Sisu-instruktion: Anmälning till undervisning och tentamen

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Här hittar du tekniska instruktioner för anmälan till undervisning och tentamina i Sisu. Du hittar principerna för kursanmälan och en snabbinstruktion om hur du anmäler dig på sidan Hur anmäler jag mig till kurser och tentamina?

Om du ännu inte har gjort en studieplan och schemalagt dina studier i Sisu ska du börja med instruktionen Studieplanen.

Anmälning till undervisning eller tentamen

Val av prestationssätt och undervisning

Innan du anmäler dig ska du välja prestationssätt och undervisning för studieavsnittet antingen i Studiekalendern eller genom att klicka på studieavsnittets kod på sidan Studiestruktur. Det lönar sig att välja prestationssätt i förväg till exempel för alla kurser under följande period. På så sätt kan du senare sköta om alla anmälningar i studiekalendern på en gång. Obs! Börja inte anmäla dig från söksidan eftersom godkännandet av anmälan förutsätter att du väljer undervisningen via din plan.

 1. Öppna kursbroschyren och gå till fliken Prestationssätt. Kursbroschyren kan du öppna till exempel genom att klicka på studieavsnittets kod i din studieplan. Kontrollera först under studieavsnittets namn att versionen är det pågående läsårets.
 2. Klicka på prestationssättets kolumn och därefter Välj det här prestationssättet. 
 3. Välj undervisning genom att klicka på knappen Välj intill undervisningens namn som aktiveras efter att du har valt prestationssätt. Mer information om undervisningens anmälningstidpunkt och urvalskriterier ser du genom att klicka på undervisningens namn. Du kan läsa mer om urvalskriterier längre ner på denna sida.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
  Om prestationssättet har fler än fem undervisningar får du fram all undervisning genom att klicka på Visa mer nedanför den understa undervisningen.  
 4. Klicka på Fortsätt till anmälningen i meddelandet som dyker upp i övre kanten, när du har valt undervisningen. Du kan även gå direkt till studiekalendern senare när anmälningen är öppen.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 5. Öppna sidan Studiekalender, där du kan anmäla dig till undervisningen via sidobalken till höger. Om sidobalken inte öppnas automatiskt, klicka på Öppna sidobalken i sidans övre högra hörn. Informationen om undervisningen som du nyss valde öppnas som standard.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 6. Med knappen Visa i kalendern kan du välja om undervisningstiderna visas i din studiekalender. Om undervisningen inte innehåller schemalagd undervisning kan den inte läggas till i kalendern. Obs! Att lägga till undervisning i kalendern motsvarar inte anmälan till undervisning. Du ska ännu separat anmäla dig längst ner i balken.

Val av undervisningsgrupper

Om det finns alternativa undervisningsgrupper i undervisningen ska du välja grupper som är lämpliga för dig innan du anmäler dig. Om det inte finns några alternativa grupper i undervisningen är all undervisning obligatorisk och du kan direkt bekräfta din anmälan.

Observera att du kanske måste anmäla dig separat till de delprestationer som krävs för att genomföra studieavsnittet. Till exempel anmäler man sig nödvändigtvis inte samtidigt till en föreläsningskurs och övningar.

 1. Välj minst det antal undervisningsgrupper som krävs i instruktionerna som primära (Min primära önskan). Välj också andra grupper som passar dig (Passar mig). Du kan lämna de val av undervisningsgrupper som är olämpliga för dig i standardvalet (Passar mig inte). Ju fler grupper du lägger till i de grupper som passar dig, desto mer sannolikt är det att du kan delta i undervisningen. Gemensam undervisning som är obligatorisk för alla väljs inte separat.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
  Du kan också anmäla dig till en full grupp om gruppen inte har en låsikon.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 2. Klicka slutligen på knappen Anmäl dig nertill i undervisningsinformationen. 
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt. 
  Om du inte har gjort alla nödvändiga gruppval visas ett meddelande om detta ovanför knappen.  
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Bekräfta anmälning

När du har klickat på Anmäl dig-knappen öppnas ett fönster där du ska bekräfta din anmälan. Du kan bekräfta anmälan direkt om det inte finns några val att göra eller obligatoriska tilläggsfrågor i dialogrutan. Genom att klicka på pilen bredvid namnet på undervisningen ser du tidsfristerna för anmälan, redigering och återkallande.

 1. Under Studierätt ser du studierätten som utgör grunden för din anmälan. Om du har flera studierätter kan du byta studierätt från rullgardinsmenyn. Välj den studierätt till vars plan du har lagt till studieavsnittet. Obs! Valet av studierätt kan påverka godkännandet av anmälan, så kom ihåg att beakta de förhandskrav och urvalskriterier för undervisning som du kan se i kursbroschyren.
 2. Om anmälan kräver svar på tilläggsfrågor ser du dessa frågor under studierätten. Tilläggsfrågor kan gälla valet av prestationsspråk eller vara olika öppna frågor. Frågorna kan vara obligatoriska eller valfria och kan påverka valet av anmälda och valordningen.
 3. Klicka till slut på Bekräfta-knappen. Knappen blir inte aktiv förrän du har besvarat alla obligatoriska tilläggsfrågor. Ett meddelande dyker upp i övre kanten av vyn om preliminärt godkännande eller avslående av din anmälan.

Observera att preliminärt godkännande ännu inte garanterar en plats på kursen eftersom studerande som antas till kursen vanligen bekräftas slutgiltigt först när anmälningstiden har löpt ut.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Om studieavsnittet ännu inte ingår i din studieplan eller om du inte har valt ett prestationssätt för det, får du också ett meddelande om detta i övre kanten av vyn. Klicka på länken i meddelandet och lägg till studieavsnittet i din plan eller välj ett prestationssätt för det. Vi rekommenderar att du efter detta anmäler dig på nytt så att du genast ser den uppdaterade statusen av din anmälan. Din anmälan kan inte godkännas om studieavsnittet inte ingår i din primära plan.
En skärmdump av Sisu

Var kontrollerar jag statusen för min anmälan?

Under anmälningstiden ser du den aktuella statusen för din anmälan och den preliminära placeringen i grupper i Studiekalendern. Du ser något av följande meddelanden på samma plats där du ursprungligen anmälde dig:

 • Du har anmält dig. Anmälningarna har ännu inte bekräftats. Om anmälningen skulle avslutas nu skulle du få en plats i undervisningen.
 • Du har anmält dig. Anmälningarna har ännu inte bekräftats. Kraven uppfylls inte och du kan inte bli vald till undervisningen.
 • Du har blivit godkänd till undervisningen.
 • Din anmälan godkändes inte. Du blev inte vald till undervisningen.

”Anmälningarna har ännu inte bekräftats” innebär att studerande som får en plats i undervisningen har ännu inte bekräftats slutgiltigt. Observera att statusen för din anmälan kan ändras så länge som den inte har bekräftats. Det kan dröja några dagar efter att anmälningen avslutats innan din anmälan bekräftas om läraren eller administratören gör bekräftelsen manuellt efter att anmälningstiden löpt ut.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Du ser också information om att du inte uppfyller anmälningskraven och att du inte kan bli vald till undervisningen. Dessutom ser du kriterierna som du inte uppfyller. Om möjligt, korrigera de rapporterade bristerna och anmäl dig på nytt. Se även punkten ”Vad ska jag göra om min anmälan avslås?” i denna instruktion.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Hur vet jag om jag har blivit vald till undervisningen?

De undervisningsgrupper som du har valts till är märkta med en bock. Kom ihåg att vid behov ta bort alla grupper från kalendern som du inte har valts till.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

För vissa kurser väljs deltagarna i den ordning som de anmält sig. I detta fall får du en bekräftelse av en plats på kursen eller i tentamen genast efter att du anmält dig: ”Du har blivit godkänd till undervisningen/Du blev inte vald till undervisningen”. Du känner också igen denna typ av anmälan från ikonen vid undervisningsgrupper som visar antalet platser. Antalet cirklar i ikonen och färgen på dem är alltid samma och återspeglar inte antalet platser i undervisningen.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Vad ska jag göra om min anmälan avslås?

Om du inte fick plats på kursen får du ett meddelande efter att anmälningstiden löpt ut: ”din anmälan avslogs, du blev inte vald till undervisningen”.

