Erasmus- och Nordplus-utbytesplatser i Europa

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Det mest populära sättet att åka på studentutbyte till ett annat europeiskt land är Erasmus-programmet.

Till Norden och de baltiska länderna är det också möjligt att åka via ett program som heter Nordplus. Om du vill granska utbytesdestinationer för ett annat utbildningsprogram än ditt eget, välj utbildningsprogrammet i menyn ovan.

Erasmus-utbytesplatser i Europa

Erasmus är det bredaste utbytesprogrammet för högskolestudenter i Europa.

Man kan vara på utbyte eller utföra arbetspraktik inom Erasmusprogrammet i sammanlagt 12 månader på varje examensnivå (kandidat-, magister- och doktorandstudier). Man kan t.ex. söka till utbyte på magisternivå redan innan man avlagt kandidatexamen, förutsatt att utbytesperioden infaller under magisterstudierna. I utbildningsprogram för examina i ett steg, t.ex. utbildningen i medicin, kan Erasmusutbytet sammanlagt omfatta högst 24 månader.  

Läs mera om Erasmuspraktik här.

Utbytesuniversitet

De Erasmus-utbytesavtal som Helsingfors universitet tecknat med partneruniversiteten är enhetsspecifika. Utbytesavtalen kan också gälla endast studenter på en viss nivå, till exempel kandidatstuderande, magisterstuderande eller doktorander.

Utbytesplatserna hittar du på sökportalen Mobility Online. Det finns tekniska bruksanvisningar för portalen. För varje utbytesdestination ser du under ”Display details” om avtalet gäller för det stadium av studierna som du befinner dig i. Under samma punkt hittar du också t.ex. språkkraven och andra anmärkningar. Listan på avtal uppdateras före ansökningstiden.

Erasmusavtalen är alltid enhetsspecifika. Det är till för studier inom det ämne som redovisats i avtalet. Om du vill studera andra ämnen än ditt eget utbildningsprogram, ska du ansöka via det programmets avtal som du vill studera under utbytet. Utbytesuniversiteten har begränsningar för huruvida den sökande kan studera ett ämne som hen inte har studerat tidigare. Till exempel godtar inte juridiska och veterinärmedicinska fakulteter utbytesstudenter från andra utbildningsområden.

Att söka till Erasmusutbyte

Du kan söka till Erasmusutbyte två gånger om året.

 • Den huvudsakliga ansökningstiden är i februari, då du kan ansöka om utbyte för hela följande läsår eller för någondera terminen.
 • I höstens kompletterande antagning kan du söka till eventuella lediga utbytesplatser för våren samma läsår.

Läs de specifika ansökningstiderna, utlysningarna och ansökningsanvisningarna.  Information om språkkunskapskraven hittar du här.

Finansiering och kostnader

Till Erasmusutbytet hör ett mobilitetsstipendium. Som utbytesstudent kan du vara tvungen att betala exempelvis registreringsavgifter och (special)kursavgifter, som i princip är små eller i alla fall rimliga. Avgifterna beror på studieämnet och på utbyteslandet. Till exempel i Tyskland är en typisk registreringsavgift ungefär 200–300 euro.

Läs mer om mobilitetsstipendiet för Erasmusutbytet här.

Längden på utbytesstudierna

Erasmus-studentutbytesperioden kan vara 3–12 månader eller minst en termin om undervisningsterminens officiella längd är under tre månader (till exempel höstterminen i Storbritannien). Maximilängden på utbytet begränsas också av det avtalade antalet månader i utbytesavtalet (till exempel om din enhet har ett sexmånadersavtal med utbytesuniversitetet, kan du inte vara på utbyte hela läsåret). Hela utbytet måste ske under ett läsår, dvs. om du åker på utbyte för vårterminen kan du inte fortsätta ditt Erasmusutbyte följande höst.

I allmänhet är ett läsår i Europa 9–10 månader. Som utbytestid räknas endast introduktionen som ordnas av utbytesuniversitetet samt kursundervisningen och de första tentamina som följer omedelbart därpå. Omtentamina och essäer hör inte längre till utbytestiden. Exempelvis i Tyskland är en typisk utbytesperiod 1.10–28.2/1.4–31.7 (termin) eller 1.10–31.7 (läsår). Även om studierätten officiellt fortsätter till läsårets slut (i Tyskland 30.9) räknas inte augusti och september till utbytestiden om du inte har ett särskilt intyg över studier som ska genomföras under den tiden, eftersom normal undervisning inte ordnas i augusti och september. Till utbytestiden räknas endast den tid som studenten är närvarande vid utbytesuniversitetet. Studieprestationer som hör till utbytesuniversitetet men som utförts i hemlandet efter utbytestidens slut räknas t.ex. inte.

