Tillgodoräknande av studier och kompetens

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Tillgodoräknande avser det förfarande som tillämpas när du vill att kompetens som du förvärvat någon annanstans ska godkännas som en del av din examen. Du kan ansöka om tillgodoräknande genom att göra en ansökan om ersättande eller en ansökan om inkluderande. Läs dessa anvisningar noggrant innan du gör ansökan.

Om du är doktorand ska du följa de anvisningar om tillgodoräknande som riktar sig till doktorander

Vad betyder tillgodoräknande och vad kan räknas till godo?

Tillgodoräknande avser det förfarande som tillämpas när du vill att kompetens som du förvärvat ska godkännas som en del av din examen. Du kanske redan har kunskaper som du förvärvat genom studier vid en annan högskola, arbete eller hobbyer.

 • Du kan räkna till godo studier som du har genomfört vid andra högskolor i Finland (universitetFörsvarshögskolanyrkeshögskolor) eller utomlands. Studierna ska vara genomförda med godkänt betyg.
 • Du kan också räkna till godo kunskaper som du förvärvat till exempel i arbetslivet, genom förtroendeuppdrag eller hobbyer. Då talar man om kunskaper som förvärvats på annat sätt än genom formell utbildning.

Du kan ansöka om tillgodoräknande genom att göra en ansökan om ersättande eller en ansökan om inkluderande.

Ansökan om ersättande

Gör en ansökan om ersättande när du vill ersätta ett studieavsnitt eller en studiehelhet som ingår i din examen med kompetens som du förvärvat någon annanstans. En förutsättning för att ansökan om ersättande ska godkännas är att du har uppnått kunskapsmålen för de studier som ska ersättas.

Exempel: Du har genomfört en kurs vid en annan högskola som motsvarar ett studieavsnitt som ingår i grundstudierna i ditt utbildningsprogram. Du kan ansöka om tillgodoräknande genom att göra en ansökan om ersättande. Om ansökan godkänns får du en prestationsanteckning i studieregistret för det ersatta studieavsnittet och du behöver inte genomföra kursen på nytt.

Ansökan om inkluderande

Inkluderande betyder att kompetens som du förvärvat inkluderas i din examen. Inkluderande skiljer sig från ersättande på det sättet att dina kunskaper inte behöver motsvara ett studieavsnitt eller en studiehelhet i ditt utbildningsprogram, utan du använder studier eller kompetens som du förvärvat någon annanstans i din examen. Studierna eller kunskaperna som inkluderas ska vara på samma nivå som studierna i ditt utbildningsprogram och motsvara kunskapsmålen i examen. 

Exempel: Du har genomfört studier under internationellt utbyte som du vill inkludera i din examen. Studierna motsvarar inte direkt något studieavsnitt eller någon studiehelhet i ditt utbildningsprogram, men de lämpar sig som valfria studier. Du kan ansöka om tillgodoräknande genom att göra en ansökan om inkluderande. Om ansökan godkänns, inkluderas studierna som sådana i din examen och du kan placera dem i din studieplan. 

Tillgodoräknande av kunskaper som förvärvats på annat sätt än genom formell utbildning

Kunskaper som förvärvats på något annat sätt än genom formell utbildning kan vara resultatet av informellt lärande eller vardagslärande. Informellt lärande kan uppkomma genom till exempel fortbildning, kurser på arbetsplatsen och kurser inom det fria bildningsarbetet. Vardagslärande kan i sin tur uppkomma i samband med till exempel arbetserfarenhet, förtroendeuppdrag och hobbyer.

När du ansöker om att kunskaper som du förvärvat på något annat sätt än genom formell utbildning ska räknas till godo i din examen, ska du visa och dokumentera dina kunskaper på det sätt som du och läraren kommer överens om och visa att dina kunskaper uppfyller de kunskapsmål som ställs på studier som kan räknas till godo. Du måste eventuellt dessutom till exempel skriva en tentamen, sammanställa en portfolio, skriva en essä eller rapport eller delta i en intervju. Det kan också krävas att du fullgör inlärningsuppgifter eller andra motsvarande uppgifter.

