Stipendier

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Då dina studier har framskridit kan du ansöka om stipendier både inom universitetet och från andra fonder eller organisationer. På den här instruktionen hittar du information om stipendier och ansökningstider samt nyttiga länkar till webbtjänster och databaser.

Helsingfors universitets fonder

Till universitetets fonder hör över 300 egna namngivna fonder, av vilka en del samlats under vetenskapsområden medan andra ingår i olika samlingsfonder och vissa är självständiga fonder uppkallade efter donatorn.

Bara studerande och forskare vid Helsingfors universitet kan ansöka om stipendier från Helsingfors universitets fonder (det enda undantaget är Kooperationens undervisnings- och forskningsfond).

Alla stipendieansökningar och rekommendationer registreras via det elektroniska ansökningssystemet Ulappa.

Ansökningstiden var 16.1.-15.2.2023.

Obs. Följande stipendier har varit felaktigt utlysta och de utdelas inte år 2023: Stipendium för studier i juridik, Stipendium för forskning i hundars hälsa och Taita forskningsstations fond. Vi ber om ursäkt för det skedda.

Om du har frågor, ta kontakt med studentinfo@helsinki.fi

Har du tekniska problem, ta kontakt med ulappa-tuki@helsinki.fi.

Fondernas stipendiers ansökningsinstruktioner och evalueringskriterier

Vem kan ansöka och stipendietid

Bara studerande och forskare vid Helsingfors universitet kan ansöka om stipendier från Helsingfors universitets fonder (det enda undantaget är Kooperationens undervisnings- och forskningsfond).

Om du är anställd vid Helsingfors universitet och du har beviljat ett resestipendium, läs instruktioner i Flamma.

Sökandena ska informeras om besluten i slutet av mars.

Stipendiet får användas i tre års tid från dagen för beviljande (dock fram till utgången av den månad då det har gått tre år från beviljandet). Tiden för användning av stipendiet får inte överskrida tre år. Ett stipendium som inte har använts inom tre år från beviljandet betraktas som förverkat.

Doktorander

Doktorander kan också ansöka om forskarskolornas resestipendier. För mer information om resestipendier för doktorander, vänligen se anvisningar gällande finansiering av forskarstudier.

Ansökan

Man loggar in i ansökningssystemet Ulappa med Helsingfors universitets användartillstånd.

Ansökningssystemet finns tillgängligt på tre språk. Alla stipendieansökningar kan fyllas i på finska, svenska eller engelska. Alla bilagor som bifogas till ansökan bör vara i PDF-format.

Du kan ansöka om ett stipendium per ansökan. Du kan lämna in flera ansökningar under ansökningstiden.

Av grundexamensstuderande krävs följande bilaga

Studieprestationsutdrag (utdrag som beställs ur Sisu).

Övriga bilagor behövs inte ifall de inte nämns i ansökningstexten.

Bearbetning av ansökan

Ansökan kan sparas antingen som ett utkast eller som en slutgiltig ansökan. Det går att återkomma till utkastet eller slutgiltig ansökan och uppdatera den i ansökningssystemet fram till dess att ansökningstiden tar slut. Utkasten beaktas inte då stipendierna delas ut. Då ansökan sparas i en slutgiltig form går det inte att byta potentiell referens eftersom det elektroniska ansökningssystemet automatiskt skickar en begäran om referens.

E-postmeddelande som bekräftelse

Det elektroniska ansökningssystemet skickar ett e-postmeddelande till den sökande då ansökan sparas första gången som utkast eller som en färdig ansökan. Meddelandet skickas till den e-postadress som den sökande uppgivit. Meddelandet innehåller en länk genom vilken den sökande kan återkomma till sin ansökan för att kontrollera eller uppdatera den fram tills dess att ansökningstiden tar slut. Man kan också skriva ut sin egen ansökan som ett pdf-dokument, dokumentet listar också de bilagor man bifogat till ansökan.

