Studierätt

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

För att studera vid universitetet måste du ha studierätt. Studierätten kan vara antingen rätt att avlägga en examen, eller rätt att genomföra studier som inte leder till examen. Man måste alltid ansöka om att få studierätt.

Rätt att avlägga examen

Rätt att avlägga examen (t.ex. kandidatexamen och magisterexamen) beviljas för studier i ett utbildningsprogram och en bestämd examen (t.ex. rätt att avlägga filosofie magisterexamen i magisterprogrammet i region- och kulturstudier. Ansökan om studierätt lämnas in genom Studieinfo.

Alla studerande som valts till ett kandidatprogram får också rätt att avlägga magisterexamen. Ett undantag är de som valts till studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik i kandidatprogrammet i pedagogik samt en del av dem som valts till utbildningsprogrammet för farmaceutexamen. Specialregler gäller också studerande i det svenskspråkiga Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

En student som har antagits till ett kandidatprogram och som får rätt att avlägga både lägre och högre högskoleexamen ska avlägga lägre högskoleexamen enligt kandidatprogrammet vid Helsingfors universitet före högre högskoleexamen. Detta gäller även studenter som har avlagt eller som senare skulle avlägga en lägre examen eller en motsvarande examen i ett annat utbildningsprogram vid universitetet eller vid en annan högskola.

En direkt övergång till magisterstudier är alltså inte möjlig även om studenten redan skulle ha avlagt en kandidatexamen någon annanstans. Rätt att avlägga endast magisterexamen ska sökas genom magisteransökan. Dessa riktlinjer gäller sådana studierätter för examina som börjar den 1 augusti 2020 eller senare. I fråga om utbildningsprogram som Farmaceutiska fakulteten ansvarar för gäller riktlinjerna sådana studierätter för examina som börjar den 1 augusti 2023 eller senare. 

Fler än en studierätt samtidigt

Du kan ha endast en rätt att avlägga examen i ett utbildningsprogram även om det är möjligt avlägga fler än en examen från samma program.

Studerande som avlägger kandidatexamen kan samtidigt ha bara en rätt att avlägga examen som gäller en examen med samma namn (t.ex. kandidat i humanistiska vetenskaper).

Däremot kan man ha fler än en rätt att avlägga magisterexamen och doktorsexamen i olika utbildningsprogram oberoende av namnet på examen.

Du kan också ha fler än en rätt att avlägga examen, när det gäller examina på olika nivåer (t.ex. kandidat, magister, doktor).

Inom medicin och odontologi kan man ha bara en rätt att avlägga licentiatexamen.

Begränsad studietid

Studietiden för kandidatexamen och magisterexamen är begränsad. Du ser vilken studietid som gäller dina studier i Sisu. Ytterligare information om studietiderna hittar du under Studietid och examen.

Rätt till studier som inte leder till examen

Rätt till studier som inte leder till examen är rätt till fristående studier, JOO-studier (flexibel studierätt för studerande från andra universitet) och rätt till utbytesstudier (studerande från universitet i andra länder). Man måste ansöka separat om de olika typerna av studierätt.

Rätt till fristående studier beviljas endast för studier som inte erbjuds som öppna universitetsstudier. Man kan samtidigt ha fler än en studierätt för fristående studier. Rätt till fristående studier beviljas för två år. Se anvisningarna om hur man ansöker om rätt till fristående studier.

Studerande vid Helsingfors universitet kan ansöka om JOO-rätt (flexibel studierätt, förkortning av joustava opinto-oikeus) vid andra inhemska universitet under vissa villkor. Se mer information om JOO-studier. Examensstuderande från andra universitet kan på motsvarande sätt ansöka om rätt till JOO-studier vid Helsingfors universitet.

Rätt till utbytesstudier är tidsbegränsad studierätt vid ett universitet i ett annat land (eller en internationell universitetsstuderandes studierätt vid Helsingfors universitet). Läs mer om utbytesstudier under Studera utomlands.

 

Förlust av rätt att avlägga examen

Studenten förlorar inte slutgiltigt rätten att avlägga examen vid Helsingfors universitet även om hen har strukits från registret (inte har anmält sig som närvarande eller frånvarande) eller studietiden redan skulle ha tagit slut. 

Om studenten vill fortsätta sina studier ska hen:

En student kan slutgiltigt förlora sin rätt att avlägga examen vid HU endast genom att hen själv frivilligt avsäger sig den (se anvisningen om att avsäga sig rätten att avlägga examen).

Endast i fråga om SORA-examina kan studenten i undantagsfall förlora rätten att avlägga examen. Studierna för SORA-examina har krav på hälsotillstånd och funktionsförmåga som hänför sig till minderårigas säkerhet samt patient- och klientsäkerheten.