Studier i ett undervisningsämne för ämneslärare

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I studier som ger ämneslärarbehörighet ingår studier i ett undervisningsämne. Här nedanför ser du de studier i undervisningsämnen enligt skolornas läroämnen som utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet tillhandahåller. Närmare information om studierna och hur du kan söka in till studierna hittar du under temat Valfria studier

Läs mer om ämneslärarbehörighet i instruktionen Ämneslärare, jag?

Behörighet inom grundläggande utbildning eller på gymnasienivå?

Av ämneslärare i gymnasiet krävs

 • högre högskoleexamen
 • minst 120 sp i ett undervisningsämne omfattande grundstudier, ämnesstudier och fördjupade studier
 • i varje annat ämne minst 60 sp grund- och ämnesstudier
 • pedagogiska studier för lärare, 60 sp.

Av ämneslärare inom den grundläggande utbildningen krävs

Studierätt för studier i ett undervisningsämne

Om du vill genomföra studierna i ett undervisningsämne som valfria studier (med andra ord inom en annan än din egen studieinriktning), måste du eventuellt ansöka om studierätt separat.

Närmare information om de studier som listas nedan, om begränsningar i studierätterna och om hur man söker in till studierna hittar du i de områdesspecifika anvisningarna om valfria studier under temat Valfria studier.

Att beakta i fråga om fördjupade studier

Beträffande fördjupade studier nämns studiehelheten för ämneslärare i listan, om en sådan studiehelhet står till buds. Det är dock möjligt att också de övriga fördjupade helheterna inom samma magisterprogram är gångbara som studier i undervisningsämnet. De fördjupade studiehelheter som är avsedda för ämneslärare har planerats så att de pedagogiska studierna för lärare ryms in i samma magisterexamen.

Om du vill genomföra de fördjupade studierna i undervisningsämnet genom någon annan än en sådan fördjupad studiehelhet som riktar sig till ämneslärare (till exempel om du har genomfört pedagogiska studier som en del av en annan examen) ska du kontakta den som är ansvarig för studiehelheten för att kontrollera studiernas motsvarighet. Vem som är ansvarig ser du bland uppgifterna om studiehelheten i Sisu.

Humanistiska fakulteten: gränsen för ämneskompetensen (grundläggande och fördjupad praktik)

 • Gränsen för ämneskompetensen både i grundläggande och fördjupad praktik:

  • minst 150 sp studier som hör till HuK-examen,
  • som innehåller grund- och ämnesstudierna inom egen studieinriktning (det första undervisningsämnet) förutom kandidatavhandlingen och proseminariet
  • gränsen för ämneskompetensen inom en annan studieinriktning (det andra undervisningsämnet): grund- och ämnesstudierna inom studieinriktningen i fråga
    
 • Gränsen för ämneskompetensen i undervisningsämnena äidinkieli ja kirjallisuus / S2 (på finska) samt modersmålet och litteraturen (på svenska):
  • grund- och ämnesstudierna i både språket och litteraturen
  • kandidatavhandlingen och proseminariet samt studierna i talkommunikation kan saknas

Biologi och geografi

Biologi

För studerande vid kandidatprogrammet i biologi
 • BIO-100 Grundstudier i biologi, 25 sp
 • BIO-250 Biologi, ämnesstudier för ämneslärarutbildning, 70 sp
För studerande vid kandidatprogrammet i miljövetenskaper
 • ENV-100 Grundstudier i miljövetenskaper, 25 sp
 • ENV-250 Miljövetenskaper, ämnesstudier för ämneslärarutbildning, 58 sp
För studerande vid kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper
 • MOLE-100 Grundstudier i molekylära biovetenskaper, 25 sp
 • MOLE-250 Ämnesstudier i molekylära biovetenskaper för ämneslärarutbildning, 69 sp
På magisternivå någon av följande fördjupade studiehelheter
 • EEB-400 Ekologi och evolutionsbiologi, fördjupade studier för ämneslärarutbildning, 60 sp
 • GMB-500 Fördjupade studier i genetik och molekylära biovetenskaper, studieinriktningen för ämneslärare, 60 sp
 • PBIO-100 Avancerade studier i växtbiologi, 60 sp
 • MMB-100, Fördjupade studier i mikrobiologi och mikrobiell bioteknik, studieinriktningen för ämneslärare, 60 sp
 • NEU-300 Fördjupade studier i neurovetenskap, studieinriktningen för ämneslärare, 60 sp
 • ECGS-3000 Fördjupade studier i miljöförändringar och global hållbarhet, studieinriktningen för ämneslärare i biologi), 60 sp
För studerande vid andra utbildningsprogram
 • BIO-150 Grundstudier i biologi för ämneslärarstuderande från andra fakulteter, 25 sp
 • BIO-251 Ämnesstudier i biologi för ämneslärarstuderande från andra fakulteter, 35 sp

Geografistuderande som antagits till ämneslärarstudier får automatiskt rätt till studiehelheterna BIO-150 och BIO-251.

För studerande i andra utbildningsprogram ordnas en antagning till studiehelheterna BIO-150 och BIO-251 två gånger per år, i april (1–30.4.) och i oktober (1–31.10.). Ansökan görs med en e-blankett.

Studierätter för helheterna BIO-150 och BIO-251 beviljas inom ramen för undervisningsresurserna i följande ordningsföljd:

 1.  Studerande som antagits till ämneslärarstudier
 2.  Klasslärarstuderande och andra studerande

Antagningskriterierna för ämneslärarstuderande är

 • kombinationen av undervisningsämnen
 • antalet studiepoäng i tidigare genomförda studieavsnitt som ingår i helheterna BIO-150 och BIO-251
 • vitsordsnivån i biologistudier som genomförts före den sista ansökningsdagen
 • motivering, varför du vill studera biologi.

Antagningskriterierna för klasslärarstuderande och andra studerande är

 • antalet studiepoäng i tidigare genomförda studieavsnitt som ingår i helheterna BIO-150 och BIO-251
 • vitsordsnivån i biologistudier som genomförts före den sista ansökningsdagen
 • motivering, varför du vill studera biologi.

Ansökningsblankett: studierätt i biologi som andra undervisningsämne (ansökan öppnas 1.4./1.10. och stängs 30.4./31.10. kl. 15.00).

