Studieplanering och ISP-handledning

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I alla examina ingår en individuell studieplan (ISP), som studenten gör i Sisu. I studieplanen planerar du vilka studier du tänker genomföra för din examen och när. Du behöver inte göra planen färdig på en och samma gång, utan du kan uppdatera den när som helst under studiernas gång. Via studieplanen i Sisu anmäler du dig till undervisning och gör elektroniska ansökningar.

Du kan logga in i Sisu via toppmenyn på denna sida. Mer information om Sisu samt alla systemets bruksanvisningar hittar du på sidan Sisu-instruktioner för studerande.

Så här planerar du dina studier

 1. Kontrollera vilka studier som ingår i din examen. Det ser du antingen i Sisu eller på sidan Examensstruktur och examens omfattning.
 2. Bekanta dig med den undervisning som erbjuds: Var hittar jag studieutbudet?
 3. Lägg till de studieavsnitt du vill ha med i din studieplan i Sisu, om de inte finns där redan färdigt.
 4. Schemalägg dina studier. Om du vill kan du använda ditt utbildningsprograms tidslinjemodell.
 5. Välj prestationssätt för studierna, t.ex. föreläsningskurs eller tentamen.
 6. När anmälningstiden börjar går du till Sisus studiekalender för att anmäla dig. Du kan läsa mera om anmälningar på sidan Hur anmäler jag mig till kurser och tentamina?.

Grundprinciperna för den individuella studieplanen

 • Studieplanen behöver inte göras för hela examen på en gång. Det räcker att du lägger till de studieavsnitt som du vill anmäla dig till. Du kan flexibelt redigera din studieplan när som helst. Du behöver godkännande för dina ändringar endast om de avviker från din examens struktur (se punkten ”Val och ansökningar som görs i studieplanen”).
 • Du kan ha flera studieplaner i Sisu men bara en av dem kan vara den primära studieplanen. Du kan anmäla dig till undervisning endast via den primära planen. I den primära studieplanen registreras också t.ex. beslut om tillgodoräknande och beviljad extra tid. Om du byter primär studieplan, överförs inte besluten till den nya planen. Välj därför din primära studieplan med omsorg!
 • Om du har flera studierätter ska du göra en primär studieplan för varje studierätt.
 • Sisu meddelar inte separat om föråldrade studieprestationer. Om du planerar att inkludera tidigare studier i din examen ska du beakta bestämmelserna om studiernas giltighetstid.

Val och ansökningar som görs i studieplanen

 • Sisu följer de val du gör i din studieplan och jämför dem med examensstrukturen för ditt utbildningsprogram samt vägleder dig i dina val. Dessutom kan du behöva använda Sisus elektroniska ärendekommunikation och ansökningsfunktioner för att få studieplanen att uppfylla dina behov. Till de sätt på vilka du själv kan utforma din examen hör t.ex. följande:
 • Val av studieinriktning: Om valet av studieinriktning vid ditt utbildningsprogram sker under studierna, bekräftar Studentservicen ditt val i Sisu. Före det kan du t.ex. göra egna studieplaner för de olika studieinriktningarna som erbjuds, så ser du hur dina studier skulle se ut i de olika alternativen. 
 • Studier vid en annan högskola: Planera i vilket skede av studierna du vill placera in ett eventuellt studentutbyte eller JOO-studier. Mer information om hur du planerar utbytesstudier finns i anvisningen Ansökan till studentutbyte.
 • Studier som avviker från examensstrukturen:
  • I det fria redigeringsläget i Sisu kan du själv göra personliga ändringar i din examens innehåll. Du kan t.ex. föreslå att en studiehelhet som ingår i examen ska ersättas med en annan helhet som du redan har genomfört vid Helsingfors universitet. Du måste ansöka om godkännande hos Studentservicen för alla bearbetningar som du gör i det fria redigeringsläget. Anvisningar för hur du använder det fria redigeringsläget finns här.
  • I regel behöver du inte separat ansöka om att studieplanen ska godkännas. I din plan kan det ändå ingå vissa delar eller helheter där systemet meddelar att det krävs separat godkännande. Det betyder att Studentservicen granskar delarnas eller helheternas innehåll innan du utexamineras. Så här ansöker du om separat godkännande.
 • Tillgodoräknande: Om du har tidigare studieprestationer som du har genomfört annanstans, ska du planera var du placerar in dem i din examen. Bekanta dig först noga med principerna för tillgodoräknande och be vid behov om hjälp med att välja rätt typ av ansökan. Ansökan om inkluderande eller ersättande av studier görs via studieplanen.
 • Val av magisterprogram: När du ska utexamineras som kandidat och därefter fortsätta till ett magisterprogram, väljer du i din studieplan det magisterprogram du vill fortsätta till. På sidan Vidare till ett magisterprogram kan du bekanta dig med ditt utbildningsprograms magisteroptioner, deras kriterier och anmälningstiderna. Så här väljer du magisterprogram i Sisu
 • Byte av examensfordringar: Under dina studier kan det hända att ditt utbildningsprograms undervisningsplan  byts och därmed kan också studiernas innehåll ändras. Då lönar det sig för dig att byta ut en viss del av din studieplan mot den nya versionen enligt den nya undervisningsplanen, så du inte behöver göra en helt ny plan. Så här byter du studieavsnittets eller studiehelhetens version.
 • Om din studietid tar slut innan du hinner slutföra din examen kan du ansöka om förlängd studietid i Sisu. Anvisningar för hur du ansöker om förlängd studietid finns här.

Studentservicens utbildningsplanerare och studierådgivare behandlar ansökningarna i Sisu och ber vid behov studieavsnittens och studiehelheternas ansvariga lärare om en bedömning till stöd för beslutsfattandet. Om du har frågor som gäller ansökningar eller Sisus elektroniska ärendekommunikation kan du kontakta Studentservicen vid din fakultet.

Stöd för studieplaneringen

Den individuella studieplanen (ISP) är en process som spänner över hela studietiden och som stöder studiegången och utvecklingen till expert. ISP-handledningen stöder arbetet med studieplanen och studentens professionella utveckling.

När du inleder dina studier får du en handledande lärare eller lärargrupp som ansvarar för ISP-handledningen. De hjälper dig hitta lösningar på eventuella frågor som uppstår i studierna. Genom ISP-handledningen knyter du också kontakter till lärarna och de andra studenterna.

I ISP-handledningen

 • formulerar du dina mål för studierna och ditt yrkesliv
 • planerar du dina studier
 • identifierar och utvecklar du dina kunskaper.

Handledningen syftar till att stödja din studiegång och en smidig studieprocess samt att främja studentcentrerat lärande. Handledning och rådgivning kan ordnas på olika sätt i utbildningsprogrammen: under handledarens ledning i grupp, i seminarium, i en kamratgrupp som är avsedd för studenterna, eller i form av separat överenskomna individuella möten mellan handledaren och studenten. Handledningen kan också genomföras som en del av vissa studieavsnitt. Information om hur handledningen är ordnad vid ditt utbildningsprogram finns i det programspecifika avsnittet på denna sida.

Sisu är ditt och din ISP-handledares gemensamma verktyg. När du i Sisu har lagts till din handledares handledningsgrupp, ser din handledare din studieplan och ni kan skicka varandra frågor om och kommentarer på planen. På så sätt kan din handledare ge respons på din studieplan och svara på dina frågor. Närmare information om Sisus handledningsfunktioner finns i anvisningen för studieplanen.

Utöver den handledande lärarens stöd får du vägledning i studiefrågor av stöd-, rådgivnings- och handledningstjänsterna.

Rådgivningskompassen är en sammanställning av de vanligaste frågorna som uppstår under studierna och vem som kan hjälpa dig med dem.

Ytterligare information

Riktlinjer för studiehandledningen och studieuppföljningen ges i rektorns beslut (2017): Riktlinjer för handledning och uppföljning av studierna vid Helsingfors universitet (pdf ).

Anvisningar för dig som övergår från WebOodi till Sisu

De här anvisningarna gäller endast de studenter vars uppgifter har överförts från WebOodi till Sisu i maj 2021.

Om du ska utexamineras och lämnar in en ansökan i Sisu ska du skriva i motiveringarna att du ska ta ut examen. På så sätt behandlas din ansökan så fort som möjligt. Utöver ansökan i Sisu ska du också skicka e-post till Studentservicen vid din fakultet. Rubricera meddelandet ”Student som ska utexamineras, ansökan inlämnad i Sisu ”. Uppge i ditt meddelande vilken slags ansökan det är fråga om.

I vilka fall måste studieplanen uppdateras eller göras på nytt?

På grund av en teknisk uppdatering måste alla studieplaner som skapats före hösten 2020 uppdateras, eller så ska studenten göra en helt ny primär studieplan för undervisningsplansperioden 2021–2022. Du märker att planen behöver uppdateras om systemet meddelar att studieplanen bryter mot reglerna och det inte går att göra ansökningar i den.

 • Här hittar du anvisningar för hur du uppdaterar din gamla plan så att den motsvarar reglerna: Sisu-instruktion: uppdatering av studieplaner som gjorts före 1.8.2020
 • Obs! Inom vissa studieinriktningar vid vissa utbildningsprogram måste studenterna göra en helt ny primär studieplan i stället för att uppdatera den gamla. Detta gäller även dem som inlett studierna år 2020.
 • Även studenter som har inlett studierna före 1.8.2017 måste i regel göra en helt ny plan. Om detta gäller dig ska du läsa anvisningarna på sidan Sisu-instruktioner för dem som börjat studera före 2017.
 • Om du inte är säker på om uppdateringen gäller dig ska du i Sisu kontrollera under rubriken Min studieplan (datum) vilken period din studieplan är gjord enligt. Om din studieplan är gjord enligt undervisningsplansperioden 2017–2018, 2018–2019 eller 2019–2020, ska du uppdatera planen eller göra en ny studieplan för den nuvarande perioden.
 • Uppdateringsbehovet beror på att strukturerna för 2017–2020 inte motsvarar de krav som ibruktagningen av Sisu medför. Enligt de strukturerna kan du t.ex. inte utexamineras eller göra ansökningar i Sisu.

Prestationer som är bristfälliga eller saknas i Sisu

Det kan uppstå en situation där en tidigare studieprestation inte syns på det ställe i studieplanen där du tycker den borde vara. Ofta är det fråga om en prestation som genomförts enligt gamla examensfordringar eller vid Öppna universitetet.

Om det mellan studieavsnittet som du har genomfört och studieavsnittet som syns i din plan har antecknats en motsvarighet i Sisu kan du själv lägga till studieavsnittet i din studieplan. I annat fall kan du använda det fria redigeringsläget. Närmare anvisningar finns i anvisningarna för studieplanen, under punkten Lägga till studieprestationer som saknas i planen.

Om prestationen som överförts till Sisu från Oodi ser på något sätt avvikande ut på sidan Min profil (t.ex. har studieavsnittet en annan kod) ska du kontrollera anvisningarna på sidan Eventuella problem med information som överförts från Oodi.