Referenser

För ansökningsmål går det att uppge referenser, 1-2 referenser per ansökan. Utlåtanden om den sökande (till exempel handledarens utlåtande) bör lämnas in som en referens. Referensen kan vara fritt formulerad. Om den sökande uppger en referens i sin ansökan, får referensen ett e-postmeddelande med instruktioner för hur referensen skall lämnas in.

Den sökande bör personligen kontrollera på förhand vilken e-postadress referensen helst använder. När ansökan lämnats in i en slutgiltig form går det inte längre att byta referens eftersom ansökningssystemet automatiskt då skickar en begäran om referens. Då den sökande lämnat in sin slutgiltiga ansökan får referensen per e-post instruktioner för hur referensen skall lämnas in. Det går att lämna in en referens först då den slutgiltiga ansökan lämnats in. Referensen ser följande information om den sökande:

 • den sökandes namn
 • fonden som ansökan riktats till
 • komment du har lämnat

Den sökande kan om han/hon vill skicka även övrig ansökningsinformation till referensen. Den sökande kan i ansökningssystemet själv kontrollera när referensen lämnats in.  

Evalueringskriterier

Studieframgång

 • presterade studiepoäng och betyg med beaktande av studietiden

Forskningsplan och forskningsverksamhet

 • tas i beaktande för de studenter som skriver på sin pro gradu-avhandling eller som ansöker om ett forskningsstipendium

Annan verksamhet som stöder ansökan

 • arbetserfarenhet och förtroendeuppdrag som stöder studierna eller forskningen
 • aktivt deltagande i universitetssamfundet

Evalueringskriterier för resebidrag

Studieframgång

 • presterade studiepoäng och betyg med beaktande av studietiden

Resans betydelse för studierna

 • resans betydelse för studierna eller forskningen
 • sambandet mellan resan och studierna

Betydelsen av resebidraget för resans budget

Helsingfors universitets Valo-fond

Den här sektionen finns bara på finska. För mer information, byt sidans språk till finska.

Stipendier för slutförandet av magisteravhandlingen

Syftet med stipendierna är att befrämja slutförandet av magisteravhandlingen genom en intensivperiod vid någon av Helsingfors universitets forskningsstationer i:

 • Hyytiälä
 • Kilpisjärvi
 • Lammi
 • Tvärminne
 • Värriö

Stipendierna är avsedda för studerande som är i slutskedet av magisteravhandlingen.

Du kan ansöka om stipendiet om du är grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet och du inte har beviljats stipendiet tidigare. Stipendieperioden är en vecka och inkluderar logi och helpension på forskningsstationen. Mera information av Stipendier för slutförandet av magisteravhandlingens webbsida.

Dean's Awards

Mer information om stipendiet till studerande som har skyldighet att betala läsårsavgift (studerande från utanför EU/ETA-länder) hittar du på den engelspråkiga sidan Tuition fees.

Övriga stipendier som inte administreras av Helsingfors universitet

Under den här rubriken finns samlat aktuella annonser gällande övriga stipendier som riktar sig till studenter. Helsingfors universitet ansvarar inte för innehållet i dessa annonser. Läs annonsen noggrant och kontrollera informationen med den aktör som erbjuder stipendiet.

Brittingham Viking -stipendiet

Är du intresserad av att studera gratis vid ett offentligt Ivy League-universitet i USA? Ansökningstiden för Brittingham Viking-stipendiet (på engelska) är öppen fram till den 24 mars 2023.

Stipendiet täcker studierna vid University of Wisconsin Madison under läsåret 2023-2024 samt levnadsomkostnader. Som en bonus får du livslånga vänskapsband, ett omfattande alumnnätverk och oförglömliga resor tillsammans med tre nordiska rumskamrater.

Studenter från Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Hanken kan ansöka.

Lediganslagna stipendier ur fonderna i Jakobstads handelskammaravdelning

Handelskammaravdelningen i Jakobstad anslår stipendier att sökas av personer från Jakobstadsnejden som är i slutskedet av sina studier inom företagsekonomi eller teknik.

