Stipendier

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Då dina studier har framskridit kan du ansöka om stipendier både inom universitetet och från andra fonder eller organisationer. På den här instruktionen hittar du information om stipendier och ansökningstider samt nyttiga länkar till webbtjänster och databaser.

Helsingfors universitets fonder

Till universitetets fonder hör över 300 egna namngivna fonder, av vilka en del samlats under vetenskapsområden medan andra ingår i olika samlingsfonder och vissa är självständiga fonder uppkallade efter donatorn

Bara studerande och forskare vid Helsingfors universitet kan ansöka om stipendier från Helsingfors universitets fonder (det enda undantaget är Kooperationens undervisnings- och forskningsfond).

Alla stipendieansökningar och rekommendationer registreras via det elektroniska ansökningssystemet Ulappa.

Ansökningstiden var 12.1. - 4.2.2022. 

Om du har frågor, ta kontakt med studentinfo@helsinki.fi

Har du tekniska problem, ta kontakt med ulappa-tuki@helsinki.fi.

Fondernas stipendiers ansökningsinstruktioner och evalueringskriterier

Vem kan ansöka och stipendietid

Bara studerande och forskare vid Helsingfors universitet kan ansöka om stipendier från Helsingfors universitets fonder (det enda undantaget är Kooperationens undervisnings- och forskningsfond).

Om du är anställd vid Helsingfors universitet och du har beviljat ett resestipendium, läs instruktioner i Flamma.

Ansökan måste alltid lämnas in personligen.

Sökandena ska informeras om besluten i slutet av mars.

Stipendiet får användas i tre års tid från dagen för beviljande (dock fram till utgången av den månad då det har gått tre år från beviljandet). Tiden för användning av stipendiet får inte överskrida tre år. Ett stipendium som inte har använts inom tre år från beviljandet betraktas som förverkat.

Doktorander

Doktorander kan också ansöka om forskarskolornas resestipendier. För mer information om resestipendier för doktorander, vänligen se anvisningar gällande finansiering av forskarstudier.

Ansökan

Man loggar in i ansökningssystemet Ulappa med Helsingfors universitets användartillstånd.

Ansökningssystemet finns tillgängligt på tre språk. Alla stipendieansökningar kan fyllas i på finska, svenska eller engelska. Alla bilagor som bifogas till ansökan bör vara i PDF-format.

Du kan ansöka om ett stipendium per ansökan. Du kan lämna in flera ansökningar under ansökningstiden.

Av grundexamensstuderande krävs följände bilaga

Studieprestationsutdrag (utdrag som beställs ur Sisu).

Övriga bilagor behövs inte ifall de inte nämns i ansökningstexten.

Bearbetning av ansökan

Ansökan kan sparas antingen som ett utkast eller som en slutgiltig ansökan. Det går att återkomma till utkastet eller slutgiltig ansökan och uppdatera den i ansökningssystemet fram till dess att ansökningstiden tar slut. Utkasten beaktas inte då stipendierna delas ut. Då ansökan sparas i en slutgiltig form går det inte att byta potentiell referens eftersom det elektroniska ansökningssystemet automatiskt skickar en begäran om referens.

E-postmeddelande som bekräftelse

Det elektroniska ansökningssystemet skickar ett e-postmeddelande till den sökande då ansökan sparas första gången som utkast eller som en färdig ansökan. Meddelandet skickas till den e-postadress som den sökande uppgivit. Meddelandet innehåller en länk genom vilken den sökande kan återkomma till sin ansökan för att kontrollera eller uppdatera den fram tills dess att ansökningstiden tar slut. Man kan också skriva ut sin egen ansökan som ett pdf-dokument, dokumentet listar också de bilagor man bifogat till ansökan.

Referenser

För ansökningsmål går det att uppge referenser, 1-2 referenser per ansökan. Utlåtanden om den sökande (till exempel handledarens utlåtande) bör lämnas in som en referens. Referensen kan vara fritt formulerad. Om den sökande uppger en referens i sin ansökan, får referensen ett e-postmeddelande med instruktioner för hur referensen skall lämnas in. I största delen av ansökningsblanketterna som riktar sig till grundexamensstuderande frågas det inte efter referenser. Om det på ansökningsblanketten inte finns ett fält där referensinformationen skrivs in betyder det att den sökande INTE behöver referenser för det ansökningsmålet.

Den sökande bör personligen kontrollera på förhand vilken e-postadress referensen helst använder. När ansökan lämnats in i en slutgiltig form går det inte längre att byta referens eftersom ansökningssystemet automatiskt då skickar en begäran om referens. Då den sökande lämnat in sin slutgiltiga ansökan får referensen per e-post instruktioner för hur referensen skall lämnas in. Det går att lämna in en referens först då den slutgiltiga ansökan lämnats in. Referensen ser följande information om den sökande:

  • den sökandes namn
  • fonden som ansökan riktats till
  • om det är fråga om ett vanligt studie- eller forskningsstipendium eller ett resestipendium.

