Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan valinnaiset opinnot

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. Lisätietoa kokonaisuuksista löydät WebOodista.

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät WebOodista koulutusohjelmasi opinto-oppaasta tai ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Huom! Ohjeiden ja WebOodin välistä yhteyttä rakennetaan. Jos päädyt valinnaisen opintokokonaisuuden linkistä WebOodiin sivulle, jonka alalaidassa lukee "ei opetusta WebOodissa" ja "ei tenttejä WebOodissa", etsi sama opintokokonaisuus WebOodin opinto-oppaasta nähdäksesi todellisen tilanteen.

Kandiohjelmien tarjoamat opinnot

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma

Opettajaopiskelijat, jotka suorittavat matematiikan/fysiikan/kemian toiseksi opetettavaksi aineekseen, suorittavat perus- ja aineopinnot matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman matematiikka/fysiikka/kemia toisena opetettavana aineena vaatimusten mukaan.

Geotieteiden kandiohjelma

Kemian kandiohjelma

HUOM! Opettajaopiskelijat, jotka suorittavat kemian toiseksi opetettavaksi aineekseen, suorittavat perus- ja aineopinnot matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman 'kemia toisena opetettavana aineena' -vaatimusten mukaan (katso tarkemmat tiedot alempana).

Maantieteen kandiohjelma

 • MAA-100 Maantieteen perusopinnot (25 op)
 • MAA-210 Maantieteen aineopinnot muille koulutusohjelmille (35 op)​​​​​​
  • Maantieteen aineopintokokonaisuutta MAA-210 (35 op) otetaan vuosittain suorittamaan enintään 10 perustutkinto-opiskelijaa muista Helsingin yliopiston koulutusohjelmista.

   Haku e-lomakkeella, hakuaika ma 6.4.2020 - ma 11.5.2020.

   Hakijalla tulee olla suoritettuna maantieteen perusopintokokonaisuus MAA-100 tai 560100 (25 op) vähintään arvosanalla 3/5 (opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu ka) hakuajan päättymiseen mennessä. Kokonaisuus voi koostua joko uusien tai vanhojen tutkintovaatimusten mukaisista kursseista tai niiden yhdistelmästä.

   Kokonaisuuden lisäksi valinnassa voidaan ottaa huomioon myös mahdollisia muita maantieteen opintoja.

   Maantieteen aineopinto-oikeudet hyväksytään maantieteen kandiohjelman johtoryhmässä ja hyväksytyille ilmoitetaan opinto-oikeudesta viikolla 22.

 • GIS-210 Geoinformatiikan opintokokonaisuus muille koulutusohjelmille (25 op)
  • Geoinformatiikan opintokokonaisuutta GIS-210 (25 op) otetaan vuosittain suorittamaan maksimissaan 10 opiskelijaa muista koulutusohjelmista. 
  • Valinta perustuu MAA-104 Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä -kurssin arvosanaan tai muun vastaavan geoinformatiikan peruskurssin arvosanaan. Valinnassa voidaan ottaa huomioon myös mahdolliset muut aiemmat geoinformatiikan opinnot. 
  • Hakuaika 16.12.2019-7.1.2020, haku e-lomakkeella

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

 • Matemaattisten tieteiden kandiohjelman keskeisin sisältö on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille kokonaisuuksina jotka on lueteltu alla olevissa tiedostoissa.
 • Kaikki Helsingin yliopiston opiskelijat voivat suorittaa näitä kokonaisuuksia ja niiden sisältämiä opintojaksoja ilman rajoitteita. Huomaa kuitenkin ilmoitetut esitietovaatimukset: opintojaksoja ei voi suorittaa mielivaltaisessa järjestyksessä. Tietyn opintojakson sisältö voi perustua yhden tai useamman edeltävän opintojakson sisältöön. Perusopinnot on aloitettava opintojaksosta 1. ja vasta sen jälkeen edettävä opintojaksoon 2., jne.
 • Perusopintokokonaisuuksien esitietoina on lukion pitkä matematiikka.
 • Aineopintokokonaisuuden esitietoina on tieteenalan perusopintokokonaisuus.
 • Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot ovat Avoimen yliopiston opetustarjonnassa siten että opintojaksoille on kiintiö Avoimen yliopiston kautta. Muutamat opintojaksot ovat lisäksi tarjolla Avoimen yliopiston kesäopetuksena. Joko matematiikan, tilastotieteen tai tietojenkäsittelytieteen opintokokonaisuus hyvin suoritettuna on väylä Avoimen yliopiston kautta tutkinto-opiskelijaksi Matemaattisten tieteiden kandiohjemaan.
 • Kokonaisuuksia voi suorittaa myös erillisopintoina.
 • Kokonaisuuksien tai yksittäisten opintojaksojen suorituksiin voi hakea JOO-suoritusoikeuksia.

Matemaattisten tieteiden kandiohjelman tarjoamat opintokokonaisuudet muille ohjelmille kandiohjelman verkkosivuilla.

 

 

Opettajaopiskelijat, jotka suorittavat matematiikan/fysiikan/kemian toiseksi opetettavaksi aineekseen, suorittavat perus- ja aineopinnot matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman matematiikka/fysiikka/kemia toisena opetettavana aineena vaatimusten mukaan.

 

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Matematiikka toisena opetettavana aineena, 60 op

Matematiikan opinnot luokanopettajaopiskelijoille (opintokokonaisuudet tarjolla vain luokanopettajaopiskelijoille)

Fysiikka toisena opetettavana aineena

Kemia toisena opetettavana aineena

Luonnontieteiden kandiohjelma

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

Maisteriohjelmien tarjoamat opinnot

Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma

Datatieteen maisteriohjelma

Ilmakehätieteiden maisteriohjelma

Life Science Informatics

Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma

Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma