Opetus- ja opiskelukieli

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ohje on tarkoitettu vain uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville. Mikäli opiskelet vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti, katso ohjeita teemasta Vanhoissa koulutuksissa opiskelevat.

Opintosuorituksen kieli on se, jolla teet opintosuorituksen (esimerkiksi vastaat tenttikysymyksiin). Opintosuorituksen kieli voi olla muu kuin opetuskieli tai oma äidinkielesi. Koulutusohjelman opinto-oppaasta löydät kunkin opintojakson ja opintokokonaisuuden kohdalta tiedon siitä, millä kielellä opetusta annetaan. Opinto-oppaat löydät WebOodista.

Millä kielillä voin suorittaa opintoja?

Koulutusohjelman tai opintojakson luonne (esimerkiksi vieras kieli) saattaa edellyttää, että suoritat opintoja tietyllä kielellä. Samoin suorittaessasi englanninkielistä tutkintoa suoritat pääosan opinnoistasi englanniksi.

Muussa tapauksessa sinulla on kuitenkin oikeus käyttää opintoja suorittaessasi suomen tai ruotsin kieltä sekä saada kirjallisten kuulustelujen tehtävät ja opintoihin sisältyvät muut tehtävät suomeksi tai ruotsiksi ilmoituksesi mukaan.

Opintosuoritusrekisteriin merkitään kullekin opintosuorituksellesi yksi kieli. Jos opintosuorituksesi koostuu useista erikielisistä osasuorituksista, suorituskieli on se kieli, jolla on suoritettu työmäärältään laajin osuus. Mikäli erikieliset osasuoritukset ovat yhtä laajoja, opintosuorituksesta vastaava opettaja ratkaisee, mikä kieli rekisteriin merkitään.

Opettaja voi poikkeustapauksissa harkintansa mukaan antaa luvan suorittaa opintojakso poikkeavalla kiellä. Silloinkin on kuitenkin otettava huomioon tutkintojen suorittamista koskevat kieliperiaatteet, joista kerrotaan kappaleessa Koulutusohjelmien kielet.

Tutkintoon kuuluvista kieli- ja viestintäopinnoista sekä tutkielmien ja kypsyysnäytteiden kielistä löydät lisätietoa erillisistä ohjeista.

Koulutusohjelmien kielet

Kotimaiskielisissä koulutusohjelmissa suoritat opinnot pääosin samalla kielellä, jolla opetus annetaan. Kotimaiskieliseen koulutusohjelmaan voi kuitenkin sisältyä osioita, joissa opetus on englanniksi tai toisella kotimaisella kielellä. Voit kuitenkin suorittaa näiden osioiden opintoja suomeksi, ruotsiksi tai mahdollisesti englanniksi. Mikäli opiskelet kieliaineita, opetus- ja suorituskielenä voi olla muu kuin suomi, ruotsi tai englanti.

Mikäli opiskelet englanninkielisessä koulutusohjelmassa tai opintosuunnassa, opetus annetaan englanniksi ja suoritat opinnot englannin kielellä. Sinun on suoritettava vähintään 75 % kaikista tutkintoosi kuuluvista opinnoista englannin kielellä. Myös tutkielma on kirjoitettava englanniksi.

Mikäli opiskelet monikielisessä koulutusohjelmassa, voit suorittaa opintosi suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi riippuen siitä, minkä kielisen tutkinnon suoritat. Jos suoritat englanninkielistä tutkintoa, sinun on suoritettava vähintään 75 % kaikista tutkintoosi kuuluvista opinnoista englannin kielellä. Myös tutkielma on kirjoitettava englanniksi.

Mikäli suoritat kaksikielisen tutkinnon (eli tutkintokielesi ovat suomi ja ruotsi), sinun on suoritettava vähintään kolmasosa kaikista tutkintoosi kuuluvista opinnoista kummallakin tutkintokielellä (eli suomeksi ja ruotsiksi). Lisäksi opetuskielen ja kielen, jolla suoritat kulloisenkin opintojakson, tulee olla pääsääntöisesti sama. Lisäksi sinun tulee suorittaa kaksikielistä tutkintoa varten C1-tason (CEFR:n taitotasoasteikko) kielitesti siinä kielessä, joka ei ole tutkintosi pääkieli. Jos olet suorittanut kielitestin jo kaksikielisessä alemmassa korkeakoulututkinnossa, sinun ei tarvitse suorittaa kielitestiä uudelleen.

Tutkintotodistuksen kielistä löydät lisätietoa ohjeesta Tutkintotodistuksen jäljennökset ja käännökset.

Tutkintokielen vaihtaminen

Mikäli opiskelet monikielisessä koulutusohjelmassa suomen tai ruotsin kielellä, voit halutessasi vaihtaa tutkintokielesi englanniksi. Voit hakea tutkintokielen vaihtoa maisteriopintojesi ensimmäisen lukukauden aikana, kandiksi valmistumisen jälkeen.

Englannin kielen kielitaito täytyy osoittaa samalla tavalla, kuin opiskelupaikkaa hakiessa. Englannin kielen taidon voi osoittaa esimerkiksi suorittamalla korkeakoulututkintoon sisältyvät, tutkintoasetusten mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä. Muut tavat englannin kielen taidon osoittamiseen löydät tästä ohjeesta (pdf).

Tarkista oman koulutusohjelmasi ohjeesta alta, miten tutkintokielen voi vaihtaa.