Individuella arrangemang stöder studerande

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Här får du information om individuella arrangemang som kan stödja dig i studierna. Det måste alltid finnas tillräckliga och påvisbara grunder samt ett verkligt behov av individuella arrangemang. Om du är osäker på huruvida du har rätt till individuella arrangemang kan du kontakta kontaktpersonen för tillgänglighet per e-post (specialneeds@helsinki.fi). Om din e-post innehåller känslig information, använd konfidentiell e-post.

Vad avses med individuella arrangemang?

Individuella arrangemang är stöd för studierna som kan behövas t.ex. vid rörelse- eller funktionsnedsättning, som följd av långvarig sjukdom, eller på grund av utmaningar med läsning och skrivning eller kognitiva svårigheter.

Med individuella arrangemangen avses praktiska åtgärder som kan gälla undervisning, handledning eller tentamina. Vid bedömningen av kunskaperna omfattas alla av samma kriterier, och eventuella individuella arrangemang inverkar inte på bedömningen.

Individuella arrangemangens innehåll och genomförande bestäms av dina individuella behov och situationen. Individuella arrangemang är till exempel:

  • extra tid för tentamen eller för att lämna in uppgifter
  • användning av dator vid tentamen
  • ett mindre eller separat tentamensutrymme
  • alternativa sätt att utföra studierna

Syftet med de individuella arrangemangen är att stöda dig att uppnå de kunskapsmål som krävs i kurser och examen.

Om din sjukdom eller skada som påverkar studierna är kortvarig eller tillfällig är det inte frågan om individuella arrangemang. Istället kan du vara i kontakt med handledande lärare eller studentservicen för att få hjälp med att planera dina studier under den tillfälliga sjukdomstiden. Ifall du inte är säker på om du kan få individuella arrangemang kan du vara i kontakt med kontaktpersonen för tillgänglighet. Alla kontaktpersoner för tillgänglighet nås via e-post specialneeds@helsinki.fi.

Man kan inte bli befriad från obligatoriska avsnitt annat än av ytterst tvingande skäl (t.ex. kan döva bli befriade från hörförståelseprov i språk). Man ska i första hand komma överens om alternativa prestationssätt med den som ansvarar för undervisningen.

När och hur ansöker jag om rekommendation för individuella arrangemang?

Om du behöver individuella arrangemang enbart för enskilda kurser eller tentamen kan du komma överens om detta direkt med läraren eller tentamensservicen (läs mer om individuella arrangemang vid tentamen). Om din sjukdom, skada eller utmaning påverkar dina studier i stor utsträckning eller om du inte vill visa utlåtande från hälsovården för läraren kan du ansöka om universitetets rekommendation för individuella arrangemang. Observera att rekommendation gäller endast studier vid Helsingfors universitet.

Om du behöver en rekommendation, börja med att ta kontakt per e-post med kontaktpersonen för tillgänglighet vid ditt närserviceställe (specialneeds@helsinki.fi.s). Nämn i ditt meddelande vilken fakultet du studerar vid eller om du studerar vid öppna universitetet.

Ta kontakt med kontaktpersonen för tillgänglighet i god tid. Du kan vid behov boka ett möte med kontaktpersonen för tillgänglighet för att noggrannare kartlägga hurudana individuella arrangemang du skulle ha nytta av i dina studier. Via kontaktpersonen för tillgänglighet kan du få stöd i att göra upp en personlig studieplan utifrån din situation där man beaktar såväl studietakt som kursernas prestationssätt och ordningsföljd.

Till mötet med kontaktpersonen för tillgänglighet är det bra att ta med alla expertutlåtanden där det framgår ditt behov av individuella arrangemang. Baserat på diskussionen och expertutlåtanden kan kontaktpersonen för tillgänglighet skriva en rekommendation om individuella arrangemang till dig. Kontaktpersonen för tillgänglighet kan också hänvisa dig till studiepsykologens mottagning för att noggrannare kartlägga situationen gällande individuella arrangemang eller föreslå att du ansöker om rekommendationen från expertgruppen för individuella arrangemang.

Hurudant utlåtande behöver jag för att få individuella arrangemang?

För att beviljas rätt till individuella arrangemang behöver du ett utlåtande av en läkare eller motsvarande expert, t.ex. en psykolog, talterapeut eller fysioterapeut. Om du har läs- och skrivsvårigheter kan intyget också ges av en speciallärare. Rekommendationer skrivna vid andra universitet kan inte användas för att ansöka om individuella arrangemang.

Av utlåtandet bör det framgå följande:

  • för vem utlåtandet är skrivet (studerandes namn och personbeteckning)
  • grund för individuella arrangemang: hurudan sjukdom, skada eller utmaning det är frågan om samt hur den påverkar studierna

Det är också bra om det av intyget framgår vilken typ av konkreta arrangemang som kan hjälpa den studerande.

Om du i dina studier behöver hjälpmedel du fått via hälsovården, en personlig assistent eller ledarhund kan du använda dessa i undervisningssituationer utan särskilda rekommendationer eller utredningar. En redogörelse behövs däremot om du är i behov av ett mindre grupprum eller separat tentamensutrymme var du har tillgång till hjälpmedel eller en personlig assistent. För dylika arrangemang ansvarar kontaktpersoner i tillgänglighetsfrågor vid examens servicen (specialneeds@helsinki.fi.s).

Hur gör jag i fråga om undervisningen och tentamina?

Om du behöver individuella arrangemang för en specifik kurs, ta kontakt med läraren innan kursstarten eller i så god tid som möjligt. Ifall de individuella arrangemangen berör kurstentamen så kom också överens om dessa med läraren (individuella arrangemang vid tentamina). Läraren har rätt att på begäran se expertutlåtandet eller rekommendationen du fått via universitetet där behovet av individuella arrangemang framgår. Läraren får inte ta en kopia av utlåtandet.

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar vilka undervisningslokaler du kan ta dig till eller om du behöver få text till tal eller punktskrift, kontakta studentservicen i början av våren för arrangemang som gäller följande läsår. Det är nödvändigt eftersom undervisningslokalerna måste bokas i god tid och för att du ska hinna få undervisningsmaterialet i lämplig form.

Om du har frågor gällande individuella arrangemang för studier och tentamina kan du vara i kontakt med kontaktpersonen för tillgänglighet (specialneeds@helsinki.fi.s). Nämn i ditt meddelande vid vilken fakultet du studerar eller om du studerar vid öppna universitetet.

Vad skall jag göra om jag behöver särskilt stöd för användningen av Sisu?

Om du inte kan använda Sisu på grund av tillgänglighetsbristerna i Sisu (till exempel på grund av synskadan), kontakta specialneeds@helsinki.fi. Du får då en tidsbokning för ett möte med en av våra kontaktpersoner för tillgänglighet. Kontaktpersonen för tillgänglighet och vid behov utbildningsplaneraren hjälper dig med att göra studieplanen och kursanmälningarna. Mötet kan ordnas antingen på distans eller som ett personligt möte. Du behöver inte ett läkarintyg för att få särskilt stöd för användningen av Sisu.

Expertgruppen för individuella arrangemang

Vid universitetet finns en expertgrupp som kan ge dig en rekommendation om individuella arrangemang om du är en grundexamensstuderande. Du kan begära en rekommendation av gruppen

  • om läraren eller kontaktpersonen för tillgänglighet inte kan lösa ditt behov av individuella arrangemang 
  • om du har haft problem med att få sådana individuella arrangemang som du behöver

Expertgruppen kan ge rekommendationer som det finns tillräckliga skäl för och som anses gagna studerande. Exempelvis är en rekommendation om alternativa prestationsmetoder istället för deltagande i närundervisning endast motiverad om det är nödvändigt av hälsoskäl och möjligt med tanke på kursernas kompetensmål.

När du begär en rekommendation av expertgruppen ska du skriva en fritt formulerad ansökan enligt anvisningen (pdf). Skicka din ansökan med bilagor via konfidentiell e-post erityisjarjestelyryhma@helsinki.fi.s. Se mer information om kryptering av e-post.

Nästa möte i expertgruppen för individuella arrangemang kommer att hållas den 3.4.2023. Ansökan måste lämnas in senast den 24 mars 2023.

Behandling av personuppgifter vid Helsingfors universitet

Information om individuella arrangemang är konfidentiella och behandlas av universitetet endast av personer som behöver information för planering och/eller genomförande av individuella arrangemang. Läs mer om Helsingfors universitets informationssäkerhetspraxis och om behandlingen av studenters personuppgifter på Dataskyddswebbplatsen.

Nyttiga länkar inom universitetet

Du kan hitta information om tillgängligheten vid universitets undervisningsutrymmen på undervisningsutrymme-webbplatsen (på finska).

Om du behöver individuella arrangemang för att kunna använda bibliotekets tjänster, läs mera på bibliotekets webbplats.

Språkcentrum ordnar kurser där man beaktar språkängslan och olika inlärningsstilar.

Nyttiga länkar utanför universitetet

Du hittar mer information om olika supporttjänster via länkarna nedan: