Vetenskapligt skrivande och akademisk textkunskap

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Vetenskapligt skrivande ingår i de akademiska skriv- och kommunikationsfärdigheterna. Det här kunnandet utvecklas gradvis under studiernas gång när du skriver, läser, lyssnar, diskuterar, ger och tar emot respons samt reflekterar över dina egna kunskaper. Vetenskaplig information går numera att tolka och producera på många sätt, till exempel i skriven, muntlig, tryckt, audiovisuell eller digital form. 

Vetenskapligt skrivande

Det vetenskapliga skrivandet är kollektivt och konventionellt till sin karaktär: uttryckssätten och normerna varierar beroende på kontexten. Att studera vetenskapligt skrivande handlar därför om att öva in de vetenskapliga spelreglerna. Du lär dig reglerna så småningom genom att samverka med andra i gemenskapen: skriv texter och diskutera dem med olika läsare, ge och ta emot respons. 

Det är också nyttigt att samskriva, eftersom det utvecklar din samarbetsförmåga och förmåga att ge och ta emot kritik. I många akademiska arbetsgemenskaper är det ofta expertteam som utarbetar texterna, och vetenskapliga publikationer genomgår en referentgranskningsprocess, där experter på området läser och kommenterar manuskriptet. 

Skrivandet handlar också om processhantering. Många akademiska texter, såsom lärdomsprov, är stora helheter som kräver självreglering och självbehärskning av skribenten. Att kunna reflektera över de egna kunskaperna är därför av avgörande betydelse för att du ska utvecklas i ditt skrivande. Skrivandet inbegriper dessutom val och problemlösning, men du behöver inte lösa problemen på egen hand; studenterna har gott om hjälpmedel som stöd för sitt vetenskapliga skrivande och för sina kommunikationsfärdigheter. 

Några tips för att utveckla ditt skrivande

Olika textgenrer för studenter

Vad är en inlärningsdagbok? Hur skiljer sig en översikt från en forskningsrapport eller essä? 
På den finskspråkiga webbplatsen Kielijelppi hittar du beskrivningar av de vanligaste textgenrerna för studenter. 

Respons och utvärdering

Är du betänksam över responsen du fått? Vill du få mer respons? Webbplatsen Plotti har en finskspråkig artikel om hur du kan utveckla ditt förhållande till respons.  

Språkhjälpen upplyser dig om hur du färdigställer din text för utvärdering. 

Praxis inom det egna vetenskapsområdet

Läs skrivanvisningarna för ditt utbildningsprogram eller rådfråga lärare och handledare inom ditt eget vetenskapsområde för att få råd om gällande praxis inom området. Välj ditt eget utbildningsprogram för att hitta eventuella närmare anvisningar för vetenskapligt skrivande vid din fakultet eller ditt utbildningsprogram. Du kan också läsa och analysera vetenskapliga publikationer inom ditt vetenskapsområde för att lära dig gällande praxis. Många referentgranskade publikationer innehåller också en guide för skribenterna med information om publikationens skrivkonventioner. 

Att söka vetenskaplig information

Vetenskapligt skrivande förutsätter att man är förtrogen med tidigare forskning. När du söker efter befintlig forskningsinformation måste du behärska sökteknikerna för vetenskaplig information och kunna utvärdera informationskällor kritiskt. Vilka källor som är relevanta för ditt eget arbete beror i hög grad på forskningstemat och vetenskapsområdet.   

Du kommer igång med din informationssökning genom att bland annat   

  • söka ny litteratur inom ditt eget område i Helka (begränsa sökningen till nyheter) eller besöka biblioteket och en biblioteksklass som intresserar dig  
  • göra sökningar om ämnet i biblioteksdatabaser  
  • använda nya, intressanta informationskällor från källförteckningarna i forskningslitteraturen som du letat fram.  

Instruktioner för studerande innehåller ytterligare tips för informationssökning och informationshantering. 

Du kan läsa mer om informationsresurserna inom olika områden i ämnesguiderna som utarbetats av experterna vid Helsingfors universitets bibliotek

Om du vill studera informationssökning på egen hand kan du delta i nätkursen Informationssökning för avhandlingsförfattare

Referenspraxis

Källhänvisning

Att hänvisa till källor är en central del av den vetenskapliga skrivprocessen. Syftet med hänvisningarna är att på ett tydligt och öppet sätt ange vilka källor författaren har använt sig av i sin text. Hänvisa till källorna enligt vetenskapsområdets praxis. De olika områdena kan ha egen praxis och egna rekommendationer för källhänvisning. Du får information om dem i ditt utbildningsprogram. Bekanta dig med gällande referenspraxis redan i början av din skrivprocess.   

Lär dig använda källhänvisningar och göra en källförteckning till exempel med hjälp av materialet i Studentens digitalkompetens eller med Språkhjälpens instruktioner för hur man hänvisar till källor

Du hittar mer information om hur du använder bilder och hänvisar till bilder i din avhandling i Tips för informationssökning och -hantering

Program för referenshantering

När du känner till principerna för referenspraxis inom ditt eget område kan du börja använda ett referenshanteringsprogram. Programmet hjälper dig att hålla ordning på källorna och göra källförteckningen i enlighet med en viss stil. Det finns många referenshanteringsprogram, till exempel Endnote, Zotero och Mendeley.   

Läs mer om de olika referenshanteringsprogrammen på bibliotekets webbplats.  

Upphovsrätt och plagiering

Se självstudiematerialet på webbplatsen Kopiraittila högskola för information om hur upphovsrätten tas i beaktande i vetenskaplig text (t.ex. användning av bilder och diagram samt lämplig citering ur upphovsrättssynpunkt). 

God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland (pdf) 

Helsingfors universitet använder även plagiatkontrollsystemet Urkund för att stöda undervisningen och handledningen i vetenskapligt skrivande. 

Tips på källor: Hjälpmedlen för vetenskapligt skrivande

Webbsidan som upprätthålls av Språkcentrum stöder ditt akademiska skrivande och hjälper dig med interaktionen

Språkhjälpen

En digital guide som hjälper dig sätta upp olika texter och muntliga föredrag samt erbjuder stöd i kommunikationssituationer.

Språkinstitutet

Institutet för de inhemska språken.

Ansvarsfull forskning

Forskningsetiska delegationens webbsida av forskningsetik och vetenskaplig kommunikation.