Betygsnämnden

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Betygsnämnden utses vanligtvis vid samma möte som det vid vilket disputationstillstånd beviljas. Vid behov kan betygsnämnden dock utses vid ett senare möte. När utlåtandena från förhandsgranskningen har inkommit ber fakultetsrådets föredragande handledaren och ansvarspersonen lägga fram ett förslag om betygsnämndens sammansättning.

Betygsnämnden består av opponenten, kustos och 1–2 fakultetsrepresentanter. Disputanden informeras om den föreslagna sammansättningen före fakultetsrådets möte, och disputanden har rätt att framföra sina anmärkningar om valet av medlemmar i betygsnämnden. Medlemmarna i betygsnämnden delges förhandsgranskarnas utlåtanden.

Opponent

Opponenten ska vara professor eller docent eller doktor med motsvarande vetenskapliga meriter. Opponenten utses alltid bland personer utanför disputandens hemfakultet och som i regel inte heller kommer från Helsingfors universitet. Den som handleder arbetet med doktorsavhandlingen kan aldrig vara opponent. Inom två veckor efter disputationen ger opponenten fakultetsrådet ett motiverat, skriftligt utlåtande om doktorsavhandlingens vetenskapliga värde.

Helsingfors universitets bestämmelser om jäv för opponenter ska beaktas i samband med förslag om vem som ska vara opponent. Opponenten får inte stå i ett sådant förhållande till disputanden, doktorsavhandlingen eller någon annan part som kan leda till att opponentens opartiskhet kan ifrågasättas. Följande personer kan följaktligen inte vara opponent:

  • en person som är medförfattare till en delpublikation som ingår i doktorsavhandlingen
  • en person som har ett pågående forskningssamarbete eller under processen med doktorsavhandlingen har haft ett forskningssamarbete med disputanden
  • en person som har haft ett nära forskningssamarbete med doktorsavhandlingens handledare under de tre senaste åren före granskningen av doktorsavhandlingen
  • en nära släkting till disputanden
  • disputandens eller handledarens närmaste chef eller medarbetare
  • en medlem i doktorsavhandlingens eventuella uppföljningsgrupp.

Undantagsvis kan två opponenter utses. Det kan bli aktuellt med två opponenter till exempel om doktorsavhandlingen har ett tvärvetenskapligt tema och det inte finns någon som ensam har tillräcklig expertis för att bedöma hela doktorsavhandlingen. Förslaget om att använda en andra opponent ska alltid motiveras omsorgsfullt.

Till opponent kan av grundad anledning utses en person som också har förhandsgranskat doktorsavhandlingen. En sådan grundad anledning kan vara att avhandlingens språk eller ämne eller jävsfrågor gör det svårt att hitta en helt ny kandidat till opponent.

Kustos

Till kustos utses oft en huvudhandledare för doktorsavhandlingen. Kustos måste vara en professor, en biträdande professor på nivå 2 i karriärsystemet (tenure track) eller docent med anställningsförhållande vid disputandens hemfakultet.

Om kustos har varit handledare för doktorsavhandlingen får hen inte delta i beslutet om vitsordet. Om kustos har inte varit handledare för doktorsavhandlingen, hen kan också nämnas som fakultetsrepresentant.

Kustos är förman vid disputationen och fullgör andra uppgifter som universitetet bestämt och som ingår i uppdraget som kustos.

Fakultetsrepresentanter

Utöver opponenten och kustos, fakulteten utser en eller två representanter för fakulteten till betygsnämnden. Fakultetsrepresentanter ska vara professorer eller docenter av Helsingfors universitet eller medlemmar av universitets forsknings- och undervisningspersonalen som har motsvarande vetenskapliga meriter som en docent. Fakultetsrepresentaten ska vara väl insatt i Helsingfors universitetets praxis och bedömningskriterier för doktorsavhandlingar.

Fakultetsrepresentanten ska övervaka att fakultetens bedömningskriterier och Helsingfors universitets allmänna kriterier för doktorsavhandlingar följs när doktorsavhandlingen bedöms samt introducera opponenten i praxis vid Helsingfors universitet.

Fakulteternas preciserande praxis

En del fakulteter har infört praxis som preciserar universitetets allmänna bestämmelser om att utse medlemmar i betygsnämnden. Här nedanför hittar du information om din fakultets eventuella preciserande bestämmelser och en länk till din fakultets anvisningar för betygsnämndens medlemmar. I anslutning till anvisningarna hittar du också närmare information om din fakultets kriterier för bedömning av doktorsavhandlingar.

