Användning av AI som stöd för inlärning

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Kan jag använda artificiell intelligens för att översätta en lärandedagbok? Eller be den hjälpa mig att skriva en uppsats? På denna sida hittar du information om universitetets policy för användning av artificiell intelligens som stöd för undervisning och lärande.

Hur ser AI-baserade applikationer ut?

ChatGPT, Google Bard, DeepL och andra välkända tillämpningar för artificiell intelligens (AI) som finns på nätet bygger på stora språkmodeller (large language models). Under de senaste åren har språkmodellerna utvecklats så mycket att de kan producera människoliknande text och samtal.

De kan också korrigera och omvandla text på en så hög nivå att det kan vara svårt att skilja slutresultatet från mänskligt genererad text. I framtiden kommer säkert fler sådana modeller att dyka upp och deras funktioner kommer att fortsätta att utvecklas. Det är därför viktigt att vi tar hänsyn till deras existens i universitetsundervisning och forskning.

Universitetet uppmuntrar användning av AI

Universitetet uppmuntrar utbildningsprogrammen och lärarna att använda AI i sin undervisning. På detta sätt kan vi förbereda dig för ett framtida samhälle där AI-metoder kommer att användas i stor utsträckning.

Eftersom artificiell intelligens ger nya möjligheter att producera text vars ursprung och tillförlitlighet är oklar, är det viktigt att vi använder dem på ett kontrollerat sätt. Läraren kan t.ex. begränsa användningen av AI i situationer där användningen inte skulle främja din inlärning.

Om du är osäker på om du kan använda AI som stöd för att utföra en uppgift kan du alltid fråga läraren innan du börjar arbeta.

Riktlinjer för artificiell intelligens i ett nötskal

  1. Stora språkmodeller kan i regel användas i undervisningen och som stöd för skrivandet. Läraren för kursen har det sista ordet. Om det finns en risk för att användningen av stora språkmodeller försvårar uppnåendet av de fastställda inlärningsmålen kan läraren förbjuda användningen av AI (inklusive självständigt arbete).
  2. Om du använder en språkmodell för att producera det arbete som du returnerar måste du skriftligen ange vilken modell (t.ex. ChatGPT, DeepL) du har använt och på vilket sätt. Detta gäller även för avhandlingar. Observera att du aldrig ska ange AI som författare till texten eller annan skriftlig produktion. AI kan inte ta ansvar för textens innehåll - detta ansvar ligger alltid hos människan.
  3. Språkmodeller får aldrig användas i mognadsprov.
  4. Din hemfakultet, ditt utbildningsprogram eller universitetets språkcentrum kan ge ytterligare riktlinjer för användningen av AI i deras undervisning.
  5. Den ansvariga läraren bör informera dig om principerna, nackdelarna och fördelarna med att använda språkmodeller. Om användningen av AI är förbjuden på kursen bör läraren motivera gränserna för den otillåtna användningen skriftligen.
  6. Jämlikhet är ett centralt värde när man planerar utbildning: stora språkmodeller som ChatGPT kanske inte alltid är tillgängliga, eller att det kan vara dyrt att använda dem. Du ska aldrig vara tvungen att använda en språkmodell som inte är tillgänglig gratis.
  7. Om du använder en stor språkmodell i en kurs, en del av en kurs eller ett prov där det är förbjudet i förväg, eller om du inte rapporterar användningen av ett en språkmodell enligt instruktionerna, utgör detta fusk och kommer att behandlas på samma sätt som andra fall av fusk.

När du använder AI ska du alltid försöka vara exakt och följa lärarens instruktioner!

Utöver universitetets riktlinjer styrs användningen av artificiell intelligens i undervisning och lärande av de etiska riktlinjer som fastställts av Europeiska kommissionen. Riktlinjerna, som finns på webbplatsen för EU:s publikationsbyrå, riktar sig särskilt till lärare, men en titt på dem kan också vara till nytta för studenter.

Vad grundar sig riktlinjerna på?

 

Riktlinjerna för användning av artificiell intelligens i undervisningen vid Helsingfors universitet (pdf) bekräftades av utbildningsrådet den 16 februari 2023. Universitetets policy kan komma att preciseras ytterligare mot bakgrund av framtida reglering och teknisk utveckling.

Om du har frågor om riktlinjerna kan du kontakta Strategiskt stöd för undervisning: ospa@helsinki.fi.