Obligatorisk OLS-språktestning före och efter Erasmusutbytet

Europeiska kommissionen erbjuder högskolestudenter som deltar i Erasmus+-utbyte en möjlighet att studera de flesta EU-språken på nätet. Europeiska kommissionen testar samtidigt utvecklingen av studenternas språkkunskaper under vistelsen i utlandet. Det är obligatoriskt att delta i provet. Om studiespråket under ditt utbyte är något av de som listas här, kommer du att få en inbjudan till språkprovet per e-post.

Språkträning och språktester utförs på nättjänsten Online Linguistic Support (OLS). Studenten kan stärka sina språkkunskaper oberoende av tid och plats och få ut mer av sitt utbyte. Läs mer om språktest och språkkurser här.

Observera att OLS-språkkursen ersätter den kurs i studiespråket som möjligtvis ordnas före utbytet (pre-semester language course e.d.). Du kan alltså inte få ett Erasmusstipendium för språkkurser som ordnas före utbytet eftersom du kan delta i OLS-språkkursen.

Studentutbyte i Schweiz

Schweiz deltar inte i Erasmusprogrammet men Helsingfors universitet har enhetsspecifika avtal med schweiziska universitet. Studentutbyte i Schweiz räknas inte med i studentens personliga kvot för utbytesmånader inom Erasmusprogrammet. Du hittar utbytesavtalen med universiteten i Schweiz på Mobility Online under programmet Swiss-European Mobility Program.

Läs mer om mobilitetsstipendiet till Schweiz här.

Erasmus-utbytesplatser på universitetsnivå

Erasmus-utbytesplatser på universitetsnivå (Erasmus university-wide) 

Helsingfor universitet har också Erasmus-avtal på universitetsnivå. De här platserna kan sökas av studenter från alla fakulter. Tillsvidare finns sådana platser endast till  Edinburghs universitet och Belgrads universitet och till de nedan uppräknade nordiska universiteten i Nordlys-nätverket. Ansökningstiderna, finansieringen av utbytet, bestämmelser om utbytets längd, och OLS-språktestet gäller för de här utbytena på samma sätt som i övriga Erasmus-utbyten. Läs därför nogrannt också anvisningarna för dem ovan.

Edinburghs universitet

Bilateral avtal på universitetsnivå: alla fakultet utom studerande av juridik och fysik

Studienivå under utbytet kandidatstuderande (magisterstuderanden kan inte ansöka)
Språkkrav Engelska
Kursutbud för utbytesstuderande
HU:s minimikrav för studiepoäng under utbytet 20 ECTS / termin (= 5 ECTS / månad). Rekommendation är 30 ECTS / termin.
Terminer Läsåret: september - maj
 

 • Hösttermin: september - december
 • Vårtermin: januari - maj
OBS!
 • GPA/ medelbetyg minst 3.0
 • Studerande från juridiska fakulteten och studerande av fysik kan söka till Edinburgh genom fakultetens egna Erasmus-avtal.
Utbytestid Termin eller läsår. I din ansökan på Mobility Online sätt 9.9.-20.12. (hösttermin), 8.1.-23.5. (vårtermin), eller 9.9.-23.5. (läsår) som  dina utbytesdatum .
Utbytesplatser för läsåret 2020 - 2021 I februari 2020: 2 studerande för en termin eller för ett läsår.

 

University of Belgrade, Belgrad 

www.bg.ac.rs/en/

Bilateralt Erasmus+ utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- och magisternivå
Språkkrav Engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter Se kursutbudet här.
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationerna under utbytet Minst 5 ECTS/utbytesmånad
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 ECTS = 1 ECTS
Terminer Läsåret: början av oktober–juni
 

 • Höstterminen: början av oktober–mitten av januari
 •  Vårterminen: mitten av februari–juni
Utbytestid Läsår eller termin.
Utbytesplatser läsåret 2020–2021
 • Alla utbytesplatser till det här universitetet är redan fyllda för läsåret 2020-2021

 

Nordiska utbytesplatser på universitetsnivå

 

