Publicering, öppen vetenskap och parallellpublicering

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Vetenskaplig publicering är en väsentlig del av arbetet med doktorsavhandlingen, såväl när det gäller sammanläggningsavhandlingar som monografier. De som skriver en sammanläggningsavhandling publicerar under projektets gång i alla fall största delen av alla artiklar som hör till doktorsavhandlingen. Ingenting hindrar dig heller från att publicera artiklar som anknyter till ditt ämne under avhandlingsprojektets gång även om din avhandling är en monografi.

Publicering av doktorsavhandlingen och publiceringstillstånd

Doktorsavhandlingen publiceras alltid i digital version och åtminstone i en liten upplaga traditionella tryckta versioner. Den digitala versionen publiceras i universitetets öppna digitala arkiv och är tillgänglig för alla.

Av upphovsrättsliga skäl publiceras ofta endast sammandraget av sammanläggningsavhandlingar i det digitala arkivet. Men även i detta fall är det viktigt att se till att läsaren lätt kan hitta de artiklar som ingår i avhandlingen.

I specialfall kan man av fakulteten söka dispens från skyldigheten att publicera doktorsavhandlingen öppet och digitalt. Mer information om dispens finns i anvisningarna om publicering av och information om doktorsavhandlingar.

Det är inte möjligt att få dispens från att låta trycka din avhandling. En tryckt version av doktorsavhandlingen innehåller alltid avhandlingen i sin helhet, inklusive alla artiklar som ingår i en sammanläggningsavhandling. Artiklarna inkluderas i den tryckta doktorsavhandlingen i det format som de publicerades.

Om du planerar en sammanläggningsavhandling, se i god tid till att du har tillstånd av förläggaren att använda artiklarna i den tryckta doktorsavhandlingen.

Open access-publicering

Open access-publicering innebär publicering i öppna tidskrifter (Gold Open Access), parallellpublicering i universitetets publikationsarkiv (Green Open Access) eller att göra en enskild artikel i en annars avgiftsbelagd tidskrift fritt tillgänglig genom att betala en avgift (Hybrid Open Access).

Med hjälp av open access-publicering försäkrar du dig om att dina forskningsresultat är lätt tillgängliga för forskarsamhället – och samtidigt ökar du synligheten för din forskning. Forskningsfinansiärerna kräver också allt oftare att forskningsresultaten publiceras öppet.

Universitetets bibliotek ger information, rådgivning och stöd i frågor som gäller open access-publicering. Mer information på bibliotekets webbplats (på finska).

Parallellpublicering

Parallellpublicering i universitetets publikationsarkiv är en enkel form av open access-publicering. Anställda doktorander förutsätts parallellpublicera sina publikationer, men universitetet rekommenderar starkt parallellpublicering för alla doktorander.

Genom att parallellpublicera försäkrar du dig om att dina publikationer inte göms bakom en betalvägg. Parallellpublicering garanterar att publikationerna bevaras och kan användas på lång sikt, och publikationerna får en permanent webbadress som man kan hänvisa till.

Det kostar ingenting att parallellpublicera i universitetets publikationsarkiv. Forskarna sparar sina publikationer i arkivet via forskningsdatabasen Tuhat. Du kan parallellpublicera samtidigt som du uppdaterar uppgifterna om dina publikationer i din Tuhat-profil. Universitetets bibliotek erbjuder stöd och rådgivning i frågor som gäller parallellpublicering och kan vid behov spara dina publikationer åt dig. Mer information på bibliotekets webbplats (på finska).

Observera att det är den ursprungliga utgivaren som bestämmer när publikationen kan parallellpubliceras. Mer information om olika vetenskapliga tidskrifters praxis och när det är tillåtet att parallellpublicera en publikation (embargo) hittar du på tidskrifternas webbplatser, universitetets bibliotek och den öppna databasen SHERPA/RoMEO, som listar olika utgivares praxis för parallellpublicering.

Det är skäl att parallellpublicera artiklar som ingår i en sammanläggningsavhandling senast när det är dags att publicera den färdiga doktorsavhandlingen. Vi rekommenderar ändå att du parallellpublicerar allteftersom du publicerar artiklarna; när disputationen närmar sig kommer du att ha mycket annat att hålla reda på.

Think Open

Think Open är en blogg för universitetets forskare, där man behandlar aktuella ämnen och frågor i anslutning till digitala forskartjänster och öppen vetenskap. I bloggen hittar du olika forskares och experters artiklar om bl.a. öppna data och open access-publicering, dataskydd och forskningens synlighet.

Läs mer på bloggen Think Open.