Tietoa farmasian tiedekunnan opetuksesta kevätlukukaudella 2022

Tiedote 08.06.2020

Farmasian tiedekunta noudattaa Helsingin yliopiston valmiusryhmän ohjeita. Seuraavat ohjeet tarkentavat näitä ohjeita farmasian tiedekunnan farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmien osalta. Seuraa säännöllisesti myös Helsingin yliopiston tiedotusta ja lue yliopiston ohjeistusta koronaviruksen vaikutuksesta opiskeluun.

Opetustilaisuuteen osallistuvien opettajien ja opiskelijoiden tulee tuntea itsensä terveeksi. Mikäli opetukseen saapuu henkilö, jolla on infektion oireita, tulee häntä pyytää poistumaan. Opetus tulee keskeyttää, jos infektio-oireinen henkilö ei poistu.  

Tiedottaminen opetuksen toteutustapojen muutoksista

Opintojakson opettajat vastaavat siitä, että opiskelijoille tiedotetaan opetuksen toteutustapojen muutoksista. Tämä tapahtuu pääsääntöisesti opintojakson Moodle-alueella. Muutoksista tulee tiedottaa myös koulutussuunnittelijaa.  

Luennot

Luento-opetusta ei lähtökohtaisesti toteuteta lähiopetuksena kolmannessa periodissa. Neljännessä periodissa lähiopetusta lisätään. Tiedekunta suosittelee etäluentoja joko reaaliaikaisena suoratoistona (striimaus) tai videotallenteena. Ensisijaisesti suositellaan Zoomin käyttöä. Opettaja voi myös järjestää opetuksen striimauksen ja/tai tallentamisen Unitube-luentosaleissa tai Unitube-studioissa (Viikissä opetusapteekissa). Opettajia kannustetaan muuttamaan luentoja flipped classroom -tyyppisiksi sekä tarjoamaan opiskelijoille itseopiskelumateriaalia.  Vierailevilta luennoitsijoilta tulee ajoissa selvittää, onko heillä mahdollisuus striimata luento tai tehdä siitä tallenne. 

Laboratoriokurssit ja pienryhmätyöskentelyä sisältävät opintojaksot 

Laboratorio-opetus toteutetaan koronapandemian varotoimet huomioiden. Kurssin vastuuopettaja tiedottaa opiskelijoita kurssin järjestelyistä.

Pienryhmätyöskentely järjestetään joko lähiopetuksena koronapandemian varotoimet huomioiden tai eri tavoin virtuaalisesti (Zoom, OneDrive, jne.).

Tentit

Tentit järjestetään pääsääntöisesti joko sähköisenä tai vaihtoehtoista arviointimenetelmää hyödyntäen. Examinarium-tenttitilat ovat käytössä. Tavoitteena on järjestää sähköinen tentti tai korvaava arviointimenetelmä sekä kurssien lopputenteille että uusintatenteille. Jollei tenttikäytänne ilmene Sisun kurssikuvauksesta, vastuuopettaja tiedottaa muutoksista kurssinsa Moodle-alueella tai kurssisivuilla. 

Opetusapteekkiharjoittelu

Kotimaassa tapahtuvia harjoitteluja jatketaan normaalisti. Harjoittelun jatkuminen tai peruuntuminen on työnantajan päätettävissä ja työnantajan tilanteesta riippuvainen, sillä harjoittelija on työsuhteessa työnantajaan. Yliopiston päätös lähiopetuksen määräaikaisesta keskeyttämisestä ei vaikuta harjoitteluun, koska kyseessä on tutkintoon kuuluva harjoittelu työpaikalla. Tärkeintä on noudattaa yleisiä ohjeistuksia hygieniasta ja pitää tiukasti kiinni perusohjeesta, että sairaana tai oireilevana ei mennä töihin. Harjoittelun aikaisten sairauspoissaolojen ohjeistuksissa ei ole muutoksia, joten 2 sairauspoissaolopäivää kuukautta kohti (6 pv / 3 kk) on yhä enimmäismäärä, jonka voi olla pois ilman, että harjoittelujaksoa täytyy pidentää. 

Pro gradu -tutkielmatyöskentely 

Pro gradu -tutkimus on mahdollista tiedekunnan tutkimusympäristössä koronapandemian varotoimet huomioiden. Koronatilanteen mahdollisesti pahentuessa siirrytään etätyövaiheeseen, jolloin opiskelija tekee tulosten käsittelyä, analyysiä ja vastaavia työvaiheita. Jos pro gradu -tutkielman kokeellinen työvaihe on loppuvaiheessa, on mahdollista, että kokeellinen työ jää suppeammaksi. Tästä sovitaan ohjaajan kanssa. 

Opiskelija voi työskennellä tiedekunnan laboratoriossa sillä edellytyksellä, että ohjaaja on varmistunut varotoimien toteutumisesta laboratoriossa ja tarvittaessa lähiohjaus on mahdollistettu. Opiskelijan tulee olla tietoinen vaadittavista varotoimista sekä hygieniaohjeiden noudattamisesta ja turvaetäisyydestä muihin laboratoriossa työskenteleviin on huolehdittava. Opiskelijan työskentely koronapandemian aikana laboratoriossa on vapaaehtoista. Sellaisten gradutöiden jatko, joissa joudutaan työskentelemään Koe-eläinkeskuksessa, on arvioitava erityisen huolellisesti. Tiedekunnan ulkopuolella tehtävissä gradututkimuksissa noudatetaan Helsingin yliopiston antamien koronapandemian varotoimien lisäksi vastaanottavan organisaation ohjeistusta.

Jos pro gradu -tutkielman kokeellinen työ on alkuvaiheessa, tutkimuksen toteutustavasta voidaan sopia erityisesti koronapandemiatilanne huomioiden. Pro gradu -tutkielma voi olla laajempi kirjallinen työ (kuten systemaattinen kirjallisuuskatsaus).

Varautuminen sairastumisiin 

Opettajien tulee etukäteen miettiä, miten opetus on mahdollista järjestää, jos opettaja sairastuu itse (esim. sijaisjärjestelyt, vaihtoehtoiset suoritustavat, itsenäinen opiskelu). Opetuksen järjestämisessä etusijalla ovat kaikille opiskelijoille pakolliset kurssit.  

 

Muutokset ovat mahdollisia

Nämä ohjeet perustuvat tilannearvioon, jossa koronapandemia laantuu Suomessa ja normaalia toimintaa kohti siirtyminen on mahdollista. Seuraa säännöllisesti yliopiston tiedotusta!

Tiedote 08.06.2020

Lue lisää tiedotteita