Nätverket av nordiska multiuniversitet ordlys-nätverket är ett nordiskt utbytesnätverk för kandidat- och magisterexamensstuderande  från alla fakulteter. Nätverket är inte bundet till något ämne. Nätverket har ingått ett Erasmus-multilateral-avtal, som de flesta av nätverkets universitet gått med i. I tabellen nedan hittar du de nordiska universitet som är med i det här Erasmus-avtalet. Till de här utbytena hör ett Erasmus-stipendium och samma regler som för fakulteternas bilaterala Erasmus-avtal gäller. Ansökan till de här utbytesplatserna görs i Mobility Online-portalen under programmet " Erasmus university-wide agreements".

Till Nordlys-universiteten som inte hör till Erasmus-avtalet (Stockholms universitet, Göterborgs universitet och Färöarnas universitet) sker ansökan i Mobility Online under Nordplus-programmet. Läs mer om ansökan till de här universiteten under Nordplus-och Nordlys-platser i Norden och Balticum nedan.

Du kan söka till utbyte genom Nordlys-nätverket, om ditt ämne inte har ett eget Nordplus-nätverk eller ditt om ditt ämne inte har ett eget bilateralt Erasmus-avtal. Du kan också söka de här platserna om du vill studera vid ett nordiskt universitet som inte är med i ditt ämnes Nordplus-nätverk eller vill studera något annat än ditt ämnesområde. Märk att juridik, medicin, odontologi, veterinärmedicin vanligtvis bara kan studeras inom ämnesområdets egna avtal.

Ifall du vill studera en valbar studiehelhet under utbytet ska du själv kolla med ditt utbildningsprogram att utbytesstudierna kan räknas tillgodo i din examen. Kolla också i utbytesuniversitetets kursbeskrivningar att du uppfyller kursernas eventuella förhandskrav.

Nordlys-nätverket är alltså för dig om

 • ditt ämne inte är med i något Nordplus nätverk eller ditt ämne inte har ett eget Erasmus bilateralt avtal till det universitetet.
 • du vill studera en valbar helhet under utbytet
 • universitetet du vill studera vid inte är med i ditt ämnes Nordplus-nätverk, men är med i Nordlys-nätverket

 

Mer information får du per e-post på adressen studentexchange@helsinki.fi samt på Nordlys' hemsida.

 

Till Nordlys-utbyte väljs studerande i regel för en termin, två studerande för hösten och två för våren. I Mobility Online-portalen hittar du utbytesuniversiteten och antalet platser.

Danmark
  Partners begränsningar av studieämnen
 
Aalborg University
 • Psychology
University of Copenhagen
 • Dentistry, Medicine, Law, Cognition & Communication, Global Development, Security Risk Management, Advanced Migration Studies, Applied Cultural Analysis
 • English language certificate required for the Copenhagen application for these subjects (check requirement before applying to these):English/American Language and Culture, Film & Media Studies and Philosophy, Library and Information Science, Political Science
 • See more restrictions here: https://studies.ku.dk/visiting/nordic-exchange/course-information/restrictions-and-acdemic-reqirements/
Roskilde University
 • Journalism
University of Southern Denmark
 • Medicine
Aarhus University
 • Business, Economics, Pol Science, Law, Psychology and Medicine do not admit Nordlys students at all. Please check this page for our general prerequisites and restrictions
 
Grönland
  Partners begränsningar av studieämnen
Ilisimatusarfik - Greenland University
 • You can mainly study in Danish. You must have completed at least two full years at an accredited institution

 

Island
  Partners begränsningar av studieämnen
University of Iceland
 • Medicine, Nursing and Pharmaceutical Sciences, MBA (No access)
 • The faculties of Law and Economics do not accept undergraduate students
 • Courses starting with PTS in the faculty of business
 • Courses in the English Language Programme are only available to exchange students majoring in English at their home university or students who are very proficient in English (except the course “English for Practical Purposes”)
 • Courses taught in Icelandic are generally not open to exchange students, (except Nordic students and students who are fluent in Icelandic and can speak, write and understand Icelandic)
University of Akureyri
 • Faculty of Health Science (nursing) does not offer any courses but a possibility of short placement exchange.
 • Courses taught in Icelandic are generally not open to exchange students, (except Nordic students and students who are fluent in Icelandic and can speak, write and understand Icelandic)
Reykjavik University
 • MBA, Iceland School of Energy, MSc in Clinical Psychology
 • Students can select courses from all departments, but must meet prerequisites for courses. F
 • or Bachelor's level courses students must have finished the equivalent of at least 60 ECTS. 
 • BSc students cannot take MSc level courses in the School of Business unless they have completed 180 ECTS. There is some flexibility in other departments.
 • Exchange students cannot take courses offered by Iceland School of Energy, the MBA and clinical psychology.
 • We do not accept students for thesis work, except where the student has pre-arranged with a Professor.
 • Minimi GPA requirements on a scale 1-10: School of Business 7.0, School of Law 6.5, School of Science and Engineering 7.0, School of Computer Science 7.0
 
