Erasmus- och Nordplus-utbytesplatser i Europa

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Det mest populära sättet att åka på studentutbyte till ett annat europeiskt land är Erasmus+-programmet.

Till Norden och de baltiska länderna är det också möjligt att åka via ett program som heter Nordplus. Om du vill granska utbytesdestinationer för ett annat utbildningsprogram än ditt eget, välj utbildningsprogrammet i menyn ovan.

Erasmus-utbytesplatser i Europa

Erasmus+ är det bredaste utbytesprogrammet för högskolestudenter i Europa.

Man kan vara på utbyte eller utföra arbetspraktik inom Erasmusprogrammet i sammanlagt 12 månader på varje examensnivå (kandidat-, magister- och doktorandstudier). Man kan t.ex. söka till utbyte på magisternivå redan innan man avlagt kandidatexamen, förutsatt att utbytesperioden infaller under magisterstudierna. I utbildningsprogram för examina i ett steg, t.ex. utbildningen i medicin, kan Erasmusutbytet sammanlagt omfatta högst 24 månader.  

Läs mera om Erasmuspraktik här.

Utbytesuniversitet

De Erasmus-utbytesavtal som Helsingfors universitet tecknat med partneruniversiteten är enhetsspecifika. Utbytesavtalen kan också gälla endast studenter på en viss nivå, till exempel kandidatstuderande, magisterstuderande eller doktorander.

Utbytesplatserna hittar du på den här sidan. Du kan också se om avtalet gäller inom det ämne du vill studera under utbytet och för din studienivå. Du kan även hitta  t.ex. språkkraven och andra anmärkningar på samma ställe. Listan på avtal uppdateras före ansökningstiden.

Erasmusavtalen på fakultet- och utbildningsprogramnivå är ämnade för studier inom det ämne som redovisats i avtalet. Om du vill studera andra ämnen än ditt eget utbildningsprogram, ska du ansöka via det programmets avtal som du vill studera under utbytet eller via avtal på universitetsnivå. Utbytesuniversiteten har begränsningar för huruvida den sökande kan studera ett ämne som hen inte har studerat tidigare. Till exempel godtar inte juridiska och veterinärmedicinska fakulteter utbytesstudenter från andra utbildningsområden.

Att söka till Erasmusutbyte

Du kan söka till Erasmusutbyte två gånger om året.

 • Den huvudsakliga ansökningstiden är i februari, då du kan ansöka om utbyte för hela följande läsår eller för någondera terminen.
 • I höstens kompletterande antagning kan du söka till eventuella lediga utbytesplatser för våren samma läsår.

Läs de specifika ansökningstiderna, utlysningarna och ansökningsanvisningarna.  Information om språkkunskapskraven hittar du här.

Brexit och Erasmus-utbyten i Storbritannien

Även om Storbritannien har lämnat EU och valt att inte fortsätta i Erasmus-programmet, kan vi fortsätta Erasmus-utbyten till Storbritannien åtminstone fortfarande under läsåret 2022-23 (t.o.m. 31 maj 2023) med redan beviljad finansiering. Studerande som väljs till utbyte i Storbritannien får alltså Erasmus-stipendium. Observera dock visumkrav för utbyten över 6 månader och alla praktikanter.

Finansiering och kostnader

Till Erasmusutbytet hör ett mobilitetsstipendium. Som utbytesstudent kan du vara tvungen att betala exempelvis registreringsavgifter och (special)kursavgifter, som i princip är små eller i alla fall rimliga. Avgifterna beror på studieämnet och på utbyteslandet. Till exempel i Tyskland är en typisk registreringsavgift ungefär 200–300 euro.

Läs mer om mobilitetsstipendiet för Erasmusutbytet här.

Längden på utbytesstudierna

Erasmus-studentutbytesperioden kan vara 3–12 månader eller minst en termin om undervisningsterminens officiella längd är under tre månader (till exempel höstterminen i Storbritannien). Maximilängden på utbytet begränsas också av det avtalade antalet månader i utbytesavtalet (till exempel om din enhet har ett sexmånadersavtal med utbytesuniversitetet, kan du inte vara på utbyte hela läsåret). Hela utbytet måste ske under ett läsår, dvs. om du åker på utbyte för vårterminen kan du inte fortsätta ditt Erasmusutbyte följande höst.

I allmänhet är ett läsår i Europa 9–10 månader. Som utbytestid räknas endast introduktionen som ordnas av utbytesuniversitetet samt kursundervisningen och de första tentamina som följer omedelbart därpå. Omtentamina och essäer hör inte längre till utbytestiden. Exempelvis i Tyskland är en typisk utbytesperiod 1.10–28.2/1.4–31.7 (termin) eller 1.10–31.7 (läsår). Även om studierätten officiellt fortsätter till läsårets slut (i Tyskland 30.9) räknas inte augusti och september till utbytestiden om du inte har ett särskilt intyg över studier som ska genomföras under den tiden, eftersom normal undervisning inte ordnas i augusti och september. Till utbytestiden räknas endast den tid som studenten är närvarande vid utbytesuniversitetet. Studieprestationer som hör till utbytesuniversitetet men som utförts i hemlandet efter utbytestidens slut räknas t.ex. inte till utbytestiden.

Obligatorisk OLS-språktestning före Erasmus-utbytet

Europeiska kommissionen erbjuder högskolestudenter som deltar i Erasmus+-utbyte en möjlighet att studera de flesta EU-språken på nätet. Europeiska kommissionen testar samtidigt utvecklingen av studenternas språkkunskaper under vistelsen i utlandet. Det är obligatoriskt att delta i provet. Om studiespråket under ditt utbyte är något av de som listas här, kommer du att få en inbjudan till språkprovet per e-post.

Språkträning och språktester utförs på nättjänsten Online Linguistic Support (OLS). Studenten kan stärka sina språkkunskaper oberoende av tid och plats och få ut mer av sitt utbyte. Läs mer om språktest och språkkurser här.

Observera att OLS-språkkursen ersätter den kurs i studiespråket som möjligtvis ordnas före utbytet (pre-semester language course e.d.). Du kan alltså inte få ett Erasmusstipendium för språkkurser som ordnas före utbytet eftersom du kan delta i OLS-språkkursen.

Studentutbyte i Schweiz

Schweiz deltar inte i Erasmusprogrammet men Helsingfors universitet har enhetsspecifika avtal med schweiziska universitet. Studentutbyte i Schweiz räknas inte med i studentens personliga kvot för utbytesmånader inom Erasmusprogrammet. Du hittar utbytesavtalen med universiteten i Schweiz på Mobility Online under programmet Swiss-European Mobility Program.

Läs mer om mobilitetsstipendiet till Schweiz här.

Erasmus-utbytesplatser på universitetsnivå

Erasmus-utbytesplatser på universitetsnivå (Erasmus university-wide) 

Helsingfors universitet har också Erasmus-avtal på universitetsnivå. De här platserna kan sökas av studenter från alla fakultet. Ansökningstiderna, finansieringen av utbytet, bestämmelser om utbytets längd, och OLS-språktestet gäller för de här utbytena på samma sätt som i övriga Erasmus-utbyten. Läs därför noggrant också anvisningarna för dem ovan.

Nya destinationer för 2022-23

Vrije Universiteit Amsterdam, Universidad Complutense de Madrid, University College Cork, University of Padua, University of Tallinn, Utrecht University och Wageningen University.

Mera information om platser, språkkrav osv finns tillgängliga på finska och uppdateras på svenska senast 31.1.2022.

Tallinn Ülikool, Estland

Bilateralt avtal på universitetsnivå med ämnesspecifika begränsningar

Studienivå under utbytet kandidat- och magisterstuderande samt doktorander
Språkkrav Engelska
Kursutbud för utbytesstuderande  
HU:s minimikrav för studiepoäng under utbytet 5 ECTS / månad. Rekommendation är 30 ECTS / termin
Terminer Läsår: september-maj

 • Hösttermin: september-december/januari
 • Vårtermin: januari-maj
OBS!
 • Avtalet är inte öppet för studerande inom följande fakultet/program: juridiska fakulteten, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, medicinska fakulteten, veterinärmedicinska fakulteten, Urban Studies magistersprogram, studieinriktning på engelska inom kandidat- och magisterprogrammet i språk samt English Studies magistersprogram. Studerande inom dessa områden/program kan inte ansöka i utbyte genom detta avtal. 
 • Program vid Tallinn University som är med i avtalet
Utbytestid termin eller läsår
Utbytesplatser  5 platser för en termin eller 2 för ett läsår

University College Cork, Irland

Bilateralt avtal på universitetsnivå med ämnesspecifika begränsningar

Studienivå under utbytet kandidat- och maigisterstuderande
Språkkrav Engelska
Kursutbud för utbytesstuderande
HU:s minimikrav för studiepoäng under utbytet 5 ECTS / månad. Rekommendation är 30 ECTS / termin
Terminen Läsår: september-maj

 • Hösttermin: september- december
 • Vårtermin: januari-maj
OBS!
 • Det är inte möjligt att studera följande ämnen i Cork genom vårt avtal: Film Studies, Nursing, Dentistry tai Medicne
 • Avtalet är inte öppet för studerande inom följande fakultet/program: medicinska fakulteten,  veterinärmedicinska fakulteten, Urban Studies magistersprogram. Studerande inom dessa områden/program kan inte ansöka i utbyte genom detta avtal.
Utbytestied Termin eller läsår
Utbytesplatser  16 platser för en termin eller 8 för läsår.

