Att återvända till doktorandstudierna

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Blev studierna på hälft? Glömde du läsårsanmälan? Studierätten för forskarstudier gäller i princip för evigt, men om studierna har blivit på hälft och du har försummat din årliga läsårsanmälan måste du ansöka om att din studierätt återställs för att du ska kunna fortsätta dina doktorsstudier.

Att återvända under det läsår du glömde bort anmälan

Varje doktorand är skyldig att varje år sköta sin läsårsanmälan under anmälningstiden (1.5–31.8). Om du glömmer bort att anmäla dig, stryks du ur registret och förlorar du tills vidare din rätt att bedriva doktorandstudier. Om du redan samma läsår (senast 31.7) märker att du glömt att anmäla dig, behöver du ännu inte särskilt ansöka om att få din studierätt återställd. I det fallet räcker det med att du betalar den återinskrivningsavgift som universitetet har fastställt och att du gör en ny närvaro- eller frånvaroanmälan. Närmare betalnings- och anmälningsanvisningar hittar du lägre ner på sidan.

Att återvända senare

Om du har pausat med studierna en längre tid och det har gått mer än ett läsår sedan du senast anmälde dig till universitetet, ska du ansöka om återställande av din studierätt hos din hemfakultet. Om fakulteten fattar beslut om att din studierätt ska återställas, ska du betala återinskrivningsavgiften innan du kan anmäla dig. Betala inte avgiften på förhand utan först när du har fått din fakultets beslut om återställande av studierätten.

Återställande av studierätten är inget rutinärende – i synnerhet inte om du har haft en lång paus i studierna. Du bör alltså förbereda din ansökan om återställande omsorgsfullt. I allmänhet krävs det att ansökan åtföljs av en uppdaterad forsknings- och studieplan. Kontrollera också att dina handledningsarrangemang fortfarande är tidsenliga och att det inte under din paus från studierna har skett sådana förändringar som du bör beakta när du ansöker om att studierätten ska återställas. Innan du skriver din ansökan ska du komma ihåg att bekanta dig med din fakultets närmare anvisningar om återställande av studierätten. Anvisningarna finns i slutet av denna sida.

Vid alla fakulteter kan man fortlöpande ansöka om att studierätten för forskarstudier ska återställas.

Återinskrivningsavgift

Återinskrivningsavgiften är 35 euro. Betala in avgiften på Helsingfors universitets konto:

Mottagare: Helsingfors universitet
IBAN: FI58 5000 0120 3778 32
BIC (SWIFT): OKOYFIHH

Referensnummer: 99113034
Bankens adress: OP Bank, Gebhardsplatsen 1, FI-00510 Helsingfors, Finland

Om du vill bli medlem i studentkåren ska du därtill betala studentkårsavgiften.

Anmälan

Lämna in kvittot över återinskrivningsavgiften (och eventuellt kvittot över HUS-medlemsavgiften) till Studentservicen. Som kvitto godkänns en utskrift från din nätbank där arkiveringskoden syns. Om din studierätt har återställts genom fakultetens beslut, ska du också lämna in beslutet om återställande till Studentservicen.

Fakultet-specifika anvisningar om ansökan

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Du ansöker om återställande av studierätten för forskarstudier genom att lämna in en uppdaterad forsknings- och studieplan till fakultetens forskarstudieärenden. Du själv (som studerande), alla dina handledare och den ansvariga professorn i huvudämnet ska underteckna ansökan. Även namnen på uppföljningsgruppens medlemmar ska uppges i ansökan. Ansökan med underskrifter och bilagor ska lämnas in till fakultetens forskarstudieärenden.