Om det fortfarande finns plats på kursen eller platser blir lediga, kan kursen använda sig av anmälning i efterhand. Då kan du på nytt anmäla dig till kursen. Studerande som anmäler sig i efterhand väljs i den ordning som de har anmält sig. Det finns inget automatiskt reservplatsförfarande i Sisu.

Om din anmälan däremot avslås genast efter att du har anmält dig uppfyller du förmodligen inte kursens förhandskrav, eller så beror avslaget på tekniska skäl. Kontrollera att följande är i ordning innan du anmäler dig på nytt:

 • Du har anmält dig som närvarande för den tid som undervisningen pågår. Du ska ha giltig studierätt och vara anmäld som närvarande för den tid som kursen pågår. Kontakta vid behov läraren/studierådgivningen om kursen kan genomföras snabbare än dess faktiska längd.
 • Studieavsnittet finns i din primära plan och du har valt rätt prestationssätt för det.
 • Du har valt undervisningen till din kalender via din studieplan. Om du väljer undervisningen enbart via sökfunktionen i Sisu och inte via studieplanen, kan du av misstag anmäla dig till en annan version av studieavsnittet än vilken du har vald i din studieplan. Vid behov kan du ändra versionen som finns i din studieplan från kursbroschyren.
 • Du har uppdaterat din studieplan eller gjort en ny plan om din nuvarande plan gjordes före den 1 augusti 2020.
 • Om du har flera studierätter ska du kontrollera att du har anmält dig via rätt studieplan.
 • Om din anmälan fortfarande avslås genast när du anmäler dig även efter att du ha kontrollerat och korrigerat dessa, ska du kontrollera urvalskriterierna för kursen eller tentamina. För vissa kurser och tentamina kan anmälan ha begränsats till en specifik målgrupp.

Obs! Om du borde bli antagen till kursen trots att du inte uppfyller urvalskriterierna ska du kontakta den ansvariga läraren i god tid.

På vilken grund väljs studerande till kursen?

I Sisu baseras valet av studerande som antas till kursen på kursens förhandskrav, urvalskriterier, undervisningsgruppernas storlek och studerandens gruppönskemål. På de flesta kurser har det ingen betydelse hur snabbt man anmäler sig. Om du har flera aktiva studierätter ska du ta i beaktande att kriterierna alltid kontrolleras automatiskt utifrån den studierätt som används vid anmälningen.

Du kan väljas till kursen endast om du uppfyller följande obligatoriska förhandskrav:

 • du har anmält dig som närvarande för hela den tid som undervisningen pågår
 • din studierätt gäller under hela undervisningen
 • studieavsnittet är en del av din primära studieplan och du har anmält dig via din studieplan
 • du har genomfört studieavsnittets obligatoriska förhandsuppgifter

Dessutom kan undervisningen vara förknippad med andra urvalskriterier. Om det finns plats i undervisningen kan du väljas även om dessa urvalskriterier inte uppfylls. Kriterierna kan omfatta:

 • tillhörighet i någon viss målgrupp
 • studieavsnittets rekommenderade förhandsuppgifter
 • avlagda studiepoäng till examen
 • godkänd anmälan till annan undervisning

Observera att det ibland kan vara obligatoriskt att tillhöra en målgrupp, vilket innebär att din anmälan inte kan godkännas även om det finns plats på kursen. Kontrollera alltid urvalskriterierna i kursbroschyren.

Om det finns fler anmälda än det finns platser i undervisningen och de anmälda är jämställda på grundval av urvalskriterierna, väljs studerandena med lottdragning. Om undervisningen inkluderar val av undervisningsgrupp, placeras inte studerandena i grupper som de har markerat med ”passar inte mig”. Välj alltså minst en grupp som primär och så många som möjligt som passande.

På vissa kurser väljs studerande i den ordning som de anmäler sig. Samma gäller val av studerande som anmäler sig under efteranmälan. Då ser du följande text under anmälningsknappen: ”Studerande som uppfyller kraven godkänns till undervisningen genast ifall det finns lediga platser.”

Var hittar jag förhandskraven och urvalskriterierna?

