Undervisningsplan och motsvarigheter för studier

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I undervisningsplanen för ditt utbildningsprogram definieras bl.a. din examens struktur och kunskapsmål samt innehållet, kunskapsmålen och metoderna för kunskapsbedömning i de studiehelheter och studieperioder som ingår i examen. Lär känna undervisningsplanen för ditt utbildningsprogram redan i början av dina studier och planera dina studier med hjälp av instruktionerna på sidan Studieplanering och ISP-handledning. Genom att välja ditt utbildningsprogram från menyn ovan får du en länk till hela undervisningsplanen för ditt program. Du ser din examens struktur samt uppgifterna om studiehelheter och studieperioder också i Sisu efter att du har utarbetat en studieplan. Examensstrukturerna presenteras dessutom på sidan Universitetsexamens omfattning och uppbyggnad.

Undervisningen genomförs enligt undervisningsplanen. För varje studieperiod ordnas vanligtvis ett eller flera prestationssätt (t.ex. föreläsningskurs, tentamen, seminarium) under läsåret. Efter att studieperioden avlagts med godkänt resultat har du avlagt studieperioden i fråga och får ett vitsord. Undervisningsprogram för varje läsår publiceras i två delar:

  • Det s.k. preliminära undervisningsprogrammet för nästa läsår publicerades i mars i Instruktioner för studerande. Det preliminära undervisningsprogrammet innehåller uppgifter om vilka studieperioder man kan studera under läsåret, i vilka perioder, på vilket språk och på vilket studiesätt. Preliminära utbildningsprogram för examensprogram publiceras på sidan Var hittar jag studieutbudet? och för Språkcentrum på sidan Språkcentrums språk- och undervisningsutbud.
  • De slutliga undervisningsprogrammen publiceras i Sisu och Studieutbud i regel före utgången av juni. På grund av coronavirusläget publiceras dock undervisningsprogrammen för läsåret 2021–2022 med en exceptionell tidtabell: utbildningsprogrammen för höstterminen publiceras före utgången av juli och för vårterminen före utgången av november. Det slutliga undervisningsprogrammet innehåller uppgifter om tidpunkter, lokaler, lärare, undervisningsspråk, studiesätt och anmälningar.

Fakultetsråden fattar beslut om undervisningsplanerna, och de gäller alltid tre läsår. För närvarande ordnas all undervisning enligt undervisningsplanerna 2020–2023. Om du studerar enligt den tidigare (2017–2020) undervisningsplanen eller har äldre studier, behöver du kontrollera ersättande studieperioder i motsvarighetstabellerna för ditt eget utbildningsprogram.

Du hittar undervisningsplanerna för doktorandprogrammen på sidan Doktorsexamens omfattning och uppbyggnad.