Åk utomlands självständigt (Free mover/Visiting student)

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Om du inte hittar ett lämpligt utbytesmål bland Helsingfors universitets utbytesprogram och partneruniversitet är det också möjligt att ansöka om utlandsstudier självständigt. Du kan ansöka om ett så kallat free mover eller visiting student-status vid ett universitet som intresserar dig.

Om du självständigt åker utomlands ansvarar du själv för alla utbytesarrangemang. Via mobilitetsservicen kan du ansöka om ett free mover-stipendium, som är ämnat för dem som självständigt ansöker om utbytesstudier, förutsatt att du uppfyller stipendiekriterierna.

I dessa anvisningar kan du läsa vilka ärenden en student som självständigt ska studera utomlands måste sköta före avfärden. Utöver dem som åker helt självständigt kan anvisningarna vara till nytta också för studenter som ska studera utomlands i en kort tid utanför de utbytesprogram som koordineras av mobilitetsservicen. Även om du inte skulle ansöka om freemover stipendiet, kan du få ett intyg av att utlandsstudierna hör till din examen. Du kan läsa mera om detta på denna sida.

 

Gör så här

Gör så här:

 • Sök till ett universitet som intresserar dig enligt detta universitets ansökningstider och -anvisningar. Du hittar i allmänhet free mover-ansökningsanvisningarna på måluniversitetets webbsidor under free mover, visiting student, guest student eller non-degree student. Om du har frågor, kontakta universitetet du vill söka till direkt. I allmänhet är den ansvariga enheten den enhet som ansvarar för universitetets internationella ärenden eller urval (admissions). 
 • Kontrollera redan i ansökningsskedet dina examensfordringar och se till att studierna utomlands kan inkluderas i din examen vid Helsingfors universitet. För detta ändamål lönar det sig att göra en preliminär studieplan (Learning Agreement) för utbytesstudierna.
 • Om du har rätt att ansöka om ett free mover-stipendium, ansök om det minst 1,5 månader innan du åker på utbyte. Mer information finns längre ned på sidan.
 • Anmäl dig som närvarande vid Helsingfors universitet för free mover-studieperioden. Du ska också vara närvaroanmäld när du anöker av tekniska skäl.
 • Fyll i ett meddelande om förändringar gällande studiestödet till Fpa.
  • Om du har beviljats ett free mover-stipendium av mobilitetsservicen skickar mobilitetsservicen dig ett intyg på att du beviljats ett free mover-stipendium (Student Exchange Certificate).
  • Om du inte har beviljats ett free mover-stipendium av mobilitetsservicen kan du ändå be om ett Student Exchange Certificate av mobilitetsservicen genom att skicka utbytesuniversitetets antagningsbrev samt en studieplan för utbytesstudierna till adressen studentexchange@helsinki.fi
 • Läs Fpa:s anvisningar om att flytta utomlands och skaffa ett europeiskt sjukvårdskort om du reser inom EU-/EES-området eller Schweiz.
 • Läs anvisningar från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om att flytta utomlands.
 • Reda ut ditt försäkringsskydd. Till EU-området, skaffa dig ett europeisk sjukvårdskort.
 • Läs utrikesministeriets resemeddelanden och anvisningar för krissituationer.
 • Meddela Fpa att du flyttar utomlands.

För dig som söker om ett freemover-stipendium

Stipendiesumman

Free mover-stipendiet är ämnat för studenter som själv skaffar sig en utbytesstudieplats utomlands. Summan betalas en gång och det är avsett att hjälpa med resekostnaderna.

 

Utbytesland Stipendiesumma
Europa och Ryssland 300€
Andra länder 900€

Ansökningsbehörigheten

I utbytesprogram som koordineras av mobilitetsservicen gäller samma ansökningsbehörighetskriterier som står på sidan Ansökan.

 

Kriterier för utbytesperioden

 • Du har skickat in din ansökan med bilagor till mobilitetsservicen senast 1,5 månader före utlandsstudierna börjar. Stipendier beviljas inte retroaktivt.
 • Studierna utomlands är tillfälliga och varar i minst 3 och högst 12 månader.
 • Du har självständigt skaffat en studieplats utomlands och du är under free mover-perioden både inskriven vid mottagaruniversitetet och anmäld som närvarande vid Helsingfors universitet.
 • Mottagaruniversitetet är ett allmänt erkänt och accepterat universitet som erbjuder högklassig undervisning på universitetsnivå. Mobilitetsservicen har rätt att inte bevilja stipendier för studier vid universitet som inte uppfyller dessa kriterier.
 • Studierna utomlands kan i sin helhet räknas till godo i din examen vid Helsingfors universitet och ryms även i din examen. Du får ihop minst 5 studiepoäng per månad under utbytet. Studierna är i kursform och sker vid utbytesuniversitetet.
 • Du har inte beviljats andra utbytesrelaterade mobilitetsstipendier för utlandsstudierna via Erasmus, Nordplus eller något annat utbytesprogram där Helsingfors universitet deltar.
 • Stipendier beviljas inte sådana studenter som fortsätter studera vid mottagaruniversitetet efter att det egentliga utbytet avslutats (antingen genast efter utbytet eller senare). Det är alltså inte möjligt att förlänga den egentliga utbytesperioden med detta stipendium.
 • Om du har utbytesstudier från tidigare har mobilitetsservicen rätt att från fall till fall inte bevilja stipendium.
 • Stipendiet beviljas inte för praktik eller enbart för en obligatorisk språkpraktik.
 • Helsingfors universitet har rätt att återkräva stipendiet om det efter att stipendiet beviljats konstateras att du givit felaktig eller vilseledande information när du ansökt om stipendiet.
 • Mobilitetsservicen har rätt att vid behov av budgetskäl avbryta beviljandet av stipendier.
 • Free mover-stipendier beviljas inte studenter som åker utomlands via kommersiella organisationer.

