Vad är fusk och plagiat?

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I alla universitetsstudier ska den studerande efterfölja god vetenskaplig praxis och dessutom god studiesed. Studieprestationerna ska skaffas på ärligt vis så att den studerande ger en korrekt bild av sitt kunnande. Alla typer av fusk och plagiat i studierna är förbjudna.

Fusk är en kränkning av god vetenskaplig praxis och studiesed genom oärlighet. Den som utövar fusk kränker de i vetenskapen och studierna godkända arbetssätten och metoder antingen uppsåtligen, i syfte att förvilla eller av oaktsamhet (okunskap eller likgiltighet).

Med plagiering avses olovligt lånande, dvs. att framställa någon annans arbete (text, schema, programkod, bild osv.) som sitt eget. Utöver olovligt lånande av någon annans arbete kan plagieringen även vara s.k. självplagiat.

Former av fusk

Fusk är bland annat:

 • Uppdiktande: att presentera påhittade iakttagelser eller fakta, att hänvisa till obefintliga källor eller obefintlig litteratur.
 • Förvanskning: att avsiktligen redigera iakttagelser eller att framställa dem på ett sådant sätt att det ursprungliga resultatet förvrängs, att hänvisa till befintliga källor och befintlig litteratur på ett sätt som inte motsvarar innehållet.
 • Stöld: att utan rättighet eller i eget namn använda en originell idé, plan eller iakttagelse som presenterats i förtroende.
 • Fusk: användning eller försök till användning av förbjudna medel eller hjälpmedel under till exempel en tentamen.
 • Närvarofusk: att ge en felaktig bild av sin eller någon annans närvaro under ett studieavsnitt.
 • Samarbete mot reglerna: till exempel att göra ett arbete som är avsett att vara självständigt tillsammans med andra eller använda en ”spökskrivare”.
 • Plagiering: att framställa någon annans forskningsplan, manuskript, artikel eller annan text eller en del av den som sin egen.

Vid misstanke om fusk

 • Om läraren börjar misstänka fusk begär läraren en förklaring av studenten.
 • Om det på basis av samtalet inte föreligger skäl att misstänka fusk ger läraren handledning i korrekt praxis, och vid betygsättningen tar hen i beaktande de brister som förekommit.
 • Om misstanken kvarstår, informerar läraren utbildningsprogrammets ledare eller utbildningsplaneraren, och ledaren eller utbildningsplaneraren ber studenten om en redogörelse och ordnar ett hörande, som är ett tillfälle för studenten att bemöta misstanken.
 • Studenten be en stödperson närvara vid hörandet, till exempel från studentkåren.
 • Om studenten erkänner fusket eller om fusket bevisas på annat sätt underkänns hela studieprestationen på grund av fusket.
 • Protokollet från hörandet skickas till dekanus för kännedom.
 • Dekanus kan efter eget övervägande föra ärendet vidare till rektorn.
 • Rektorn kan efter eget övervägande ge en varning eller föra ärendet vidare till universitetets styrelse.
 • I allvarliga fall eller fall som upprepas trots varningar kan styrelsen relegera studenten för en viss tid (högst ett år).

Former av plagiat

Plagiat är bland annat:

 • Att använda någon annans text som sin egen utan att nämna källan.
 • Ordagranna citat där det inte framgår att det är ett direkt citat, dvs. citattecken och/eller källhänvisningen fattas.
 • Att använda någon annans text som sin egen så att texten ändrats endast lite (s.k. slavisk kopiering där till exempel några ord har bytts ut eller ordföljden har ändrats något).
 • Ordagranna citat där källan angetts men där det inte framgår att det är fråga om ett citat och inte bara en hänvisning (s.k. copy paste-metoden).
 • Att använda en något ändrad text så att källan har angetts (copy paste-metoden i kombination med slavisk kopiering).
 • Att använda ett tidigare eget arbete på nytt för en ny studieprestation utan att meddela att arbetet tidigare har använts för en annan studieprestation (självplagiat).

Att identifiera plagiat

Helsingfors universitet använder plagiatidentifieringssystemet Ouriginal. Ouriginal används för att ta reda på texternas ursprung.

Ytterligare information om hur man identifierar plagiat finns i Instruktioner för studerande på sidan Att identifiera plagiat och använda Ouriginal.

Ytterligare information och instruktioner om vetenskapligt skrivande finn i Instruktioner för studerande på sidan Vetenskapligt skrivande och akademisk textkunskap.

 

Hur undvika plagiat

 • Markera direkta citat tydligt. Använd citattecken för korta citat (under tre rader), indrag för långa stycken och gör en källhänvisning i båda fallen.
 • Gör en källhänvisning alltid när du citerar någon annans tankar antingen indirekt eller med egna ord. Var ärlig i dina hänvisningar. Framställ inte andras tankar som dina egna.
 • Kosmetiska ändringar gör inte andras tankar till dina egna. Att till exempel ändra meningsföljden eller byta ut ett ord mot en synonym gör inte en tanke till din egen.
 • Du behöver inte hänvisa till sådant som är allmänt känt men var noga med vad som kan anses ingå i denna kategori. Om du inte är säker, gör en källhänvisning.