Resebidrag för doktorander

Syftet med de resebidrag som beviljas doktorander är att stödja vetenskapliga inrikes- och utlandsresor för doktorander vid Helsingfors universitet. De flesta resebidrag gäller en specifik forskarskola eller ett specifikt doktorandprogram, och doktoranderna ska ansöka om dem i enlighet med skolans eller programmets detaljerade anvisningar. En del av resebidragen är avsedda enbart för utländska konferensresor, men vissa utlysningar innebär möjlighet att ansöka om resebidrag även för resor i Finland eller för längre besök utomlands. Kontrollera ansökningsanvisningarna i god tid innan ansökningstiden börjar och följ dem.

Allmänt om resebidrag

Doktorander inom doktorandprogrammen vid Helsingfors universitet kan söka de flesta resebidrag, oavsett finansieringskälla. En typisk förutsättning är att den planerade resan främjar doktorandens arbete med doktorsavhandlingen och hens möjligheter att avlägga doktorsexamen vid Helsingfors universitet.

Utöver de resebidrag som forskarskolorna och doktorandprogrammen beviljar utlyser vissa fakulteteter också egna, fakultetsspecifika resebidrag. Fakulteterna informerar närmare om dem när ansökningstiderna blir aktuella.

Kom också ihåg att läsa anvisningarna om internationella forskarstudier och forskarbesök om du planerar att resa utomlands eller funderar på att genomföra studier utomlands. I vissa fall kan du ansöka om universitetets mobilitetsstipendium för utbytesstudier. Läs mer om mobilitetsstipendiet i anvisningarna om utbytesstudier.

Universitetets fonder utlyser varje vår stipendier, och ibland ingår mindre stipendier och arbetsstipendier för resor och arbete utomlands. När ansökningsomgången börjar kan du bekanta dig med annonserna från fonder som tangerar ditt vetenskapsområde och kontrollera om det finns stipendier som lämpar sig för dig. Det informeras om fondernas ansökningsomgång årligen i början av våren.