Geografi

För studerande vid kandidatprogrammet i geografi
 • MAA-100 Grundstudier i geografi, 25 sp
 • MAA-200 Ämnesstudier i geografi, 65 sp
För studerande vid magisterprogrammet i geografi
 • fördjupade studier från någon av de tre studieinriktningarna i geografi, 60 sp
För studerande vid andra utbildningsprogram
 • MAA-110 Grundstudier i geografi för andra utbildningsprogram, 25 sp (innehållet detsamma som i MAA-100 men kursen registreras med en egen kod)
 • MAA-210 Ämnesstudier i geografi för andra utbildningsprogram, 35 sp

Varje år beviljas 15 examensstuderande i biologi som antagits till pedagogiska studier för lärare ämnesstudierätt direkt. Andra ska ansöka om ämnesstudierätt i april på våren med en e-blankett som finns på Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens webbplats. Ämnesstudierätt beviljas högst tio examensstuderande vid något annat utbildningsprogram.

Filosofi, historia och samhällslära

Filosofi

För studerande vid kandidatprogrammet i filosofi:
 • FILK-S100 Filosofi (undervisning på svenska), grundstudier (30 sp) och FILK-S200 Filosofi (undervisning på svenska), ämnesstudier (60 sp)
 • FILK-100 Filosofi, grundstudier (30 sp), FILK-200 Filosofi, gemensamma ämnesstudier (40 sp) och FILK-K200 Praktisk filosofi, ämnesstudier (20 sp) eller FILK-T200 Teoretisk filosofi, ämnesstudier (20 sp)
För studerande vid magisterprogrammet i filosofi:
 • FILM-O300 Filosofi, fördjupade studier, ämneslärarutbildning (60 sp)
För studerande vid andra utbildningsprogram (inga fördjupade studier erbjuds):
 • FILK-S100 Filosofi (undervisning på svenska), grundstudier (30 sp) eller FILK-100 Filosofi, grundstudier (30 sp) och FILK-A200 Filosofi, ämnesstudier, ämneslärarutbildning (30 sp)
Studier i ett undervisningsämne enligt de examensfordringar som gällde före hösten 2017:
 • Grundstudier i filosofi och ämnesstudier i teoretisk filosofi, praktisk filosofi eller filosofi (svenskspr.) (för huvud- eller biämnesstuderande)
 • För behörighet att undervisa som ett första undervisningsämne i gymnasiet dessutom fördjupade studier i teoretisk eller praktisk filosofi (för huvud- eller biämnesstuderande).

Historia

För studerande vid kandidatprogrammet i historia:
 • HISK-100 Historia, grundstudier (30 sp) och HISK-200 Historia, ämnesstudier (75 sp)
För studerande vid magisterprogrammet i historia:
 • HISM-A300 Historia, fördjupade studier, ämneslärarutbildning (60 sp)
För studerande vid andra utbildningsprogram (begränsad studierätt, inga fördjupade studier erbjuds):
 • HISK-100 Historia, grundstudier (30 sp) och HISK-500 Historia, valfria ämnesstudier (30 sp)
 • Studerandena i kandidat- och magisterprogrammet för samhälle i förändring vars studieinriktning är politisk historia eller ekonomisk och social historia och som har avlagt grund-, ämnes- och de fördjupade studierna i sin egen studieinriktning kan få behörighet att undervisa i historia genom att avlägga följande studieavsnitt vid humanistiska fakulteten som kompletterande studier:
  • HISK-120 Antiken och medeltiden (5 sp)
  • HISK-131 Tidigmodern tid I (5 sp)
  • Möjligheten att få behörighet med de kompletterande studierna gäller enbart de studerande som har politisk historia eller ekonomisk och social historia som studieinriktning.
Studier i ett undervisningsämne enligt de examensfordringar som gällde före hösten 2017:
 • Grundstudier i historia och ämnesstudier i Finlands och Nordens historia, allmän historia eller historia (svenskspr.) (för huvud- eller biämnesstuderande)
 • För behörighet att undervisa som ett första undervisningsämne i gymnasiet dessutom fördjupade studier i allmän eller Finlands och Nordens historia (för huvud- eller biämnesstuderande).
 • Det krävs kompletterande studier för de studerande vars huvudämne är politisk historia eller ekonomisk och social historia. De kompletterande studierna består av studieavsnitten HISK-120 Antiken och medeltiden (5 sp) och HISK-131 Tidigmodern tid I (5 sp).

 

Samhällslära

KSV-SHL560 Studier omfattande 60 sp i samhällslära som andra undervisningsämne på svenska (Svenska social- och kommunalhögskolan)

Studiehelheten behöver inte bindas ihop till en helhet i examen. Studieavsnitten som helheten innehåller bör finnas i studentens kandidat- och magisterexamen.
Studenten bör i begäran om utexaminering i magisterskedet meddela, att hen vill ha behörigheten inskriven på betyget.
Vid frågor gällande KSV-SHL560 samhällslära som andra undervisningsämne, kontakta kruununhaka-student@helsinki.fi

Helhetens innehåll:

Helheten ECOK-300, Studier i ekonomiska vetenskaper 15 sp:
Obligatorisk:
ECOK-110 TA1 Grunderna i ekonomi 5 sp
Valfria: två studieavsnitt i ekonomi à 5 sp, sök helheten ECOK-300 på Sisu för att se vilka alternativen är

Studier i socialvetenskaper 15 sp:
Obligatoriska:
KSV-SL101 Introduktion till sociologin 5 sp
KSV-SA102 Introduktion till socialpolitiken 5 sp
KSV-102 Människan i det finländska välfärdssamhället 5 sp

Studier i statskunskap med förvaltning 15 sp:
Obligatoriska:
KSV-101 Välfärdens politiska och rättsliga strukturer 5 sp
KSV-SF101 Introduktion till statskunskap med förvaltning 5 sp
KSV-SF202 Jämförande politik och förvaltning – Globala perspektiv 5 sp

Studier i rättsvetenskap 5 sp:
Obligatorisk:
KSV-RV101 Introduktion till den offentliga rätten

Valfria studier i samhällsvetenskaper 10 sp:
Följande studier rekommenderas:
KSV-SA101 Introduktion till socialt arbete 5 sp
KSV-SP101 Introduktion till socialpsykologi 5 sp
KSV-SV211 Aktuella välfärdspolitiska frågor: Tredje sektorn och välfärdsstaten 5 sp
KSV-SA202 Välfärd i förändring 5 sp
KSV-SF207 Samverkan och interaktion i politiken 5 sp
KSV-JK101 Introduktion journalistik, kommunikation och mediespråk, 5 sp
KSV-SL202 Genus i samhället, 5 sp
KSV-SL203 Introduktion etniska relationer, 5 sp

 

