Individuella arrangemang stöder studerande

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Här får du information om individuella arrangemang som kan stödja dig i studierna. Det måste alltid finnas tillräckliga och påvisbara grunder och ett verkligt behov av individuella arrangemang. Om du är osäker på huruvida du har rätt till individuella arrangemang kan du kontakta kontaktpersonen för tillgänglighet per e-post. Om din e-post innehåller känslig information, använd konfidentiell e-post.

Vad avses med individuella arrangemang?

Individuella arrangemangen är praktiska åtgärder och de kan gälla undervisningen, handledningen eller tentamina. Individuella arrangemangens innehåll och genomförande bestäms av dina individuella behov och situationen. Individuella arrangemang är till exempel:

 • extra tid för tentamen
 • ett mindre eller separat tentamensutrymme
 • användning av hjälpmedel
 • användning av en personlig assistent eller tolk

Individuella arrangemang är ingen orsak att ge avkall på kunskapsmålen, utan syftet med arrangemangen är att de ska hjälpa dig att nå dina mål. Vid bedömningen av tentamina och andra prestationer omfattas alla av samma kriterier, och eventuella individuella arrangemang inverkar inte på bedömningen.

Man kan inte bli befriad från obligatoriska avsnitt annat än av ytterst tvingande skäl, t.ex. kan döva bli befriade från hörförståelseprov i språk. Man ska i första hand komma överens om alternativa prestationssätt med den som ansvarar för undervisningen.

Vilka intyg behöver jag för att få individuella arrangemang?

För att beviljas rätt till individuella arrangemang behöver du ett utlåtande av en läkare eller motsvarande expert, t.ex. en psykolog, talterapeut eller fysioterapeut. Grunderna för individuella arrangemang ska framgå av intyget. Om du har läs- och skrivsvårigheter kan intyget också ges av en speciallärare. Mera information om läs- och skrivsvårigheter och hur de diagnosticeras hittar du här (på finska). Helsingfors universitet accepterar inte rekommendationer skrivna av andra universitet istället för ett utlåtande av en läkare eller motsvarande expert .

Den som utfärdat intyget ska ange den studerande med namn och personbeteckning och kortfattat beskriva den sjukdom eller funktionsnedsättning som är grund för ansökan om individuella larrangemang. Det är också bra om det av intyget framgår vilken typ av konkreta arrangemang som kan hjälpa den studerande.

Hur gör jag i fråga om undervisningen och tentamina?

 • Diskutera på förhand vilka individuella arrangemang som behövs i undervisningen och tentamenstillfällena med de enskilda studieavsnittens lärare och vid behov med kontaktpersonen för tillgänglighet. Gör det i god tid, eftersom individuella arrangemang också betyder extra arbete för lärarna.
 • Du ska visa intyget över funktionshinder eller sjukdom och behovet av individuella arrangemang när ni diskuterar.
 • Om individuella arrangemangen gäller en enskild kurs, kan du kontakta läraren direkt.
 • Om du har en funktionsnedsättning som påverkar vilka undervisningslokaler du kan ta dig till eller om du behöver få text till tal eller punktskrift, kontakta studentservicen i början av våren för arrangemang som gäller följande läsår. Det är nödvändigt eftersom undervisningslokalerna måste bokas i god tid och för att du ska hinna få undervisningsmaterialet i lämplig form.

Läs om individuella arrangemang vid tentamina.

Information om utlåning av kurs- och tentamenslitteratur i tillgänglig form hittar du här.

Vad skall jag göra om jag behöver särskilt stöd för användningen av Sisu?

Om du inte kan använda Sisu på grund av tillgänglighetsbristerna i Sisu (till exempel på grund av synskadan), kontakta specialneeds@helsinki.fi. Du får då en tidsbokning för ett möte med en av våra kontaktpersoner för tillgänglighet. Kontaktpersonen för tillgänglighet och vid behov utbildningsplaneraren hjälper dig med att göra studieplanen och kursanmälningarna. Mötet kan ordnas antingen på distans eller som ett personligt möte. Du behöver inte ett läkarintyg för att få särskilt stöd för användningen av Sisu.

Hur gör jag om en funktionsnedsättning påverkar mina studier?

Om behovet av individuella arrangemang påverkar dina studier i stor utsträckning och du är osäker på om du kan avlägga examen, kontakta kontaktpersonen för tillgänglighet och utbildningsplaneraren.

Om du t.ex. behöver genomföra största delen av tentamina muntligen i stället för skriftligen, eller vice versa, kan det vara skäl att ha en gemensam diskussion med både läraren som ansvarar för undervisningen, den pedagogiska universitetslektorn och en representant för expertgruppen för individuella arrangemang. Målet är att du beviljas de individuella arrangemang som du behöver, dock så att examensmålen i sin helhet uppfylls. Du kan t.ex. inte avlägga hela examen som distansstudier, eftersom du i så fall inte har möjlighet att öva de arbetslivs- och interaktionsfärdigheter som ingår i examen.

Det rekommenderas inte heller att du på grund av skrivsvårigheter genomför största delen av studierna som muntliga prestationer, eftersom du i så fall inte utvecklas som skribent.

Expertgruppen för individuella arrangemang

Vid universitetet finns en expertgrupp som kan ge dig en rekommendation om individuella arrangemang. Du kan begära en rekommendation av gruppen

 • om dina intyg från hälsovården innehåller information som du inte vill att läraren eller kontaktpersonen för tillgänglighet ska få tillgång till
 • om dina intyg från hälsovården inte innehåller tillräckliga specifikationer om vilken typ av individuella arrangemang du behöver
 • om läraren eller kontaktpersonen för tillgänglighet inte kan lösa ditt behov av individuella arrangemang eller
 • om du har haft problem med att få sådana individuella arrangemang som du behöver.

När du begär en rekommendation av expertgruppen ska du skriva en fritt formulerad ansökan enligt anvisningen (pdf). Skicka din ansökan med bilagor via konfidentiell e-post erityisjarjestelyryhma(at)helsinki.fi.s. Här för mer information om kryptering av e-post.

 

Nästa möte i expertgruppen för individuella arrangemang kommer att hållas den 13.12.2021. Ansökan måste lämnas in senast den 3.12.2021.

Tietojen käsittely Helsingin yliopistossa

Yksilöllisiä järjestelyjä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä käsittelee yliopistolla vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja yksilöllisten järjestelyjen suunnittelemiseksi ja/tai toteuttamiseksi. Lue lisää Helsingin yliopiston tietoturvakäytännöistä ja opiskelijoiden henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-sivustolta.

Mer information om supporttjänster

Du hittar mer information om de olika supporttjänsterna via länkarna nedan:

Serviceadress för individuella arrangemang

Du kan kontakta alla kontaktpersonerna för tillgänglighet på specialneeds@helsinki.fi. E-postmeddelandet läses också av vissa medlemmar av expertgruppen för individuella arrangemang.

Om ditt meddelande innehåller känslig information rekommenderar vi att du använder krypterad e-post. Närmare instruktioner för hur du använder skyddad e-post finns på universitetets Helpdesks webbplats.