UniHow-systemet och HowULearn-enkäten

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Här hittar du anvisningar om UniHow-system och HowULearn-enkäten.

UniHow är Helsingfors universitets responssystemet. I Unihow systemet svarar studenten HowULearn-enkäten vars frågorna och påståendena grundar sig på forskning om lärande och undervisning inom högre utbildning.

Du kan logga in på UniHow med din användarnamnet.

Responsenkäten HowULearn stöder studentens aktiva grepp om sina studier

HowULearn är Helsingfors universitets responsenkät om lärande och undervisning. Enkäten är ett verktyg som ger studenten information och respons till stöd för studierna vid universitetet. Syftet med enkäten är också att samla in respons som kan användas till att planera och utveckla undervisningen.

Studenterna besvarar enkäten tre gånger inom ramen för sina kandidatstudier och en gång i magisterstudierna. Utbildningsprogrammen bestämmer schemaläggningen av enkäten.

Enkätens frågor och innehåll

Studenten får en inbjudan till enkäten per e-post och kan svara på enkäten efter att ha loggat in i UniHow-systemet med sin användarbehörighet. Det tar 15–20 minuter att svara.
1) Besvara enkäten 2) Väntä på att enkäten stängs 3) Bekanta dig med responsen
I enkäten svarar studenten på påståenden som gäller bland annat studievanor, studieframgång och studietrötthet. I den första enkäten svarar studenten på frågor om motiven till att hen sökte till universitetet. I takt med att kandidatstudierna framskrider får studenterna frågor om hur de upplever lärandemiljöerna och om de arbetslivsfärdigheter som studierna ger dem samt om förvärvsarbete under studierna.

Innehållet i enkäterna baserar sig på teori om lärande på universitetsnivå och på universitetspedagogisk forskning. I enkäten tillfrågas studenten också om hen ger sitt tillstånd till att svaren används i forskning.

Respons

När svarstiden har gått ut får studenten ett e-postmeddelande om att hen har fått individuell respons som är färdig att läsas. Studenten får individuell respons på sina studievanor och information om hur utbildningsprogrammets övriga studenter i samma fas av studierna har besvarat frågorna i enkätens olika delområden. Responsen innehåller forskningsbaserade utvecklingstips till stöd för studierna.

Respons är personlig och endast tillgänglig för studenten. Studenten kan skriva ut respons med webbläsarens printfunktioner (antingen på papper eller till PDF-fil). Studenten kan diskutera om respons till exempel i ISP-handledning.

HowULearn-enkäten och universitetspedagogisk forskning

Innehållet i enkäterna baserar sig på teori om lärande på universitetsnivå och på universitetspedagogisk forskning. Centret för universitetspedagogik (HYPE) vid Helsingfors universitet svarar för enkätens innehåll och utveckling samt för forskning relaterad till enkäten. Centrets sidor för HYPE.

Med hjälp av HowULearn-enkätsvaren från de studenter som har gett sitt tillstånd till att svaren utnyttjas i forskning utreds studenternas lärande inom olika vetenskapsområden och hur de upplever lärandemiljöerna samt hur universitetet bäst kan stödja studenternas analytiska lärande och framväxten av ett kritiskt förhållningssätt till information under hela studietiden. Ytterligare information ges av forskningsgruppens ledare Anna Parpala, anna.parpala@helsinki.fi

Användarstöd

Du kan kontakta via