Studier omfattande 60 sp i ett undervisningsämne (statsvetenskapliga fakulteten):
 • Studiehelhet i ekonomi 15 sp
 • Studiehelhet i sociala vetenskaper 15 sp 
 • Studiehelhet i politik, medier och kommunikation 15 sp 
 • Offentlig rätt 5 sp
 • Valfria studier i samhällsvetenskaper 10 sp
Studier omfattande 120 sp i ett undervisningsämne:
 • Studiehelhet i ekonomi 15 sp 
 • Studiehelhet i sociala vetenskaper 15 sp 
 • Studiehelhet i politik, medier och kommunikation 15 sp 
 • Offentlig rätt 5 sp
 • Valfria studier i samhällsvetenskaper 10 sp

Om du har avlagt/avlägger PK-examen vid kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation, vid kandidatprogrammet i sociala vetenskaper, eller vid kandidatprogrammet i ekonomi, ersätter dess grundstudiehelhet den studiehelhet som programmet har ansvaret för. För studier omfattande 120 sp i undervisningsämnet samhällslära krävs dessutom fördjupade studier i något av följande:

 • Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation

  • fördjupade studier inom studieinriktningen politik och organisationer
  • fördjupade studier inom studieinriktningen för ämneslärare
 • Magisterprogrammet i sociala vetenskaper
  • fördjupade studier inom studieinriktningen sociologi
  • fördjupade studier inom studieinriktningen samhällspolitik
  • fördjupade studier inom studieinriktningen för ämneslärare
 • Magisterprogrammet i ekonomi
  • fördjupade studier inom den allmänna studieinriktningen ekonomi
  • fördjupade studier inom studieinriktningen ekonomisk forskning
  • fördjupade studier inom studieinriktningen för ämneslärare
 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper
  • fördjupade studier inom studieinriktningen sociologi
  • fördjupade studier inom studieinriktningen statskunskap med förvaltning
  • fördjupade studier inom studieinriktningen för ämneslärare

Livsåskådningsämnen

Livsåskådningskunskap

 • FET-100 Grundstudier i livsåskådningskunskap och FET-200 Ämnesstudier i livsåskådningskunskap (inga fördjupade studier erbjuds)
Studier i ett undervisningsämne enligt de examensfordringar som gällde före hösten 2017:
 • grund- och ämnesstudier i livsåskådningskunskap (fördjupade studier erbjöds inte)

Religion, evangelisk-luthersk

För studerande inom studieinriktningen för lärare i evangelisk-luthersk religion vid kandidatprogrammet i kulturforskning
 • egna grund- och ämnesstudier
För studerande vid kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning:
 • egna grund- och ämnesstudier
För studerande inom studieinriktningen religionsvetenskap vid magisterprogrammet i kulturarv
 • egna fördjupade studier
För studerande vid magisterprogrammet i teologi och religionsforskning:
 • fördjupade studier inom studieinriktningen utbildningsuppgifter
För studerande vid andra utbildningsprogram och studieinriktningar (inga fördjupade studier erbjuds)
 • TUK-100 Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot (25 sp grundstudier) och TUK-501 Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (35 sp ämnesstudier)

Religion, islam

För studerande inom studieinriktningen för ämneslärare i islam vid kandidatprogrammet i kulturforskning
 • egna grund- och ämnesstudier
För studerande inom studieinriktningen för ämneslärare i islam vid magisterprogrammet i region- och kulturstudier
 • egna fördjupade studier
För studerande vid andra utbildningsprogram och studieinriktningar (inga fördjupade studier erbjuds)
 • KUKA-AF100 Grundstudier för lärare i islam och KUKA-AF560 Valfria ämnesstudier för lärare i islam
Studier i ett undervisningsämne enligt de examensfordringar som gällde före hösten 2017:
 • grund- och ämnesstudier i religionsvetenskap vid ämneslärarlinjen för andra religioner (islam) än den evangelisk-lutherska (för huvud- eller biämnesstuderande)
 • för behörighet att undervisa som ett första undervisningsämne i gymnasiet dessutom fördjupade studier i religionsvetenskap vid ämneslärarutbildningen för andra religioner (islam) än den evangelisk-lutherska (för huvud- eller biämnesstuderande).

Religion, romersk-katolsk

 •  (inga fördjupade studier erbjuds): TUK-551 Grundstudier i katolska religionen för ämneslärare (25 sp) och TUK-552 Ämnesstudier i katolska religionen för ämneslärare (35 sp)

Matematik, fysik, kemi och datateknik

Matematik

För studerande inom studieinriktningen matematik vid kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi: egna grund- och ämnesstudier.

För studerande inom studieinriktningen matematik vid magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi: fördjupade studier för ämneslärare i matematik.

För studerande vid andra utbildningsprogram och studieinriktningar (inga fördjupade studier erbjuds):

 • MAT110 Grundstudier i matematik (25 sp)
 • MFK-M210 Ämnesstudier för lärare i matematik (andra undervisningsämnet) (35 sp)
 • studier i matematik för klasslärarstuderande (studiehelheter endast för klasslärarstuderande): MFK-M100 Grundstudier i matematik för klasslärare (25 sp) och MFK-M220 Ämnesstudier i matematik (35 sp)

För att få delta i pedagogiska studier för lärare ska den studerande ha genomfört tillräckligt mycket studier i det första och det andra undervisningsämnet. Kontrollera gränserna för ämneskompetens.

Fysik

För studerande inom studieinriktningen fysik vid kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi: egna grund- och ämnesstudier.

För studerande inom studieinriktningen fysik vid magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi: fördjupade studier för ämneslärare i fysik.

För studerande vid andra utbildningsprogram och studieinriktningar (inga fördjupade studier erbjuds):

 • FYS1100 Grundstudier i fysik (25 sp) och MFK-F210 Ämnesstudier i fysik för lärare (andra undervisningsämnet) (35 sp)

För att få delta i pedagogiska studier för lärare ska den studerande ha genomfört tillräckligt mycket studier i det första och det andra undervisningsämnet. Kontrollera gränserna för ämneskompetens.

Kemi

För studerande inom studieinriktningen kemi vid kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi: egna grund- och ämnesstudier.

För studerande inom studieinriktningen kemi vid magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi: fördjupade studier för ämneslärare i kemi.

För studerande vid andra utbildningsprogram och studieinriktningar (inga fördjupade studier erbjuds):

 • KEK100 Grundstudier i kemi (25 sp) och MFK-K210 Ämnesstudier i kemi för lärare (andra undervisningsämnet) (35 sp)

För att få delta i pedagogiska studier för lärare ska den studerande ha genomfört tillräckligt mycket studier i det första och det andra undervisningsämnet. Kontrollera gränserna för ämneskompetens.

Datateknik

Studierna i undervisningsämnet datateknik kan enbart avläggas som ett andra undervisningsämne.

 • TKT1 Datavetenskap, grundstudier, 25 sp 
 • TKT8 Datavetenskap, ämnesstudier till andra utbildningsprogram, 35 sp

Modersmålet och litteraturen

För behörighet att undervisa i modersmålet och litteraturen ska du genomföra både studier i nordiska språk och studier i litteratur (nordisk litteratur eller allmän litteraturvetenskap) (för behörighet att undervisa i grundskolan krävs grund- och ämnesstudier i båda, för behörighet att undervisa i gymnasiet som ett första undervisningsämne krävs dessutom fördjupade studier i någotdera ämnet)

För studerande inom studieinriktningen svenska som modersmål vid kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer:

 • egna grund- och ämnesstudier
 • KOK-L100 Nordisk litteratur, grundstudier och KOK-L500 Nordisk litteratur, valfria ämnesstudier eller TTK-YL100 Allmän litteraturvetenskap, grundstudier och TTK-YL500 Allmän litteratursvetenskap, ämnesstudier för andra studieriktningar

För studerande inom studieinriktningen nordisk litteratur vid kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer:

 • egna grund- och ämnesstudier
 • KOK-N100 Nordiska språk, grundstudier, svenska som modersmål och KOK-N500 Nordiska språk, valfria ämnesstudier, svenska som modersmål

För studerande inom studieinriktningen nordiska språk vid magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer:

 • NOR-SM300 Nordiska språk, fördjupade studier för lärare i modersmål och litteratur
 • om studierna i litteratur inte har genomförts, dessutom KOK-L100 Nordisk litteratur, grundstudier och KOK-L500 Nordisk litteratur, valfria ämnesstudier eller TTK-YL100 Allmän litteraturvetenskap, grundstudier och TTK-YL500 Allmän litteratursvetenskap, ämnesstudier för andra studieriktningar

För studerande inom studieinriktningen nordisk litteratur vid magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer:

 • NOR-LM300 Nordisk litteratur, fördjupade studier för lärare i modersmål och litteratur
 • om språkstudierna inte har genomförts, dessutom KOK-N100 Nordiska språk, grundstudier, svenska som modersmål och KOK-N500 Nordiska språk, valfria ämnesstudier, svenska som modersmål

För studerande vid andra utbildningsprogram och studieinriktningar:

 • KOK-L100 Nordisk litteratur, grundstudier och KOK-L500 Nordisk litteratur, valfria ämnesstudier eller TTK-YL100 Allmän litteraturvetenskap, grundstudier och TTK-YL500 Allmän litteratursvetenskap, ämnesstudier för andra studieriktningar
 • KOK-N100 Nordiska språk, grundstudier, svenska som modersmål och KOK-N500 Nordiska språk, valfria ämnesstudier, svenska som modersmål (begränsad studierätt)
 • NOR-301 Nordiska språk och nordisk litteratur, valfria fördjupade studier (begränsad studierätt) eller KIR-301 Litteraturvetenskap, valfria fördjupade studier

Studier i ett undervisningsämne enligt de examensfordringar som gällde före hösten 2017:

 • grund- och ämnesstudier i nordiska språk (svenska som modersmål) (för huvud- eller biämnesstuderande) eller i svensk översättning (för huvud- eller biämnesstuderande) och
 • grund- och ämnesstudier i nordisk litteratur eller allmän litteraturvetenskap (för huvud- eller biämnesstuderande)
 • av översättningsstuderande krävs dessutom kompletterande studier i nordiska språk (svenska som modersmål). För studerande med svenska som modersmål avgörs behovet av kompletterande studier från fall till fall. Studerande kontaktar ansvariga för studiehelheterna inom studieinriktningen nordiska språk (svenska som modersmål) för att diskutera eventuella kompletterande studier. Studierna kompletteras enligt överenskommelse med ett av följande studieavsnitt:
  • KOK-N201 Språkvård (5 sp)
  • KOK-N202 Textanalys (5 sp)
  • KOK-N203 Grammatik II (5 sp)
 • för behörighet att undervisa som ett första undervisningsämne i gymnasiet dessutom fördjupade studier i nordiska språk (svenska som modersmål) eller i nordisk litteratur eller allmän litteraturvetenskap (för huvud- eller biämnesstuderande).

Svenska som andra inhemska språk

För studerande inom studieinriktningen nordiska språk vid kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer:

 • egna grund- och ämnesstudier (examensstrukturen svenska som andra inhemska språk)

För studerande inom studieinriktningen nordiska språk vid magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer:

 • egna fördjupade studier (examensstrukturen för dem som studerar till lärare i svenska)

För studerande vid andra utbildningsprogram och studieinriktningar (begränsad studierätt):

 • KOK-P100 Nordiska språk, grundstudier (svenska som andra inhemska språk) och KOK-P500 Nordiska språk, valfria ämnesstudier (svenska som andra inhemska språk)

För gymnasielärarbehörighet krävs förutom grundstudierna KOK-P100 och ämnesstudierna KOK-P500 även:

 • NOR-301 Nordiska språk och nordisk litteratur, valfria fördjupade studier

Studier i ett undervisningsämne enligt de examensfordringar som gällde före hösten 2017:

 • grund- och ämnesstudier i nordiska språk (svenska som andra inhemska språk) eller i svensk översättning (för huvud- eller biämnesstuderande); av översättningsstuderande krävs dessutom kompletterande studier i nordiska språk (svenska som andra inhemska språk): KOK-P203 Grammatik och lingvistik (5 sp).
 • för behörighet att undervisa som ett första undervisningsämne i gymnasiet dessutom fördjupade studier i nordiska språk (svenska som andra språk) eller i svensk översättning (för huvud- eller biämnesstuderande).