Om du vill räkna till godo kompetens som du förvärvat på något annat sätt än genom formell utbildning ska du göra en ansökan om ersättande eller inkluderande i vanlig ordning. Till ansökan ska du också bifoga en beskrivning av hur de förvärvade kunskaperna motsvarar kunskapsmålen i dina studier. Om du ansöker om ersättande bedöms dina kunskaper enligt samma bedömningsskala som används för det studieavsnitt du vill ersätta.

Studentens digitalkompetens, språk- och kommunikationsstudier och pedagogiska studier för lärare

 • Studieavsnittet Studentens digitalkompetens (eller det tidigare ikt-körkortet) som omfattar 3 studiepoäng och som genomförts vid Helsingfors universitet eller Öppna universitetet ersätter motsvarande studieprestation som sådant. Om studieavsnittet redan har ingår i en studiehelhet eller en annan examen vid Helsingfors universitet, kan du placera det i din studieplan genom att göra en ansökan om inkluderande.
 • Språkstudierna i en tidigare högskoleexamen ersätter som sådana de språkstudier som examensförordningen kräver, med undantag för mognadsprovet. Om du har genomfört de obligatoriska språkstudierna som en del av en tidigare examen vid Helsingfors universitet, se avsnittet Tillgodoräknande av språk- och kommunikationsstudier (länk till avsnittet).
 • Observera att pedagogiska studier för lärare kan räknas till godo endast i högre högskoleexamen. Du kan inte ansöka om tillgodoräknande av de pedagogiska studierna i lägre högskoleexamen.

  Hur gamla får studier som tillgodoräknas vara?

  • Du kan inte räkna till godo och inkludera i din examen studier som är äldre än tio år. Tiden räknas från den dag då studieavsnittet genomfördes. I fråga om studiehelheter räknas tiden från den dag då det sista studieavsnittet som ingår i studiehelheten genomfördes. Studieavsnitt och studiehelheter gäller till utgången av den termin de föråldras. Utbildningsprogrammen kan också bestämma kortare giltighetstider än tio år för studieprestationerna.
  • Bestämmelsen om studieprestationernas giltighetstid gäller inte kunskaper som förvärvats på annat sätt än genom formell utbildning.  
  • Mer information om när studier föråldras finns i Instruktioner för studerande.

  Studieplanering och tillgodoräknande

  Det finns inga särskilda tidsfrister för att ansöka om tillgodoräknande, men det är bra att ta upp saken redan i början av studierna när du börjar göra upp din studieplan. Om du har allmänna frågor om tillgodoräknande kan du vända dig till din handledare. Om du har frågor gällande tillgodoräknande av ett specifikt studieavsnitt eller en studiehelhet kan du kontakta den ansvariga läraren. Ansökan om tillgodoräknande görs i universitetets studieförvaltningssystem Sisu.

  Innan du lämnar in en ansökan om tillgodoräknande lönar det sig att fundera över hur du tänker bygga upp din examen eller dina studier. Studier som tillgodoräknas blir en del av din examen, så du måste ha plats för dem i din studieplan.  Om du ser att du redan har sådana kunskaper som krävs för dina studier eller din examen, lönar det sig att ansöka om tillgodoräknande. Då framskrider dina studier snabbare och du behöver inte genomföra sådana studieprestationer på nytt vars innehåll du redan behärskar.

  Observera följande när du planerar tillgodoräkna studier eller kunskaper som du förvärvat någon annanstans: examens omfattning kan överskridas med högst 10 procent och utöver detta överskott kan du använda studier ända upp till följande 5 hela studiepoäng. En kandidatexamen (180 studiepoäng) får alltså högst omfatta 200 studiepoäng och en magisterexamen (120 studiepoäng) högst 135 poäng. Ansökningar om tillgodoräknande av studier som överskrider examens maximala omfattning behandlas inte.  Ett undantag är studenter som har inlett sina studier före 1.8.2017 och vars examina inte har en begränsad omfattning.

