Omtagning och höjning av vitsord

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Höjning av vitsordet för en godkänd studieprestation

Du kan försöka höja vitsordet för en godkänd studieprestation högst två gånger.

  • Om du t.ex. har genomfört en litteraturtentamen med godkänt vitsord kan du försöka höja ditt vitsord två gånger vid ett sådant tentamenstillfälle där det är möjligt att genomföra litteraturtentamen i fråga. Om du i den första eller andra omtagningen får ett sämre vitsord än ditt ursprungliga godkända vitsord, räknas även denna omtagning som ett höjningsförsök.
     
  • När du deltar till exempel i föreläsningsundervisning, informeras du om vad bedömningen baserar sig på. Föreläsningsundervisning avslutas ofta med en tentamen, och det ordnas minst en omtentamen. Om du genomför tentamen med godkänt vitsord och det ordnas endast en omtentamen, har du bara ett tillfälle att försöka höja ditt vitsord. Om du inte deltar i det egentliga tentamenstillfället utan endast i omtentamen, och det bara ordnas en enda omtentamen, har du inte möjlighet att försöka höja ditt vitsord.

Du kan inte försöka höja vitsordet på ett studieavsnitt eller en studiehelhet som räknats till godo. Det går inte heller att försöka höja vitsordet på en kandidat-, magister- eller doktorsavhandling.

Om du vill höja vitsordet för en skriftlig studieprestation, t.ex. ett övningsarbete, en essä eller en studiedagbok, ska uppgiften skrivas till största delen på nytt eller behandla ett nytt ämne.

Om du vill kan du höja vitsordet för ett studieavsnitt som ingår i en redan registrerad studiehelhet. Höjningen påverkar dock inte det redan fastställda helhetsvitsordet eller prestationsdatumet. Vitsordet för en studiehelhet ändras alltså inte på grund av att vitsordet för en studieprestation höjs, och en registrerad studiehelhet går inte heller att upplösa om det inte är fråga om en felaktig anteckning.

Att genomföra ett godkänt studieavsnitt på nytt

Om du är examensstuderande vid ett utbildningsprogram kan du inte anmäla dig på nytt till ett studieavsnitt som du redan har genomfört och vars omtagningsmöjligheter du redan har förbrukat, om det inte gäller en studieprestation som har föråldrats och som därför inte kan användas i examen.

Om ett studieavsnitt ordnas som öppen universitetsundervisning kan du anmäla dig till samma studieavsnitt, även om du redan har genomfört studieavsnittet med godkänt vitsord. Om du vill höja ett redan godkänt vitsord med ett studieavsnitt inom den öppna universitetsundervisningen betalar du alltid en kursspecifik studieavgift. Ta kontakt innan du anmäler dig: avoin-student(at)helsinki.fi.

Att ta om en underkänd prestation

Om du blir underkänd i en tentamen som anknyter till undervisning kan du ta om den vid de omtentamina som ordnas. Tentamina med anknytning till undervisning ska ha minst en omtagningsmöjlighet.

Observera också att du ska genomföra alla studieprestationer som ingår i ett studieavsnitt inom ett år från den första prestationen, om inte någon annan tidsfrist har getts. I utbildningsprogrammets undervisningsplan anges dock om du kan få en längre tidsfrist än så för genomförande av en prestation som saknas, om nästa tillfälle att genomföra prestationen inte ges tidigare. Om studieavsnittet ska genomföras under en period på flera läsår tillämpas inte den ettåriga tidsfristen, utan då ska du genomföra studieavsnittet på det sätt som framgår av undervisningsplanen.

Om den underkända prestationen är en essä eller en annan motsvarande skriftlig prestation, ska du ges tillfälle att göra om studieprestationen så att du får ett godkänt vitsord.

Deltagande i tentamina som är oberoende av undervisning har inte begränsats. Du kan alltså ta om en underkänd litteraturtentamen tills du får godkänt vitsord.

 

Omtentamina ordnas i regel vid ett allmänt tentamenstillfälle. Anmäl dig till omtentamen i Sisu. Tekniska anvisningar för anmälan finns här.