Individuella arrangemang vid tentamina

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Denna anvisning beskriver individuella arrangemangen vid tentamina.

Individuella arrangemang är ett individuellt stöd i studierna som man kan behöva om man har någon form av nedsatt funktionsförmåga, en skada som orsakats av långvarig sjukdom, läs- eller skrivsvårigheter eller någon annan form av nedsatt kognitiv förmåga. Individuella arrangemang är ingen orsak att ge avkall på kunskapsmålen, utan syftet med arrangemangen är att de ska hjälpa dig att nå dina mål.

Denna sida förklarar de individuella arrangemang vid tentamina. Den här länken tar dig tillbaka till en sida om andra individuella undervisningsarrangemang.

Vad innebär individuella arrangemang vid tentamina?

Individuella arrangemang som beviljas på basis av läkarintyg eller motsvarande expertutlåtande kan t.ex. vara 

 • Extra tid vid tentamen
  • Expertgruppen för individuella arrangemang rekommenderar att man får 30 minuter extra tid för tentamina som är kortare än 3 timmar och 1 timme extra tid för tentamina som räcker 3 timmar eller mer. Det går att avvika från rekommendationen av grundad anledning.
  • Den som ordnar tentamen bestämmer om den extra tiden ska placeras före det allmänna tentamenstillfällets början eller efter tillfällets slut. (Rektors beslut HY/5740/00.00.06.00/2022)
  • Obs! Extra tid på grund av läs- eller skrivsvårigheter beviljas bara för tentamina som kräver läsning och skrivning, inte t.ex. för muntliga tentamina!
 • Användning av dator eller annat hjälpmedel vid tentamen  
 • Mindre eller avskilt rum vid tentamen 
 • Alternativa prestationssätt 

Hurdant intyg behöver du för individuella arrangemang?

När du kommer överens om individuella arrangemang ska du visa upp ett utlåtande av en läkare eller annan hälsovårdsexpert, av vilket framgår funktionshindrets eller sjukdomens art och behovet av individuella arrangemang. Du kan också visa upp en rekommendation av studiepsykologen eller expertgruppen för individuella arrangemang om du har en sådan. Alternativt kan du lämna in studentexamensnämndens motsvarande beslut om individuella arrangemang.

För att visa lässvårigheter eller skrivsvårigheter räcker det med ett utlåtande från en speciallärare, psykolog eller talterapeut. På webbplatsen för föreningen Helsingin seudun erilaiset oppijat ry HERO kan du läsa mera (på finska) om läs- och skrivsvårigheter och hur de diagnostiseras. Den som utfärdar intyget ska ange studentens namn och personbeteckning och kortfattat beskriva orsaken till behovet av individuella arrangemang. Det är också bra om det av intyget framgår vilka slags praktiska arrangemang studenten skulle ha nytta av i sina studier.

Observera att du inte har rätt till individuella arrangemang i studierna eller vid tentamina förrän du har lämnat in ett läkarutlåtande eller ett jämförbart expertutlåtande! Den som ansvarar för individuella arrangemang vid tentamina kan vid behov begära ytterligare redogörelser med anledning av utlåtandena och/eller de dokument som lämnats in.

Inlämning av expertutlåtande

Du ska komma överens med Studentservicens kontaktpersoner för tillgänglighet om att lämna in intyg av läkare eller motsvarande expert per e-post. Kontakta serviceadressen för individuella arrangemang. Den Studentservicens kontaktpersoner för tillgänglighet skickar anvisningar om hur du ska lämna in intyget.

Efter att du har skickat in intyget registreras uppgifterna om vilka individuella arrangemang som stöder dina studier, så att personerna som ansvarar för individuella arrangemang har tillgång till dem. Därefter får du instruktioner för hur du ska göra inför kommande tentamina.

Du ska be om individuella arrangemang i god tid, senast 10 dagar före tentamen. Du kan i ett och samma meddelande begära individuella arrangemang för alla tentamina i en kurs samtidigt och/eller för utbildningsprogrammets alla tentamina fram till slutet av följande kalendermånad. När det gäller individuella arrangemang i undervisningen lönar det sig att i så god tid som möjligt kontakta kursens lärare eller den som i kursbeskrivningen anges som ansvarig. Om en begäran om individuella arrangemang skickas in efter utsatt tid är det inte säkert att arrangemangen går att genomföras.