  Vid beräkningen av den maximala mängd tillgodoräknade studier som ryms med i din examen beaktas alla studieprestationer som registrerats före kontrolltidpunkten och som kan användas till din examen (även sådana som du inte har planerat använda för examen) samt de obligatoriska studier som fortfarande fattas.

  När kan jag ansöka om tillgodoräknande?

  • Du kan ansöka om tillgodoräknande av studier om du har studierätt vid ett utbildningsprogram vid Helsingfors universitet och är närvaroanmäld för den studierätt vars studier ansökan om tillgodoräknande gäller. Du kan också räkna till godo studier om du genomför en specialiseringsutbildning, specialistläkar-, specialisttandläkar- eller specialistveterinärutbildning, eller motsvarande utbildning.
  • Du kan också räkna till godo studier i de studier vid Öppna universitetet eller de fristående studier som du fått studierätt för. Om du ansöker om tillgodoräknande inom ramen för dina studier vid Öppna universitetet, läs Öppna universitetets anvisningar.
  • När du ansöker om tillgodoräknande av studier måste de studier som ersätts eller inkluderas ingå i din studieplan. Detta gäller inte dem som studerar vid Öppna universitetet, eftersom de inte använder studieplanen i Sisu. 
  • Om du tänker åka på internationellt utbyte ska du göra upp en studieplan på förhand och preliminärt komma överens om tillgodoräknandet vid ditt utbildningsprogram. Ansök om tillgodoräknande så fort som möjligt efter utbytesperioden.

  Antal studiepoäng som tillgodoräknas

  Inkluderade studier godkänns alltid i den ursprungliga omfattningen av prestationen.

  Ersättande studier godkänns i regel i en omfattning som motsvarar det studieavsnitt eller den studiehelhet som ska ersättas. Inga kompletterande prestationer kan krävas av dig om dina förvärvade kunskaper bedöms motsvara de studieavsnitt eller den studiehelhet som ska ersättas.

  Skillnaden i omfattning mellan det studieavsnitt som ska ersättas och den studieprestation som du genomfört på annat håll kan vara en studiepoäng, om det bedöms att kunskapsmålen har uppnåtts. Du kan exempelvis ha genomfört ett studieavsnitt på 4 studiepoäng vid en annan högskola som motsvarar ett studieavsnitt på 5 studiepoäng vid Helsingfors universitet. I detta fall tillgodoräknas studieprestationen i en omfattning av 5 studiepoäng.

  Om det under behandlingen av ansökan bedöms att de kunskaper som du förvärvat överstiger kunskapsmålen för det studieavsnitt eller den studiehelhet som ska ersättas både i fråga om innehåll och studiepoäng, kan du använda överskottspoängen till exempel i dina valfria studier. Du kan göra en ansökan om inkluderande för överskottspoängen.

  Partiellt tillgodoräknande

  Du kan beviljas partiellt tillgodoräknande i de fall där dina tidigare studier eller på annat sätt förvärvade kunskaper inte täcker hela studieavsnittet eller studiehelheten. I så fall ska du komplettera dina kunskaper och genomföra de studier i de områden som saknas på det sätt som anges i beslutet om tillgodoräknande. Vid behov kan du be om närmare anvisningar för genomförandet av prestationen av den lärare som gjort bedömningen. Namnet på läraren finns i beslutet för ansökan om tillgodoräknande på fliken Ansökningar och beslut under Min profil i Sisu. Namnet på den lärare som gjort bedömningen finns i beslutet under Beslutsfattare. Om du har bett om ett beslut per post, finns samma uppgifter om beslutsfattaren i pappersversionen av beslutet.

