voidaan edellyttää taustatutkinnosta riippuen enintään 35 opintopisteen laajuiset opinnot. Opinnot määritellään opintojen alkaessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinnan yhteydessä. Opinnot määrittelee Varhaiskasvatuksen opintosuunnan kasvatustieteen (varhaiskasvatus) syventävien opintojen vastuuhenkilö.

Painotukset eroavat toisistaan syventävissä opinnoissa seuraavalla tavalla:

 • Pedagogisen painotuksen valinneet* suorittavat pedagogista asiantuntijuutta kehittävän harjoittelun (10 op)
 • Hallinnon ja tutkimuksen painotuksen valinneet suorittavat hallinnon ja kehittämisen harjoittelun (10 op).
*Lisäksi  taustatutkinnasta riippuen mahdollisesti Täydentävä päiväkotiharjoittelu 10op.
**määritellyt OPP-opinnot ( 0-35op)

Määritellään  Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan pedagogisista opinnoista opintojen alkaessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinnan yhteydessä pedagogisella painotuksella suorittaville. Mahdolliset OPP-lopintojaksot sijoitetaan tutkinnossa vapaasti valittaviin opintoihin.

Opintopolku ja opintojen suunnittelu

Opintojesi suunnittelun apuna toimii opintopolku, josta näet opintojen suunnitellun suoritusjärjestyksen. Opintopolussa on huomioitu opintojen pedagoginen jatkumo, opintojaksojen edeltävien opintojen vaatimusten täyttyminen sekä opiskelijan työmäärän tasainen jakautuminen.

Opintopolku, Kasvatustieteiden maisteriohjelma, varhaiskasvatuksen opintosuunta 2022-2023(pdf)

Tutkintorakenne OPS 2020-2023

Kasvatustieteiden maisteriohjelma, Varhaiskasvatuksen opintosuunta   120op
TIETEENALAN OPINNOT   80op
KASVATUSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT EDUM730 80op
Kasvatustieteellisen tutkimuksen ajankohtaiset kysymykset EDUM001 5op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät II EDUM002 5op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät II EDUM003 5op
Leikki ilmiönä ja varhaiskasvatuksen toimintamuotona EDUM731 5op
Harjoittelu II

Pedagogisen painotuksen valinneet* suorittavat pedagogista asiantuntijuutta kehittävän harjoittelun (10op)

Hallinnon ja tutkimuksen painotuksen valinneet suorittavat harjoittelun (10 op), joka kehittää asiantuntijuutta hallinnon, suunnittelun, kehittämisen ja tutkimuksen tehtäviin. 

  10op
Harjoittelu II  10op (OPP-suoritustapa): Pedagoginen harjoittelu EDUM735 10op
Harjoittelu II 10op ( hallinnon ja tutkimuksen painotus): Hallinnon ja kehittämistyön harjoittelu EDUM733 10op
Opetussuunnitelmatutkimus ja oppilaitoksen kehittäminen (OPP) PED007 5op
Opettaja työnsä tutkijana (OPP) PED006 10op
Pro gradu -tutkielma ja seminaari EDUM004 35op
MUUT OPINNOT    40op

Koulutusohjelman tutkintorakenne