Vad är fusk och plagiat?

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I alla universitetsstudier ska den studerande efterfölja god vetenskaplig praxis och dessutom god studiesed. Studieprestationerna ska skaffas på ärligt vis så att den studerande ger en korrekt bild av sitt kunnande. Alla typer av fusk och plagiat i studierna är förbjudna.

Fusk är en kränkning av god vetenskaplig praxis och studiesed genom oärlighet. Den som utövar fusk kränker de i vetenskapen och studierna godkända arbetssätten och metoder antingen uppsåtligen, i syfte att förvilla eller av oaktsamhet (okunskap eller likgiltighet).

Med plagiering avses olovligt lånande, dvs. att framställa någon annans arbete (text, schema, programkod, bild osv.) som sitt eget. Utöver olovligt lånande av någon annans arbete kan plagieringen även vara s.k. självplagiat.

Former av fusk

Fusk är bland annat:

 • Uppdiktande (att framställa påhittade iakttagelser eller fakta).
 • Förvanskning (att avsiktligen redigera eller på ett felaktigt sätt framställa de ursprungliga iakttagelserna eller uppgifterna).
 • Stöld (att utan rättighet eller i eget namn använda en originell idé, plan eller iakttagelse som framställts konfidentiellt).
 • Fusk (att använda förbjudna medel eller redskap under till exempel en tentamen eller ett försök till detta).
 • Närvarofusk (att ge felaktig bild av sin eller någon annans närvaro under en studieperiod).
 • Samarbete mot reglerna (t.ex. att göra ett arbete som är avsett att vara individuellt tillsammans med andra eller använda en ”spökskrivare”).
 • Plagiering (att framställa någon annans arbete eller del av arbete som sitt eget).

Vid misstanke om fusk

 • Om läraren börjar misstänka fusk begär läraren att den studerande gör en utredning i ärendet.
 • Om det enligt diskussionen inte föreligger skäl att misstänka fusk ger läraren handledning i korrekt praxis och tar upp de brister som påträffats i vitsordet.
 • Om misstanken inte skingras meddelar läraren misstanken till utbildningsprogrammets ledare eller utbildningsplaneraren som begär den studerande om en utredning eller ordar ett hörande.
 • Den studerande kan be att få med en stödperson t.ex. från studentkåren under hörandet. 
 • Om den studerande erkänner fusket eller om fusket bevisas på annat sätt underkänns hela studieprestationen på grund av fusket.
 • Protokollet från hörandet skickas till dekanen för kännedom.
 • Dekanen för efter övervägande eventuellt ärendet vidare till rektorn.
 • Rektorn kan enligt övervägande ge en varning eller föra ärendet vidare till universitetets styrelse.
 • I allvarliga fall eller fall som trots varningar upprepas kan styrelsen relegera den studerande på utsatt tid (högst ett år).

Former av plagiat

Plagiat är bland annat:

 • Att använda någon annans text utan att alls nämna källa.
 • Att använda en annans text som sin egen genom att ha ändrat texten i mindre delar (s.k. slavisk kopiering, några ord har bytts ut, ordföljden har ändrats lite osv.).
 • Ordagranna citat där källan anges men där det inte framgår att det är ett citat och inte endast en referens (den s.k. copy paste-metoden).
 • Att använda en något ändrad text så att källan har angetts (copy paste-metoden i kombination med slavisk kopiering).
 • Att använda ett tidigare eget arbete som ett nytt för en ny studieprestation utan att meddela att arbetet tidigare har använts för en annan studieprestation (självplagiat).

Att identifiera plagiat

Helsingfors universitet använder plagiatidentifieringssystemet Ouriginal. Ouriginal används för att ta reda på texternas ursprung.

Ytterligare information om hur man identifierar plagiat finns i Instruktioner för studerande på sidan Att identifiera plagiat och använda Ouriginal.

Ytterligare information och instruktioner om vetenskapligt skrivande finn i Instruktioner för studerande på sidan Vetenskapligt skrivande och akademisk textkunskap.