Undervisningsplan och motsvarigheter för studier

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I undervisningsplanen för ditt utbildningsprogram definieras bl.a. din examens struktur och kunskapsmål samt innehållet, kunskapsmålen och metoderna för kunskapsbedömning i de studiehelheter och studieavsnitt som ingår i examen. Lär känna undervisningsplanen för ditt utbildningsprogram redan i början av dina studier och planera dina studier med hjälp av instruktionerna på sidan Studieplanering och ISP-handledning.

Du ser din examens struktur samt uppgifterna om studiehelheter och studieavsnitt också i Sisu efter att du har utarbetat en studieplan. Genom att välja ditt utbildningsprogram från menyn ovan får du en länk till hela undervisningsplanen för ditt program. Examensstrukturerna presenteras dessutom på sidan Examensstruktur och examens omfattning.

Undervisningen genomförs enligt undervisningsplanen. För varje studieavsnitt ordnas vanligtvis ett eller flera prestationssätt (t.ex. föreläsningskurs, tentamen, seminarium) under läsåret. Efter att studieavsnittet avlagts med godkänt resultat har du avlagt studieavsnittet i fråga och får ett vitsord.

Undervisningsprogram för varje läsår publiceras i två delar:

  • Det s.k. preliminära undervisningsprogrammet för nästa läsår publicerades i mars i Instruktioner för studerande. Det preliminära undervisningsprogrammet innehåller uppgifter om vilka studieavsnitt man kan studera under läsåret, i vilka perioder, på vilket språk och på vilket studiesätt. Preliminära utbildningsprogram för examensprogram publiceras på sidan Var hittar jag studieutbudet? och för Språkcentrum på sidan Språkcentrums språk- och undervisningsutbud.
  • De slutliga undervisningsprogrammen publiceras i Sisu och Studieutbud i regel före utgången av juni. Det slutliga undervisningsprogrammet innehåller uppgifter om tidpunkter, lokaler, lärare, undervisningsspråk, studiesätt och anmälningar.

Fakultetsråden fattar beslut om undervisningsplanerna, och de gäller alltid tre läsår. För närvarande ordnas all undervisning enligt undervisningsplanerna 2020–2023.

Om du genomför dina studier enligt den tidigare undervisningsplanen (2017–2020) eller om du har genomfört studier som är äldre än detta, kontrollera nedan de ersättande studieavsnitten i motsvarighetstabellerna för ditt utbildningsprogram. När undervisningsplansperioden byts har du rätt att övergå till att studera enligt den nya undervisningsplanen. Fakultetsrådet kan besluta om en tidsfrist för när studenten ska övergå till att studera enligt en nyare undervisningsplan.

Du hittar undervisningsplanerna för doktorandprogrammen på sidan Doktorsexamens omfattning och uppbyggnad.