Forskarstudier utomlands? Börja här!

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Vill du skriva en del av din doktorsavhandling utomlands? Helsingfors universitet uppmuntrar doktoranderna att vara internationellt aktiva, och en utbytesperiod eller ett forskarbesök utomlands är ett bra sätt att få internationell erfarenhet. Det är viktigt att du börjar planera ditt utlandsbesök i god tid. På den här sidan hittar du information om sådant som du som doktorand bör beakta när du planerar din utlandsvistelse.

Med utbytesstudier avses i regel tre till tolv månader långa utbytesperioder inom ramen för ett utbytesavtal mellan olika universitet eller som free mover-student. Om ett utbyte som omfattar flera månader är en alltför lång tid för dig men du trots allt vill internationaliseras, kan du genomföra kortare vistelser genom exempelvis konferenser, sommarskolor och forskarbesök.

Anställd vid universitetet?

Om du står i anställningsförhållande till Helsingfors universitet när du skriver din doktorsavhandling gäller de anvisningar och avtal om studentutbyte som finns på den här webbplatsen inte dig i första hand. Som doktorand i anställningsförhållande kan du däremot åka på personalutbyte. De som deltar i forskar- och lärarutbyte kan få resebidrag av universitetet. Ytterligare information och anvisningar om internationellt lärar- och forskarutbyte hittar du på Flamma.

Om du är anställd vid universitet men trots det vill åka på utbyte med ett avtal som gäller studerande, lyckas även det. Som anställd doktorand är du dock inte berättigad till mobilitetsstipendier avsedda för utbytesstudenter, om du inte ansöker om befrielse från arbetet för utbytesperioden. Mer information om hur du ska ansöka om befrielse från arbetet hittar du i avsnittet Villkoren för mobilitetsstipendiet i artikeln om finansiering av ditt utbyte.

Med stipendium eller utan finansiering?

Om du skriver din doktorsavhandling med stipendium eller utan finansiering, gäller för din del i regel samma anvisningar och regler som för grundexamensstuderande som åker på utbyte. En stor del av utbytesavtalen vid Helsingfors universitet riktar sig emellertid enbart till studenter på kandidat- och magisternivå. När du hittar ett lämpligt utbytesalternativ måste du därför läsa anvisningarna noggrant och försäkra dig om att du är behörig att ansöka. Observera också de angivna ansökningstiderna och håll dig till dem. Ansökan ska ofta lämnas in rentav ett halvår innan den planerade utbytesperioden börjar.

Om du vill åka på utbyte till ett universitet som Helsingfors universitet inte har ingått något utbytesavtal med eller om avtalet med universitetet inte gäller forskarstuderande, kan du ansöka om att få status som så kallad free mover eller visiting student vid ett universitet som intresserar dig. Läs mer om självständigt studentutbyte här.

Din handledare kan hjälpa dig att hitta ett lämpligt utbytesalternativ och en eventuell handledare/mentor vid det mottagande universitetet. Diskutera alltså gärna dina planer med din handledare i god tid.

Du kan få mobilitetsstipendium för utbytesstudier. Läs mer om mobilitetsstipendier här. I synnerhet för konferenser och andra korta besök kan du få stöd också genom forskarskolornas utlysningar av resebidrag. Läs mer om resebidrag här.

Hur ska jag läsa anvisningarna?

Börja med att läsa de anvisningar som finns på den här sidan och som riktar sig uttryckligen till doktorander. Fortsätt sedan med de övriga anvisningar som finns under temat Internationella studier och forskarbesök. Observera att med undantag av denna anvisning och anvisningarna om forskarbesök riktar sig alla anvisningar under temat såväl till studerande på kandidat- och magisternivå som till doktorander. Läs alltså anvisningarna noggrant och notera om det i anvisningen sägs att någonting gäller endast studerande på kandidat- eller magisternivå. Be om hjälp om du är osäker – universitetets mobilitetsservice och din egen fakultets forskarstudieärenden hjälper dig gärna hitta rätt information.

Internationell praktik

Som doktorand kan du söka dig till Erasmuspraktik.  Praktikanter får ett Erasmusstipendium, som täcker en del av praktikkostnaderna. Läs mer om Erasmuspraktik i praktikanvisningarna för grundexamensstuderande. Observera att av de praktikmöjligheter som presenteras i anvisningarna är det endast Erasmuspraktik som gäller även forskarstuderande.

Om du är anställd som doktorand vid Helsingfors universitet måste du ansöka om befrielse från arbetet under praktikperioden för att du ska kunna få praktikstipendium. Du ska göra din ansökan i SAP HR.

Forskarbesök

För doktorander kan det i stället för utbytesstudier ibland bli aktuellt med kortvarigare forskningsbesök som görs med forskarstatus. Det är fråga om ett forskningsbesök exempelvis när du åker iväg för att i några veckors tid arbeta i ett laboratorium vid ett utländskt universitet eller bekanta dig med doktorsavhandlingsmaterial som finns vid ett utländskt universitet. Mer information om forskningsbesök finns här.

Cotutelle – gemensam examen

Om du har gällande rätt att avlägga doktorsexamen förutom vid Helsingfors universitet också vid ett utländskt universitet har du möjlighet att avlägga en dubbelexamen under gemensam handledning av de båda universiteten. Dessa examen kallas cotutelle-examen.

Om cotutelle-examen intresserar dig, läs våra närmare anvisningar och kontakta då din hemfakultets forskarstudieärenden.