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten har inga egna, preciserande bestämmelser om tillsättandet av betygsnämnden. Fakultetens anvisningar för medlemmarna i betygsnämnden hittar du på fakultetens externa webbplats.

Farmaceutiska fakulteten

Farmaceutiska fakulteten har inga egna, preciserande bestämmelser om tillsättandet av betygsnämnden. Fakultetens anvisningar för medlemmarna i betygsnämnden hittar du på fakultetens webbplats.

Veterinärmedicinska fakulteten

Veterinärmedicinska fakulteten har inga egna, preciserande bestämmelser om tillsättandet av betygsnämnden. Fakultetens anvisningar för medlemmarna i betygsnämnden hittar du på fakultetens webbplats.

Humanistiska fakulteten

Vid Humanistiska fakulteten utses fakultetens första representant redan i samband med beslutet om att inleda förhandsgranskning. Den första fakultetsrepresentanten utses alltid bland personer utanför disputandens vetenskapsområde. Vid humanistiska fakulteten nämnas kustos aldrig som fakultetsrepresentant. Om kustos har varit en handledare, ska två fakultetsrepresentanter nämnas, så att betygsnämnden alltid har minst tre medlemmar som kan delta i utarbetandet av vitsordsförslaget. Fakultetens anvisningar för medlemmarna i betygsnämnden hittar du på fakultetens webbplats.

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten har inga egna, preciserande bestämmelser om tillsättandet av betygsnämnden. Fakultetens anvisningar för medlemmarna i betygsnämnden hittar du på fakultetens webbplats.

Medicinska fakulteten

Medicinska fakultetens fakultetsråd utser efter övervägande antingen en eller två fakultetsrepresentanter för disputationen. Förslag till vitsord ges i regel av opponenten och kustos. Om kustos är doktorsavhandlingens handledare, tilldelar hen rollen som fakultetens representant till någon annan.

Fakultetens representant ska vara en professor, docent eller medlem av forskar- eller lärarkåren på docentnivå. Hen ska vara förtrogen med Helsingfors universitets praxis för disputationer och med principerna för bedömning av doktorsavhandlingar. Opponenten/opponenterna och fakultetens representant/representanter ger ett förslag till vitsord för doktorsavhandlingen. I förslaget ska beaktas både doktorsavhandlingens vetenskapliga värde och disputandens förmåga att försvara sin avhandling, och därför ska fakultetsrepresentanterna närvara vid disputationen. I förslaget beaktas också förhandsgranskarnas utlåtanden. Fakultetens anvisningar för medlemmarna i betygsnämnden hittar du på fakultetens webbplats.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten har inga egna, preciserande bestämmelser om tillsättandet av betygsnämnden. Fakultetens anvisningar för medlemmarna i betygsnämnden hittar du på fakultetens webbplats.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har inga egna, preciserande bestämmelser om tillsättandet av betygsnämnden. Fakultetens anvisningar för medlemmarna i betygsnämnden hittar du på fakultetens webbplats.

Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten har inga egna, preciserande bestämmelser om tillsättandet av betygsnämnden. Fakultetens anvisningar för medlemmarna i betygsnämnden hittar du på fakultetens webbplats.

Teologiska fakulteten

Vid Teologiska fakulteten gör prodekanus med ansvar för forskningen vid fakulteten en framställning om fakultetsrepresentanter. Den första fakultetsrepresentanten utses alltid bland personer utanför doktorandens vetenskapsområde. Vid teologiska fakulteten nämnas kustos aldrig som fakultetsrepresentant. Om kustos har varit en handledare, ska två fakultetsrepresentanter nämnas, så att betygsnämnden alltid har minst tre medlemmar som kan delta i utarbetandet av vitsordsförslaget. Fakultetens anvisningar för medlemmarna i betygsnämnden hittar du på fakultetens webbplats.

Statsvetenskapliga fakulteten

Vid statsvetenskapliga fakulteten fakultetsrådet tillsätter en betygsnämnd för doktorsavhandlingen i samband med beviljandet av disputationstillståndhar. Nämnden ska ha minst tre röstberättigade medlemmar. Fakultetens anvisningar för medlemmarna i betygsnämnden hittar du på fakultetens webbplats.

Ytterligare information

Det kan ibland vara lite svårt att tolka bestämmelserna och reda ut exempelvis jävsfrågor. Om du, dina handledare eller ansvarspersonen har frågor som gäller betygsnämnden kan ni alltid kontakta hemfakultetens forskarstudieärenden.

I rektors beslut 498/2017 finns bestämmelser om betygsnämndens sammansättning vid Helsingfors universitet.