Omtagning och höjning av vitsord

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Tentamina som anknyter till undervisning ska ha minst en omtagningsmöjlighet. Omtentamina ordnas i regel vid ett allmänt tentamenstillfälle. Anmäl dig till omtentamen i Sisu. Tekniska anvisningar för anmälan finns här.

Höjning av ett godkänt vitsord

Du kan försöka höja vitsordet för en godkänd studieprestation högst två gånger.

  • Om du t.ex. har genomfört en litteraturtentamen med godkänt vitsord kan du försöka höja ditt vitsord två gånger vid ett sådant tentamenstillfälle där det är möjligt att genomföra litteraturtentamen i fråga. Om du i den första eller andra omtagningen får ett sämre vitsord än ditt ursprungliga godkända vitsord, räknas även denna omtagning som ett höjningsförsök.
  • När du deltar i ett studieavsnitt, t.ex. en föreläsningskurs, informeras du om vad studieavsnittets bedömning baserar sig på. Föreläsningskurser avslutas ofta med en tentamen, och det ordnas minst en omtentamen. Om du genomför tentamen med godkänt vitsord och det ordnas endast en omtentamen, har du bara ett tillfälle att försöka höja ditt vitsord. Om du inte deltar i det egentliga tentamenstillfället utan endast i omtentamen, och det bara ordnas en enda omtentamen, har du inte möjlighet att försöka höja ditt vitsord.

Möjligheten att höja ett godkänt vitsord gäller inte ett tillgodoräknat studieavsnitt eller en avhandling som ingår i lägre och högre högskoleexamen och inte heller doktorsavhandlingar.

Om du vill höja vitsordet för en skriftlig studieprestation, t.ex. ett övningsarbete, en essä eller en studiedagbok, ska uppgiften skrivas till största delen på nytt eller behandla ett nytt ämne.

Om du vill kan du höja vitsordet för ett studieavsnitt som ingår i en redan registrerad studiehelhet. Höjningen påverkar dock inte det redan fastställda helhetsvitsordet eller prestationsdatumet. Bedömningen av en studiehelhet ändras alltså inte av ett höjt vitsord för en enskild prestation, och helhetsanteckningen upphävs inte heller. Ett redan utfärdat examensbevis ändras inte på grund av ett höjt vitsord.

Att genomföra ett godkänt studieavsnitt på nytt

Om du är examensstuderande vid ett utbildningsprogram kan du inte anmäla dig på nytt till ett studieavsnitt som du redan har genomfört och vars omtagningsmöjligheter du redan har förbrukat, om det inte gäller en studieprestation som har föråldrats och som därför inte kan användas i examen.

Om ett studieavsnitt ordnas som öppen universitetsundervisning kan du anmäla dig till samma studieavsnitt, även om du redan har genomfört studieavsnittet med godkänt vitsord. Vänligen notera, att om du vill höja ett redan godkänt vitsord på ett studieavsnitt inom den öppna universitetsundervisningen ska du alltid betala den kursspecifika studieavgiften. Innan du anmäler dig, kontakta avoin-student@helsinki.fi

Omtagning av en underkänd prestation

Om du blir underkänd i en tentamen som anknyter till undervisning kan du ta om den vid de omtentamina som ordnas.

Om den underkända prestationen är en essä eller en annan motsvarande skriftlig prestation, ska du ges tillfälle att göra om studieprestationen så att du får ett godkänt vitsord.

Deltagande i tentamina som är oberoende av undervisning har inte begränsats. Du kan alltså ta om en underkänd litteraturtentamen tills du får godkänt vitsord.