Antirasistiset teot ovat mahdollisia jokaiselle

Decorative image
Tiedote 24.09.2021

Yliopistolla on parhaillaan käynnissä antirasismi-teemavuosi, jonka tavoitteena on edistää hyvinvoivan opiskelu- ja työkulttuurin toteutumista. Antirasismi tarkoittaa nimenomaan aktiivista työtä, joka pyrkii vähentämään rasismia yhteiskunnassa.

Konkreettisesti tämä näkyy muun muassa yliopistolla järjestettävissä koulutuksissa ja osallistumisena kansalliseen Olen antirasisti -kampanjaan. Lisäksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti toiminnassa edistetään muitakin teemoja, kuten kielellistä diversiteettiä ja monimuotoisuutta. Työtä näiden arvojen puolesta tehdään tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden, kuten HYY:n kanssa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilasta saadaan myös lisätietoa syys-lokakuun vaihteessa toteutettavasta yliopiston työhyvinvointikyselystä ja opiskelijoiden palautekyselyistä kuten kandipalautekyselystä sekä International Student Barometeristä.

Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtaja, vararehtori Tom Böhling kertoo rasisminvastaisen työn edellyttävän herkkää korvaa sekä monipuolista yhteistyötä yliopistoyhteisössä.

– Yliopistossa on paljon kansainvälisiä tai ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä ja opiskelijoita. Näin ollen yliopistoyhteisön täysivaltaiselle jäsenyydelle eivät saa olla esteenä etnisyyteen, kansallisuuteen, kulttuuritaustaan tai kieleen liittyvät erot. Meidän täytyy tunnistaa haitallisia rakenteita ja toimintatapoja, jotta voimme tehdä toimenpiteitä syrjinnän kitkemiseksi, Böhling sanoo.

Rasisminvastaisuuden edistäminen tarkoittaa, että yliopistomme tiedostaa ja tunnistaa syrjiviä asenteita ja toimintatapoja, joita ilmenee myös yliopistossa. Rasisminvastainen työ yliopistossa edellyttää, että vähemmistöön kuuluvien ihmisten kokemuksia kuullaan ja rakenteellisiin epäkohtiin puututaan. Böhling näkee rasisminvastaisen toiminnan nimenomaan arjen tekoina.

– Haluamme edistää avointa ja arvostavaa kohtaamista ilman ennakkoasenteita ja -olettamuksia. Lounaspöytiin ja yliopiston käytäville hiljalleen palatessamme voimme jokainen kiinnittää huomiomme vallitsevaan ilmapiiriin ja vaikuttaa siihen omalla toiminnallamme, Böhling toteaa.

Arjen syrjivät rakenteet pysyvät piilossa

Helsingin yliopiston CEREN (The Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism) tutkimuskeskuksessa professorina työskentelevä Suvi Keskinen tietää, että rasistinen ilmapiiri tulee esiin organisaatioiden rakenteissa.

– Ilman rasismin tunnistamista ja tunnustamista myös antirasismin ideaali jää vajaaksi. Saatetaan mainostaa nollatoleranssia suhteessa rasismiin samalla kun uusinnetaan käytäntöjä, jotka sulkevat ulos rodullistettuihin vähemmistöihin kuuluvia opiskelijoita tai tutkijoita. Olisi tarpeen miettiä esimerkiksi rekrytointikäytäntöjä tutkimus- ja opetustyössä, jotta voidaan avata lisää tilaisuuksia rodullistettuihin vähemmistöihin kuuluville tutkijoille, hän sanoo.

Keskisen mukaan tarvittaisiin niin ikään toimenpiteitä, joilla lisätään opettajien ja muun henkilökunnan osaamista rasismin ja antirasismin kysymyksistä. Moni mieltää rasismin vain äärioikeistolaiseen puhetapaan liittyväksi ongelmaksi, vaikka rodullistavaa ja kulttuurisia hierarkioita ylläpitävää puhetta viljelee moni itsensä politiikan valtavirtaan sijoittava. Tärkeätä on kuitenkin, että tähän ongelmaan on nyt havahduttu ja antirasismi otettu yliopistossa aktiivisen työn kohteeksi.

Yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluissa työskentelevä suunnittelija Mona Eid pitää myös opiskelijayhteisön hyvinvointia tärkeänä.

– Mielestäni on tärkeä, että opiskelijat voivat matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä kohdatessaan epäasiallista käytöstä. Monimuotoisessa opiskelijayhteisössä meidän tulee edistää toimintatapoja jotka tukevat kaikkien osallisuutta ja mukaan ottamista. Se tarkoittaa myös sitä että epäkohdat huomioidaan ja niitä pyritään korjaamaan, Eid toteaa.

Jokaisella on mahdollisuus toteuttaa rasisminvastaisuutta omassa arjessaan

Yliopiston tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parissa työskentelevä henkilöstö tekee työtä antirasismin edistämiseksi arjessa ja kannustaa koko yliopistoyhteisöä edistämään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista omalla panoksellaan. Jokainen voi olla mukana rakentamassa hyvinvoivaa opiskelu- ja työkulttuuria.

Antirasismi puhuttaa myös laajemmin ja Helsingin yliopisto on mukana yhteistyökumppanina kansallisessa, oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toteuttamassa Olen Antirasisti -kampanjassa. Voit lukea lisää kampanjasta sen omalta verkkosivulta www.olenantirasisti.fi. Kampanjan keskiössä on antirasistiset arjen teot. Voit osallistua kampanjaan sosiaalisessa mediassa käyttämässä kampanjan omia tägejä #OlenAntirasisti #JagÄrAntirasist tai #IAmAntiracist.

Syksyn 2021 aikana on tarjolla erilaisia tilaisuuksia ja koulutuksia aiheesta, joista osa koulutuksista on henkilöstökoulutusta ja osa koko yliopistoyhteisölle. Löydät ne kaikki Suffeli-järjestelmästä

  1. Workshop-education in antiracism and equal treatment at the University of Helsinki 2021, suunnattu henkilöstölle.
  2. Discussion on anti-racism in university education from the research perspective. Myös opiskelijoille.
  3. Implicit Bias -koulutuksien tavoitteena on tehdä osallistujat tietoisiksi tiedostamattomista ennakkoasenteistaan. Myös opiskelijoille.

Tutustu myös muihin yliopiston ohjeistuksiin:

Jos haluat kommentoida anonyymisti tai kysyä lisää rasisminvastaisesta työstä yliopistolla, voit ottaa yhteyttä yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoiminnan tiimiin: tasa-arvovastaava@helsinki.fi

Tiedote 24.09.2021

Lue lisää tiedotteita