  Prestationen registreras i ditt studieregister i Sisu i enlighet med omfattningen av studieavsnittet. Prestationsdatumet är det datum då du har genomfört den kompletterande delen. Vitsordet ges av läraren som bedömer det partiella ersättandet men bedömningen ska ske enligt den bedömningsskala som anges i undervisningsplanen för det studieavsnitt som genomförs och bedömningen ska vara rimlig för studenten.

  Vad kan jag tillgodoräkna från en tidigare avlagd examen?

  Om du vill räkna till godo studier som ingår i en tidigare avlagd examen, är antalet studiepoäng som kan tillgodoräknas begränsat:

  • I en lägre högskoleexamen kan tillgodoräknas sammanlagt högst 90 studiepoäng som ingår i en tidigare avlagd högskoleexamen.
  • I en högre högskoleexamen kan tillgodoräknas sammanlagt högst 60 studiepoäng som ingår i en tidigare avlagd högskoleexamen.
  • Om du avlägger examen inom utbildningsprogrammet för medicin eller odontologi kan du tillgodoräkna studier för högst 150 studiepoäng som ingår i en tidigare avlagd högskoleexamen.
  • Om du har fått studierätt i antagningen av överflyttande studenter tillgodoräknas dina tidigare studier i sin helhet, eftersom den studietid du redan använt dras av från din studierätt.

  Du kan inte räkna till godo följande:

  • Studier som ingår i en tidigare avlagd lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen kan inte tillgodoräknas i en högre högskoleexamen som avläggs vid Helsingfors universitet.
  • Studier som ingår i en tidigare avlagd lägre eller högre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen kan inte tillgodoräknas i en vetenskaplig påbyggnadsexamen som avläggs vid Helsingfors universitet.
  • En avhandling som ingår i en högskoleexamen, ett mognadsprov eller en doktorsavhandling.

  Tillgodoräknande av språk- och kommunikationsstudier

  Läs mer om tillgodoräknande av obligatoriska språk- och kommunikationsstudier hos Språkcentrum om du planerar att

  • ersätta obligatoriska språk- och kommunikationsstudier som ingår i din kandidatexamen. Till dem hör det obligatoriska främmande språket i examen (4 sp), andra inhemska språket (3 sp) och kommunikationsstudier i modersmålet (3 sp).  
  • använda språkstudier som du genomfört vid andra finländska eller utländska universitet till språkstudiehelheter vid Språkcentrum. 
  • inkludera KiVAKO/KiVANET-kurser som du genomfört annanstans i din examen. 
  • inkludera språk- och kommunikationsstudier som ingår i en annan examen vid Helsingfors universitet.

  Om det i din examen ingår andra obligatoriska språkstudier utöver de som nämnts ovan ska du ansöka om tillgodoräknande i Sisu.

  • Ansök om ersättande om du vill ersätta ett av de alternativa studieavsnitten i examensstrukturen (t.ex. i magisterprogrammet i skogsvetenskaper); ansök om inkluderande om det i din examen går att välja språkstudier bland flera olika alternativ. 
  • Om du vill inkludera valfria språkstudier i din examen ska du göra en ansökan om inkluderande i Sisu.

  Tillgodoräknande av studier som genomförts i studentutbyte

  • Planera redan i förväg vilket studieår du tänker åka på studentutbyte och vilka studier du tänker genomföra under utbytet. Kom preliminärt överens om tillgodoräknandet vid ditt utbildningsprogram. Sisu-anvisningarna för utbytesstudier finns här.  
  • Om du har genomfört ett obligatoriskt studieavsnitt under utbytet ska du ansöka om tillgodoräknande enligt Sisus anvisningar om ersättande.
  • Om du under utbytet har genomfört en valfri helhet eller enskilda valfria studieavsnitt ska du ansöka om tillgodoräknande enligt Sisus anvisningar om inkluderande. I motsats till den allmänna Sisu-anvisningen behöver du inte bifoga utbytesuniversitetets studieutdrag separat för varje ansökan om inkluderande av valfria studier, utan Enheten för internationellt samarbete kan kontrollera studieutdraget i Mobility Online.  

