Individuella arrangemang stöder studerande

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Här får du information om individuella arrangemang som kan stödja dig i studierna. Det måste alltid finnas tillräckliga och påvisbara grunder samt ett verkligt behov av individuella arrangemang. Om du är osäker på huruvida du har rätt till individuella arrangemang kan du kontakta kontaktpersonen för tillgänglighet per e-post. Om din e-post innehåller känslig information, använd konfidentiell e-post.

Vad avses med individuella arrangemang?

Individuella arrangemang är stöd för studierna som kan behövas t.ex. vid rörelse- eller funktionsnedsättning, som följd av långvarig sjukdom, eller på grund av utmaningar med läsning och skrivning eller kognitiva svårigheter. Med individuella arrangemangen avses praktiska åtgärder som kan gälla undervisning, handledning eller tentamina. Individuella arrangemangens innehåll och genomförande bestäms av dina individuella behov och situationen. Individuella arrangemang är till exempel:

 • extra tid för tentamen eller för att lämna in uppgifter
 • ett mindre eller separat tentamensutrymme
 • användning av dator vid tentamen
 • alternativa sätt att utföra studierna

Individuella arrangemang är ingen orsak att ge avkall på kunskapsmålen, utan syftet med arrangemangen är att de ska hjälpa dig att nå dina mål. Vid bedömningen av tentamina och andra prestationer omfattas alla av samma kriterier, och eventuella individuella arrangemang inverkar inte på bedömningen.

Man kan inte bli befriad från obligatoriska avsnitt annat än av ytterst tvingande skäl, t.ex. kan döva bli befriade från hörförståelseprov i språk. Man ska i första hand komma överens om alternativa prestationssätt med den som ansvarar för undervisningen.

Hur gör jag om en funktionsnedsättning påverkar mina studier?

Om behovet av individuella arrangemang påverkar dina studier i stor utsträckning och du är osäker på om du kan avlägga examen, kontakta kontaktpersonen för tillgänglighet och utbildningsplaneraren.

Om du t.ex. behöver genomföra största delen av tentamina muntligen i stället för skriftligen, eller vice versa, kan det vara skäl att ha en gemensam diskussion med både läraren som ansvarar för undervisningen, den pedagogiska universitetslektorn och en representant för expertgruppen för individuella arrangemang. Målet är att du beviljas de individuella arrangemang som du behöver, dock så att examensmålen i sin helhet uppfylls. Du kan t.ex. inte avlägga hela examen som distansstudier, eftersom du i så fall inte har möjlighet att öva de arbetslivs- och interaktionsfärdigheter som ingår i examen.

Det rekommenderas inte heller att du på grund av skrivsvårigheter genomför största delen av studierna som muntliga prestationer, eftersom du i så fall inte utvecklas som skribent.

Vilka intyg behöver jag för att få individuella arrangemang?

För att beviljas rätt till individuella arrangemang behöver du ett utlåtande av en läkare eller motsvarande expert, t.ex. en psykolog, talterapeut eller fysioterapeut. Grunderna för individuella arrangemang ska framgå av intyget. Om du har läs- och skrivsvårigheter kan intyget också ges av en speciallärare. Helsingfors universitet accepterar inte rekommendationer skrivna av andra universitet istället för ett utlåtande av en läkare eller motsvarande expert.

Den som utfärdat intyget ska ange den studerande med namn och personbeteckning samt kortfattat beskriva den sjukdom eller funktionsnedsättning som är grund för ansökan om individuella arrangemang. Det är också bra om det av intyget framgår vilken typ av konkreta arrangemang som kan hjälpa den studerande.

Om du i dina studier behöver hjälpmedel du fått via hälsovården, en personlig assistent eller ledarhund kan du använda dessa i undervisningssituationer utan särskilda rekommendationer eller utredningar. En redogörelse behövs däremot om du är i behov av ett mindre grupprum eller separat tentamensutrymme var du har tillgång till hjälpmedel eller en personlig assistent. För dylika arrangemang ansvarar kontaktpersoner i tillgänglighetsfrågor.

Hur gör jag i fråga om undervisningen och tentamina?

 • Diskutera på förhand vilka individuella arrangemang som behövs i undervisningen och tentamenstillfällena med de enskilda studieavsnittens lärare och vid behov med kontaktpersonen för tillgänglighet. Ange i ditt mejl om du är en student vid Öppna universitetet. Gör det i god tid, eftersom individuella arrangemang också betyder extra arbete för lärarna.
 • Du ska visa intyget över funktionshinder eller sjukdom och behovet av individuella arrangemang när ni diskuterar.
 • Om individuella arrangemangen gäller en enskild kurs, kan du kontakta läraren direkt.
 • Om du har en funktionsnedsättning som påverkar vilka undervisningslokaler du kan ta dig till eller om du behöver få text till tal eller punktskrift, kontakta studentservicen i början av våren för arrangemang som gäller följande läsår. Det är nödvändigt eftersom undervisningslokalerna måste bokas i god tid och för att du ska hinna få undervisningsmaterialet i lämplig form.

Läs om individuella arrangemang vid tentamina.

Information om utlåning av kurs- och tentamenslitteratur i tillgänglig form hittar du här.

Vad skall jag göra om jag behöver särskilt stöd för användningen av Sisu?

Om du inte kan använda Sisu på grund av tillgänglighetsbristerna i Sisu (till exempel på grund av synskadan), kontakta specialneeds@helsinki.fi. Ange i ditt mejl om du är en student vid Öppna universitetet. Du får då en tidsbokning för ett möte med en av våra kontaktpersoner för tillgänglighet. Kontaktpersonen för tillgänglighet och vid behov utbildningsplaneraren hjälper dig med att göra studieplanen och kursanmälningarna. Mötet kan ordnas antingen på distans eller som ett personligt möte. Du behöver inte ett läkarintyg för att få särskilt stöd för användningen av Sisu.

Expertgruppen för individuella arrangemang

Vid universitetet finns en expertgrupp som kan ge dig en rekommendation om individuella arrangemang om du är en grundexamensstuderande. Du kan begära en rekommendation av gruppen

 • om dina intyg från hälsovården innehåller information som du inte vill att läraren eller kontaktpersonen för tillgänglighet ska få tillgång till
 • om dina intyg från hälsovården inte innehåller tillräckliga specifikationer om vilken typ av individuella arrangemang du behöver
 • om läraren eller kontaktpersonen för tillgänglighet inte kan lösa ditt behov av individuella arrangemang eller
 • om du har haft problem med att få sådana individuella arrangemang som du behöver.

När du begär en rekommendation av expertgruppen ska du skriva en fritt formulerad ansökan enligt anvisningen (pdf). Skicka din ansökan med bilagor via konfidentiell e-post erityisjarjestelyryhma(at)helsinki.fi.s. Här för mer information om kryptering av e-post.

Nästa möte i expertgruppen för individuella arrangemang kommer att hållas den 9.12.2022. Ansökan måste lämnas in senast den 29.11.2022.

Behandling av personuppgifter vid Helsingfors universitet

Information om individuella arrangemang är konfidentiella och behandlas av universitetet endast av personer som behöver information för planering och/eller genomförande av individuella arrangemang. Läs mer om Helsingfors universitets informationssäkerhetspraxis och om behandlingen av studenters personuppgifter på Dataskyddswebbplatsen.

Mer information om supporttjänster

Du hittar mer information om de olika supporttjänsterna via länkarna nedan: