Licentiatexamen

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Doktorsexamen är den primära vetenskapliga påbyggnadsexamen vid Helsingfors universitet, men om en påbyggnadsstuderande så önskar kan hen också avlägga en vetenskaplig licentiatexamen. Numera kan man inte ansöka separat om studierätt för avläggande av en licentiatexamen, men examen kan avläggas inom ramen för rätten att avlägga doktorsexamen. Ett undantag är så kallade specialiseringslicentiatexamina, som ger yrkesmässig kompetens inom till exempel det juridiska området. Utbildningen för specialiseringslicentiater avviker från vetenskapliga påbyggnadsexamina och har därför egna examensfordringar. Denna anvisning gäller avläggande av vetenskaplig licentiatexamen.

Allmänt om licentiatexamen

Antalet vetenskapliga licentiatexamina har minskat kontinuerligt, och licentiatexamen har blivit en så kallad mellanexamen, som i typiska fall avläggs när det på grund av livssituationen eller andra förändrade omständigheter har visat sig vara svårt att främja arbetet med doktorsavhandlingen eller är oklart om det går att göra det.

En vetenskaplig licentiatexamen består av en licentiatavhandling samt samma obligatoriska studier som för doktorsexamen. I likhet med en doktorsavhandling kan en licentiatavhandling vara antingen en monografi eller ett artikelformat examensarbete. En licentiatavhandling är dock betydligt mindre omfattande än en doktorsavhandling.

Licentiatavhandling

Licentiatavhandlingen ska visa att du kan tillämpa det egna vetenskapsområdets forskningsmetoder på ett självständigt och kritiskt sätt. Arbetsmängden är mindre än för en doktorsavhandling, men den vetenskapliga nivån ska motsvara den nivå som krävs för en doktorsavhandling. Som licentiatavhandling kan godkännas en enhetlig studie men också en sammanläggningsavhandling som består av vetenskapliga artiklar om samma problemkomplex och av ett sammandrag av dem. En avhandling pro gradu eller en annan avhandling som hör till grundexamen kan inte som sådan godkännas som licentiatavhandling eller som en del av en sådan.

I en artikelformad licentiatavhandling som består av vetenskapliga artiklar ingår i typiska fall 1–3 artiklar och ett sammandrag. I sammandraget ska licentianden presentera licentiatavhandlingens mål, metoder och resultat. Artiklarna kan också omfatta sampublikationer, och då ska licentiandens självständiga andel i dem kunna påvisas. Licentianden är skyldig att förelägga fakulteten en utredning om sin självständiga andel i sampublikationerna. Utredningen ges samtidigt som avhandlingen lämnas in för granskning.

När licentiatavhandlingen har granskats ska den i enlighet med universitetets principer för öppen publicering (open access) publiceras i universitetets öppet tillgängliga digitala arkiv (E-thesis).

Granskning och bedömning av licentiatavhandlingar

Fakultetsrådet bedömer licentiatavhandlingarna på skalan underkänd, godkänd eller med beröm godkänd.

På förslag av den studerandes ansvarsperson utser fakultetsrådet minst två granskare för bedömningen av licentiatavhandlingen. Granskarna ska ha avlagt doktorsexamen. På granskarna tillämpas samma jävsregler som på förhandsgranskarna av och opponenterna till doktorsavhandlingar. Granskarna har två månader på sig att tillsammans eller var för sig ge ett skriftligt bedömningsutlåtande, som innehåller ett förslag till vitsord. Före beslutet om bedömningen ges licentianden möjlighet att bemöta granskarnas utlåtanden. Om det ena utlåtandet eller båda utlåtandena är negativa, kan licentianden begära att bedömningsförfarandet avbryts. Då förfaller granskningsprocessen. Den kan senare inledas på nytt från början när licentianden har gjort behövliga korrigeringar i sitt arbete.

När fakultetsrådet har fattat beslut om vitsordet ger fakultetens forskarstudieärenden licentianden närmare anvisningar om utexamineringen.

Övergångsperiod för licentiatstudier

Från och med augusti 2020 (eller från och med en tidigare tidpunkt, om den studerande redan har övergått till det nya examenssystemet) ska även studier som ingår i licentiatexamen genomföras i enlighet med undervisningsplanen för den studerandes doktorandprogram. Enligt doktorandprogrammens undervisningsplaner krävs det studier omfattande totalt 40 studiepoäng i stället för tidigare 60 studiepoäng. Studierna har indelats i helheten vetenskapsområdesstudier (30 studiepoäng) och allmänna färdigheter (10 studiepoäng). I ditt doktorandprograms studiehandbok i Sisu hittar du mer information om examensstrukturen inom programmet.

Reglerna för när studier enligt den nya examensstrukturen föråldras är desamma för licentiatexamina som för doktorsexamina. I examen får inte inkluderas studier eller studiehelheter som är äldre än 10 år vid tidpunkten för utexamineringen. Läs mer i anvisningen om när studierna föråldras.

Om en forskarstuderande som studerar för licentiatexamen har hunnit genomföra alla påbyggnadsstudier omfattande 60 studiepoäng enligt det gamla examenssystemet och har en helhetsanteckning om dem i studieregistret, räknas studiernas giltighetstid från den dag studiehelheten är genomförd. De enskilda studieavsnitten inom helheten föråldras alltså inte trots att det har gått mer än 10 år sedan de genomfördes. Om studier som angetts som obligatoriska i doktorandprogrammets nya undervisningsplan (till exempel forskningsetik) fattas i helheten om 60 studiepoäng, ska den studerande genomföra dessa studier utöver den redan genomförda helheten om 60 studiepoäng.