  Omvandling av utländska studiepoäng till ECTS-poäng

  Tillgodoräknande av studier som ingår i en annan examen eller studiehelhet vid Helsingfors universitet

  Studier som genomförts vid Helsingfors universitet behöver i regel inte tillgodoräknas. Observera följande undantag: om du vill lägga till din studieplan sådana studier som redan ingår i en studiehelhet eller examen som du har genomfört vid Helsingfors universitet ska du göra en ansökan om inkluderande. Skriv i fältet för ytterligare uppgifter att ansökan gäller studier som genomförts vid Helsingfors universitet. I detta fall används undantagsvis ansökan om inkluderande i stället för ansökan om ersättande, eftersom en studieprestation i Sisu inte samtidigt kan ingå i två olika examina eller studiehelheter.

  Om du vill räkna till godo språkstudier som ingår i en tidigare avlagd examen vid Helsingfors universitet, se anvisningarna i avsnittet Tillgodoräknande av språk- och kommunikationsstudier (länk till avsnittet).

  Observera att det i regel inte är möjligt att använda ett studieavsnitt eller en studiehelhet två gånger i en och samma examen (till exempel kandidatexamen). Observera även de andra ovan nämnda begränsningarna och principerna för tillgodoräknande.

  Studentens digitalkompetens

  Studieavsnittet Studentens digitalkompetens (eller det tidigare IKT-körkortet) som omfattar 3 studiepoäng och som genomförts vid Helsingfors universitet eller Öppna universitetet ersätter motsvarande studieprestation som sådant. Om studieavsnittet redan har använts i en studiehelhet eller en annan examen vid Helsingfors universitet, kan du placera det i din studieplan genom att göra en ansökan om inkluderande. Skriv i fältet för ytterligare uppgifter att ansökan gäller studieavsnittet Studentens digitalkompetens som ingår i en tidigare avlagd examen vid Helsingfors universitet.

  Tillgodoräknande av studier vid Helsingfors universitets öppna universitet

  Om du har genomfört studier vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet, behöver du i regel inte ansöka om tillgodoräknande. Du kan placera studierna på rätt ställe i din studieplan genom att gå till fliken Ersättande studier i kursbroschyren och där välja studieavsnittet du genomfört vid Öppna universitetet.

  Observera att om studierna vid Öppna universitetet är registrerade som en studiehelhet, kan du inte plocka in enskilda studieavsnitt bland motsvarigheterna i Sisu. I det fallet ska du göra en ansökan om inkluderande. Efter att ansökan har godkänts är det ofta nödvändigt att också göra en ansökan om avvikande innehåll för att du ska kunna placera studierna på rätt ställe i din studieplan.

  Det rekommenderas att du inte ber att studier som du genomfört vid Öppna universitetet registreras som studiehelheter, om du har för avsikt att senare använda dem i en examen vid Helsingfors universitet.

  Ansökan om tillgodoräknande och behandling av ansökan

  Sisu-instruktion: Ansökan om tillgodoräknande

  Du ska själv ansöka om tillgodoräknande och visa dina kunskaper.

  • Ansök om tillgodoräknande enligt Sisus anvisningar och bifoga ett elektroniskt bestyrkta studieutdrag över de studier som du genomfört annanstans än vid Helsingfors universitet. 
  • Alternativt kan du lägga till en länk till dina studieprestationer i fältet ”Beskrivning”. Du får länken från dina egna prestationsuppgifter i tjänsten Min Studieinfo.
  • Bifoga också en beskrivning av det genomförda studieavsnittet. Ange kursens mål, innehåll och möjlig litteratur i fältet Prestationens beskrivning.
  • Om du ansöker om tillgodoräknande av kunskaper som du förvärvat på annat sätt än genom formell utbildning, ska du också bifoga en beskrivning av hur kunskaperna motsvarar kunskapsmålen för dina studier. 