Länken till ansökningsblanketten och närmare information om stipendierna finns på Österbottens handelskammare -webbplats. Ansökningstiden fram till 31.3.2023

Hemortsstipendium för högskolestuderande

Nykarleby stad lediganslår stipendium att sökas av studerande i yrkeshögskola eller högskola för kalenderåret 2023.
Den studerande bör ha Nykarleby stad som hemort per 1.1.2023.

Ansökan bör lämnas in senast 31.12.2023. Stipendiet kan fås totalt 4 gånger.

Rozentāls Sällskap-stipendium

Rozentāls Sällskap är ett vänskapssällskap mellan Finland och Lettland. Avhandlingsförfattaren kan ansöka om ett stipendium från föreningen. Avhandlingens ämne måste ha anknytning till Lettland eller till de finsk-lettiska relationerna.

Sällskapet tar emot ansökningar året runt. Mer information om stipendiet finns på Rozentāls-sällskapets hemsidan, eller kontakta sällskapet: info@rozentals-seura.fi.

Letterstedtska föreningen

Anslag för nordiska ändamål under 2023, bl.a. studieresor till ett annat nordiska land (konferensdeltagande, forskarutbyte mm.). I första hand understöds studieresor på forskarnivå, men även ansökningar för övriga resor (utbytesstudier, praktik) beaktas.

Vårens ansökningar ska sändas senast 15.2.2023.
I år görs ansökan för första gången elektroniskt, se informationen på hemsidan.

För frågor angående stöd för studieresor från Finland till ett annat nordiskt land hänvisas till den finländska avdelningen: finland@letterstedtska.org.

Mera information om stipendierna och en checklista för sökande finns på föreningens hemsida.

Stipendium från Svenska studiefonden

Ansökningstid 1–28.2.2023.

Svenska studiefonden beviljar stipendier till heltidsstuderande (med svenska som modersmål eller studiespråk) vid högskolor, yrkeshögskolor och universitet i Finland.

Vi beviljar stipendier främst för:

 • Utbytesstudier och utlandspraktik som tillgodoräknas i slutexamen. Utlandsvistelsen ska vara minst 2 månader lång.

Vi beviljar också stipendier för:

 • Studierelaterade kostnader för heltidsstudier i Finland.
 • Heltidsstudier vid högskola eller universitet utomlands om motsvarande studier inte erbjuds på svenska i Finland. Studierna ska leda till en kandidat- eller magisterexamen.

Stipendier beviljas i regel för andra, tredje och fjärde studieåret.

Utlandsstipendiernas storlek är i regel 600–2000 euro och stipendierna för studierelaterade kostnader i Finland 600–1000 euro.

Ansökningsformulär och närmare information om stipendierna finns på Studiefondens webbplats. Ansök senast 28.2.2023.

Kontakta gärna Studiefondens kansli (kontakt@studiefonden.fi) om du har frågor.

Ulappa-järjestelmän käyttöohjeet hakujen arvioijille

Hakujen arvioijien ohjeet Ulappa-järjestelmän käyttöön löydät Ulapan käyttöohjeet hakujen arvioijille -ohjeesta. Löydät ohjeista apua kirjautumiseen ja hakemusten käsittelyyn.

 

Databaser

Finansieringsdatabasen Aurora

Finansieringsdatabasen AURORA är en nationell databas inom vetenskap, konst och kultur. Databasen är öppen för alla.

Finlands akademi

Finlands akademis finansiering kan i regel sökas i april och september.

FYRK

FYRK är en svenskspråkig stipendiumdatabas.

Research Professional

Research Professional är en internationell databas för forskningsfinansiering. Det går att använda databasen med datorer som är kopplade till universitetets nätverk.

Stiftelser och fonder rf

Stiftelser och fonder rf ger vägledning för dem som ansöker stipendier.

Stipendiedatabasen FSF

I Finlands studentkårers förbund FSF:s databas kan du söka efter stipendier.

Suomen kulttuurirahasto

Suomen kulttuurirahasto beviljar stipendier ur centralfonden och landskapsfonderna. Centralfondens ansökningstid är i oktober och landskapsfonderna har en gemensam ansökningstid i januari.