Norge
  Partners begränsningar av studieämnen
NTNU – Norwegian University of Science and Technology
 • Medicine, Architecture
 • Campuses on three locations: Trondheim, Gjøvik and Ålesund. Please make sure to take courses from only one campus!
 • Second degree level courses are usually only available to master’s level students
 • NTNU cannot supervise Bachelor thesis workNordic students will not be considered for student housing in the autumn semester. Normally, all students are allocated student housing in the spring semester.
University of Bergen
 • Faculty of Medicine and Odontology, Faculty of Law and Faculty of Art, Music and Design are not included in Nordlys.
 • If other suitable Nordplus networks exists, students are requested to use these networks.
University of Oslo
 • Medicine, Health Sciences, Dentistry, Pharmacy and Geo Sciences might have restrictions.
 • Psychology and Biosciences courses are also in high demand.
 • See the overview of courses offered to international students here: https://www.uio.no/english/studies/courses/. The link provides an overview of course content, learning outcomes, prerequisites etc.
University of Stavanger
 • Bachelor's students cannot take Master's courses
UiT Arctic University of Norway (Tromsø)
 • Campuses on several locations, you can select courses in one city. Bachelor's students cannot take Master's courses.
 • Medicine is restricted
 • some restrictions for Music and Art, please contact UiT if you are uncertain.
 • See the course catalogue for more specifics as well: https://en.uit.no/education/admissions/art?p_document_id=601694
University of Agder
 • Two campuses: Kristiansand and Grimstad.You may not choose courses across campuses.
 • No restrictions for programmes. Some programmes, like Outdoor Education, may be have limited places available. 
UNIS - The University Centre in Svalbard, Spetsbergen
 • If you are chosen for exchange to UNIS you will be nominated to one of the Norwegian mainland universities and you will have to apply both to the Norwegian university you will be nominated to and also directly to UNIS.
University of South-Eastern Norway
 • No, only If any programs have pre-requirements (mostly engineering and it programs).
 • Scandinavian speaking students are welcome to attend courses taught in Norwegian: https://www.usn.no/studier/finn-studier/.
 • Currently (Jan 2020), due to lack of practice placements for nursing and radiography students, we are not able to accept students for practice placementsCurrently (Jan 2020), due to lack of practice placements for nursing and radiography students, we are not able to accept students for practice placements
 • 8 campuses, choose courses from one!

 

Sverige

Observera att man i Sverige vanligtvis studerar bara en eller två kurser åt gången och de är vanligvis 7,5 eller 15 sp och räcker antingen fem eller tio veckor. Det är viktigt att planera kurserna så, att tidtabellerna inte överlappar och att terminens kurser under hela terminen bildar helfart  (100 % study load) (får inte heller överskridas). Vanligtvis framgår det av kursbeskrivningen om den är en helfarts- eller halvfartskurs (50% eller 100% study load).

Exempel på lämpliga studieplaner:

 •     fyra 7,5 sp helfarts (100 % study load) fem veckors kurser efter varanadra i terminen
 •     två 15 sp  helfarts (100 % study load) tio veckors kurser efter varanadra i terminen
 •     två 7,5 sp helfarts (100 % study load) fem veckors kurser efter varandra + två 7,5 sp 50 % halvfarts (50 % study load) tio veckors kurser paralellt

Det här är det vanligaste studiesättet i Sverige, men kolla universitetets hemsida om det gäller just det universitet du vill åka till. Vid en del av universiteten i Sverige kan man inte byta kurser efter ansökan.

