Tenter | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

Tent är ett av de mest traditionella sätten att genomföra universitetsstudier. Det är ett skriftligt förhör där den studerande svarar på frågor som gäller kursföreläsningar, kurslitteratur och eventuellt annat kursmaterial.

Information om tidpunkten för en tent, tentator (= läraren som utarbetar tentfrågorna och bedömer tentsvaren) och tentlitteraturen finns på kursens kurssida. I studierätten ingår vanligen tre alternativa tentdagar.

På den här sidan finns information om olika tenter vid Öppna universitetet, om hur du klarar av en tent samt bedömningen av en tent.

Webbtent

 

En webbtent kan innehålla skriftliga uppgifter, flervalsuppgifter eller kombinationer av dessa. 

Tidpunkterna för webbtenter hittar du på kursens kurssida och i webblärmiljön. En webbtent börjar och slutar vid det klockslag som anges i studieprogrammet. I regel behöver man inte anmäla sig separat till en webbtent. 

Om du behöver specialarrangemang i en webbtent (t.ex. extra tid) ska du komma överens om det i god tid på förhand. Mer information och anvisningar: Specialarrangemang stöder studerande

Anvisningar för Moodle-webbtenter

 • Du behöver dator och nätanslutning för att kunna delta i en webbtent.
 • Tenten utförs i kursens Moodle. Inloggningen i Moodle kräver att du har ett giltigt användarnamn vid Helsingfors universitet. Se: Användarnamn vid Helsingfors universitet 
 • När webbtenten börjar öppnas tentens svarsfält och du får se frågorna.
 • Du får använda litteratur, läromaterial och webbkällor under tenten.
 • Förbered dig väl till tentamen, eftersom frågorna är omfattande och ofta kräver att du ska tillämpa eller jämföra information.
 • Du kan skriva tentsvaret direkt på webbtentens svarssida eller först skriva det i ett ordbehandlingsprogram och sedan kopiera det till svarsfältet.
 • Närmare instruktioner hittar du i kursens Moodle.
 • Vid bedömningen av studieprestationer och genomförandet av tenten iakttas Helsingfors universitets anvisningar. Plagiat i tentsvar leder inte bara till att prestationen underkänns utan också till vidare åtgärder. Läs mer: Plagiering och tentamensfusk

Läs mer om webbstudier:

Saltenter vid Helsingfors universitet

På grund av covid-19-epidemin ordnas för närvarande inga närtenter vid Öppna universitetet. Anvisningar om närtenter publiceras på den här sidan senare.

I den gemensamma undervisning som ordnas inom  ett utbildningsprogram kan ingå saltenter också sommaren och hösten 2021. I de här fallen ska de anvisningar som ges inom utbildningsprogrammet följas. Du hittar de instruktioner du behöver på kursens kurssida.

Tentamen i Examinarium

Examinarium är ett elektroniskt tentamensystem där du kan tentera under en tidpunkt som du själv väljer. Tentamen sker i ett särskilt utrymme där det finns en dator som du skriver tenten på. Utrymmet har en inspelande tentövervakning.

Anvisningar om tentamen i Examinarium

Tenter vid samarbetsinstitut

Om du studerar vid öppna universitetets samarbetsinstitut (till exempel vid medborgar- eller arbetarinstitut, sommaruniversitet eller folkhögskola), följer du institutets egen praxis i fråga om tenter.

Vid behov får du mer information och anvisningar från institutet i fråga.

Överförda tenter

Du kan också skriva tenter för andra läroanstalter på Öppna universitetets tenttillfällen. Tenten arrangeras med den ifrågavarande läroanstaltens och tentatorns samtycke.

 Överförda tenter är avgiftsbelagda (75 €/tentamen).

Kom överens om arrangemangen för en överförd tent med Tentamensbyrån: avoin-tentit@helsinki.fi.

Överförda tenter våren och sommaren 2022: 

 • 16.2.2022 klo 16.30-20.30
 • 16.3.2022 klo 16.30-20.30
 • 27.4.2022 klo 16.30-20.30
 • 11.5.2022 klo 16.30-20.30
 • 8.6.2022 klo 16:30-18:30
 • 15.6.2022 klo 16:30-18:30
 • 6.7.2022 klo 15:30-19:30
 • 27.7.2022 klo 15:30-19:30

Utvärdering av tenter och registrering av studieprestationer

Efter en tent ska tentatorn granska och bedöma tentsvaren. Studieprestationerna registreras i Helsingfors universitets register över studieprestationer inom 4-6 veckor från tenten.

Läs mer: 

Så här klarar ​​​​​​​du av en tent

Ett bra tentsvar

 • Av tentsvaret ska det framgå att du läst och förstått kursens föreläsningar och boken eller materialet som tenteras. 
 • Tentsvaret ska svara på tentfrågan eller uppgiftens rubrik. Observera särskilt om du i uppgiften ombeds jämföra, analysera eller diskutera. Då ska  du konstruera ditt svar enligt det.
 • Ett bra tentsvar är komprimerat och stringent, logiskt och klart. Det är innehållet som är  det avgörande, inte till exempel svarets längd. 
 • Redogör för ämnet tydligt på svenska, finska eller engelska, men så att du använder de centrala begreppen och teorierna i läroämnet.

Planering och slutförande av tentsvar

I början av tenten kan det ibland kännas som om du inte kan svara på frågorna. Allt du har tillägnat dig finns dock i minnet – du behöver är att få fram det. Det är därför bäst att börja tenten i lugn och ro genom att planera svaren.

Tips för planeringen av tentsvar:

 • Dela upp konceptpappret i delar och skriv rubriken på respektive fråga på separat papper/i varje del. Samla ihop allt som hör ihop med vissa frågor i rätta sammanhang i punktform. Eller rita en tankekarta, en bild eller ett schema som hör ihop med frågorna – enligt vad som känns mest naturligt för dig.
 • Beräkna hur mycket tid du i genomsnitt har på dig att skriva varje svar. Det är bra att planera sin tid också före tenten.
 • Gå från den lättaste frågan till den svåraste.
 • Planera vid varje svar hur och i vilken ordning du redogör för ämnet.
 • Var noga med att svara på alla frågor och att du har med allt det du planerat att ha med.
 • Läs igenom tentamenssvaren innan du lämnar in dem. Gör behövliga rättelser och tillägg.

Första hjälpen i svåra stunder

 • Om du inte minns en viss sak ska du inte försöka tvinga fram svaret utan låta det vila en stund. Om det gäller en liten detalj är dess betydelse knappast avgörande för helheten. Större saker minns man ofta när man koncentrerar sig och gör olika slutledningar. Svaret kan också klarna medan du svarar på andra tentfrågor.
 • Om det verkar som om tiden skulle ta slut ska du besvara de återstående frågorna kort med hela meningar. Fundera på vad som är det mest centrala i sammanhanget.
 • Alla har sin egen stil. Koncentrera dig bara på ditt eget svar.
 • Om du är trött eller inte orkar koncentrera dig kan du hålla en liten paus.