Inlämnande av licentiatavhandlingar för granskning

När granskning av licentiatavhandlingar inleds ska i huvudsak samma anvisningar och tidsplaner följas som när förhandsgranskning av doktorsavhandlingar inleds. Längre ner på denna sida hittar du de olika fakulteternas eventuella preciseringar som rör granskning av licentiatavhandlingar eller eventuella undantag i förhållande till inlämnandet av doktorsavhandlingar. Om du inte hittar några preciserande anvisningar från din fakultet betyder det att det inte finns några sådana. Fakulteternas anvisningar om inlämnande av doktorsavhandlingar för granskning hittar du under temat Förhandsgranskning av doktorsavhandlingar (se länk till vänster).

Kom också alltid ihåg följande:

  • Du ska alltid vara närvaroanmäld under hela granskningsprocessen, ända tills du är klar med din examen.
  • De studier som ingår i examen ska i regel vara genomförda och registrerade när du lämnar in avhandlingen för granskning.
  • I likhet med doktorsavhandlingars manuskript ska licentiatavhandlingar kontrolleras i plagiatigenkänningssystemet Urkund innan de lämnas in för granskning.
  • Bekanta dig i god tid med tidtabellerna för inlämnande av doktorsavhandlingar för granskning – samma tidtabeller gäller när licentiatavhandlingar lämnas in för granskning.

Humanistiska fakulteten

Till skillnad från doktorsavhandlingar som ska innehålla ett fritt formulerat sammandrag ska licentiatavhandlingar innehålla ett sammandrag som skrivs på denna blankett som tas in efter titelbladet.

Medicinska fakulteten

Licentiatavhandlingar är ungefär hälften så långa som doktorsavhandlingar och omfattas av samma allmänna bestämmelser som doktorsavhandlingarna. 

En artikelformad licentiatavhandling innehåller i typiska fall två artiklar och en sammanfattning. Sammanfattningen är ungefär hälften så lång som sammanfattningen i en doktorsavhandling. I regel ska artiklarna i avhandlingen ha publicerats i högklassiga internationella vetenskapliga serier eller tidskrifter som tillämpar referentgranskning. Om två artiklar ingår ska den ena ha godkänts att publiceras. Licentianden ska vara första författare i åtminstone den ena av dem.

En licentiatavhandling som har formen av en monografi är en vetenskaplig framställning med licentianden som enda författare. Den bygger på tidigare opublicerade resultat av självständigt forskningsarbete och uppfyller motsvarande vetenskapliga kriterier som en licentiatavhandling som består av delpublikationer.

Mer information om hur granskningen av licentiatavhandlingar går till hittar du i detta processdiagram (på finska).

Lämna in din färdiga licentiatavhandling för granskning till fakultetens forskarstudieärenden. Utöver manuskriptet ska du lämna in denna blankett (på finska) med förslag om vem som ska granska licentiatavhandlingen, ett sammandrag på denna blankett samt övriga behövliga sammandrag.

Pedagogiska fakulteten

När du planerar att lämna in din licentiatavhandlings manuskript för granskning ska du i god tid ta hand om följande saker:

  • Fyll i dina uppgifter på e-blanketten (på finska) och spara den.
  • Skicka avhandlingens manuskript som en enda pdf-fil till adressen edu-research@helsinki.fi. Manuskriptet ska innehålla ett sammandrag på svenska/finska och ett sammandrag på engelska. Om det är fråga om en sammanläggningslicentiatavhandling ska filen innehålla den sammanfattande kappan och de ursprungliga artiklarna. Filen namnges så här: Efternamn_lic.pdf. För att sammanställa filen kan du använda PDF-Xchange Tools eller PDF-Xchange Editor. Båda finns installerade på universitetets datorer. Om manuskriptet är alltför stort för att skickas per e-post, ber vi dig använda Funet Filesender.
  • Du ska samtidigt lämna in en redogörelse för andelen självständigt arbete till fakultetens forskarstudieärenden. Du själv och din handledare ska underteckna redogörelsen. Redogörelsen för andelen självständigt arbete skrivs på avhandlingens språk. I sammanläggningsavhandlingar innehåller redogörelsen en genomgång av andelen självständigt arbete i varje artikel. I monografier preciseras andelen eget arbete och andras arbete (till exempel handledarens och externa experters) arbete vid planering av undersökningen, materialinsamling och analys samt i it-ärenden och planeringen av avhandlingens grafiska layout.

Statsvetenskapliga fakulteten

För närmare anvisningar, vänligen sen den finska eller den engelska versionen av denna sidan.

Teologiska fakulteten

Till skillnad från doktorsavhandlingar som ska innehålla ett fritt formulerat sammandrag ska licentiatavhandlingar innehålla ett sammandrag som skrivs på denna blankett som tas in efter titelbladet.

Publicering av licentiatavhandlingen

När licentiatavhandlingen har granskats och godkänts, ska den för öppen publicering (open access) publiceras i universitetets öppet tillgängliga digitala arkiv (E-thesis). Av grundad anledning kan du hos fakulteten söka dispens från skyldigheten att publicera licentiatavhandlingen i elektroniskt format. Då måste du skicka ett tryckt exempel av avhandlingen till Universitets bibliotek. För närmare anvisningar, vänligen se anvisningar gällande publicering av doktorsavhandlingar.

Efter licentiatavhandlingen har godkänts, skicka avhandlingen som en pdf-fil till e-thesis@helsinki.fi. Bifoga också en skannad kopia av denna publikationsavtal ifylld och underskriven.