Universitá degli studi di Padova, Italien

Bilateralt avtal på universitetsnivå med ämnesspecifika begränsningar

Studienivå under utbytet kandidat- och magisterstuderande samt doktorander
Språkkrav Italienska och engelska
Kursutbud för utbytesstuderande Instruktioner om hur du hittar kursinformation
HU:s minimikrav för studiepoäng under utbytet 5 ECTS / månad. Rekommendation är 30 ECTS / termin
Terminer Läsår: september-juli

 • Hösttermin september-januari/februari
 • Våretermin: februari-juli
OBS! Avtalet är inte öppet för studerande inom följande fakultet/program: juridiska fakulteten, medicinska fakulteten, pedagogiska fakulteten, veterinärmedicinska fakulteten, Urban Studies magistersprogram, studieinriktning på engelska inom kandidat- och magisterprogrammet i språk samt English Studies magistersprogram. Studerande inom dessa områden/program kan inte ansöka i utbyte genom detta avtal. 
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatse 25 platser för en termin eller 12 för ett läsår.

University of Latvia, Lettland

Bilateralt avtal på universitetsnivå med ämnesspecifika begränsningar

Studienivå under utbytet kandidat- och magisterstuderande samt doktorander
Språkkrav Engelska
Kursutbud för utbytesstuderande  
HU:s minimikrav för studiepoäng under utbytet  5 ECTS / månad. Rekommendation är 30 ECTS / termin
Terminer Läsår: september-maj

 • Hösttermin; september-december/januari
 • Vårtermin: januari-maj
OBS! Avtalet är inte öppet för studerande inom följande fakultet/program: juridiska fakulteten, pedagogiska fakulteten, veterinärmedicinska fakulteten, geografi, Urban Studies magistersprogram, studieinriktning på engelska inom kandidat- och magisterprogrammet i språk samt English Studies magistersprogram. Studerande inom dessa områden/program kan inte ansöka i utbyte genom detta avtal. 

 

Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser 8 platser för en termin eller 4 för ett läsår.

Universiteit Utrecht, Nederländerna

Bilateralt avtal på universitetsnivå med ämnesspecifika begränsningar

Studienivå under utbytet kandidat- och maigisterstuderande
Språkkrav Engelska
Kursutbud för utbytesstuderande Kurssök fakultetsvis
HU:s minimikrav för studiepoäng under utbytet 5 ECTS / månad. Rekommendation är 30 ECTS / termin
Terminer Läsår: september-maj

 • Hösttermin: september-januari
 • Vårtermi: februari-juni
OBS! Avtalet är inte öppet för studerande inom följande fakultet/program: medicinska fakulteten,  studieinriktning på engelska inom kandidat- och magisterprogrammet i språk samt English Studies magistersprogram. Studerande inom dessa områden/program kan inte ansöka i utbyte genom detta avtal.
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser 15 platser för en termin eller 7 för läsår.

Vrije Universiteit Amsterdam, Nederländerna

Bilateralt avtal på universitetsnivå med ämnesspecifika begränsningar

Studienivå under utbytet kandidat- och maigisterstuderande
Språkkrav Engelska
Kursutbud för utbytesstuderande Kurssök för utbytesstudenrande
HU:s minimikrav för studiepoäng under utbytet 5 ECTS / månad. Rekommendation är 30 ECTS / termin
Terminer Läsår: augusti-juli

 • Hösttermin: augusti-februari
 • Vårtermin: mars-juli
OBS! Avtalet är inte öppet för studerande inom följande fakultet/program: pedagogiska fakulteten, veterinärmedicinska fakulteten, kemi, fysik, Urban Studies magistersprogram, studieprogram i medicin, studieinriktning på engelska inom kandidat- och magisterprogrammet i språk samt English Studies magistersprogram. Studerande inom dessa områden/program kan inte ansöka i utbyte genom detta avtal. 
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser
15 platser för en termin eller 7 för läsår.