De krav och kriterier som kontrolleras automatiskt vid anmälan finns i kursbroschyren, i fliken Anmälan. Utöver dessa kan även andra urvalskriterier användas om anmälningarna bekräftas manuellt.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Redigering, dvs. uppdatering av anmälan

Anmälningen ska uppdateras när du vill ändra gruppval, studierätten som använts vid anmälningen eller dina svar på tilläggsfrågorna. Du kan uppdatera din anmälning så länge anmälningstiden pågår. Uppdateringen sker på samma sätt som den ursprungliga anmälningen, men nu ser du dessutom statusen på din behandlade anmälning.

Anmälan uppdateras på sidan Studiekalender på samma sätt som den ursprungliga anmälan: gör vid behov gruppval och klicka sedan på knappen Uppdatera anmälning.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Välj vid behov studierätt och besvara eventuella tilläggsfrågor i bekräftelsedialogrutan. Bekräfta slutligen anmälningen. Du får ett meddelande upptill på skärmen när anmälningen är uppdaterad. Efter några sekunder får du istället ett meddelande om anmälningens status.

Annullera anmälan

Du kan annullera din anmälan till undervisning så länge anmälningstiden eller annulleringstiden är i kraft. Nertill i undervisningsinfon i sidobalken i studiekalendern syns knappen Avlägsna anmälningen så länge det är möjligt att annullera anmälningen.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Nu kan du ta bort undervisningen ur din kalender. Vid behov kan du även anmäla dig till undervisningen på nytt.

Avbrytande av prestation

Kursen ska avbrytas om undervisningen har inletts och annulleringstiden har gått ut. Avbrott innebär att du inte längre själv kan anmäla dig på nytt till denna undervisning. Kontakta studierådgivningen om du igen måste kunna anmäla dig till undervisning som du har avbrutit.

När avbrott är möjligt ser du knappen Avbryt kursen i slutet av undervisningsinfon i sidobalken på sidan Studiekalender. Det är inte möjligt att avbryta en prestation förrän anmälningarna har bekräftats
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Den avbrutna undervisningen förflyttas till fliken Avslutade och avbrutna i sidobalken, där du kan ta bort undervisningen från studiekalendern. Därefter kan du vid behov välja ett annat prestationssätt för studieavsnittet.

Anmälan till omtentamen

Om du redan har genomfört ett studieavsnitt med godkänt vitsord kan du anmäla dig till omtentamen genom att öppna kursbroschyren och välja versionen för det läsår då du genomförde studieavsnittet. Du måste alltså kanske byta studieavsnittets version exempelvis till föregående läsår för att se omtentamen. I vissa fall kan du inte anmäla dig till omtentamen på detta sätt. Då ska du kontakta din fakultets studierådgivning för att anmäla dig.

Om du ännu inte har en prestationsanteckning för ett studieavsnitt (eller om studieavsnittet inte godkändes) kan du anmäla dig till en omtentamen som normalt, utan att behöva byta studieavsnittets version. Välj alltså en lämplig tentamen från kursbroschyren och anmäl dig.

I vissa fall kan omtentamen ha en annan identifieringskod än det ursprungliga studieavsnittet. Då registreras prestationen två gånger i din plan, men du kan ta bort den extra prestationen senare i det fria redigeringsläget.

Observera också begränsningarna gällande omtagning och höjning.

Eventuella felsituationer vid anmälan

Om du efter att du har anmält dig till undervisning får meddelandet att studieavsnittet inte ingår i din primära studieplan, uppmanar systemet dig att lägga till studieavsnittet till din plan.

Om studieavsnittet redan finns i din primära studieplan men du ändå får felmeddelandet, ska du kontrollera att du i kursbroschyren har valt den nyaste versionen av studieavsnittet, dvs. versionen för läsåret 2021–2022.

 1. Gå till din studieplan, öppna kursbroschyren genom att klicka på studieavsnittets kod och byt till den nyaste versionen av avsnittet.
  Skärmdump från Sisu.
 2. När du byter till den nyaste versionen får du ett meddelande i övre kanten av användargränssnittet: ”Versionen av studieavsnittet som du ser på finns inte i din plan. Byt till denna version.”
 3. När du har bytt till den nyaste versionen kan du anmäla dig på nytt.