COVID-19: Opetuksen järjestämiseen liittyvät toimenpiteet oikeustieteellisessä tiedekunnassa (päivitetty 3.4.)

16.3.2020
Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma
Oikeustieteen tohtoriohjelma
Kansainvälisen liikejuridiikan maisteriohjelma

Käy­tän­nön oh­jei­ta Hel­sin­gin yli­opis­ton poik­keus­ti­lan­tee­seen 18.3.–13.5.2020

Täs­men­ne­tyt tie­de­kun­ta­koh­tai­set oh­jeet

 • Siirtymäajan pidentämisestä aiheutuvat muutokset (päivitetty 3.4.):
  Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymistä on yliopistossa siirretty siten, että viimeinen päivä, jona opiskelija voi jättää tutkintotodistuspyynnön vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti suoritetusta tutkinnosta, on 18.12.2020 (alun perin 31.7.2020). Syyslukukautta 2020 koskevat seuraavat muutokset:

  • ON-ohjelmassa järjestetään yksi tenttikierros kutakin vanhojen tutkintovaatimusten mukaista tenttiä ja OTM-ohjelmassa tenttiä OTM-304: Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu.
  • ON-lopputyöseminaarin voi suorittaa vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti (10 op.).
  • OTM-tutkielman voi tehdä vanhojen vaatimusten mukaisesti (40 op. ja vanha arvosana-asteikko) mukaisesti niin, että tutkielma hyväksytään viimeistään tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.12.2020.
 • Pro gradu -tutkielmien tarkistamisaikataulu syyslukukaudella 2020 on julkistettu. Tämä aikataulu koskee myös vanhan tutkinnon mukaan valmistuvia. (päivitetty 23.3.)
 • Examinarium-tentit toteutetaan vaihtoehtoisin tavoin (esim. Moodle-tentti, essee). Tarkemmat ohjeet opintojakson opettajalta. (päivitetty 20.3.)

Opetuksen järjestämiseen liittyvät toimenpiteet oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja koronavirusriski (päivitetty 13.3.2020)

Tiedekunnassa on 13.3.2020 päivitetty koronavirusriskiin liittyvää opetusta koskevaa ohjeistusta vastaamaan Helsingin yliopiston uutta asiaa koskevaa ohjeistusta. Tiedekunnan ohjeistuksen tavoitteena on turvata opintojen häiriötön eteneminen poikkeustilanteessa. Poikkeustilanne tulee edellyttämään joustavuutta myös opiskelijoilta sekä opiskelijoiden vahvaa sitoutumista itsenäiseen opiskeluun.

Tiedekunta on antanut seuraavat opetuksen järjestämistä koskevat ohjeet:

 • Sekä Helsingissä että Vaasassa annettava tiedekunnan opetus järjestetään 31.5. asti ensisijaisesti etäopetuksena. Tämä koskee sekä luentoja, pienryhmäharjoituksia että muuta opetusta. Sellaisen kontaktiopetuksen järjestäminen, johon osallistuu yli 50 henkilöä, on kielletty. Jos kontaktiopetusta kuitenkin poikkeuksellisesti järjestetään, opetustilojen riittävästä väljyydestä on huolehdittava.
 • Jos opetusta koskee läsnäolovelvoite (tiedekunnassa pääsääntöisesti 75 % läsnäolovelvoitteisesta opetuksesta), tätä ei sovelleta 31.5. asti. Opintojaksoissa läsnäolovelvoitteinen opetus toteutetaan korvaavalla tavalla. Opiskelijoiden on suoritettava läsnäolovelvoitteista opetusta koskevat korvaavat tehtävät täysimääräisesti ja niitä koskevan erillisen opintojaksokohtaisen ohjeistuksen mukaisesti.
 • Koulutusohjelmien päättämiä kuulusteluajankohtia ei siirretä. Tentit ja muut kuulustelut on järjestettävä ensisijaisesti muina kuin salitentteinä, kuten Moodle-tentteinä tai esseinä. Jos kuulustelu järjestetään poikkeuksellisesti salitenttinä, tenttitilaisuudessa ei saa olla läsnä yli 50 henkilöä (huom. kuulusteluaikataulun mukaan samassa tenttitilaisuudessa voi olla useampia eri tenttejä, eikä tällöinkään samassa tenttitilassa saa olla yli 50 henkilöä).
 • Ensisijainen tavoite opetusta koskevissa järjestelyissä on, että opintojen eteneminen ja opiskelijoiden valmistuminen eivät vaarannu.
 • Helsingin yliopiston asiaa koskevasta ohjeistuksesta ks. https://guide.student.helsinki.fi/fi/uutiset/koronaviruksen-vaikutus-opiskeluun-kysymyksia-ja-vastauksia. Tiedekunta seuraa yliopiston ohjeistusta ja siinä toteutettavia mahdollisia muutoksia ja tarvittaessa antaa asiassa uutta ohjeistusta.

Sakari Melander                                 Johanna Harju

Opetusvaradekaani                             Opintoasiainpäällikkö