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Du ansöker om återställande av studierätten för forskarstudier genom att fylla i blanketten för uppdatering av forskarstudieplanen (på finska). Du ska bifoga en plan för de studier som kommer att inkluderas i din påbyggnadsexamen samt en fritt formulerad forskningsplan. Du själv (som studerande), alla dina handledare och den ansvariga professorn i huvudämnet ska underteckna blanketten. Ansökan med underskrifter och bilagor ska lämnas in till fakultetens forskarstudieärenden. Ansökningar om återställande av studierätten för påbyggnadsexamen bedöms också av doktorandprogrammet innan beslutet fattas.

Farmaceutiska fakulteten

Du ansöker om återställande av studierätten för forskarstudier genom att lämna in en uppdaterad forsknings- och studieplan till fakultetens forskarstudieärenden. Du själv (som studerande), alla dina handledare och den ansvariga professorn i huvudämnet ska underteckna ansökan. Även namnen på uppföljningsgruppens medlemmar ska uppges i ansökan. Ansökan med underskrifter och bilagor ska lämnas in till fakultetens forskarstudieärenden.

Ansökningsblanketten (på finska)

Humanistiska fakulteten

Du ansöker om återställande av studierätten för forskarstudier med den bifogade ansökningsblanketten. Lämna in den ifyllda blanketten bifogad med uppdaterad studieplan och forskningsplan till fakultetens forskarstudieärenden per e-post som bilagor till adressen hum-postgrad@helsinki.fi. När ansökan har behandlats skickar fakultetens forskarstudieärenden dig dekanus beslut.

Juridiska fakulteten

Du ansöker om återställande av studierätten för forskarstudier genom att fylla i den bifogade e-blanketten och bifoga en fritt formulerad forskningsplan (högst 5 sidor).

Elektroniska ansökningsblanketten (på finska)

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Du ansöker om återställande av studierätten för forskarstudier med denna e-blankett. Bifoga till ansökan med en studieplan (på finska) som godkänts av utbildningsprogrammet till Studentservicen i Gumtäkt för behandling vid fakulteten.

Studentservicen i Gumtäkt: Physicum, 2 vån., Gustaf Hällströms gata 2, PB 64, 00014 Helsingfors universitet.

Medicinska fakulteten

Du ansöker om återställande av studierätten för forskarstudier genom att fylla i den bifogade ansökningsblanketten och bifoga din studieplan, uppdaterad forskningsplan samt ett studieutdrag eller någon annan redogörelse för genomförda studier. Skicka in ansökan till meilahti-phd@helsinki.fi.

Ansökningsblanketten (på finska)

Pedagogiska fakulteten

Du ansöker om återställande av studierätten för forskarstudier genom att fylla i den bifogade ansökningsblanketten. Lämna in den ifyllda blanketten bifogad med uppdaterad studieplan och forskningsplan till fakultetens forskarstudieärenden till adressen edu-research@helsinki.fi.

Ansökningsblanketten

Statsvetenskapliga fakulteten

Du ansöker om återställande av studierätten för forskarstudier genom att fylla i den bifogade e-blanketten och bifoga en fritt formulerad forskningsplan (högst 5 sidor).

Elektorniska ansökningsblanketten (på finska)

Teologiska fakulteten

Du ansöker om återställande av studierätten för forskarstudier med den bifogade ansökningsblanketten (på finska). Lämna in den ifyllda blanketten bifogad med uppdaterad studieplan och forskningsplan till fakultetens forskarstudieärenden per e-post som bilagor till adressen teol-tohtorikoulutus@helsinki.fi. När ansökan har behandlats skickar fakultetens forskarstudieärenden dig dekanus beslut.

Veterinärmedicinska fakulteten

Du ansöker om återställande av studierätten för forskarstudier genom att lämna in en uppdaterad forsknings- och studieplan till fakultetens forskarstudieärenden. Du själv (som studerande), alla dina handledare och den ansvariga professorn i huvudämnet ska underteckna ansökan. Även namnen på uppföljningsgruppens medlemmar ska uppges i ansökan. Ansökan med underskrifter och bilagor ska lämnas in till fakultetens forskarstudieärenden.