Flexibel studierätt (JOO)

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Avtalet för flexibel studierätt (JOO) är ett avtal mellan samtliga universitet i Finland. Avtalet ger grundexamens- och forskarstuderande möjlighet att inkludera studier från andra finländska universitet i sin examen. Information om andra universitetens JOO-studieutbud kan du hitta från deras websidorna.

JOO-studierna är avgiftsfria för studerande. Den studerande bör vara närvaroanmäld vid sitt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och bedriva studier vid ett annat universitet.

Instruktioner för dig som ansöker om JOO-studierätt vid Helsingfors universitet finns på vår websidorna.

Till JOO-mobiliteten planeras ändringar på nationell nivå. Ändringarna kommer att påverka vilka studier man kan söka om studierätt till vid andra universitet och själva ansökningsprocessen under läsåret 2022-23. Information om förändringar meddelas på dessa JOO-sidor.

Ansöknings- och behandlingstider (Helsingfors universitet som hemuniversitet)

För kandidat- och magisterstudenter ordnas två ansökningsperioder i året (fasta ansökningstider):

 • 1.3–15.4 (kl. 15.45) för nästa höstterminens studier
 • 1.9–15.10 (kl. 15.45) för nästa vårterminens studier

Ifall tidsfristen inte infaller på en vardag, går ansökningstiden ut följande vardag. Meddelande om beslutet skickas senaste 30.4/31.10.

Obs: Ifall mottagaruniversitetets ansökningstid går ut före 30.4 eller 31.10 ska du meddela om den exceptionella ansökningstiden per e-post på joo@helsinki.fi senast en månad innan mottagaruniversitetets ansökningstid går ut.

För forskarstuderande är ansökningstiden fortlöpande. Handläggningstiden är fyra veckor.

Kriterier för att stöda ansökningarna

Ansökningar om flexibel studierätt (JOO-studier) godkänns enligt följande kriterier: 

 • Du ska kunna inkludera JOO-studierna fullt i den grund- eller doktorsexamen (examens omfattning: kandidat 180 cr, magister 120, doktor 40 cr). Exceptionellt kan undantag göras då en studiehelhet överskrider rekommendationen dock så att helheten ännu kan inkluderas inom maximum omfattningen av examen:

 • Du ska kunna inkludera JOO-studierna i den grund- eller doktorsexamen som du närvaroanmält dig för.
 • JOO-studierna ska inte fördröja din utexaminering eller onödigt utvidga examen vid Helsingfors universitet.
 • Studierätt för JOO-studier beviljas endast för studier som inte kan genomföras vid Helsingfors universitet. Undantag är t.ex. möjligheten för studerande i engelsk- eller svenskspråkiga utbildningsprogram som vill genomföra kurser på engelska/svenska vid ett annat universitet vars motsvarande kurser vid Helsingfors universitet endast erbjuds på finska (t.ex. studier som ger behörighet samt kurser i främmande språk och kursenheter i filologi vars undervisningsspråk är finska).
 • Studiehelheter förordas endast för en helhet per examen (kandidat, magister, doktor).
 • JOO-studiehelhetens omfattning kan vara högst 60 studiepoäng.
 • Du ska ha minst 30 studiepoäng på ditt studieprestationsutdrag vid Helsingfors universitet. Ifall du inlett dina studier vid Helsingfors universitet direkt i en magister- eller doktorsutbildning, ska du ha genomfört 30 studiepoäng vid Helsingfors universitet eller bifoga ett studieprestationsutdrag för den tidigare examen till ansökan.
 • hur dina studier vid Helsingfors universitet har framskridit, studieframgången, din studieplan (ISP) och dina motiveringar för studiernas nödvändighet. Om du planerar att genomföra en studiehelhet ska du försäkra dig om och vid behov kontrollera med det mottagande universitetet att studierna utgör en helhet.
 • kurser vid Öppna universitetet förordas inte som JOO-studier.
 • JOO-studier förordas inte om din studierättighet vid Helsingfors universitet är tidsbunden, t.ex. om du är en utbytesstuderande.

Ansökningen

Joopas-nättjänsten har kommit ur bruk sedan 31.12.2021.

Ansöknings metod under året 2022: 

 • för kandidat och magister studerande E-form (blanketten är aktiv under ansökningstider)
 • för forskarstuderande är ansökningstiden fortlöpande och man måste använda Pdf/Word blanketter. Du ska ifyllda blanketten och skicka den med bilagor till joo[at]helsinki.fi.

Till ansökan bifogas följande bilagor:

 1. Studieplan i Sisu (Ingen skild bilaga krävs). Av en individuell studieplanen (ISP) bör framgå vilka obligatoriska och valbara kurser du ämnar genomföra och har genomfört. Märk tydligt ut i studieplanen JOO-studiernas andel i de valbara studierna. Mer om ISP och anvisningar om JOO-studiernas placering i Sisu
 2. Forskarstuderande ska bifoga också ett studierutdrag och ett godkännande för studieplanen av den ansvariga professorn

JOO-ansökan är en process i två steg och de inlämnade ansökningarna skickas in direkt till måluniversitetet. Sökanden kommer att meddelas om det beslutet via e-post. Den sökande får även eventuella ytterligare instruktioner angående ansökan till värduniversitetet.

Efter JOO-studier

Tillgodoräknandet och överföringen av studieprestationer till hemuniversitetets studieregister sker enligt hemuniversitetets anvisningar. Det är på studentens eget ansvar att ansöka tillgodoräknanadet. Efter att ha avslutat dina JOO-studier du för ha ett studieutdrag från hostuniverisitetet.

 

Kontaktuppgifter

Om du behöver mer information, vänligen kontakta Enheten för internationellt utbildgingssamarbete på joo@helsinki.fi.