Examensstruktur och examens omfattning

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Vid universitetet avlägger man först en lägre högskoleexamen (kandidatexamen) och sedan en högre högskoleexamen (magisterexamen). Efter magisterexamen är det möjligt att ansöka om rätt att genomföra påbyggnadsstudier och avlägga doktorsexamen. I denna anvisning redogörs för grundexaminas, dvs. lägre högskoleexamens och högre högskoleexamens uppbyggnad vid Helsingfors universitet.

Examens omfattning

Studiernas omfattning anges i studiepoäng. Studieavsnitten poängsätts enligt den arbetsmängd de kräver. En studiepoäng motsvarar ungefär 27 timmar arbete.

Examina är planerade så att de studerande genomför cirka 60 studiepoäng under ett läsår. Det betyder 1 600 timmar på årsnivå och att man studerar på heltid. Arbetsmängden motsvarar cirka 9 månader heltidsarbete.

Lägre högskoleexamen omfattar 180 studiepoäng och högre högskoleexamen 120 studiepoäng. Kandidatexamen kan bestå av högst 200 sp och magisterexamen kan bestå av högst 135 sp.

Exceptionell omfattningen av examen är i psykologie magisterexamen (150 sp) och i veterinärmedicine licentiatexamen (180 sp).

Omfattningen av examen i medicine licentiatexamen är 360 sp och i odontologie licentiatexamen 330 sp. I dessa utbildningar ingår inte lägre högskoleexamen.

Av vilka studier består examen?

Från examensstrukturen på ditt utbildningsprogram kan du se vilka studier du behöver genomföra för din examen. Du kan se examensstrukturen i slutet av denna sida genom att välja ditt utbildningsprogram från menyn ovan. Du ser din examens struktur samt uppgifterna om studiehelheter och studieperioder också i Sisu efter att du har utarbetat en studieplan. Du kan se hela undervisningsplanen för ditt utbildningsprogram på sidan Undervisningsplan och motsvarigheter för studier.

I alla kandidatexamina som kan avläggas vid Helsingfors universitet ingår:

 • minst 60 sp studier i utbildningsprogrammets vetenskapsområde: grundstudiernas omfattning är minst 25 sp och grund- och ämnesstudiernas omfattning sammanlagt minst 60 sp. I ämnesstudierna ingår en avhandling (6 sp) och ett mognadsprov.
 • minst 10 sp språk- och kommunikationsstudier
 • minst 3 sp studier i informations- och kommunikationsteknik
 • minst 10 sp arbetspraktik och studier som förbereder för expertuppgifter
 • en individuell studieplan i Sisu
 • nationell kandidatrespons
 • universitetets egen studentrespons
 • valfria studier från det egna utbildningsprogrammet eller från andra utbildningsprogram.

I alla magisterexamina som kan avläggas vid Helsingfors universitet ingår:

 • minst 60 sp fördjupade studier i utbildningsprogrammets vetenskapsområde, som inkluderar en avhandling på 30 sp och ett mognadsprov. Undantag: Avhandlingen för högre högskoleexamen i medicin, odontologi och veterinärmedicin omfattar 20 sp
 • Andra studier som kan vara studier i ett vetenskapsområde som hör till det egna utbildningsprogrammet eller andra utbildningsprogram, i den utsträckningen att examens minimiomfattning uppnås.
 • en individuell studieplan i Sisu
 • universitetets egen studentrespons.

I examen ingår även arbetslivs- och expertisstudier och karriärplanering.