Wageningen University & Research, Nederländerna

Bilateralt avtal på universitetsnivå med ämnesspecifika begränsningar

Studienivå under utbytet kandidat- och magisterstuderande samt doktorander
Språkkrav Engelska
Kursutbud för utbytesstuderande Infromation om kurser hittar du under Courses and Minors
HU:s minimikrav för studiepoäng under utbytet 5 ECTS / månad. Rekommendation är 30 ECTS / termin
Terminer Läsår: augusti-juli

 • Hösttermin: augusti-februari
 • Vårtermin: februari-juli
OBS! Avtalet är inte öppet för studerande inom följande fakultet: humanistiska fakulteten, juridiska fakulteten, pedagogiska fakulteten, veterinärmedicinska fakulteten. Studerande inom dessa områden/program kan inte ansöka i utbyte genom detta avtal. 
Utbytestid Termin eller läsår.
Utbytesplatser 28 platser för en termin eller 14 för läsår.
Utbytesplatser Två platser för en termin eller läsår

University of Belgrade, Serbien

Bilateralt avtal på universitetsnivå med ämnesspecifika begränsningar

Studienivå under utbytet kandidat- och maigisterstuderande
Språkkrav Engelska
Kursutbud för utbytesstuderande Kursutbudet
HU:s minimikrav för studiepoäng under utbytet 5 ECTS / månad. Rekommendation är 30 ECTS / termin
Terminer Läsår: oktober-juni

 • Hösttermin: oktober-januari
 • Vårtermin: februari-juni
OBS! Avtalet är inte öppet för studerande inom program: studieinriktning på engelska inom kandidat- och magisterprogrammet i språk samt English Studies magistersprogram. Studerande inom dessa områden/program kan inte ansöka i utbyte genom detta avtal. 
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser  5 platser för en termin eller 2 för ett läsår

Universidad Complutense de Madrid, Spanien

Bilateralt avtal på universitetsnivå med ämnesspecifika begränsningar

Studienivå under utbytet kandidat- och magisterstuderande samt doktorander
Språkkrav Spanska B1
Kursutbud för utbytesstuderande Kurssök
HU:s minimikrav för studiepoäng under utbytet 5 ECTS / månad. Rekommendation är 30 ECTS / termin
Terminer Läsår: september-maj

 • Hösttermin: september- december/januari
 • Vårtermin: januari-maj
OBS! En del ämnesområden har högre språkkrav: Se här för mera information

Avtalet är inte öppet för studerande inom följande fakultet/program: pedagogiska fakulteten, veterinärmedicinska fakulteten, utbildningsprogram för psykologi (medicinska fakulteten) och Urban Studies magistersprogram. Studerande inom dessa områden/program kan inte ansöka i utbyte genom detta avtal. 

Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser 33 platser för en termin eller 16 för läsår.

University of Edinburgh, Storbritannien

Bilateralt avtal på universitetsnivå med ämnesspecifika begränsningar

Studienivå under utbytet Kandidatstuderande (magisterstuderanden kan inte ansöka)
Språkkrav Engelska
Kursutbud för utbytesstuderande
HU:s minimikrav för studiepoäng under utbytet 5 ECTS / månad. Rekommendation är 30 ECTS / termin
Terminer Läsåret: september - maj

 • Hösttermin: september - december
 • Vårtermin: januari - maj
OBS!
 • GPA/ medelbetyg minst 3.5
 • Juridiska fakulteten och fysik har sina egna Erasmus-avtal med Edinburgh och därför även separat kvot av utbytesplatser.
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser Två platser för en termin eller läsår.

Ludwig-Maximilians-Universität, München, Tyskland

Bilateralt avtal på universitetsnivå med ämnesspecifika begränsningar

Studienivå under utbytet kandidat- och magisterstuderande samt doktorander
Språkkrav Tyska/Engelska
Kursutbud för utbytesstuderande Kurser för utbytesstudenrande

Courses in English

HU:s minimikrav för studiepoäng under utbytet  5 ECTS / månad. Rekommendation är 30 ECTS / termin
Terminer Läsåret: oktober-juli

 • Hösttermin: oktober - februari
 • Vårtermin: april-juli
OBS!
 • Avtalet är inte öppet för studerande inom följande fakultet/program:  veterinärmedicinska fakulteten, Urban Studies magistersprogram studieinriktning på engelska inom kandidat- och magisterprogrammet i språk samt English Studies magistersprogram. Studerande inom dessa områden/program kan inte ansöka i utbyte genom detta avtal.
 • Följande program och ämnen vid LMU är inte med i avtalet: dentistry, biochemistry, English-taught master programmes in Psychology and some specialised Master programmes. Det finns ett begränsat antal platser i:  Medicine, Business Administration and English-taught Politics courses.  I några fall gäller särskilda högre antagningskriterier.
 • Språkkrav: Vid ansökan B1 i tyska (och engelska ifall du tar kurser på engelska). B2 rekommenderas i början av utbytesstudier. På kandidatnivå är kurserna huvussakligen på tyska, på magistersnivå finns mera utbud även på engelska.Det finns vissa undantag gällande språkkraven, se närmare här.
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser 30 platser för en termin eller 15 för läsår

Nordiska utbytesplatser på universitetsnivå

Nätverket av nordiska multiuniversitet Nordlys-nätverket är ett nordiskt utbytesnätverk för kandidat- och magisterexamensstuderande  från alla fakulteter. Nätverket är inte bundet till något ämne. Nätverket har ingått ett Erasmus-multilateral-avtal, som de flesta av nätverkets universitet gått med i. I tabellen nedan hittar du de nordiska universitet som är med i det här Erasmus-avtalet. Till de här utbytena hör ett Erasmus-stipendium och samma regler som för fakulteternas bilaterala Erasmus-avtal gäller. 

Till utbyten i Färöarnas universitet, som inte hör till Erasmus-avtalet, betalas Nordplus-stipendium. 

Du kan söka till utbyte genom Nordlys-nätverket, om ditt ämne inte har ett eget Nordplus-nätverk eller om ditt ämne inte har ett eget bilateralt Erasmus-avtal. Du kan också söka de här platserna om du vill studera vid ett nordiskt universitet som inte är med i ditt ämnes Nordplus-nätverk eller vill studera något annat än ditt ämnesområde. Märk att juridik, medicin, odontologi, veterinärmedicin vanligtvis bara kan studeras inom ämnesområdets egna avtal.

Ifall du vill studera en valbar studiehelhet under utbytet ska du själv kolla med ditt utbildningsprogram att utbytesstudierna kan räknas tillgodo i din examen. Kolla också i utbytesuniversitetets kursbeskrivningar att du uppfyller kursernas eventuella förhandskrav.

Nordlys-nätverket är alltså för dig om

 • ditt ämne inte har ett eget bilateralt avtal till utbytesuniversitetet som är med Nordlys-nätverket
 • du vill studera en valbar helhet under utbytet

Mer information får du per e-post på adressen studentexchange@helsinki.fi samt på Nordlys' hemsida.

Till Nordlys-utbyte väljs studerande i regel för en termin, två studerande för hösten och två för våren.

Danmark
  Things to consider before applying:
 
Aalborg University Restricted areas of study: Medicine, Sociology, Social Work and Psychology
 

Available places for Spring term 2023: 1 student

Aarhus University Restricted areas of study: Business, Economics, Pol Science, Law, Psychology and Medicine do not admit Nordlys students at all. Please check this page for our general prerequisites and restrictions: https://international.au.dk/education/admissions/exchange/admission-to-aarhus-university/course-information-prerequisites-restrictions
 

No available places for Spring term 2023

Roskilde University Restricted areas of study: Journalism
 

If you are interested in exchange in Spring term, apply already in February application round.

Too tight nomination deadline - no available places for Spring term 2023

University of Copenhagen Restricted areas of study: https://studies.ku.dk/visiting/nordic-exchange/course-information/restrictions-and-acdemic-reqirements/
 

If you are interested in exchange in Spring term, apply already in February application round.

Too tight nomination deadline - no available places for Spring term 2023

University of Southern Denmark
 

 

Restricted areas of study: Medicine
 

Available places for Spring term 2023: 2 students

University of Greenland (Ilisimatusarfik) Programmes offered: Business Economics program, Cultural & Social History program, Social Science program and Translation & Interpreting program. Note that only some courses are taught in English and the language of instruction is Danish.
 

https://uk.uni.gl/international/guest-students-at-ilisimatusarfik.aspx

Available places for Spring term 2023: 2+ students

University of the Faroe Islands Programmes offered:
 

 • Faculty of Faroese Language and Literature
 • Faculty of Education
 • Faculty of History and Social Sciences
 • Faculty of Science and Technology
 • Faculty of Health Sciences

Please note that skills in Faroese language is required!

Please contact studentexchange@helsinki.fi if you are interested. Exchange students are accepted case-by-case.

 
Island
  Things to consider before applying:
University of Akureyri
 

 

Available places for Spring term 2023: 2+ students

University of Iceland
 • Course selection must total 30 ECTS credits per semester, where at least 60% of courses are within the students’ major
 • Admission to the Earth Science programme is restricted to students that meet prerequisites of at least one year of geology or geophysics study. 
 • The faculties of Medicine, Nursing and Pharmaceutical Sciences are restricted to prior agreements between the exchanging faculties.
 • The faculties of Law and Economics do not accept undergraduate students. MBA is closed.
 • Courses in the English Language Programme are only available to exchange students majoring in English at their home university or students who are very proficient in English (except the course “English for Practical Purposes”).
 • Courses taught in Icelandic are generally not open to exchange students, (except Nordic students and students who are fluent in Icelandic and can speak, write and understand Icelandic).
 • If you are interested in exchange in Spring term, apply already in February application round.

Too tight nomination deadline - no available places for Spring term 2023

Reykjavik University
 • Restricted areas of study: MBA, MPM, Clinical Psychology, Iceland School of Energy.
 • Students can select courses from all departments, but must meet prerequisites for courses. 
 • Bachelor's level courses students must have finished the equivalent of at least 60 ECTS. 
 • BSc students cannot take MSc level courses in the School of Business unless they have completed 180 ECTS. There is some flexibility in other departments.
 • We do not accept students for thesis work, except where the student has pre-arranged with a Professor.
 • Minimi GPA requirements on a scale 1-10: School of Business 7.0, School of Law 6.5, School of Science and Engineering 7.0, School of Computer Science 7.0

Available places for Spring term 2023: 2 students

Norge
  Things to consider before applying:
NTNU – Norwegian University of Science and Technology
 • Restricted areas of study: Medicine, Architecture
 • Campuses on three locations: Trondheim, Gjøvik and Ålesund. Please make sure to take courses from only one campus!
 • Second degree level courses are usually only available to master’s level students.
 • NTNU cannot supervise Bachelor thesis work.
 • Nordic students will not be considered for student housing in the autumn semester. Normally, all students are allocated student housing in the spring semester.
 • If you are interested in exchange in Spring term, apply already in February application round.

Too tight nomination deadline - no available places for Spring term 2023

University of Bergen
 • Restricted areas of study: Faculty of Medicine, Faculty of Law, Faculty of Art, Music and Design.
 • Subject areas where there are other existing Nordplus networks.
 • If other suitable Nordplus networks exists, students are requested to use these networks.
 • If you are interested in exchange in Spring term, apply already in February application round.

Too tight nomination deadline - no available places for Spring term 2023

University of Oslo
 • Medicine, Health Sciences, Dentistry, Pharmacy and Geo Sciences might have restrictions.
 • Psychology and Biosciences courses are also in high demand.
 • See the overview of courses offered to international students here: https://www.uio.no/english/studies/courses/. The link provides an overview of course content, learning outcomes, prerequisites etc.
 • If you are interested in exchange in Spring term, apply already in February application round.

Available places for Spring term 2023: 3 students

University of Stavanger
 • Bachelor's students cannot take Master's courses.

Available places for Spring term 2023: 2+ students

UiT Arctic University of Norway (Tromsø)
 • Campuses on several locations, you can select courses in one city. Bachelor's students cannot take Master's courses.
 • Medicine is restricted
 • Some restrictions for Music and Art, please contact UiT if you are uncertain.
 • See the course catalogue for more specifics as well: https://en.uit.no/education/admissions/art?p_document_id=601694

Available places for Spring term 2023: 2+ students

University of Agder
 • Two campuses: Kristiansand and Grimstad. You may not choose courses across campuses.
 • No restrictions for programmes. Some programmes, like Outdoor Education, may be have limited places available. 

Available places for Spring term 2023: 2+ students

UNIS - The University Center in Svalbard, Spetsbergen
 • If you are chosen for exchange to UNIS you will be nominated to the Arctic university of Norway (UiT) and you will have to apply both to the Norwegian university you will be nominated to and also directly to UNIS. This is how the application procedure looks like.

Same quota with UiT (2+) for Spring term 2023

University of South-Eastern Norway
 • Restricted areas of study: No, only If any programs have pre-requirements (mostly engineering and IT programs).
 • If more than 4-5 student apply for the same program they might be split on different relevant programs.
 • Students must choose courses from one campus. 
 • Scandinavian speaking students are welcome to attend courses taught in Norwegian: https://www.usn.no/studier/finn-studier/.

Available places for Spring term 2023: 2+ students

 
Sverige

Observera att man i Sverige vanligtvis studerar bara en eller två kurser åt gången och de är vanligtvis 7,5 eller 15 sp och räcker antingen fem eller tio veckor. Det är viktigt att planera kurserna så, att tidtabellerna inte överlappar och att terminens kurser under hela terminen bildar helfart  (100 % study load) (får inte heller överskridas). Vanligtvis framgår det av kursbeskrivningen om den är en helfarts- eller halvfartskurs (50% eller 100% study load).

Exempel på lämpliga studieplaner:

 •     fyra 7,5 sp helfarts (100 % study load) fem veckors kurser efter varandra i terminen
 •     två 15 sp  helfarts (100 % study load) tio veckors kurser efter varandra i terminen
 •     två 7,5 sp helfarts (100 % study load) fem veckors kurser efter varandra + två 7,5 sp 50 % halvfarts (50 % study load) tio veckors kurser paralellt

Det här är det vanligaste studiesättet i Sverige, men kolla universitetets hemsida om det gäller just det universitet du vill åka till. Vid en del av universiteten i Sverige kan man inte byta kurser efter ansökan.

  Things to consider before applying:
Linköping University
 • Only courses at Faculty of Arts and Sciences available for Nordlys students.

Available places for Spring term 2023: 2 students

Uppsala University Restricted areas of study: 
 

 • Business Studies courses – entry requirements vary considerably. Please note the early application deadline!
 • Economics – no courses available from the Department of Economics.
 • Law courses – at least two years of prior full time Law studies are required.
 • Psychology courses – only a few courses taught in English with limited places
 • Sociology courses – no courses at Bachelor level are taught in English
 • Medicine courses – no entry-level courses are taught in English. Students must have a strong academic background within Medicine
  and meet the entry requirements described in the course description.
 • Natural Sciences courses including Physics, Chemistry, Biology and Engineering have few to no entry-level courses taught in English.
  Students must have a strong academic background within these subjects and meet the entry requirements described in the course description.
 • Students can apply for courses in Swedish, but might need to proof their Swedish language level.
 • Places on courses taught in Swedish for those with enough Swedish language skills can be offered if there are vacancies. Students will be
  notified of the decision only after the national (Swedish) admission process has been completed.

Available places for Spring term 2023: 1 student

Umeå University
 • The number of credits exchange students can be admitted to is restricted to 30 ECTS per term (with the exemption of Swedish for international students beginners’ course I or Swedish for international students, beginners’ course II, that can be added to 30 ECTS in other subjects).
 • Exchange students can only apply for courses on this web page: www.umu.se/en/education/exchange-students/search-courses/
 • To be accepted, it is necessary to fulfill the requirements of the course and there has to be available places. The requirements are stated under the course descriptions. You will find the course descriptions in the online course catalogue.

Available places for Spring term 2023: 2+ students

Lund University
 • Prerequisites for each course can be found on the website of the relevant department. Many courses require at least one year of full-time studies within the subject area.
 • Due to high demand at the School of Economics and Management admittance to a full-time course load cannot be guaranteed. This includes courses in Economics, Management and Business. Student who take courses at the School of Economics often take 15 ECTS at that faculty and 15 ECTS at other faculties.
 • Courses in Journalism are not available.
 • The Department of Industrial Design and the School ofArchitecture require three years of prior studies in the subject.
 • Faculty of Performing Arts, the Malmö Art Academy and the Faculty of Medicine mainly admit students withinspecific faculty/department agreements. The Faculty of Engineering is not able to receive students from University of South-Eastern Norway .
 • Danish and Norweigan speaking students cannot take Swedish Language Courses for exchange students (SVE).

Available places for Spring term 2023: 2 students

 

Örebro university
 • We cannot arrange any internships, except for teacher education students in the spring semester for a 5 week internship, they still though need to come for studies during the whole semester.
 • Medicine and Culinary Arts are restricted areas.

Available places for Spring term 2023: 2+ students

Luleå University of Technology
 • Restricted areas of study: Health science; Performing art (theater, dance); education
 • Most courses are held at Luleå campus, but there are also courses taught in English at Kiruna space campus and Piteå campus.
 • The courses  available in English are mainly senior undergraduate courses.
 • Two years of studies are required for all exchange students before attending LTU

Available places for Spring term 2023: 2+ students

Karlstad university
 • Nordlys students are welcome to apply to all courses taught in English for exchange students but are welcome to contact the International Office about the possibilities to study courses taught in Swedish.
 • Students applying to Karlstad University need to possess English skills equivalent to TOEFL test result, minimum score 213 (CBT), 575 (PBT) or 90 (IBT) or an IELTS test result with an overall band score of minimum 6.5 and no band score below 5.5, or B2 in the Common European Framework Reference (CEFR).

Available places for Spring term 2023: 2+ students

Mid Sweden University
 • Restricted areas of study: Graphic Design, Industrial Design, Nursing, Sports Science and Psychology.
 • Students can apply for courses in Swedish, but may need to prove their Swedish language level.

Available places for Spring term 2023: 2+ students

Linnaeus University Available places for Spring term 2023: 2+ students
Stockholm University
 • Law students need to have studied at least 120 credits of law or related areas in order to take law courses. 120 credits is equivalent to two years of full time studies. Courses offered by the Stockholm Business School and the Department of Law are very popular. Students should be flexible in their course selection.
 • If you are interested in exchange in Spring term, apply already in February application round.

Too tight nomination deadline - no available places for Spring term 2023

University of Gothenburg
 • Restricted areas of study: Faculty of business and law that has their own Nordplus agreements.

Available places for Spring term 2023: 1 student

 

Studentutbyte i Schweiz

Schweitz tar inte del i Erasmus-studentutbytesprogram men Helsingfors universitet har utbytesavtal på enhetsnivå med schweiziska universitet. Studentutbyte i Schweiz räknas därmed inte med i den personliga månadskvoten i Erasmus-programmet.

Du hittar utbytesavtalen med schweiziska universitet på Mobility Online under programmet Swiss-European Mobility Program.

Du kan läsa mera on mobilitetsstipendiet till Schweitz här (under Erasmus mobilitetsstipendiet).

Heyning-Roelli Foundation offers additional scholarships for students with limited resourses. These grants do not affect the regular exchange grant. NOTE: The University of Helsinki is not linked with the Foundation and is not responsible for information regarding the foundation. All questions regarding the foundation should be directed to the Heyning-Roelli Foundation. 

Nordplus-utbytesplatser i de nordiska och baltiska länderna

Nordplus ämnesnätverkens utbytesplatser i Norden och Balticum

Bli internationell utan att resa långt bort! Om du är intresserad av utbyte i de nordiska eller baltiska länderna, kan du bekanta dig med Nordplusprogrammet. Nordplus är Nordiska ministerrådets mobilitetsprogram, som är ämnat för högskolornas grundexamensstuderande. Forskarstuderande kan alltså inte åka via Nordplus.

Till Nordplus hör universitet och högskolor i Sverige, Norge (inklusive Spetsbergen), Island, Danmark (inklusive Färöarna och Grönland), Åland, Estland, Lettland samt Litauen.

Du kan åka på Nordplus-utbyte för 3–12 månader. Av grundad anledning kan du åka på utbyte för en kortare tid än en termin, t.ex. för att genomföra en enskild kurs som tar mindre än en termin. Om du vill söka till en kortkurs söker du i Mobility Online under programmet "Freemover short courses". Du hittar anvisningar för ansökan till kortkurser i Instruktioner för studerande.

Du kan även ansöka om utbyte till de nordiska länderna genom fakulteternas Erasmus-utbytesavtal och genom Nordlys-nätverkets utbytesavtal på universitetsnivå.  

Nordiska universitet och högskolor använder samma studiepoäng som Helsingfors universitet (ECTS).

Läs mer om Nordplus mobilitetsstipendiet här.

Nordplus-programmet

Nordplus-programmet består av självständiga nätverk mellan universitet och högskolor. Nätverken har byggts upp kring ett visst ämne. En av nätverkets högskolor är koordinator för nätverket och ansvarar exempelvis för utbetalningen av studenternas stipendier.

Nordplus-utbytet är avsett endast för huvudämnesstuderande inom nätverkens ämnesområden. Du kan alltså inte studera något annat ämne än ditt huvudämne under Nordplus-utbytet. Huruvida du kan åka på utbyte från ditt ämne beror på om enheten eller fakulteten som ditt ämne hör till är med i ett Nordplus-nätverk. Om din fakultet är med i ett eller flera Nordplusnätverk ser du dem nedan. Du kan också bläddra bland Nordplus-utbytesdestinationerna på Mobility Online.