Opintojen ja tutkintojen kieli

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Opintosuorituksen kieli

Opintosuorituksen kieli on se, jolla teet opintosuorituksen (esimerkiksi vastaat kuulustelutehtäviin). Kunkin opintojakson tiedoista esimerkiksi Sisussa käy ilmi jakson opetuskieli. Opintosuorituksen kieli voi olla muu kuin opintojakson opetuskieli tai oma äidinkielesi.

Opintotietojärjestelmään kirjataan kullekin opintosuorituksellesi yksi kieli. Jos opintojakso koostuu useista erikielisistä opintosuorituksista, suorituskieleksi tulee kieli, jolla olet suorittanut työmäärältään laajimman osuuden. Mikäli erikieliset opintosuoritukset ovat yhtä laajoja, opintojaksosta vastaava opettaja ratkaisee, mikä kieli opintotietojärjestelmään kirjataan.

Sinulla on oikeus käyttää opintoja suorittaessasi suomen tai ruotsin kieltä sekä saada kirjallisten kuulustelujen tehtävät ja opintoihin sisältyvät muut tehtävät suomeksi tai ruotsiksi ilmoituksesi mukaan. Koulutusohjelman tai opintojakson luonne (esimerkiksi kieliopinnot) kuitenkin saattaa edellyttää, että suoritat opintoja tietyllä kielellä. Samoin suorittaessasi englanninkielistä tutkintoa suoritat pääosan opinnoistasi englanniksi.

Koulutusohjelmat ja opintosuoritusten kieli

Kotimaiskielisessä koulutusohjelmassa suoritat opinnot pääosin samalla kielellä, jolla opetus annetaan. Kotimaiskieliseen koulutusohjelmaan voi kuitenkin sisältyä englannin kielellä tai toisella kotimaisella kielellä annettavaa opetusta. Voit suorittaa näitä opintoja suomeksi, ruotsiksi tai mahdollisesti englanniksi. Kieliaineissa opetus- ja suorituskielenä voi olla muu kuin suomi, ruotsi tai englanti.

Englanninkielisessä koulutusohjelmassa opetus annetaan englanniksi ja suoritat opinnot englannin kielellä. Sinun on suoritettava vähintään 75 % kaikista tutkintoosi käytettävistä opinnoista englannin kielellä. Myös tutkielma on kirjoitettava englanniksi.

Ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa opetus annetaan ruotsiksi ja suoritat opinnot ruotsin kielellä. Sinun on suoritettava vähintään 75 % kaikista tutkintoosi käytettävistä opinnoista ruotsin kielellä. Myös tutkielma on kirjoitettava ruotsiksi.

Monikielisessä koulutusohjelmassa voit suorittaa opintosi suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi riippuen siitä, minkä kielisen tutkinnon suoritat. Jos suoritat englanninkielistä tutkintoa, sinun on suoritettava vähintään 75 % kaikista tutkintoosi kuuluvista opinnoista englannin kielellä. Myös tutkielma on kirjoitettava englanniksi.

Mikäli suoritat kaksikielisen tutkinnon (eli tutkintokielesi ovat suomi ja ruotsi tai ruotsi ja suomi), sinun on suoritettava vähintään kolmasosa kaikista tutkintoosi käytettävistä opinnoista kummallakin tutkintokielellä (eli suomeksi ja ruotsiksi tai ruotsiksi ja suomeksi). Lisäksi opetuskielen ja kielen, jolla suoritat kulloisenkin opintojakson, tulee olla pääsääntöisesti sama. Lisäksi sinun tulee suorittaa kaksikielistä tutkintoa varten C1-tason (CEFR:n taitotasoasteikko) kielitesti siinä kielessä, joka ei ole tutkintosi pääkieli. Jos olet suorittanut kielitestin jo kaksikielisessä alemmassa korkeakoulututkinnossa, sinun ei tarvitse suorittaa kielitestiä uudelleen ylempää korkeakoulututkintoa varten.

Kuulustelutehtävien ja -vastausten kieli

Pääsääntönä on, että saat kuulustelutehtävät ja vastaat niihin samalla kielellä, jolla opetus on annettu. Jos opetusta on annettu useammalla kuin yhdellä opetuskielellä, tehtävät voidaan kuitenkin antaa esimerkiksi sen mukaan, millä kielellä kyseinen osuus on annettu.

Kieliaineissa saat tehtävät yleensä kyseisellä kielellä ja vastaat niihin tällä kielellä.

Jos opetus on annettu suomen kielellä, voit ruotsinkielisenä opiskelijana halutessasi pyytää ja saada tehtävät sekä ruotsiksi että suomeksi ja vastata niihin ruotsin kielellä. Sinun tulee kuitenkin ilmoittaa tästä hyvissä ajoin, viimeistään 10 päivää ennen kuulustelutilaisuutta. Ilmoituksesi siitä, että olet ruotsinkielinen, on riittävä.

Jos opetus on annettu ruotsin kielellä, opetukseen liittyvän kuulustelun tehtävät annetaan ruotsin kielellä. Suomenkielisenä opiskelijana voit vastata niihin suomeksi tai ruotsiksi.

Jos opiskelet kotimaiskielisessä tai monikielisessä koulutusohjelmassa ja opetus on annettu englannin kielellä, saat tehtävät englanniksi. Voit vastata valintasi mukaisesti suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos suoritat kotimaiskielistä tutkintoa. Jos suoritat englanninkielistä tutkintoa monikielisessä koulutusohjelmassa, sinun tulee vastata englanniksi.

Englanninkielisessä koulutusohjelmassa tehtävät annetaan englanniksi ja sinun tulee vastata niihin englanniksi.

Ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa tehtävät annetaan ruotsiksi ja sinun tulee vastata niihin ruotsiksi.

Jos suoritat kaksikielistä tutkintoa (suomi ja ruotsi tai ruotsi ja suomi), pääsääntönä on, että saat tehtävät ja vastaat niihin samalla kielellä, jolla opetus on annettu.

Tutkintokieli

Yliopiston tutkintokielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Kotimaiskielisessä koulutusohjelmassa opiskelijan tutkintokieli on suomi tai ruotsi.

Monikielisessä koulutusohjelmassa opiskelijan tutkintokieli on joko suomi, ruotsi tai englanti. Englanninkielistä tutkintoa suorittavan englannin kielen taito tarkistetaan ennen opintojen aloittamista.

Englanninkielisessä koulutusohjelmassa opiskelijan tutkintokieli on englanti.

Ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa opiskelijan tutkintokieli on ruotsi.

Näet tutkintokielesi Sisusta (Omat tiedot -sivut, Opiskeluoikeudet-välilehti, Lisätiedot-linkki, kohta Tutkintokieli).

 

Tutkintokielen vaihtaminen monikielisessä koulutusohjelmassa

Mikäli opiskelet monikielisessä koulutusohjelmassa suomen tai ruotsin kielellä, voit halutessasi vaihtaa tutkintokielesi englanniksi. Voit hakea tutkintokielen vaihtoa maisteriopintojesi ensimmäisen lukukauden aikana, kandiksi valmistumisen jälkeen.

Englannin kielen kielitaito tulee osoittaa samalla tavalla kuin opiskelupaikkaa hakiessa. Sen voi osoittaa esimerkiksi siten, että olet suorittanut korkeakoulututkintoon sisältyvät, tutkintoasetusten mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä. Muut tavat englannin kielen taidon osoittamiseen löydät tästä ohjeesta (pdf).

Tarkista oman koulutusohjelmasi ohjeesta alta, miten tutkintokielen voi vaihtaa.

 

Tutkintoon kuuluvista kieli- ja viestintäopinnoista sekä kypsyysnäytteen kielestä (kandiohjelman opiskelijat, maisteriohjelman opiskelijat) löydät lisätietoa erillisistä ohjeista.

Tutkintotodistuksesta löydät lisätietoa ohjeesta Tutkintotodistuksen jäljennökset ja käännökset.

Tutkintokielen vaihtaminen Viikin kampuksen monikielisissä maisteriohjelmissa

Seuraavat Viikin kampuksen maisteriohjelmat ovat monikielisiä:

 • Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma
 • Elintarviketieteiden maisteriohjelma
 • Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma
 • Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma
 • Kasvitieteen maisteriohjelma
 • Maataloustieteiden maisteriohjelma
 • Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma
 • Metsätieteiden maisteriohjelma
 • Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma
 • Neurotieteen maisteriohjelma
 • Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma

Voit hakea tutkintokielen vaihtoa e-lomakkeella.

Monikielisissä maisteriohjelmissa aloittaneet opiskelijat voivat hakea tutkintokielen vaihtoa englanninkieliseen tutkintoon maisteriopintojensa ensimmäisen lukukauden aikana.

Jos olet siirtynyt vanhasta tutkintorakenteesta 1.8.2017 tai sen jälkeen aloittaneeseen monikieliseen maisteriohjelmaan, voit hakea tutkintokielen vaihtoa englanninkieliseen tutkintoon missä vaiheessa opintoja tahansa.

Jos haluat vaihtaa tutkintokielesi englannista suomeen/ruotsiin, aikarajaa ei ole. Ole tässä tapauksessa yhteydessä Viikin opiskelijapalveluihin: viikki-student(at)helsinki.fi.