Arbetsrum

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Rätt att avlägga doktorsexamen innebär inte automatiskt rätt till arbetsrum vid universitetet, och tyvärr kan universitetet erbjuda endast en del av sina doktorander arbetsrum. Doktorander som står i anställningsförhållande erbjuds alltid arbetsrum, eftersom det ingår i arbetsgivarens normala skyldigheter att ordna med arbetsrum. Stipendieforskares möjlighet att få arbetsrum beror på i vilken grad enhetens lokaler är i användning. Om resurserna tillåter det kan enheterna utlysa arbetsrum att sökas av alla doktorander.

Anställd vid universitetet?

Om du genomför doktorsstudier som anställd vid universitetet inrymmer ditt anställningsförhållande alltid rätt till arbetsrum. Ditt arbetsavtal innehåller närmare överenskommelser om arbetsrummet.

Stipendiefinanseriade doktorsstudier

Arbetsrum kan erbjudas för doktorander som har gjort ett stipendieforskaravtal med universitetet. Observera att ett stipendieforskaravtal inte automatiskt berättigar till arbetslokaler vid alla fakulteter. Vissa fakulteter ordnar en separat ansökan om arbetslokaler som stipendiater som önskar ett arbetsrum vid fakulteten kan delta i. Läs mer om stipendieforskaravtalet i artikeln Stipendiefinansierade doktorandstudier.

Doktorsstudier med egen finansiering

Om resurserna tillåter det kan enheterna låta även doktorander som själva finansierar sin doktorsavhandling få arbetsrum. Arbetsrummen tilldelas genom ansökningsförfarande. Information om ansökningsförfarandena kan spridas till exempel på enhetens Flamma-sidor och via doktorandernas e-postlistor. Följ aktivt med din enhets information om kommande ansökningsmöjligheter.

Det är emellertid ofta omöjligt att få arbetsrum via universitetet, och därför lönar det sig för doktoranderna att ta reda på andra alternativ för att hitta arbetsrum. Exempelvis vid universitetets lärocenter och bibliotek finns arbetsutrymmen för tillfälligt bruk. Läs mer i artikeln om lärandemiljöer.