Doktorsexamens omfattning och struktur

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I undervisningsplanen för ditt doktorandprogram definieras bl.a. din examens struktur och kunskapsmål samt innehållet, kunskapsmålen och metoderna för kunskapsbedömning i de studiehelheter och studieavsnitter som ingår i examen.

Genom att välja ditt doktorandprogram från menyn ovan får du en länk till hela undervisningsplanen för ditt program. Dessutom uppdateras examensstrukturen av ditt doktorandprogram i slutet av sidan. Du ser din examens struktur samt uppgifterna om studiehelheter och studieavsnitter också i Sisu efter att du har utarbetat en studieplan.

Doktorsexamens fokus och sammansättning

Doktorsexamen består av en doktorsavhandling och studier som omfattar sammanlagt 40 studiepoäng. Om du studerar på heltid kan du avlägga din examen på ungefär fyra år.

Doktorsexamens fokus ligger på forskningsarbete och verksamhet i forskargemenskapen. Doktorsavhandlingen presenterar resultaten av din forskningsarbete. Mer information om doktorsavhandlingens struktur och omfattning finns i artikeln Doktorsavhandlingens struktur och kriterier.

I alla doktorandprogrammen vid Helsingfors universitet, de studier som ingår i examen har indelats i två studiehelheter:

  • Studier inom vetenskapsområdet (30 sp)
  • Överförbara färdigheter (10 sp)

Du kan studera så mycket du vill, men den sammanlagda omfattningen av helheterna får uppgå till högst 45 sp.

Undervisningen genomförs enligt doktorandprogrammets undervisningsplan. Varje studieperiod har ett eller flera prestationssätt (t.ex. föreläsningskurs, självständiga studier, tentamen, seminarium). När du har avlagt prestationssättet med godkänt resultat har du avlagt studieperioden i fråga och får ett vitsord.

Fakultetsråden fattar beslut om undervisningsplanerna, och de gäller alltid tre läsår. För närvarande ordnas all undervisning enligt undervisningsplanerna 2020–2023. Lär känna undervisningsplanen för ditt doktorandprogram redan i början av dina studier och planera dina studier med hjälp av instruktionerna på sidan Planering av doktorsstudierna.

Den närmare undervisningsprogrammen för varje läsår publiceras i Sisu och i Kurser i regel före utgången av juni. Det slutliga undervisningsprogrammet innehåller uppgifter om tidpunkter, lokaler, lärare, undervisningsspråk, studiesätt och anmälningar. Läs mer om kursutbudet och anmälningar på sidan Undervisningsutbudet och kursanmälningar för doktorander.

Studier inom vetenskapsområdet

Studierna inom vetenskapsområdet (30 sp) består av studier som stöder forskarens doktorsavhandling och utvecklingen av färdigheter som är viktiga med tanke på hens vetenskapsområde. När du är klar med dina vetenskapsområdesstudier är det meningen att du ska ha en grundlig förståelse av vetenskapsområdets natur och av dess centrala teorier och begrepp.

I studier ingår alltid minst 1 studiepoäng forskningsetik som är obligatoriska för alla doktorander vid universitetet.

Försöka också inkludera internationella konferenser, forskarbesök och annan internationell vetenskaplig verksamhet i din examen. Internationell verksamhet hjälper dig att bygga nätverk som är viktiga för framtiden och att se på din egen forskning ur nya perspektiv.

Överförbara färdigheter

Syftet med de överförbara färdighetskurserna (10 sp) är att främja utvecklingen av doktorandens forskar- och expertidentitet samt hens framtida karriärplaner. Planera helheten så att innehållet möter just dina framtidsmål.

Forskarskolan ordnar överförbara färdighetskurser för doktorander. Studier i överförbara färdigheter kan också integreras i forskningsarbetet och registreras som studieprestationer.