Mitä ovat vilppi ja plagiointi?

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Kaikissa yliopisto-opinnoissa on noudatettava hyvää tieteellistä käytäntöä ja lisäksi myös hyvää opintokäytäntöä. Opintosuoritukset on hankittava rehellisesti siten, että opiskelija antaa oikean kuva osaamisestaan. Kaikenlainen vilppi ja plagiointi opinnoissa on kielletty.

Vilppi on hyvän tieteellisen ja opintokäytännön loukkaamista epärehellisyydellä. Vilppiä harjoittava loukkaa tieteessä ja opinnoissa hyväksyttyjä työskentelytapoja ja menetelmiä joko tahallisesti, harhauttamistarkoituksessa tai piittaamattomuuttaan (tietämättömyyttään tai välinpitämättömyyttään).

Plagioinnilla tarkoitetaan luvatonta lainaamista, eli jonkun toisen laatima työ (teksti, kaavio, ohjelmakoodi, kuva jne.) esitetään omana. Toisen työn luvattoman lainaamisen lisäksi plagiointi voi olla myös ns. itseplagiointia.

Vilpin muotoja

Vilppiä on muun muassa:

 • Sepittäminen (tekaistujen havaintojen tai faktojen esittäminen).
 • Vääristely (alkuperäisten havaintojen tai tiedon tarkoituksellinen muokkaaminen tai esittäminen vääristävästi).
 • Anastaminen (luottamuksellisesti esitetyn alkuperäisen idean, suunnitelman tai havaintojen oikeudeton esittäminen tai käyttäminen omissa nimissä).
 • Lunttaaminen (kiellettyjen keinojen tai apuvälineiden käyttö esimerkiksi tentissä tai tällaisen yritys).
 • Läsnäolovilppi (väärän kuvan antaminen omasta tai toisen läsnäolosta opintojaksolla).
 • Sääntöjen vastainen yhteistyö (esim. itsenäiseksi tarkoitettu työ on tehty muiden kanssa tai ”haamukirjoittajan” käyttäminen).
 • Plagiointi (jonkun toisen työn tai sen osan esittäminen omana).

Jos vilppiä epäillään

 • Jos opettajalla herää vilppiepäilys, hän pyytää opiskelijan selitystä asiaan.
 • Mikäli keskustelun perusteella vilppiä ei ole syytä epäillä, opettaja opastaa oikeista käytännöistä ja ottaa ilmenneet puutteet huomioon arvosanassa.
 • Ellei epäily hälvene, opettaja ilmoittaa epäilystä koulutusohjelman johtajalle tai koulutussuunnittelijalle, joka pyytää opiskelijalta selvitystä ja järjestää kuulemistilaisuuden.
 • Opiskelija voi pyytää kuulemistilaisuuteen mukaan tukihenkilön esim. ylioppilaskunnasta.
 • Jos opiskelija myöntää vilpin tai vilppi katsotaan muuten toteennäytetyksi, koko opintosuoritus hylätään vilpin perusteella.
 • Kuulemistilaisuuden pöytäkirja toimitetaan dekaanille tiedoksi.
 • Dekaani vie asian harkintansa mukaan rehtorille.
 • Rehtori voi harkintansa mukaan antaa varoituksen tai viedä asian yliopiston hallitukselle.
 • Vakavissa tai varoituksesta huolimatta toistuvissa tapauksissa hallitus voi erottaa opiskelijan määräajaksi (enintään vuodeksi).

Plagioinnin muotoja

Plagiointia on muun muassa:

 • Toisen tekstin käyttäminen omanaan ilman, että lähdettä lainkaan ilmoitetaan.
 • Toisen tekstin käyttäminen omanaan niin, että tekstiä on muunneltu vähäisessä määrin (ns. orjallinen jäljittely, esimerkiksi muutamia sanoja vaihdettu, sanajärjestystä hieman muutettu).
 • Sanatarkat lainaukset, joissa lähde on ilmoitettu mutta joista ei ilmene, että kyseessä on lainaus eikä pelkkä viittaus (ns. copy paste -menetelmä).
 • Hieman muunnellun tekstin käyttäminen siten, että lähde on ilmoitettu (copy paste -menetelmä ja orjallinen jäljittely yhdistettynä).
 • Oman aiemman työn käyttäminen uutena uutta opintosuoritusta varten ilmoittamatta, että työtä on käytetty toiseen opintosuoritukseen aiemmin (itseplagiointi).

Plagioinnin tunnistaminen

Helsingin yliopistossa on käytössä plagiaatintunnistusjärjestelmä Ouriginal. Järjestelmää käytetään tekstien alkuperäisyyden selvittämisen apuvälineenä.

Lisätietoa ja ohjeita plagioinnin tunnistamiseen opiskelijan ohjeiden sivulta Plagioinnin tunnistaminen ja Ouriginalin käyttö.

Lisätietoa ja ohjeita hyvä tieteelliseen kirjoittamiseen löydät tieteellinen kirjoittaminen ja tekstitaidot ohjeesta