  Partners begränsningar av studieämnen
Linköping University
 • only courses at Faculty of Arts and Sciences available
Uppsala University
 • Business Studies courses – entry requirements vary considerably.
  Please note the early application deadline!
 • Economics – no courses available from the Department of Economics.
 • Law courses – at least two years of prior full time Law studies are
  required.
 • Psychology courses – only a few courses taught in English with limited
  places
 • Sociology courses – no courses at Bachelor level are taught in English
 • Medicine courses – no entry-level courses are taught in English.
  Students must have a strong academic background within Medicine
  and meet the entry requirements described in the course description.
 • Natural Sciences courses including Physics, Chemistry, Biology and
  Engineering have few to no entry-level courses taught in English.
  Students must have a strong academic background within these
  subjects and meet the entry requirements described in the course
  description.
 • Places on courses taught in Swedish for those with enough Swedish
  language skills can be offered if there are vacancies. Students will be
  notified of the decision only after the national (Swedish) admission
  process has been completed.
Umeå University
 • The number of credits exchange students can be admitted to is restricted to 30 ECTS per term (with the exemption of Swedish for international students beginners’ course I or Swedish for international students, beginners’ course II, that can be added to 30 ECTS in other subjects)
 • Exchange students can only apply for courses on this web page: www.umu.se/en/education/exchange-students/search-courses/
 • To be accepted, it is necessary to fulfill the requirements of the course and there has to be available places. The requirements are stated under the course descriptions. You will find the course descriptions in the online course catalogue.
Lund University  

 • Prerequisites for each course can be found on the website of the relevant department. Many courses require at leastone year of full-time studies within the subject area.
 • Due to high demand at the School of Economics and Management admittance to a full-time course load cannot be guaranteed. This includes courses in Economics,Management and Business. Student who take courses at the School of Economics often take 15ECTS at that faculty and 15ECTS at other faculties.
 • Courses in Journalism are not available
 • The Department of Industrial Design and the School ofArchitecture require three years of prior studies in the subject.
 • Faculty of Performing Arts, the Malmö Art Academy and the Faculty of Medicine mainly admit students withinspecific faculty/department agreements.
 • Students with a background in Scandinavian studies or who have studied in a Nordic school system may be able to apply for courses with Swedish as the language of instruction. Please note! If you find a course on a webpage stating ”Kan bara sökas inom utbildningsprogram” – the course is not available.
 • Danish and Norweigan speaking students cannot take Swedish Language Courses for exchange students (SVE).
Örebro university
 • Cannot arrange any internships, except for teacher education students in the spring semester for a 5 week internship.
 • Medicine and Culinary Arts are restricted areas.
Luleå University of Technology
 • Health science; Performing art (theater, dance); education
 • Most courses are held at Luleå campus, but there are also courses taught in English at Kiruna space campus and Piteå campus.
 • You can choose courses from one campus only.
 • The courses  available in English are mainly senior undergraduate courses.
 • Contact the International Office in Luleå if you wish to study courses taught in Swedish
Karlstad university
 • Nordlys students are welcome to apply to all courses taught in English for exchange students but are welcome to contact the International Office about the possibilities to study courses taught in Swedish
Mid Sweden University
 • Nursing, Teacher training, Industrial Design have very limited places. Will be looked at on a case by case basis. 
 • To study courses taught in Swedish, the student must have passed a Swedish language proficiency test (TISUS-test) or have another Scandinavian language as his/her native tongue.
Linnaeus University -

 

Studentutbyte i Schweiz

Schweitz tar inte del i Erasmus-studentutbytesprogram men Helsingfors universitet har utbytesavtal på enhetsnivå med schweiziska universitet. Studentutbyte i Schweiz räknas därmed inte med i den personliga månadskvoten i Erasmus-programmet.

Du hittar utbytesavtalen med schweiziska universitet på Mobility Online under programmet Swiss-European Mobility Program.

Du kan läsa mera on mobilitetsstipendiet till Schweitz här (under Erasmus mobilitetsstipendiet).

Heyning-Roelli Foundation offers additional scholarships for students with limited resourses. These grants do not affect the regular exchange grant. NOTE: The University of Helsinki is not linked with the Foundation and is not responsible for information regarding the foundation. All questions regarding the founation should be directed to the Heyning-Roelli Foundation. 

Nordplus och Nordlys-utbytesplatser i de nordiska och baltiska länderna

Nordplus ämnesnätverkens utbytesplatser i Norden och Balticum och Nordplus-platserna på universitetsnivå till Norden inom Nordlys-nätverket

Bli internationell utan att resa långt bort! Om du är intresserad av utbyte i de nordiska eller baltiska länderna, kan du bekanta dig med Nordplusprogrammet och Nordlysnätverket. Nordplus (som Nordlys är en del av) är Nordiska ministerrådets mobilitetsprogram, som är ämnat för högskolornas grundexamensstuderande. Forskarstuderande kan alltså inte åka via Nordplus eller Nordlys. Du kan även ansöka om utbyte till de nordiska länderna genom Erasmusprogrammet, se Erasmus-utbytesplatser i Europa (fakulteternas bilaterala utbytesavtal inom Europa och Norden) och Erasmus-utbytesplatser på universitetsnivå  (Nordlys-nätverkets Erasmus-platser i Norden).

Till Nordplus hör universitet och högskolor i Sverige, Norge (inklusive Spetsbergen), Island, Danmark (inklusive Färöarna och Grönland), Åland, Estland, Lettland samt Litauen.

Du kan åka på Nordplus-utbyte för 3–12 månader och Nordlys-utbyte i regel för högst en termin. Av grundad anledning kan du åka på utbyte för en kortare tid än en termin, t.ex. för att genomföra en enskild kurs som tar mindre än en termin. Om du vill söka till en kortkurs söker du i Mobility Online under programmet "Freemover short courses". Du hittar anvisningar för ansökan till kortkurser i Instruktioner för studerande.

Nordiska universitet och högskolor har samma studiepoängsdimensionering som Helsingfors universitet (ECTS).

Läs mer om Nordplus mobilitetsstipendiet här

Nordplus-programmet

Nordplus-programmet består av självständiga nätverk mellan universitet och högskolor. Nätverken har byggts upp kring ett visst ämne. En av nätverkets högskolor är koordinator för nätverket och ansvarar exempelvis för utbetalningen av studenternas stipendier.

Nordplus-utbytet är avsett endast för huvudämnesstuderande inom nätverkens ämnesområden. Du kan alltså inte studera något annat ämne än ditt huvudämne under Nordplus-utbytet. Huruvida du kan åka på utbyte från ditt ämne beror på om enheten eller fakulteten som ditt ämne hör till är med i ett Nordplus-nätverk. Om din fakultet är med i ett eller flera Nordplusnätverk ser du dem nedan. Du kan också bläddra bland Nordplus-utbytesdestinationerna på Mobility Online.

Nordlys-nätverkets Nordplus-platser

Nordlys är ett av Nordplusnätverken och koordineras vid Helsingfors universitet. Till Nordlys-nätverket hör universitet från de Nordiska länderna, men inte Balticum. Nordlys är ett nätverk för alla grundexamensstuderande vid alla fakulteter och är inte kopplat till något specifikt ämne. Du kan söka till utbyte genom Nordlysnätverket om ditt utbildningsprogram inte är med i ett Nordplus-nätverk eller du vill studera vid en nordisk högskola som inte hör till ditt åmnes Nordplus-nätverk eller du vill studera något annat än ditt ämne, tex studier till en valbar helhet i din examen.

Största delen av Nordlys-nätverkets universitet hör till ett Erasmus-avtal på universitetsnivå och de platserna söks via Erasmus-programmet, se universiteten och beskrivningarna under Erasmus-utbytesplatser på universitetsnivå.

Du får mer information per epost från studentexchange@helsinki.fi samt på nätverkets webbplats.

Nordlys-nätverkets partneruniversitet

Till utbytesuniversiteten väljs studerande i regel för en termin, två studerande för hösten och två för våren. I Mobility Online-portalen ser du vilka utbytesuniversitet du kan söka till samt antalet platser.

Färöarna

  Begränsingar: Ämnen som man inte kan studera på Nordlys-utbyte
Fróðskaparsetur Føroya - University of the Faroe Islands You can mainly study in Danish

Sverige

  Begränsingar: Ämnen som man inte kan studera på Nordlys-utbyte
University of Gothenburg Restricted subject areas for exchange students in faculty of business and law that has their own Nordplus agreements
Stockholm University Courses offered by the Stockholm Business School and the Department of Law are very popular.  Students should be flexible in their course selection. Please also bear in mind that the Stockholm Business School can only confirm any admittance to their courses about a week before the semester starts.

Department of Law and School of Business prioritize in the order of: 1) their own programme students, 2) their own exchange students 3) university wide (incl Nordlys) exchange students