Främmande språk

Engelska

För studerande inom studieinriktningen engelska vid kandidatprogrammet i språk:
 • KIK-EN100 Engelska, grundstudier (30 sp) och KIK-EN200 Engelska, ämnesstudier (40 sp)
För studerande vid magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen:
 • ENG-AL3200 Engelska, fördjupade studier, ämneslärarutbildning (60 sp)
För studerande vid andra utbildningsprogram och studieinriktningar (begränsad studierätt, inga fördjupade studier erbjuds):
 • KIK-EN100 Engelska, grundstudier (30 sp) och KIK-EN500 Engelska, valfria ämnesstudier (30 sp)
Studier i ett undervisningsämne enligt de examensfordringar som gällde före hösten 2017:
 • Grundstudier i engelska och ämnesstudier i engelsk filologi eller engelsk översättning (för huvud- eller biämnesstuderande); av översättningsstuderande krävs dessutom kompletterande studier 15 sp i engelska:

  • KIK-EN211 Språkets variation och förändring (5 sp)
  • KIK-EN214 Litteraturöversikt I (5 sp) eller KIK-EN215 Litteraturöversikt II (5 sp)
  • KIK-EN216 Språkvetenskap (5 sp)
 • För behörighet att undervisa som ett första undervisningsämne i gymnasiet dessutom fördjupade studier i engelsk filologi eller engelsk översättning (för huvud- eller biämnesstuderande).

Spanska

För studerande inom studieinriktningen spanska vid kandidatprogrammet i språk:
 • KIK-ES100 Spanska, grundstudier (30 sp) och KIK-ES200 Spanska, ämnesstudier (40 sp)
För studerande inom studieinriktningen iberoromansk filologi vid magisterprogrammet i språk:
 • KIM-ES300A Spansk filologi, fördjupade studier, ämneslärarutbildning (60 sp)
För studerande vid andra utbildningsprogram och studieinriktningar (begränsad studierätt):
 • KIK-ES100 Spanska, grundstudier (30 sp) och KIK-ES500 Spanska, valfria ämnesstudier (30 sp)
 • KIM-ES500 Spansk filologi, fördjupade studier för andra studieriktningar (60 sp)
Studier i ett undervisningsämne enligt de examensfordringar som gällde före hösten 2017:
 • Grund- och ämnesstudier i spansk filologi (för huvud- eller biämnesstuderande)
 • För behörighet att undervisa som ett första undervisningsämne i gymnasiet dessutom fördjupade studier i spansk filologi (för huvud- eller biämnesstuderande).

Italienska

För studerande inom studieinriktningen italienska vid kandidatprogrammet i språk:
 • KIK-IT100 Italienska, grundstudier (30 sp) och KIK-IT200 Italienska, ämnesstudier (40 sp)
För studerande inom studieinriktningen italiensk filologi vid magisterprogrammet i språk:
 • KIM-IT300A Italiensk filologi, fördjupade studier, ämneslärarutbildning (60 sp)
För studerande vid andra utbildningsprogram och studieinriktningar (begränsad studierätt):
 • KIK-IT100 Italienska, grundstudier (30 sp) och KIK-IT500 Italienska, valfria ämnesstudier (30 sp)
 • KIM-IT500 Italiensk filologi, fördjupade studier för andra studieriktningar (60 sp)

Japanska

För studerande inom studieinriktningen japanska vid kandidatprogrammet i språk:
 • KIK-JA100 Japanska, grundstudier (30 sp) och KIK-JA200 Japanska, ämnesstudier (40 sp)
För studerande inom studieinriktningen asiatiska språk vid magisterprogrammet i språk:
 • KIM-JA300A Japanska, fördjupade studier, ämneslärarutbildning (60 sp)
För studerande vid andra utbildningsprogram och studieinriktningar (begränsad studierätt):
 • KIK-JA100 Japanska, grundstudier (30 sp) och KIK-JA500 Japanska, valfria ämnesstudier (30 sp)
 • KIM-JA500 Japanska, fördjupade studier för andra studieriktningar (60 sp)
Studier i ett undervisningsämne enligt de examensfordringar som gällde 2014–2017:
 • Grund- och ämnesstudier i Asienforskning med japanska som huvudspråk (för huvud- eller biämnesstuderande).
 • För behörighet att undervisa som ett första undervisningsämne i gymnasiet dessutom fördjupade studier i Östasienforskning med japanska som huvudspråk (för huvud- eller biämnesstuderande).

Kinesiska

För studerande inom studieinriktningen kinesiska vid kandidatprogrammet i språk:
 • KIK-ZH100 Kinesiska, grundstudier (30 sp) och KIK-ZH200 Kinesiska, ämnesstudier (40 sp)
För studerande inom studieinriktningen asiatiska språk vid magisterprogrammet i språk:
 • KIM-ZH300A Kinesiska, fördjupade studier, ämneslärarutbildning (60 sp)
För studerande vid andra utbildningsprogram och studieinriktningar:
 • KIK-ZH100 Kinesiska, grundstudier (30 sp) och KIK-ZH500 Kinesiska, valfria ämnesstudier (30 sp)
 • KIM-ZH500 Kinesiska, fördjupade studier för andra studieriktningar (60 sp)
Studier i ett undervisningsämne enligt de examensfordringar som gällde 2014–2017:
 • Grund- och ämnesstudier i Asienforskning med kinesiska som huvudspråk (för huvud- eller biämnesstuderande)
 • För behörighet att undervisa som ett första undervisningsämne i gymnasiet dessutom fördjupade studier i Östasienforskning med kinesiska som huvudspråk (för huvud- eller biämnesstuderande).

Latin

För studerande inom studieinriktningen latin vid kandidatprogrammet i språk:
 • KIK-LA100 Latin och romersk litteratur, grundstudier (30 sp) och KIK-LA200 Latin och romersk litteratur, ämnesstudier (40 sp)
För studerande inom studieinriktningen antikens språk och litteraturer vid magisterprogrammet i språk:
 • KIM-LA300A Latin och romersk litteratur, fördjupade studier, ämneslärarutbildning (60 sp)
För studerande vid andra utbildningsprogram och studieinriktningar:
 • KIK-LA100 Latin och romersk litteratur, grundstudier (30 sp) och KIK-LA500 Latin och romersk litteratur, valfria ämnesstudier (30 sp)
 • KIM-LA500 Latin och romersk litteratur, fördjupade studier för andra studieinriktningar (60 sp)
Studier i ett undervisningsämne enligt de examensfordringar som gällde före hösten 2017:
 • Grund- och ämnesstudier i latin och romersk litteratur (för huvud- eller biämnesstuderande)
 • För behörighet att undervisa som ett första undervisningsämne i gymnasiet dessutom fördjupade studier i latin och romersk litteratur (för huvud- eller biämnesstuderande).

Portugisiska

För studerande inom studieinriktningen portugisiska vid kandidatprogrammet i språk:
 • KIK-PO100 Portugisiska, grundstudier (30 sp) och KIK-PO200 Portugisiska, ämnesstudier (40 sp)
För studerande inom studieinriktningen iberoromansk filologi vid magisterprogrammet i språk:
 • KIM-PO300A Portugisisk filologi, fördjupade studier, ämneslärarutbildning (60 sp)
För studerande vid andra utbildningsprogram och studieinriktningar:
 • KIK-PO100 Portugisiska, grundstudier (30 sp) och KIK-PO500 Portugisiska, valfria ämnesstudier (30 sp)
 • KIM-PO500 Portugisisk filologi, fördjupade studier för andra studieriktningar (60 sp)
Studier i ett undervisningsämne enligt de examensfordringar som gällde 2014–2017:
 • Grund- och ämnesstudier i portugisisk filologi (för huvud- eller biämnesstuderande)
 • För behörighet att undervisa som ett första undervisningsämne i gymnasiet dessutom fördjupade studier i portugisisk filologi (för huvud- eller biämnesstuderande).

Franska

För studerande inom studieinriktningen franska vid kandidatprogrammet i språk:
 • KIK-FR100 Franska, grundstudier (30 sp) och KIK-FR200 Franska, ämnesstudier (40 sp)
För studerande inom studieinriktningen franska språket och franskspråkig kultur vid magisterprogrammet i språk:
 • KIM-FR300A Franska språket och franskspråkig kultur, fördjupade studier, ämneslärarutbildning (60 sp)
För studerande vid andra utbildningsprogram och studieinriktningar (begränsad studierätt):
 • KIK-FR100 Franska, grundstudier (30 sp) och KIK-FR500 Franska, valfria ämnesstudier (30 sp)
 • KIM-FR500 Franska språket och franskspråkig kultur, fördjupade studier för andra studieriktningar (60 sp)
Studier i ett undervisningsämne enligt de examensfordringar som gällde före hösten 2017:
 • Grund- och ämnesstudier i fransk filologi (för huvud- eller biämnesstuderande)
 • För behörighet att undervisa som ett första undervisningsämne i gymnasiet dessutom fördjupade studier i fransk filologi (för huvud- eller biämnesstuderande).

Tyska

För studerande inom studieinriktningen tyska vid kandidatprogrammet i språk:
 • KIK-DE100 Tyska, grundstudier (30 sp) och KIK-DE200 Tyska, ämnesstudier (40 sp)
För studerande inom studieinriktningen tyska språket och tyskspråkig kultur vid magisterprogrammet i språk:
 • KIM-DE300A Tyska språket och tyskspråkig kultur, fördjupade studier, ämneslärarutbildning (60 sp)
För studerande vid andra utbildningsprogram (begränsad studierätt):
 • KIK-DE100 Tyska, grundstudier (30 sp) och KIK-DE500 Tyska, valfria ämnesstudier (30 sp)
 • KIM-DE500 Tyska språket och tyskspråkig kultur, fördjupade studier för andra studieinriktningar (60 sp)
Studier i ett undervisningsämne enligt de examensfordringar som gällde före hösten 2017:
 • Grundstudier i tyska och ämnesstudier i germansk filologi eller tysk översättning (för huvud- eller biämnesstuderande); av översättningsstuderande krävs dessutom kompletterande studier 15 sp i tyska:

  • KIK-DE211 Tysk grammatik i användning och kontrastiv analys (10 sp)
  • KIK-DE223 Specialiseringskurs i litteratur, kultur eller språk (5 sp)
 • För behörighet att undervisa som ett första undervisningsämne i gymnasiet dessutom fördjupade studier i germansk filologi eller tysk översättning (för huvud- eller biämnesstuderande).

Ryska

För studerande inom studieinriktningen ryska vid kandidatprogrammet i språk:
 • KIK-RV100 Ryska språket och litteraturen, grundstudier, ryska som främmande språk (30 sp) och KIK-RV200 Ryska språket och litteraturen, ämnesstudier, ryska som främmande språk (40 sp)
 • KIK-RU100 Ryska språket och litteraturen, grundstudier, ryska som modersmål (30 sp) och KIK-RU200 Ryska språket och litteraturen, ämnesstudier, ryska som modersmål (40 op)
För studerande inom studieinriktningen ryska språket och litteraturen vid magisterprogrammet i språk
 • KIM-RU300A Ryska språket och litteraturen, fördjupade studier, ämneslärarutbildning (60 sp)
För studerande vid andra utbildningsprogram och studieinriktningar (begränsad studierätt):
 • KIK-RV100 Ryska språket och litteraturen, grundstudier, ryska som främmande språk (30 sp) och KIK-RV500 Ryska språket och litteraturen, valfria ämnesstudier, ryska som främmande språk (30 sp)
 • KIK-RU100 Ryska språket och litteraturen, grundstudier, ryska som modersmål (30 sp) och KIK-RU500 Ryska språket och litteraturen, valfria ämnesstudier, ryska som modersmål (30 sp)
 • KIM-RU500 Ryska språket och litteraturen, fördjupade studier för andra studieinriktningar (60 sp)
Studier i ett undervisningsämne enligt de examensfordringar som gällde före hösten 2017:
 • Grundstudier i ryska  och ämnesstudier i ryska språket och litteraturen (linjen för främmande språk eller modersmålslinjen) eller rysk översättning (för huvud- eller biämnesstuderande); av översättningsstuderande krävs dessutom kompletterande studier i ryska:

  • Ryska som främmande språk 15 sp:

   • KIK-RV115 Rysk litteratur och kultur (10 sp)
   • KIK-RV211 Rysk grammatik II (5 sp)
  • Ryska som modersmål 15 sp:
   • KIK-RU115 Rysk litteratur och kultur I (10 sp)
   • KIK-RU211 Rysk grammatik B (5 sp)
 • För behörighet att undervisa som ett första undervisningsämne i gymnasiet dessutom fördjupade studier i ryska språket och litteraturen (linjen för främmande språk eller modersmålslinjen) eller i rysk översättning (för huvud- eller biämnesstuderande)

Estniska

För studerande inom studieinriktningen finskugriska språk och kulturer, specialisering i estniska vid kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer:
 • KOK-V100 Estniska språket och kulturen, grundstudier (30 sp) och KOK-V200 Estniska språk och kulturen, ämnesstudier (45 sp)
För studerande inom studieinriktningen estniska vid magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer:
 • SUKU-VO300 Estniska språket och kulturen, fördjupade studier, ämneslärarutbildning (60 sp)
För studerande vid andra utbildningsprogram och studieinriktningar:
 • KOK-V100 Estniska språket och kulturen, grundstudier (30 sp) och KOK-V500 Estniska språk och kulturen, valfria ämnesstudier (30 sp)
 • SUKU-GV500 Estniska språket och kulturen, valfria fördjupade studier (60 sp)
Studier i ett undervisningsämne enligt de examensfordringar som gällde 2014–2017:
 • Grund- och ämnesstudier i finsk-ugriska språk och kulturer (linjen för estniska språket och kulturen) (för huvud- eller biämnesstuderande)
 • För behörighet att undervisa som ett första undervisningsämne i gymnasiet dessutom fördjupade studier i finsk-ugriska språk och kulturer (linjen för estniska språket och kulturen) (för huvud- eller biämnesstuderande).

Modersmål och litteratur

För behörighet som gäller modersmål och litteratur (finska) / finska som andra och främmande språk ska du genomföra:

 • studier i finska språket / finska språket och kulturen / finskugriska språk och kulturer (finskugriska språkforskning),
 • studier i litteratur (inhemsk litteratur eller allmän litteraturvetenskap) och
 • studier i talkommunikation 10 sp.
 • obs! i finska språket och kulturen samt i finskugriska språk och kulturer krävs dessutom kompletterande studier i finska språket, se närmare nedan
 • obs! studerande som avlägger valfria studier i finskugriska språk och kulturer (finskugriska språkforskning) kan inte få behörighet för ämneslärare i modersmål och litteratur med dessa studier

För behörighet att undervisa inom den grundläggande utbildningen krävs:

 • grund- och ämnesstudier i finska språket / finska språket och kulturen / finskugriska språk och kulturer (finskugriska språkforskning) och
 • grund- och ämnesstudier i litteratur (inhemsk litteratur eller allmän litteraturvetenskap)
 • obs! i finska språket och kulturen samt i finskugriska språk och kulturer krävs dessutom kompletterande studier i finska språket, se närmare nedan
 • obs! studerande som avlägger valfria studier i finskugriska språk och kulturer (finskugriska språkforskning) kan inte få behörighet för ämneslärare i modersmål och litteratur med dessa studier

För behörighet att undervisa i gymnasiet krävs:

 • dessutom fördjupade studier i antingen finska språket / finska språket och kulturen / finskugriska språk och kulturer (finskugriska språkforskning) eller i litteratur, när modersmål och litteratur är som ett första undervisningsämne
 • när modersmål och litteratur är som ett andra undervisningsämne, räcker det med grund- och ämnesstudier i finska språket / finska språket och kulturen och i litteratur för behörighet att undervisa i gymnasiet (förutsatt att du blir magister i det första undervisningsämnet)
 • obs! i finska språket och kulturen samt i finskugriska språk och kulturer krävs dessutom kompletterande studier i finska språket, se närmare nedan
 • obs! studerande som avlägger valfria studier i finskugriska språk och kulturer (finskugriska språkforskning) kan inte få behörighet för ämneslärare i modersmål och litteratur med dessa studier

Det finns inga separata behörighetskrav för S2-ämneslärare utan för dem gäller i skolvärlden samma behörighetskrav som för ämneslärare i modersmål och litteratur (fi). För att få formell behörighet som lärare i finska som andraspråk måste du alltså avlägga exakt samma studier som för att bli behörig lärare i modersmålet (finska) och litteratur. Privata läroanstalter, vuxenutbildningscentra osv. kräver nödvändigtvis inte formell ämneslärarbehörighet av sina S2-lärare men vid universitetet kan du inte avlägga pedagogiska studier för lärare i finska som andra och främmande språk utan att du har avlagt studier i litteratur. Om du vet att du vill rikta in dig på att bli S2-ämneslärare, lönar det sig att avlägga de pedagogiska studierna för lärare inom kvoten för finska som andra och främmande språk. I arbetslivet kan du ändå söka dig till uppgifter som S2-lärare även om du skulle ha avlagt de pedagogiska studierna för lärare inom kvoten för modersmål och litteratur, och tvärtom.

För studerande inom studieinriktningarna finska språket, finska språket och kulturen och finskugriska språk och kulturer (finskugriska språkforskning) vid kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer:

 • egna grund- och ämnesstudier
 • grundstudier och valfria ämnesstudier i inhemsk litteratur eller allmän litteraturvetenskap (kandidatprogrammet i konstforskning) (KOK-K100 och KOK-K500 eller TTK-YL100 och TTK-YL500)
 • studier i talkommunikation: KOK-451 Puheviestintä I (5 sp) och KOK-452 Puheviestintä II (5 sp)
 • för studerande inom studieinriktningen finska språket och kulturen krävs dessutom 5 sp i finska språket:
  • KOK-S203 Editering (5 sp) (används till FM-examen, SUKU-F301 Skriva och editera)  
 • för studerande inom studieinriktningen finskugriska språk och kulturer (finskugriska språkforskning) krävs 25 sp i finska språket:    
  • KOK-S201 Diskurs och grammatik (5 sp)
  • KOK-S105 Språkvård (5 sp)
  • KOK-S203 Editering (5 sp)
  • KOK-S204 Finska som andraspråk (5 sp)
  • KOK-S103 Semantik (5 sp)

För studerande inom studieinriktningen inhemsk litteratur vid kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer och för studerande inom studieinriktningen allmän litteraturvetenskap vid kandidatprogrammet i konstforskning:

 • egna grund- och ämnesstudier
 • grundstudier och valfria ämnesstudier i finska språket eller i finska språket och kulturen (KOK-S100 och KOK-S500 eller KOK-F100 och KOK-F500; begränsad studierätt i fråga om finska språket och kulturen)
 • studier i talkommunikation: KOK-451 Puheviestintä I (5 sp) och KOK-452 Puheviestintä II (5 sp)
 • för studerande av valfria studier i finska språket och kulturen krävs dessutom 15 sp i finska språket:
  • KOK-S203 Editering (5 sp)
  • KOK-F240 Proseminarium och ett skriftligt arbete (sammanlagt 10 sp)

För studerande inom studieinriktningarna finska språket, finska språket och kulturen och finskugriska språkforskning vid magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer:

 • den egna studieinriktningens fördjupade studier för ämneslärarutbildning
 • även grundstudier och valfria ämnesstudier i inhemsk litteratur eller allmän litteraturvetenskap och studier i talkommunikation (KOK-451 Puheviestintä I, 5 sp och KOK-452 Puheviestintä II, 5 sp), om de saknas
 • för studerande inom studieinriktningen finska språket och kulturen krävs dessutom studieavsnittet KOK-S203 Editering (5 sp) (används för SUKU-F301 Skriva och editera), om det inte har genomförts
 • för studerande inom studieinriktningen finskugriska språk och kulturer (finskugriska språkforskning) krävs 25 sp i finska språket, om de saknas:   
  • KOK-S201 Diskurs och grammatik (5 sp)
  • KOK-S105 Språkvård (5 sp)
  • KOK-S203 Editering (5 sp)
  • KOK-S204 Finska som andraspråk (5 sp)
  • KOK-S103 Semantik (5 sp)

För studerande vid magisterprogrammet i litteraturvetenskap:

 • fördjupade studier för ämneslärarutbildning
 • även grundstudier och valfria ämnesstudier i finska språket eller i finska språket och kulturen och studier i talkommunikation (KOK-451 Puheviestintä I, 5 sp och KOK-452 Puheviestintä II, 5 sp), om de saknas
 • för studerande av valfria studier i finska språket och kulturen krävs dessutom 15 sp i finska språket, om de saknas:
  • KOK-S203 Editering (5 sp)
  • KOK-F240 Proseminarium och ett skriftligt arbete (sammanlagt 10 sp)

För studerande inom studieinriktningen allmän litteraturvetenskap vid magisterprogrammet i konstforskning:

 • egna fördjupade studier
 • även grundstudier och valfria ämnesstudier i finska språket eller i finska språket och kulturen och studier i talkommunikation (KOK-451 Puheviestintä I, 5 sp och KOK-452 Puheviestintä II, 5 sp), om de saknas
 • för studerande av valfria studier i finska språket och kulturen krävs dessutom 15 sp i finska språket, om de saknas:
  • KOK-S203 Editering (5 sp)
  • KOK-F240 Proseminarium och ett skriftligt arbete (sammanlagt 10 sp)

För studerande vid andra utbildningsprogram för behörighet att undervisa inom den grundläggande utbildningen, när modersmål och litteratur är som ett första undervisningsämne och för behörighet att undervisa i gymnasiet, när modersmål och litteratur är som ett andra undervisningsämne (observera att studierna inte nödvändigtvis ryms med i examen):

 • finska språket (KOK-S100 grundstudier och KOK-S500 valfria ämnesstudier) eller finska språket och kulturen (KOK-F100 grundstudier och KOK-F500 valfria ämnesstudier)
 • inhemsk litteratur (KOK-K100 grundstudier och KOK-K500 valfria ämnesstudier) eller allmän litteraturvetenskap (TTK-YL100 grundstudier och TTK-YL500 ämnesstudier)
 • studier i talkommunikation: KOK-451 Puheviestintä I (5 sp) och KOK-452 Puheviestintä II (5 sp)
 • för studerande av valfria studier i finska språket och kulturen krävs dessutom 15 sp i finska språket:
  • KOK-S203 Editering (5 sp)
  • KOK-F240 Proseminarium och ett skriftligt arbete (sammanlagt 10 sp)

För studerande vid andra utbildningsprogram för behörighet att undervisa som ett första undervisningsämne i gymnasiet dessutom:

 • SUKU-F500 Finska språket och kulturen, valfria fördjupade studier (60 sp) eller
 • SUKU-S500 Finska språket, valfria fördjupade studier (60 sp) eller
 • KIR-301 Litteraturvetenskap, valfria fördjupade studier (60 sp)

Studier i ett undervisningsämne enligt de examensfordringar som gällde före hösten 2017:

Antingen:

 • grund- och ämnesstudier i finska språket (för huvud- eller biämnesstuderande)
 • grund- och ämnesstudier i inhemsk litteratur eller allmän litteraturvetenskap (för huvud- eller biämnesstuderande) och
 • studier i talkommunikation för modersmålslärare (Puheviestintä I–II, sammanlagt 10 sp)
 • för behörighet att undervisa som ett första undervisningsämne i gymnasiet dessutom fördjupade studier i finska språket, inhemsk litteratur eller allmän litteraturvetenskap (för huvud- eller biämnesstuderande

Eller:

 • grund- och ämnesstudier i finska språket och kulturen eller i finskugriska språk och kulturer vid linjen för finsk-ugrisk språkforskning (för huvud- eller biämnesstuderande)
 • grund- och ämnesstudier i inhemsk litteratur eller allmän litteraturvetenskap (för huvud- eller biämnesstuderande)
 • kompletterande studier i finska språket och
 • studier i talkommunkation för modersmålslärare (Puheviestintä I–II, sammanlagt10 sp)
 • för behörighet att undervisa som ett första undervisningsämne i gymnasiet dessutom fördjupade studier i finska språket och kulturen eller i finskugriska språk och kulturer vid linjen för finsk-ugrisk språkforskning (för huvud- eller biämnesstuderande)

Finska som andra inhemska språk

För studerande inom studieinriktningen finska språket eller finska språket och kulturen vid kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer:

 • egna grundstudier (KOK-S100 eller KOK-F100) och ämnesstudier (KOK-S200 eller KOK-F200)
 • grundstudier i inhemsk litteratur (KOK-K100) eller allmän litteraturvetenskap (TTK-YL100) (i kandidatprogrammet i konstforskning)

För studerande vid andra utbildningsprogram:

 • grundstudier (KOK-S100) och valfria ämnesstudier (KOK-S500) i finska språket eller grundstudier (KOK-F100) och valfria ämnesstudier (KOK-F500) i finska språket och kulturen och
 • grundstudier i inhemsk litteratur (KOK-K100) eller allmän litteraturvetenskap (TTK-YL100)

Studier i ett undervisningsämne enligt de examensfordringar som gällde före hösten 2017:

 • grund- och ämnesstudier i finska språket eller i finska språket och kulturen (för huvud- eller biämnesstuderande) och
 • grundstudier i inhemsk litteratur eller allmän litteraturvetenskap

Psykologi

De här instruktionerna är bara på finska. Vänligen ta kontakt med siltavuori-student@helsinki.fi om du har några frågor. 

Behöver du ett motsvarighetsintyg?

Om din ämneslärarbehörighet i fråga om ett undervisningsämne eller flera undervisningsämnen inte skrivs in i ditt examensbevis för högre högskoleexamen (till exempel om du genomför studierna i ett undervisningsämne eller de pedagogiska studierna först efter utexamineringen), kan du vid behov med ett separat motsvarighetsintyg visa att du har genomfört studierna i undervisningsämnet eller undervisningsämnena. Intyget är avgiftsbelagt och kan beställas från fakulteten. Läs mer om motsvarighetsintyg och hur du beställer ett intyg.