 

Anvisningar för freemover-stipendium

Ansökningstider hittar du på sidan Ansökan till studentutbyte. Du ska fylla i din ansökan och ladda upp bilagorna i Mobility Online-portalen minst 1,5 månader innan dina studier utomlands börjar. Stipendier beviljas inte retroaktivt. Ansök om stipendiet först efter du har fått ett antagningsbrev från det mottagande universitetet.

Ansökan görs på Mobility Online-portal. Till ansökan hör obligatoriska bilagor som laddas upp i Mobility Online (via Upload Documents). Bilagorna är studieplanen (Learning Agreement), motivationsbrev, kopia på mottagaruniversitetets antagningsintyg och ett inofficiellt studieutdrag från Helsingfors universitet.

Så här söker du:

1) Fyll i en free mover-ansökan på Mobility Online-portalen.

Fyll i en elektronisk Mobility Online-ansökan.

Viktigt: Klicka först på Erasmus SMT, Erasmus STT osv. på sidans övre kant.

 • Välj Freemover scholarship.
 • Logga in med ditt användarnamn vid Helsingfors universitetet.
 • Fyll i den information som saknas och tryck på Send application.

2) Den elektroniska blanketten består av två delar: först registrerar du dig som ansökande, sedan får du en länk till din e-post. Via länken kan du slutföra din ansökan.

3) Learning Agreement, d.v.s. studieplanen görs i Mobility Online.

 • Med hjälp av Learning Agreement bevisar du att studierna du har planerat för utbytet är en meningsfull och nyttig del av din examen vid Helsingfors universitet. Studierna under utbytesperioden måste inkluderas i din examen vid HU och får inte förstora din examen.
 • Skriv in kursernas namn och omfattning samt vart i din examen du tänker att räkna dem till godo.
 • Learning Agreement behöver ingen underskrift. Studierna kontrolleras vid mobilitetsservicen.
 • Ladda ner Learning Agreement på din dator och ladda upp det som en bilaga till din ansökan (Upload documents).
 • Mer information om Learning Agreement hittar du från sidan Learning Agreement instruktioner för ett freemover-stipendium.

4) Skriv ett motivationsbrev

5) Studieutdraget

 • Du kan beställa ett inofficiellt studieutdrag i Sisu.

6) En kopia på mottagaruniversitetets antagningsintyg.

 

Alla bilagor laddas upp på din ansökningskonto på Mobility Online på "Upload application documents".

 

Beviljandet av stipendiet och betalningsdagen

Stipendiet beviljas och utbetalas av mobilitetsservicen om du har fyllt i och skickat in ansökan och dess bilagor i god tid och uppfyller ansökningskriterierna. Stipendierna betalas alltid ut den sista dagen i månaden. Om du har lämnat in din ansökan strax före utbytesperioden börjar är det sannolikt att stipendiet betalas ut först den sista dagen av följande månad. Stipendierna betalas inte efter att utbyten har tagit slut.

För dig som åker utomlands med annan finansiering

Ifall du i samband med dina studier åker utomlands för ett utbyte eller en intensivkurs, men inte får finansiering från enheten för internationellt utbildningssamarbete, gör såhär efter acceptans från ditt mottagande universitet:

1) Gör en elektronisk ansökan i Mobility Online. Börja med att uppe på sidan välja Tailor made programmes, logga in med ditt ad-användarnamn och kontrollera att det i Exchange programme -rutan står Tailor-made programmes. Fyll i all information som saknas och välj Send application.

I ansökan frågas det efter hurdana studier du ska genomföra under ditt utbyte. Förteckna i ansökan ditt mottagande universitets kurser, studiespråk, och vart i din examen vid Helsingfors universitet studierna skulle tillgodoräknas. 

2) Ansökan utförs i två steg: Först registrerar du dig som ansökande och därefter får du i din e-post en länk via vilken du kan slutföra ansökan.

3) Bifoga till din ansökan två bilagor: ditt Helsingfors universitets studieutdrag och antagningsintyg från ditt mottagande universitet. Du kan bifoga dokumenten i "Upload documents"

När din ansökan behandlats får du e-post from adressen studentexchange@helsinki.fi. Bifogat finns ett Certificate Of Stay Abroad -intyg, som du kan utnyttja då du söker studiestöd eller utomlands bostadsstöd från FPA. Det finns också instruktioner om förberedelser för utbytet och tillgodoförande av studier.

Hemkomsten

 • Innan du reser hem ska du be ditt utbytesuniversitet om ett studieutdrag (transcript of records)
 • Ta hand om tillgodoräknandet av studierna till din examen vid Helsingfors universitet.
 • Meddela Fpa att du flyttar tillbaka till Finland.
 • Om du inte har fått ett freemover stipendium, behöver du inte meddela mobilitetsservicen om din hemkomst.
 • Om du har fått ett freemover stipendium, lämna in en kopia av ditt studieutdrag från utbytesuniversitetet (transcript of records) på din ansökningskonto på Mobility Online (Upload Transcript of records / course certificate) och fyll i responsblanketten där.