Tentamensservicen kan bekräfta för läraren att du har rätt till individuella arrangemang, men diagnoserna som rätten grundar sig på meddelas inte. Om behovet av individuella arrangemang är bestående räcker det med ett intyg för hela studietiden.

Individuella arrangemang vid undervisningsrelaterade tentamina som kräver fysisk närvaro

När det gäller tentamina som ordnas i samband med undervisning och som kräver fysisk närvaro ska du i god tid komma överens om individuella arrangemangen med kursens lärare eller med den som i kursbeskrivningen anges som ansvarig. När du kommer överens med läraren om de individuella arrangemang du behöver i undervisningen ska du samtidigt berätta vilka individuella arrangemang du behöver i den fysiska tentamen. Observera också att om kursens målsättningar tillåter det kan läraren även föreslå ett alternativt prestationssätt i stället för tentamen. 

Läraren kan be att få se ett intyg över att du har rätt till de individuella arrangemang du begär. Läraren får inte ta en kopia av ditt intyg.

Kontakta serviceadress för individuella arrangemang i följande fall:

 • om du inte vill visa intyget för läraren
 • om det gäller individuella arrangemang vid Juridiska fakultetens mellanförhör. 

Om du behöver ett avskilt rum för att skriva tentamen, och grunderna för ditt behov har påvisats av en läkare, ska du senast 10 dagar före tentamen kontakta serviceadress för individuella arrangemang. Extra tid är inte en grund för avskilt rum!

Ditt meddelande ska innehålla åtminstone följande uppgifter: 

 • enheten/arrangören (fakulteten) som ansvarar för tentamen
 • tentamens namn, kod och tidpunkt
 • tentatorns namn och e-postadress
 • vilka individuella arrangemang du behöver 
 • ditt eget namn och studentnummer.

Kom ihåg att ge ditt meddelande en tydlig rubrik, t.ex. ”Avskilt rum för kurstentamen 31.1.2021, Centrumcampus”.

Tentamensservicens kontaktpersoner för tillgänglighet besvarar din begäran och frågar mera vid behov. I svaret får du närmare information om de individuella arrangemang som ordnas för dig vid tentamen. 

Individuella arrangemang vid webbtentamen, t.ex. Moodle eller MOOC

När det gäller webbtentamina som ordnas i samband med undervisning ska du komma överens om individuella arrangemangen med kursens lärare eller med den som i kursbeskrivningen anges som ansvarig. Läraren och utbildningsprogrammet ansvarar för att ditt behov av extra tid antecknas för webbtentamen.

Läraren kan be att få se ett intyg över att du har rätt till de individuella arrangemang du begär. Läraren får inte ta en kopia av ditt intyg.

Kontakta serviceadress för individuella arrangemang i följande fall:

 • om du inte vill visa intyget för läraren
 • om det gäller individuella arrangemang vid Juridiska fakultetens mellanförhör. 

Individuella arrangemang vid allmänna tentamina (fysisk tentamen)

I fråga om en allmän tentamen som ordnas som fysisk tentamen ska du komma överens om individuella arrangemangen med Tentamensservicens kontakpersoner för tillgänglighetDu ska be om individuella arrangemang i god tid, dock senast 10 dagar före tentamen. Du kan i ett och samma meddelande begära individuella arrangemang för alla tentamina i en kurs samtidigt och/eller för utbildningsprogrammets alla tentamina fram till slutet av följande kalendermånad. 

Ditt meddelande ska innehålla åtminstone följande uppgifter: 

 • enheten/arrangören (fakulteten eller Öppna universitetet) som ansvarar för tentamen
 • tentamens namn, kod och tidpunkt
 • tentatorns namn och e-postadress
 • vilka individuella arrangemang du behöver 
 • ditt eget namn och studentnummer.

Kom ihåg att ge ditt meddelande en tydlig rubrik, t.ex. ”Extra tid vid allmän tentamen 31.1.2021, Centrumcampus”.

Tentamensservicens kontaktpersoner för tillgänglighet besvarar din begäran och frågar mera vid behov. I svaret får du närmare information om de individuella arrangemang som ordnas för dig vid tentamen. 

Om du har bett om individuella arrangemang för en tentamen som du inte kan delta i ska du omedelbart avboka individuella arrangemangen genom att meddela den kontakpersoner för tillgänglighet.

 

Individuella arrangemang vid Examinarium-tentamen

Extra tid att skriva tentamen

Kontakta tentatorn eller utbildningsprogrammet. Du ska också bevisa för tentatorn att du har rätt till extra tid. Det går att skriva tentamen med extra tid i de allmänna Examinarium-salarna. De specialanpassade Examinarium-salarna är inte avsedda för studenter som endast behöver extra tid. 

Tillgänglig tentamenssal

Information om tillgängliga byggnader och tentamenssalar finns på lokalbokningens webbsida. (på finska och engelska).
De specialanpassade Examinarium-salarna är inte avsedda för studenter som endast behöver en tillgänglig tentamenslokal. 

Specialanpassade Examinarium-salar

Om du i en Examinarium-tentamen behöver andra individuella arrangemang än extra tid eller en tillgänglig tentamenslokal, ska du senast 10 dagar före tentamen kontakta Tentamensservicens kontaktpersoner för tillgänglighet.

Behovet av individuella arrangemang kan gälla t.ex. att kunna ta mediciner eller äta matsäck under tentamen, att gå till toalett under tentamentstiden, behov av ett avskilt rum eller behov av hjälpmedel för att kunna besvara provfrågorna. Du måste dock bevisa din rätt till individuella arrangemang före tentamen. 

Tentamensservicens specialanpassade tentamensrum har Examinarium-datorer (Vik och Centrumcampus) som är avsedda för studenter som inte kan skriva tentamen i de allmänna Examinarium-salarna. För att kunna boka en Examinarium-dator i ett specialanpassat tentamensrum måste du först ha kontaktat den tentamensservicens kontaktpersoner för tillgänglighet på serviceadressen! 

Specialanpassade tentamensrum

Många individuella arrangemang går att genomföra i de allmänna tentamenssalarna, t.ex. extra tid eller en tillgänglig skrivplats, eller genom att komma överens om alternativa prestationssätt med läraren. I en allmän tentamenssal är det tillåtet att använda egna öronproppar.

Kontakta serviceadress för individuella arrangemang i följande fall:

 • om du för tentamen behöver sådana individuella arrangemang som inte går att genomföra i en allmän tentamenssal
 • om ditt ärende gäller specialanpassade tentamensrum.

De specialanpassade tentamensrummens läge och utrustning

Helsingfors universitet har specialanpassade tentamensrum som är reserverade för studenter som behöver skriva sin tentamen i ett avskilt rum. På Centrumcampus ligger det specialanpassade rummet i Porthania på adressen Universitetsgatan 3, 3:e våningen (tillgänglig med hiss eller via Kajsabiblioteket). Motsvarande rum finns också på andra campus.

I de specialanpassade tentamensrummen kan man avlägga många slags tentamina. Du blir mottagen av antingen Tentamensservicens personal eller en timavlönad tentamensövervakare. Rummet har övervakningskameror med inspelningsfunktion. Det finns också anropsknapp och/eller en mikrofon som man kan kontakta övervakaren med t.ex. för toabesök.

Om du vill att vi kontaktar dig angående de specialanpassade tentamensrummen ska du skicka en kontaktbegäran till tentamensservicens kontakpersoner för tillgänglighet.

 

Serviceadress för individuella arrangemang

Tentamensservicens individuella arrangemangsansvariga och studentservicens kontaktpersoner i tillgänglighetsfrågor nås på serviceadressen specialneeds@helsinki.fi

Om ditt meddelande innehåller känslig information rekommenderar vi att du använder krypterad e-post. Närmare instruktioner för hur du använder skyddad e-post finns på universitetets Helpdesks webbplats.