Aktörer inom doktorsutbildningen

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Det finns många olika aktörer inom doktorsutbildningen och det kan vara svårt för nya doktorander att få grepp om helheten i början. Den här artikeln berättar kort om vilka olika aktörer det finns och vad de ansvarar för.

Vetenskapsområden

Vetenskapsområdena är inga officiella enheter, men en doktorands vetenskapsområde är ofta hens viktigaste hem. Handledarna för doktorsavhandlingen och de ansvariga arbetar inom vetenskapsområdena och vetenskapsområdena ordnar också forskarseminarierna, som är en obligatorisk del av många doktorandprograms undervisningsplaner, och den övriga undervisningen inom vetenskapsområdet.

Doktorandprogram

Doktorandprogrammen är tvärvetenskapliga utbildningsprogram. Alla doktorander vid Helsingfors universitet hör till ett doktorandprogram. Doktorandprogrammen koordinerar och ordnar undervisning som hör till studierna inom vetenskapsområdet och ordnar annan gemensam verksamhet för doktorandprogrammens doktorander. Alla doktorander vid ett doktorandprogram avlägger sin examen enligt doktorandprogrammets gemensamma undervisningsplan.

Doktorandprogrammen ansvarar för tillsättningen av de avlönade doktorandanställningar som utlyses årligen.

Varje doktorandprogram har en ledningsgrupp med studentrepresentanter. Planeraren för doktorandprogrammet koordinerar programmets verksamhet.

Fakulteter

Fakulteten beviljar rätt att avlägga examen och i slutet av studierna examen. Även om examen i övrigt avläggs i enlighet med det egna doktorandprogrammets undervisningsplan, följer man den egna fakultetens kriterier och praxis vid granskningen av doktorsavhandlingen. Doktorsavhandlingen godkänns och bedöms av hemfakultetens fakultetsråd.

Samma doktorandprogram kan ha doktorander från flera olika fakulteter. Det är viktigt att komma ihåg vilken av Helsingfors universitets elva fakulteter som är din hemfakultet, i synnerhet i början och slutet av dina studier och när du har frågor om din studierätt.

Vid fakulteterna är det forskarstudieärendena som sköter doktorandernas ärenden.

Forskarskolor

Forskarskolorna är doktorandprogrammens ”takorganisation”. Helsingfors universitet har fyra forskarskolor. Alla universitetets 32 doktorandprogram hör till en forskarskola.

Forskarskolorna ordnar undervisning i överförbara färdigheter och forskningsetik för alla doktorander vid de doktorandprogram som hör till forskarskolan. Forskarskolorna koordinerar doktorandprogrammens verksamhet och ansvarar dessutom t.ex. för beviljande av resebidrag och stipendium för färdigställande av doktorsavhandlingen.

Forskarskolornas sakkunniga och koordinatorer ansvarar för deras verksamhet.

Andra aktörer

Fakulteternas enheter (avdelningar, institutioner m.m.) är av betydelse för dig om du står i anställningsförhållande till universitetet eller du har ett stipendieforskaravtal. Universitetsservicens lokala tjänster vid den enhet där doktoranderna arbetar skriver arbetsavtalen och sköter doktorandernas personalärenden. Även stipendieforskarnas avtal skrivs av enhetens lokala tjänster.

Universitetets mobilitetsservice ansvarar för ärenden som gäller doktoranders utbytesstudier och JOO-studier (flexibel studierätt) vid andra universitet i Finland.

Universitetets karriärservice erbjuder rådgivning för karriärplanering också för doktorander.

Vet du inte vem du ska fråga?

Om du är osäker på vem du ska vända dig till med din fråga, kan du alltid kontakta ditt doktorandprograms planerare, forskarskolans personal eller din hemfakultets forskarstudieärenden. Vi är här för dig och vi hjälper dig alltid att hitta den information du behöver.