Mitä ovat vilppi ja plagiointi?

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Kaikissa yliopisto-opinnoissa on noudatettava hyvää tieteellistä käytäntöä ja lisäksi myös hyvää opintokäytäntöä. Opintosuoritukset on hankittava rehellisesti siten, että opiskelija antaa oikean kuvan osaamisestaan. Kaikenlainen vilppi ja plagiointi opinnoissa on kielletty.

Vilppi on hyvän tieteellisen ja opintokäytännön loukkaamista epärehellisyydellä. Vilppiä harjoittava loukkaa tieteessä ja opinnoissa hyväksyttyjä työskentelytapoja ja menetelmiä joko tahallisesti, harhauttamistarkoituksessa tai piittaamattomuuttaan (tietämättömyyttään tai välinpitämättömyyttään).

Plagioinnilla tarkoitetaan luvatonta lainaamista, eli jonkun toisen laatima työ (teksti, kaavio, ohjelmakoodi, kuva jne.) esitetään omana. Toisen työn luvattoman lainaamisen lisäksi plagiointi voi olla myös ns. itseplagiointia.

Vilpin muotoja

Vilppiä on muun muassa:

 • Sepittäminen: tekaistujen havaintojen tai faktojen esittäminen, olemattomiin lähteisiin tai kirjallisuuteen viittaaminen.
 • Vääristely: havaintojen muokkaaminen tai esittäminen siten, että alkuperäinen tulos vääristyy, olemassa oleviin lähteisiin ja kirjallisuuteen viittaaminen tavalla, joka ei vastaa niiden sisältöä.
 • Anastaminen: luottamuksellisesti esitetyn alkuperäisen idean, suunnitelman tai havaintojen oikeudeton esittäminen tai käyttäminen omissa nimissä.
 • Lunttaaminen: kiellettyjen keinojen tai apuvälineiden käyttö esimerkiksi tentissä tai tällaisen yritys.
 • Läsnäolovilppi: väärän kuvan antaminen omasta tai toisen läsnäolosta opintojaksolla.
 • Sääntöjen vastainen yhteistyö: esim. itsenäiseksi tarkoitettu työ on tehty muiden kanssa tai ”haamukirjoittajan” käyttäminen.
 • Luvaton lainaaminen eli plagiointi: jonkun toisen tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan esittäminen omanaan.

Jos vilppiä epäillään

 • Jos opettajalla herää vilppiepäilys, hän pyytää opiskelijalta selitystä asiaan.
 • Mikäli keskustelun perusteella ei ole syytä epäillä vilppiä, opettaja opastaa oikeista käytännöistä ja ottaa ilmenneet puutteet huomioon arvosanassa.
 • Ellei epäily hälvene, opettaja ilmoittaa epäilystä koulutusohjelman johtajalle tai koulutussuunnittelijalle, joka pyytää opiskelijalta selvitystä ja järjestää kuulemistilaisuuden.
 • Opiskelija voi pyytää kuulemistilaisuuteen mukaan tukihenkilön esim. ylioppilaskunnasta.
 • Jos opiskelija myöntää vilpin tai vilppi katsotaan muuten toteennäytetyksi, koko opintosuoritus hylätään vilpin perusteella.
 • Kuulemistilaisuuden pöytäkirja toimitetaan dekaanille tiedoksi.
 • Dekaani vie asian harkintansa mukaan rehtorille.
 • Rehtori voi harkintansa mukaan antaa varoituksen tai viedä asian yliopiston hallitukselle.
 • Vakavissa tai varoituksesta huolimatta toistuvissa tapauksissa hallitus voi erottaa opiskelijan määräajaksi (enintään vuodeksi).

Plagioinnin muotoja

Plagiointia on muun muassa:

 • Toisen tekstin käyttäminen omanaan ilman, että lähdettä lainkaan ilmoitetaan.
 • Sitaatit tai sanatarkat lainaukset, joista ei ilmene, että kyseessä on suora lainaus, eli lainausmerkit ja/tai lähdeviite puuttuu.
 • Toisen tekstin käyttäminen omanaan niin, että tekstiä on muunneltu vähäisessä määrin (ns. orjallinen jäljittely, esimerkiksi muutamia sanoja vaihdettu, sanajärjestystä hieman muutettu).
 • Sanatarkat lainaukset, joissa lähde on ilmoitettu mutta joista ei ilmene, että kyseessä on lainaus eikä pelkkä viittaus (ns. copy paste -menetelmä).
 • Hieman muunnellun tekstin käyttäminen siten, että lähde on ilmoitettu (copy paste -menetelmä ja orjallinen jäljittely yhdistettynä).
 • Oman aiemman työn käyttäminen uutena uutta opintosuoritusta varten ilmoittamatta, että työtä on käytetty toiseen opintosuoritukseen aiemmin (itseplagiointi).

Plagioinnin tunnistaminen

Helsingin yliopistossa on käytössä plagiaatintunnistusjärjestelmä Ouriginal. Järjestelmää käytetään tekstien alkuperäisyyden selvittämisen apuvälineenä.

Lisätietoa ja ohjeita plagioinnin tunnistamiseen opiskelijan ohjeiden sivulta Plagioinnin tunnistaminen ja Ouriginalin käyttö.

Lisätietoa ja ohjeita hyvä tieteelliseen kirjoittamiseen löydät tieteellinen kirjoittaminen ja tekstitaidot ohjeesta 

Miten vältät plagioinnin

 • Merkitse suorat lainaukset selkeästi. Lainausmerkit lyhyempiin lainauksiin (alle 3 riviä), sisennys pitempiin kappaleisiin, lähdeviite molempiin.
 • Merkitse viite myös aina kun lainaat jonkun toisen esittämiä ajatuksia epäsuorasti/omin sanoin. Ole viittauksissasi rehellinen. Älä esitä toisten ajatuksia ominasi.
 • Kosmeettiset muutokset eivät tee toisen ajatuksista omiasi. Esim. lausejärjestyksen muuttaminen tai sanan vaihtaminen synonyymikseen ei tee ajatuksesta omaasi.
 • Yleisesti tiedossa oleviin asioihin ei tarvita viitteitä, mutta ole tarkka sen suhteen, mitä voidaan katsoa kuuluvaksi tähän kategoriaan. Jos et ole varma, lisää lähdeviite.