  Du behöver inte lämna in intyg eller betyg i original, utan du kan bifoga dem i elektroniskt format. Var dock beredd på att du kan bli ombedd att visa upp originaldokumenten. 

  Ansökan om ersättande

  1. Gå igenom strukturen för dina studier och din studieplan när du inleder studierna och under studiernas gång. Genom att läsa kunskapsmålen i studieavsnittens beskrivningar märker du om du redan behärskar kunskapsstoffet i ett studieavsnitt eller en studiehelhet. Du kan också diskutera med din ISP-handledare om du har möjlighet att ansöka om ersättande.  
  2. Läs anvisningarna om tillgodoräknande.
  3. Gör en ansökan om ersättande i Sisu enligt anvisningarna om ersättande. 
  4. En administratör vid Studentservicen tar ansökan till behandling i Sisu och skickar den till den ansvariga läraren för bedömning. 
  5. Den ansvariga läraren bedömer prestationen och meddelar sitt beslut om godkännande eller avslag till Studentservicen, där administratören registrerar beslutet i Sisu. 
  6. Beslutet meddelas dig inom 30 dagar i Sisu. Behandlingstiden för ansökningar som lämnas in under sommaren mellan den 1 juni och den 31 augusti kan vara längre än en månad. Om ansökan har godkänts syns de ersatta studierna bland dina studieprestationer.
  7. Om du har fått avslag på din ansökan, har du rätt att lämna in en begäran om omprövning i enlighet med examens- och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universitet

  Ansökan om inkluderande

  1. Bekanta dig med examens struktur i ditt utbildningsprogram och med undervisningsplanen. Om du har genomfört studier till exempel vid en annan högskola eller under studentutbyte och de motsvarar examensfordringarna, kan du ansöka om inkluderande. Du kan också diskutera med din ISP-handledare om du har möjlighet att ansöka om inkluderande.  
  2. Läs anvisningarna om tillgodoräknande. 
  3. Gör en ansökan om inkluderande i Sisu enligt anvisningarna om inkluderande
  4. En administratör vid Studentservicen behandlar ansökan i Sisu och fattar beslut om inkluderande.  
  5. Beslutet meddelas dig inom 30 dagar i Sisu. Behandlingstiden för ansökningar som lämnas in under sommaren mellan den 1 juni och den 31 augusti kan vara längre än en månad. Om ansökan har godkänts syns de inkluderade studierna bland dina studieprestationer.
  6. Om du har fått avslag på din ansökan, har du rätt att lämna in en begäran om omprövning i enlighet med examens- och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universitet

  Bedömning av studier som ska räknas till godo

  • För studier som räknats till godo får du samma vitsord om de har bedömts med samma vitsordsskalor som används vid Helsingfors universitet. Skalan är 0–5, godkänd-underkänd, och i skriftliga och muntliga kunskaper i andra inhemska språket är skalan goda kunskaper – nöjaktiga kunskaper – underkänd. I annat fall bedöms de tillgodoräknade studierna med vitsordet godkänt.

  Rådgivning

  Du får rådgivning i frågor som gäller tillgodoräknande hos Studentservicen vid din fakultet. Om det är bråttom med behandlingen av ansökan, ska du meddela studentservicen vid din fakultet. Kontakta studentservicen också ifall du har problem med att göra ansökan elektroniskt. Om du inte kan göra ansökan i Sisu på grund av brister i tillgängligheten, ska du kontakta universitetets kontaktpersoner i tillgänglighetsfrågor. Mer information om individuella arrangemang.

  Språkcentrum ger rådgivning om tillgodoräknande av obligatoriska språk- och kommunikationsstudier som ingår i examen, tillgodoräknande av studiehelheter i språk vid Språkcentrum och inkluderande av KiVAKO-kurser. Ansökningar om tillgodoräknande av andra språkstudier behandlas av studentservicen vid din egen fakultet.