Etiska principer vid universitetet

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Etiska principer är ideal som fungerar som grundpelare för både undervisningen och studierna. Universitetets etiska principer är inte ämnade att vara anvisningar eller regler, utan målet är att de ska ge verktyg att reflektera över etiska frågor inom universitetssamfundet. Alla studerande och arbetstagare vid Helsingfors universitet hör till universitetssamfundet.

Kännetecken för universitetsundervisning och studier på hög etisk nivå är ansvar, ömsesidigt förtroende, öppenhet och gemensamt lärande.

Utgångspunkten för undervisningen och studierna är att samtliga anställdas och studerandes rättsskydd tillgodoses. I rättsskyddet ingår likvärdighet, jämlik behandling och möjlighet att söka ändring i beslut som gäller en själv.

Till det akademiska livet hör ifrågasättande och öppen, konstruktiv kritik. Kritiken får dock inte vara kränkande eller förringa andra och deras prestationer. Det är viktigt att inse att andras arbete är värdefullt och att hjälpa andra finna nya synsätt och lösningar.

Verksamheten vid vårt universitet präglas av våra värderingar: sanning, bildning, frihet och gemenskap. Utöver värderingarna bildar Helsingfors universitets etiska anvisningar och principerna grunden för beslutsfattandet och verksamhetsutvecklingen vid universitetet.

Du hittar de fullständiga etiska anvisningarna på universitetets externa webbplats. Du kan också bekanta dig med de etiska anvisningarna genom webbutbildningen på Moodle.

Etiska problem som kan uppstå

Kursanmälan

Studerandena ska få tillräcklig information om undervisningen i god tid, så att de kan planera sina studier. Studerandena måste förstå att en anmälan till en kurs är ett avtal, och att om man bryter avtalet försvårar det fördelningen av resurserna, ordnandet av undervisningen och kan innebära att någon annan går miste om en plats på kursen.

Sjukdom

När man ordnar undervisningen måste man också ta i beaktande att både studerande och lärare kan insjukna. Studerandena har rätt till undervisning oberoende av lärarens situation, därför måste man kunna anlita vikarier. Man kan inte kräva att studerandena ska delta i undervisningen när de är sjuka, och inte kräva att de för att kompensera frånvaro ska utföra uppgifter som är mer arbetskrävande än om de hade deltagit i undervisningen eller uppgifter som annars är orimliga.

Självstudier

Syftet med universitetsstudierna är att utbilda experter som kan arbeta och fatta beslut självständigt. Därför rekommenderas det att det ska vara möjligt att genomföra en del av studierna som självstudier eller distansstudier. Samtidigt måste man se till att distansstudier och självständiga studier inte betyder att resultaten blir sämre eller att studerandena isoleras från universitetssamfundet.

Undervisning och forskning

Vid Helsingfors universitet ska alla forskare undervisa och alla lärare forska. Genom att delta i undervisningen och låta studerandena delta i forskningen kan forskarna väcka studerandenas intresse för olika forskningsområden och ämnen redan i början av studierna. När en studerande integreras i en forskningsgrupp är det ett konkret bevis på att han eller hon är medlem i universitetssamfundet.

Svårigheter med studierna

Också studerande som har svårigheter med studierna hör till universitetssamfundet. Universitetet erbjuder många olika tjänster, men universitetssamfundets medlemmar har också ansvar för varandra. Omsorg och växelverkan är kännetecknande för en bra gemenskap. En lärare ska inte fungera som psykolog, men han eller hon kan visa omsorg genom att intressera sig för studenterna och deras studier och uppmärksamma eventuella svårigheter. Ingen får lämnas ensam med sina problem. Hjälp och stöd erbjuds i många olika former och samarbete är viktigt för att reda ut problem.

Relationen mellan lärare och studerande

Kärnan i lärarens yrkeskompetens är väl genomförda arbetsuppgifter och ett korrekt uppträdande. En nära relation med några av studenterna kan äventyra lärarens objektivitet; studerandena måste kunna lita på att alla behandlas lika och rättvist. De som arbetar med studenterna ska föregå med gott exempel och befordra spridningen och etableringen av etiska förfaranden. Läraren får inte utnyttja sin position för att främja sina egna intressen.

Bekanta dig med etiska anvisningar på webbutbildningen

Syftet med utbildningen om de etiska anvisningarna är att öka studerandes och personalens medvetenhet om tematiken kring etiska frågor. I utbildningen sätter man sig in i etisk verksamhet ur olika perspektiv genom att bekanta sig med själva anvisningarna och med hjälp av videor och reflektionsuppgifter. Programmet genomförs i Moodle som en helhet och i form av självstudiematerial. Det tar cirka femton minuter att slutföra träningen. Länk till Etiska anvisningarna- kurssidan.