Vidare till ett magisterprogram

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Välj ditt eget kandidatprogram i menyn ovan så får du fram dina magisteroptioner.

Magisterexamen är en högre högskoleexamen som vid Helsingfors universitet kan avläggas inom 60 magisterprogram. Medicine, odontologie och veterinärmedicine licentiatexamen samt provisor är också högre högskoleexamina. Till licentiatexamina i ett steg kan man bara söka via studentantagning.

Efter kandidatexamen kan du välja i vilket av dina alternativa magisterprogram du vill fortsätta studierna. Du kan också söka till de internationella magisterprogrammen.

Om du är inloggad eller har valt ditt program i menyn hittar du alla magisteroptioner som gäller för ditt kandidatprogram i det programspecifika avsnittet på denna sida.

Ditt kandidatprograms magisteroptioner finns också i Sisu: klicka på knappen med tre punkter på sidan ”Studiestruktur” och välj ”Visa utbildningsstigar”. Om du vill kan du i Sisu också skapa studieplaner för de olika optionerna, så ser du magisterprogrammets struktur.

Direkt magisteroption

Alla studenter som i studentantagningen har beviljats rätt att avlägga högre högskoleexamen har minst en direkt magisteroption, dvs. ett magisterprogram som de kan fortsätta till utan separat anmälan. Om studieinriktningen väljs redan i kandidatprogrammet, är den direkta magisteroptionen i allmänhet motsvarande studieinriktning i magisterprogrammet.

Undantaget är Bio- och miljövetenskapliga fakultetens kandidatprogram, som inte har direkta magisteroptioner, utan studenterna ska alltid anmäla sig till ett magisterprogram.

Om du efter att du avlagt kandidatexamen vill fortsätta studera i din direkta magisteroption, behöver du inte vidta några åtgärder. Du bekräftar din direkta magisteroption i Sisu när du ansöker om att ta ut kandidatexamen.

Andra magisteroptioner som inte har separat anmälan

I vissa fall kan du söka dig till ett annat magisterprogram eller en annan studieinriktning än din direkta magisteroption. Detta beror på ditt kandidatprogram samt de studier som du genomfört.

Du kan fortsätta till vissa magisterprogram utan separat anmälan, förutsatt att du i din kandidatexamen har genomfört de studier som krävs för magisterprogrammet. Då kan du anmäla dig till din önskade option i Sisu när du tar ut kandidatexamen. Administratören som handlägger din ansökan om utexaminering kontrollerar att du har genomfört de studier som krävs, och bekräftar din option i Sisu.

Magisteroptioner med separat anmälan

Du kan också ha möjlighet att ansöka om rätt att fortsätta till vissa magisterprogram och studieinriktningar genom ett separat anmälningsförfarande. Till dessa magisteroptioner kan endast ett visst antal studenter antas. Du kan söka dig till sådana magisteroptioner medan du studerar till kandidat, i allmänhet i slutet av studierna.

Magisteroptioner med ett separat anmälningsförfarande har två anmälningstider: på hösten 1.10–31.10 och på våren 1.4–30.4. Olika magisterprogram har olika anmälningstider, så kontrollera på förhand vilken anmälningstid som används i det magisterprogram som du är intresserad av att anmäla dig till. Anmälan görs elektroniskt med blanketterna nedan. Blanketterna är öppna endast under programmens anmälningstider.

Du kan göra anmälan efter att du har genomfört de studier som utgör kriterierna. Kriterierna finns i det programspecifika avsnittet på denna sida. Du kan anmäla dig till en magisteroption högst två gånger under dina studier. Magisterprogrammet som du anmäler dig till kontrollerar att kriterierna uppfylls och placerar vid behov dem som anmält sig i rangordning enligt på förhand fastställda kriterier.

Resultaten meddelas per e-post senast en månad efter att anmälningstiden gått ut. Ändring kan inte sökas i anmälningsresultatet. När du utexamineras från kandidatprogrammet anmäler du i vilket magisterprogram du fortsätter studierna. Administratören som handlägger din ansökan om utexaminering kontrollerar dina optioner och bekräftar din magisteroption i Sisu.

Magisterprogram till vilka man kan anmäla sig på våren, 1.430.4 och hösten 1.10.–31.10

Internationella magisterprogram

Om du vill fortsätta till ett magisterprogram som inte är ett av ditt kandidatprograms magisteroptioner, kan du söka till programmet i studentantagningen. Helsingfors universitet har flera internationella magisterprogram som man kan ansöka till en gång om året, i december. Vissa av de internationella magisterprogrammen är optionsprogram med separat anmälningstid. Du hittar mer information om internationella magisterprogram på universitetets externa webbplats.

Val av magisteroption och bekräftelse i Sisu

Innan du lämnar in din ansökan om examensbevis för din kandidatexamen, ska du först lägga till det magisterprogram som du vill fortsätta studera vid till din studieplan. Tekniska instruktioner för hur du lägger till magisteroptionen i Sisu hittar du här.

När du tar ut din kandidatexamen ska du meddela i din ansökan om examensbevis i vilket magisterprogram och vilken eventuell studieinriktning du vill fortsätta.

Om det magisterprogram du vill fortsätta dina studier vid har ett separat anmälningsförfarande ska du anmäla dig enligt anvisningarna ovan innan du tar ut kandidatexamen. Du kan endast anmäla att du fortsätter i ett sådant magisterprogram för vilket du beviljats en magisteroption. Tajma därför din kandidatexamen till en sådan tidpunkt då du vet vilken magisteroption du blivit beviljad.

Om du förutom den direkta magisteroptionen också beviljas andra optioner, blir de övriga optionerna ogiltiga när du bekräftar den option du vill ha då du utexamineras med din kandidatexamen.

Studieinriktningar i magisterexamen

En del magisterprogram har alternativa studieinriktningar för att avlägga examen. Beroende på utbildningsprogram söker man sig till studieinriktningarna i olika skeden av magisterstudierna. Du kan läsa instruktionerna om ansökan till studieinriktningen som gäller dig genom att logga in eller välja ditt kandidatprogram upptill på sidan. Examensinnehållet i de olika studieinriktningarna varierar i någon mån.