Den sökande kan om han/hon vill skicka även övrig ansökningsinformation till referensen. Den sökande kan i ansökningssystemet själv kontrollera när referensen lämnats in.  

Evalueringskriterier

Studieframgång

  • presterade studiepoäng och betyg med beaktande av studietiden

Forskningsplan och forskningsverksamhet

  • tas i beaktande för de studenter som skriver på sin pro gradu-avhandling eller som ansöker om ett forskningsstipendium

Annan verksamhet som stöder ansökan

  • arbetserfarenhet och förtroendeuppdrag som stöder studierna eller forskningen
  • aktivt deltagande i universitetssamfundet

Evalueringskriterier för resebidrag

Studieframgång

  • presterade studiepoäng och betyg med beaktande av studietiden

Resans betydelse för studierna

  • resans betydelse för studierna eller forskningen
  • sambandet mellan resan och studierna

Betydelsen av resebidraget för resans budget

Helsingfors universitets Valo-fond

Den här sektionen finns bara på finska. För mer information, byt sidans språk till finska.

Stipendier för slutförandet av pro gradu -avhandlingen

Syftet med stipendierna är att befrämja slutförandet av magisteravhandlingen genom en intensivperiod vid någon av Helsingfors universitets forskningsstationer i Hyytiälä, Kilpisjärvi, Lammi, Tvärminne eller Värriö. Stipendierna är avsedda för studerande som är i slutskedet av magisteravhandlingen.

Du kan ansöka om stipendiet om du är grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet och du inte har beviljats stipendiet tidigare. Stipendieperioden är en vecka och inkluderar logi och helpension på forskningsstationen. Mera information av Stipendier för slutförandet av pro gradu -avhandlingens webbsida.

Dean's Awards

Byta sidans språk till engelska för att se information om stipendiet till studerande som har skyldighet att betala läsårsavgift (studerande från utanför EU/ETA-länder).

Övriga stipendier som inte administreras av Helsingfors universitet

Under den här rubriken finns samlat annonser gällande övriga stipendier som riktar sig till studenter. Helsingfors universitet ansvarar inte för innehållet i dessa annonser. Läs annonsen noggrant och kontrollera informationen med den aktör som erbjuder stipendiet.

Holger Frykenstedts stipendium

Uppgiftslämnare: Svenska litteratursällskapet i Finland 

Summa: 2 000 euro

Målgrupp: Stipendium á 2 000 euro kan sökas för arbetet med en pro magisteravhandling som behandlar kulturen i Finland eller svenskt 1700-tal eller svensk romantik.

Ansökningstid: september 2022.

Ytterligare information: Se anvisningar för ansökan. Behöver du hjälp eller mer information?Kontakta forskning@sls.fi.

Hans Bang stiftelsen

Hans Bang stiftelsen understöder forsknings- och vetenskapliga projekt i anslutning till företagsekonomi och utveckling av den globala handeln.

Stiftelsen prioriterar postgraduala studier vid beviljandet av stipendier samt understöd och stiftelsen skull gärna se större projekt som kunde finansieras under flera år, t.ex. avhandlingsprojekt där stiftelsen skulle kunna ersätta kostnader och betala skäligt uppehälle så at vederbörande på heltid kan ägna sig åt forskning.

Stipendier beviljas årligen i december. Ansökningarna tas emot elektroniskt vid adressen info@mittslaw.fi.

Ansökningstiden utgår 30.9.2022. För närmare upplysningar och ansökningsblanketter vänligen se stiftelsens webbsida.

Databaser

Finansieringsdatabasen Aurora

Finansieringsdatabasen AURORA är en nationell databas inom vetenskap, konst och kultur. Databasen är öppen för alla.

Finlands akademi

Finlands akademis finansiering kan i regel sökas i april och september.

FYRK

FYRK är en svenskspråkig stipendiumdatabas.

Research Professional

Research Professional är en internationell databas för forskningsfinansiering. Det går att använda databasen med datorer som är kopplade till universitetets nätverk.

Stiftelser och fonder rf

Stiftelser och fonder rf ger vägledning för dem som ansöker stipendier.

Stipendiedatabasen FSF

I Finlands studentkårers förbund FSF:s databas kan du söka efter stipendier.

Suomen kulttuurirahasto

Suomen kulttuurirahasto beviljar stipendier ur centralfonden och landskapsfonderna. Centralfondens ansökningstid är i oktober och landskapsfonderna har en gemensam ansökningstid i januari.